logo yeni

calisanlar2 copy

MEMURLARIN HANGİ HEDİYELERİ ALMASI YASAK DEĞİL?

Aktif . Yayınlanma Memurlarla İlgili Diğer Haberler

hediyeDevlet memurlarının doğrudan veya aracı eliyle hediye almaları veya alacakları hediyenin değeri ve türü itibariyle nasıl bir yasağın söz konusu olduğu, uygulamada tereddüt oluşturabilmektedir.

657 sayılı Devlet Memurları Kanununun “Hediye alma, menfaat sağlama yasağı” başlıklı 29 uncu maddesinde, memurların doğrudan veya aracı eliyle hediye istemeleri ve görevleri sırasında olmasa dahi menfaat sağlama amacıyla hediye kabul etmeleri yasaklanmış ancak yasağın kapsamı belirlenmemiştir. Hediye alma yasağının kapsamının belirlenmesine ilişkin yetki ise Kamu Görevlileri Etik Kuruluna bırakılmıştır.

Hediye

Kamu Görevlileri Etik Davranış İlkeleri İle Başvuru Usul Ve Esasları Hakkında Yönetmelik, “hediye” kavramını; kamu görevlisinin tarafsızlığını, performansını, kararını veya görevini yapmasını etkileyen veya etkileme ihtimali bulunan, ekonomik değeri olan ya da olmayan, doğrudan ya da dolaylı olarak kabul edilen her türlü eşya ve menfaat olarak tanımlanmıştır.

Yönetmelik, kamu görevlilerinin hediye alma yasağı kapsamında sayılan ve sayılmayan hallerden de söz edilmiştir. Buna göre;

a-) Memurun alabileceği hediyeler

-Görev yapılan kuruma katkı anlamına gelen, kurum hizmetlerinin hukuka uygun yürütülmesini etkilemeyecek olan ve kamu hizmetine tahsis edilmek, kurumun demirbaş listesine kaydedilmek ve kamuoyuna açıklanmak koşuluyla alınanlar (makam aracı ve belli bir kamu görevlisinin hizmetine tahsis edilmek üzere alınan diğer hediyeler hariç) ile kurum ve kuruluşlarca yapılan bağışlar.

-Kitap, dergi, makale, kaset, takvim, cd veya benzerleri.

-Halka açık yarışmalarda, kampanyalarda veya etkinliklerde kazanılan ödül veya hediyeler.

-Herkese açık konferans, sempozyum, forum, panel, yemek, resepsiyon veya buna benzer etkinliklerde verilen hatıra niteliğindeki hediyeler.

-Tanıtım amacına yönelik, herkese dağıtılan ve sembolik değeri bulunan reklam ve el sanatları ürünleri.

b-) Memurun alması yasak olan hediyeler

-Görev yapılan kurumla iş, hizmet veya çıkar ilişkisi içinde bulunanlardan alınan karşılama, veda ve kutlama hediyeleri, burs, seyahat, ücretsiz konaklama ve hediye çekleri.

-Taşınır veya taşınmaz mal veya hizmet satın alırken, satarken veya kiralarken piyasa fiyatına göre makul olmayan bedeller üzerinden yapılan işlemler.

-Hizmetten yararlananların vereceği her türlü eşya, giysi, takı veya gıda türü hediyeleri.

-Görev yapılan kurumla iş veya hizmet ilişkisi içinde olanlardan alınan borç ve krediler.

Amirin memurdan hediye alması

Devlet Memurları Kanunu, amirin maiyetindeki memurlardan özel bir menfaat temin edecek bir talepte bulunmasını ve hediye almasını yasaklamıştır.

Bu yasağa göre, amirin hiçbir şekilde emri altındaki memurdan hediye kabul etmemesi gerekir.

Yurt dışında alınan hediyeler

Mal Bildiriminde Bulunulması, Rüşvet Ve Yolsuzluklarla Mücadele Kanunu, Devlet memurlarının yurt dışında hediye alması konusunu da düzenlemiştir.

Bu Kanun, Devlet memurlarının; milletlerarası protokol, mücamele veya nezaket kaideleri uyarınca veya diğer herhangi bir sebeple, yabancı devletlerden, milletlerarası kuruluşlardan, sair milletlerarası hukuk tüzelkişiliklerinden, Türk uyruğunda olmayan herhangi bir özel veya tüzelkişi veya kuruluştan aldıkları tarihteki değeri on aylık net asgari ücret toplamını aşan hediye veya hibe niteliğindeki eşyayı aldıkları tarihten itibaren bir ay içinde kendi kurumlarına teslim etmelerini zorunlu tutmuştur (yabancı devlet adamları ve milletlerarası kuruluş temsilcileri tarafından verilen imzalı hatıra fotoğraflarının çerçeveleri hariç).

Bu düzenlemeye göre, Devlet memurlarının milletlerarası protokol ve nezaket kuralları gereğince reddetmeleri mümkün olmayan hediyeleri kabul etmeleri uygun görülmekle birlikte, alındığı tarihteki değeri asgari ücretin 10 katını aşan hediyeleri bir ay içerisinde kurumlarına teslim etmeleri gerekmektedir. (2019 yılında net asgari ücretin on aylık toplamı 20.209 TL’dir)

Öte yandan, en az genel müdür ve eşiti ve üstü görevlilerin, bir önceki yıl yurt dışından aldıkları hediyelerin listesini, herhangi bir uyarı beklemeksizin her yıl Ocak ayı sonuna kadar Kamu Görevlileri Etik Kuruluna bildirmeleri zorunluluğu bulunmaktadır. Bu bildirimde, yurt dışından alınan ve değeri net asgari ücretin 10 katı tutarının altında olan hediyelerin de belirtilmesi gerekmektedir.

Hediye alma yasağına uyulmamasının yaptırımı

657 sayılı Kanuna göre, “Görevi ile ilgili olarak her ne şekilde olursa olsun çıkar sağlamak,” fiilini işleyen memura kademe ilerlemesin durdurulması cezası verilir. Bu itibarla, hediye alma yasağına aykırı davranarak hediye kabul eden memurlar hakkında kademe ilerlemesinin durdurulması cezası verilmesi söz konusu olabilir.

Öte yandan, 3628 sayılı Mal Bildiriminde Bulunulması Rüşvet Ve Yolsuzluklarla Mücadele Kanunu; haksız mal edinene üç yıldan beş yıla kadar hapis ve beş milyon liradan on milyon liraya kadar ağır para cezası verileceğine hükmetmiştir. Buna göre, hediye almak suretiyle haksız mal edinen Devlet memurları hakkında ceza kovuşturması da yapılabilir.

Kamu Görevlileri Etik Kurulunun;

-Hediye alma yasağına ilişkin ilke kararı için tıklayınız…

-Öretmenler gününde verilen hediyelere ilişkin  ilke kararı için tıklayınız…)

Bu yazıya ait tüm haklar Memurunyeri.com'a aittir. "memurunyeri.com" şeklinde aktif link verilmesi kaydıyla içerik kullanılabilir. Link vermeden yapılan alıntılar için yasal takip yapılacaktır.©

memurunyeri

Bizi Sosyal Medyada Bulun

Sosyal medya sayfalarımıza üye olarak haberlerimize ulaşmak için aşağıdaki ikonları kullanabilirsiniz.

İçerik Koruması

5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümleri gereğince, Sitemiz içeriğinin izinsiz olarak kopyalanması, alıntı yapılması yasaktır.