logo yeni

ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI TEŞKİLAT KANUNU KISMEN İPTAL EDİLDİ

Aktif . Yayınlanma Memurlarla İlgili Diğer Haberler

Anayasa Mahkemesi, 644 ve 648 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamelerin bazı hükümlerini iptal etti. Bu iptallerden Çevre ve Şehircilik Bakanlığının teşkilat kanunu ile imar ve yapı denetim kanunları etkilendi.

2011 yılında yürürlüğe konulan kanun hükmünde kararnamelerden 14’üne ilişkin olarak daha önce kısmi iptal kararları verilmişti. Son iptallerle bu sayı 16’ya ulaştı. Daha önce verilen iptal kararlarına ilişkin haberimiz için için tıklayınız.

Anayasa Mahkemesinin 29.11.2012 tarihli toplantısında görüşülen bazı dosyalara ait sonuçları açıkladı. Buna göre; 

1- 29.06.2011 tarihli ve 644 sayılı Çevre ve Şehircilik Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname’nin;

a)-14 üncü maddesinin (3) numaralı fıkrası iptal edildi. Çevre ve Şehircilik Bakanlığının Müfettiş Yardımcılarının mesleğe girişleri, yetiştirilmeleri, müfettiş kadrolarına atanmaları ile Müfettişlerin görev, yetki ve sorumlulukları, Rehberlik ve Teftiş Kurulu Başkanlığının çalışma usul ve esaslarının belirlenmesi hususları yasal dayanağını yitirdi.

b)-36 ncı maddesinin (2), (3) ve (4) numaralı fıkraları iptal edildi. Çevre ve Şehircilik Uzman Yardımcılığına girme, yetiştirilme ve Çevre ve Şehircilik Uzmanlığına atanma hususları yasal dayanağını yitirdi.

2- 08.08.2011 tarihli ve 648 sayılı Çevre ve Şehircilik Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Hükmünde Kararname’nin;

a)-62 nci maddesinin ikinci fıkrası iptal edildi. Bütçe sınırlamalarına tabi olmadan 2011 yılında Çevre ve Şehircilik Bakanlığı merkez ve taşra teşkilatında kullanılmak üzere ihdas edilen ikiyüze kadar kadroya atama yapılmasına ilişkin düzenleme yasal dayanağını yitirdi. (Karar geriye yürümeyeceğinden herhangi bir hüküm ifade etmeyecektir.)

b)-03.05.1985 tarihli ve 3194 sayılı İmar Kanununda değişiklik yapan bazı hükümleri iptal edildi.

c)-29.06.2001 tarihli ve 4708 sayılı Yapı Denetim Kanununda değişiklik yapan bazı hükümleri iptal edildi.

Anayasa Mahkemesi, Çevre ve Şehircilik Bakanlığının müfettişlik ve uzmanlık düzenlemelerini Anayasanın 91 inci maddesinin birinci fıkrasına aykırı bularak iptal etti. Anayasanın 91 inci maddesinin birinci fıkrası ''TBMM, Bakanlar Kuruluna kanun hükmünde kararname çıkarma yetkisi verebilir. Ancak sıkıyönetim ve olağanüstü haller saklı kalmak üzere, Anayasa'nın ikinci kısmının birinci ve ikinci bölümlerinde yer alan temel haklar, kişi hakları ve ödevleri ile dördüncü bölümünde yer alan siyasi haklar ve ödevler kanun hükmünde kararnamelerle düzenlenemez.'' hükmünü içeriyor. 

Anayasa Mahkemesi 2011 yılında yürürlüğe konulan 16 kanun hükmünde kararnameyi kısmen iptal ederken, aynı Yetki Kanununa dayanılarak çıkarılan diğer kanun hükmünde kararnamelerin büyük çoğunluğu için de aynı şekilde iptal kararı verilmesi bekleniyor. Hangi KHK'larda iptal kararı beklendiğine ilişkin haberimiz için tıklayınız.

 

İptal edilen hükümlerden personel düzenlemelerine ilişkin olanlar

1-644 sayılı Çevre ve Şehircilik Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname’nin iptal edilen hükümleri: 

Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı 

Madde 14- 

(3) Müfettiş Yardımcılarının giriş ve yeterlik sınavlarının usul ve esasları, Müfettişliğe yükselmeleri, görev, yetki ve sorumlulukları, Başkanlığın çalışma usul ve esasları ile diğer hususlar yönetmelikle belirlenir.

Çevre ve Şehircilik Uzmanlığı

Madde 36- 

(2) Çevre ve Şehircilik Uzman Yardımcılığına atanabilmek için 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde sayılan genel şartlara ek olarak aşağıdaki şartlar aranır: 

a) En az dört yıllık eğitim veren hukuk, siyasal bilgiler, iktisadi ve idari bilimler, iktisat, işletme, mimarlık ve mühendislik fakülteleri ile Bakanlığın görev alanına giren ve yönetmelikle belirlenen fakültelerden veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurtiçi veya yurtdışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak. 

b) Yapılacak yarışma sınavında başarılı olmak. 

(3) Çevre ve Şehircilik Uzman Yardımcılığına atananlar, en az üç yıl çalışmak ve istihdam edildikleri birimlerce belirlenecek konularda hazırlayacakları uzmanlık tezinin, oluşturulacak tez jürisi tarafından kabul edilmesi kaydıyla, yapılacak yeterlik sınavına girmeye hak kazanır. Süresi içinde tezlerini sunmayan veya tezleri kabul edilmeyenlere tezlerini sunmaları veya yeni bir tez hazırlamaları için altı ayı aşmamak üzere ilave süre verilir. Yeterlik sınavında başarılı olanların uzman kadrolarına atanabilmeleri, Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavından asgari (C) düzeyinde veya dil yeterliği bakımından buna denkliği kabul edilen ve uluslararası geçerliliği bulunan başka bir belgeye yeterlik sınavından itibaren en geç iki yıl içinde sahip olma şartına bağlıdır. Sınavda başarılı olamayanlar veya sınava girmeye hak kazandığı halde geçerli mazereti olmaksızın sınav hakkını kullanmayanlara, bir yıl içinde ikinci kez sınav hakkı verilir. Verilen ilave süre içinde tezlerini sunmayan veya ikinci defa hazırladıkları tezleri de kabul edilmeyenler, ikinci sınavda da başarı gösteremeyen veya sınav hakkını kullanmayanlar ile süresi içinde yabancı dil yeterliği şartını yerine getirmeyenler, Çevre ve Şehircilik Uzman Yardımcısı unvanını kaybeder ve Bakanlıkta durumlarına uygun kadrolara atanır. 

(4) Çevre ve Şehircilik Uzmanı ile Çevre ve Şehircilik Uzman Yardımcılarının mesleğe alınmaları, yetiştirilmeleri, yarışma sınavı, tez hazırlama ve yeterlik sınavı ile diğer hususlar yönetmelikle düzenlenir.

 

2- 648 sayılı Çevre ve Şehircilik Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Hükmünde Kararname’nin iptal edilen teşkilat düzenlemesi hükmü:

Madde 62- 

(2)Bu Kanun Hükmünde Kararname ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığı merkez ve taşra teşkilatında kullanılmak üzere ihdas edilen ikiyüze kadar kadroya, 6091 sayılı 2011 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunundaki sınırlamalara tabi olmadan açıktan ve naklen atama yapılabilir.

logo1 

Bizi Sosyal Medyada Bulun

Sosyal medya sayfalarımıza üye olarak haberlerimize ulaşmak için aşağıdaki ikonları kullanabilirsiniz.

İçerik Koruması

5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümleri gereğince, Sitemiz içeriğinin izinsiz olarak kopyalanması, alıntı yapılması yasaktır.