logo yeni

calisanlar2 copy

MAHALLİ İDARELERDEN NAKİL İÇİN 10000 PERSONEL BEKLENİYOR

Aktif . Yayınlanma Memurlarla İlgili Diğer Haberler

13 İli Büyükşehir yapan, bir çok belediyeyi ve il özel idaresini kapatan ve çok tartışmalara konu olan yasa  dünkü Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Yasa ile mahalli idarelerde çalışan en az 10.000 personelin Devlet Personel Başkanlığına norm kadro fazlası olarak bildirilerek diğer kamu kurum ve kuruluşlarına atamalarının yapılacağı tahmin ediliyor.

Yasa ile statüsü değişen, kapatılan ya da devredilen yerel yönetimlerde ki personelin ve diğer taşınır ve taşınmazların devredilmesi için vali tarafından, bir vali yardımcısının başkanlığında, valinin uygun göreceği kurum ve kuruluşların temsilcileri ile ilgili belediye başkanlarının katılımıyla oluşturulan tasfiye ve paylaşım komisyonu kurulmaktadır. Bu komisyon yerel yönetim personelini aşağıdaki tabloda belirtildiği üzere ilgili kurumlara devredecektir.Devredilen personelden norm kadro ve ihtiyaç fazlası durumuna düşen personelin isimleri tekrar valiliklere gönderilecek, valilikteki komisyon tarafından değerlendirilerek ihtiyaç fazlası olanlar İçişleri Bakanlığı yoluyla Devlet Personel Başkanlığına bildirilecektir. Bu şekilde bildirilecek personel sayısının 10.000' den az olmayacağını tahmin ediyoruz.

Dikkatimizi çeken bir nokta ise Devlet Personel Başkanlığı tarafından başka kurumlara ataması yapılacak personelin norm kadro ve ihtiyaç fazlası personel olarak değerlendirilmesidir. Norm kadro fazlası objektif bir ölçü olup, elimizde hangi belediye için hangi kadroların norm kadro fazlası olarak değerlendirilebileceğine dair açık bilgiler bulunmaktadır. Öte yandan ihtiyaç fazlası tamamen subjektif bir ölçüt olup, yönetimin sevmediği personeli başka kuruma göndermek için bir vesile olarak kullanılabilir. Bu anlamda çıkarılan yasada norm kadro fazlası ibaresi yeterli iken ihtiyaç fazlası ibaresinin de yasa metnine eklenmiş olması umarız yerel yönetim çalışanlarını mağdur etmek amaçlı kullanılmaz.

 

YEREL YÖNETİM DEVREDİLECEĞİ BİRİM DEVİR SONRASI NORM KADRO VEYA İHTİYAÇ FAZLASI OLAN PERSONELE YAPILACAK İŞLEM
Tüzel kişilikleri kaldırılan belediye ve köylerin personeli, her türlü taşınır ve taşınmaz malları, hak, alacak ve borçları, komisyon kararıyla ilgisine göre     bakanlıklara,   Bu Kanuna göre belediye ve bağlı kuruluşlara devredilen personelden norm kadro ve ihtiyaç fazlası olanlar, ilgili belediye ve bağlı kuruluş tarafından en geç üç ay içinde valiliğe bildirilir. Komisyon, ilgili idarelerden gönderilen listeleri 3/7/2005 tarihli ve 5393 sayılı Belediye Kanununun 49 uncu maddesindeki oranlar, kurumun bütçe dengesi, norm kadrosu ve yürütmekle görevli olduğu hizmetin gereği ile nüfus kriterlerini değerlendirmek suretiyle ihtiyaç fazlası personelin tespitini yapar. Komisyon çalışmasını kırk beş gün içinde tamamlayıp oluşturulan listeleri valinin onayına sunar. Vali tarafından onaylanan listeler on gün içerisinde İçişleri Bakanlığına, İçişleri Bakanlığınca da atama teklifleri yapılmak üzere Devlet Personel Başkanlığına bildirilir.          
büyükşehir belediyesi ya da bağlı kuruluşuna
ilçe belediyesine
Tüzel kişilikleri kaldırılan il özel idarelerinin personeli, komisyon kararıyla ilgisine göre    yatırım izleme ve koordinasyon başkanlığına
büyükşehir belediyesi ya da  bağlı kuruluşuna
ilçe belediyesine
 Bu Kanunla büyükşehir belediyesine dönüşen il belediyesinin sahip olduğu her türlü taşınır, taşınmaz malları ve personeli, komisyon kararıyla ilgisine göre     büyükşehir belediyesine
ilçe belediyelerine
büyükşehir bağlı kuruluşlara
Bu Kanunla büyükşehir ilçe belediyesi olan belediyelerce yürütülen su, kanalizasyon, katı atık depolama ve bertaraf, ulaşım, her çeşit yolcu ve yük terminalleri, toptancı halleri, mezbaha, mezarlık ve itfaiye hizmetlerine ilişkin olmak üzere personel, her türlü taşınır ve taşınmaz malları ve bu hizmetlerin yerine getirilmesine yönelik yatırım, alacak ve borçları, komisyonca ilgisine göre   büyükşehir belediyesine
büyükşehir ilgili bağlı kuruluşa

 

Türkiye İstatistik Kurumu tarafından tespit edilen 2011 yılı Adrese Dayalı Nüfus Sayım sonuçlarına göre nüfusu 2.000’in altında olan ekli (27) sayılı listedeki adları yazılı belediyelerin tüzel kişilikleri ilk mahalli idareler genel seçiminden geçerli olmak üzere kaldırılarak bu belediyeler köye dönüştürülmüştür.

Bu madde ile tüzel kişilikleri kaldırılan belediyelerin personeli, her türlü taşınır ve taşınmaz malları, hak, alacak ve borçları   

 il özel idaresine
katılacakları belediyeye

 


Devlet Personel Başkanlığına norm fazlası olarak bildirilen kadro ve pozisyonlar aşağıdaki tabloda yer verilen esaslar çerçevesinde diğer kamu kurum ve kuruluşlarına devredilecektir. 

PERSONELİN STATÜSÜ

HAKKINDA YAPILACAK İŞLEM

Devlet memurları

 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi memur kadrolarındaki personel 24/11/1994 tarihli ve 4046 sayılı Özelleştirme Uygulamaları Hakkında Kanunun değişik 22 nci maddesinin ikinci, üçüncü ve beşinci fıkralarında belirtilen esas ve usuller çerçevesinde diğer kamu kurum ve kuruluşlarına, Devlet Personel Başkanlığına bildirim tarihinden itibaren doksan gün içinde nakledilir. Ayrıca, nakledilen personelden devir tarihi itibarıyla müdür ve daha üstü yönetici kadrolarında bulunan personel hakkında aynı tarihteki kadro unvanları dikkate alınarak söz konusu maddenin altıncı fıkra hükümleri de uygulanır ve üç yıllık süre, devir tarihinden itibaren başlar. Ancak, 4046 sayılı Kanunun anılan maddesi uyarınca yapılacak fark tazminatı hesabında, 25/6/2001 tarihli ve 4688 sayılı Kanunun 32 nci maddesine göre yapılan ödeme dikkate alınmaz. Personel nakledildiği kurumda göreve başlayıncaya kadar eski kurumunda çalışmaya devam eder ve bu personelin her türlü mali ve sosyal hakları çalıştıkları kurum tarafından karşılanır.

Devredilecek Devlet memurları hakkında 5393 sayılı Kanunun 50 nci maddesi hükümleri uygulanır. Devir tarihi itibarıyla müdür ve daha üstü yönetici unvanlı kadrolarda bulunanlar hakkında 4046 sayılı Kanunun 22 nci maddesinin altıncı fıkrası hükümleri de uygulanır. Bu şekilde devredilen memurlar ile 5216 sayılı Kanunun ek 2 nci maddesi hükümleri uygulanmak suretiyle devredilecek sözleşmeli personelin fark tazminatı hesabında, 4688 sayılı Kanunun 32 nci maddesine göre yapılan ödeme dikkate alınmaz. 

 Tam zamanlı sözleşmeli personel  5393 sayılı Kanunun 49 uncu maddesi kapsamında istihdam edilen tam zamanlı sözleşmeli personel bildirim unvanı esas alınarak Devlet Personel Başkanlığınca (a) bendinde yer alan süreler esas alınarak 657 sayılı Kanunun 4/B maddesi çerçevesinde kamu kurum ve kuruluşlarına sözleşmeli personel olarak atanır. Bu kapsamda atanan sözleşmeli personelin mali ve sosyal hakları sözleşme süresi sonuna kadar devredildiği tarihteki sözleşme hükümlerine göre uygulanır. Bu personelin yeni sözleşmeleri ise 657 sayılı Kanunun 4/B maddesi çerçevesinde yapılır.
Sürekli işçiler

 22/5/2003 tarihli ve 4857 sayılı İş Kanununa tabi sürekli işçi statüsünde istihdam edilen personel, Devlet Personel Başkanlığınca diğer kamu kurum ve kuruluşlarında unvanları belirlenecek kadrolara (a) bendinde yer alan süreler dâhilinde atanır. Ataması tekemmül ettirilen işçiler, çalıştıkları kurumlarınca atama emirlerinin tebliğini izleyen günden itibaren beş iş günü içinde yeni görevlerine başlamak zorundadırlar. Bu işçiler, yeni görev yerlerine başlayacağı tarihe kadar ilgili belediye veya bağlı kuruluşun işçisi sayılır ve beş iş günü içinde yeni kurumunda görevine başlamayanların iş sözleşmeleri, feshin geçerli sebebe dayandığı kabul edilerek, belediye veya bağlı kuruluş tarafından 4857 sayılı İş Kanununun 17 nci maddesinde belirtilen ihbar süresi beklenilmeksizin ve ihbar tazminatı ödenmeksizin sona erdirilir.

Devredilen veya nakledilen işçilerin ücret ile diğer malî ve sosyal hakları; toplu iş sözleşmesi bulunan işçiler bakımından yenileri düzenleninceye kadar devir veya nakil işleminden önce tabi oldukları toplu iş sözleşmesi hükümlerine göre, toplu iş sözleşmesi olmayan işçiler bakımından 2012 yılı Eylül ayında geçerli olan bireysel iş sözleşmesi hükümlerine göre belirlenir.

logokucuk

 

 

 

 

 

Bizi Sosyal Medyada Bulun

Sosyal medya sayfalarımıza üye olarak haberlerimize ulaşmak için aşağıdaki ikonları kullanabilirsiniz.

İçerik Koruması

5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümleri gereğince, Sitemiz içeriğinin izinsiz olarak kopyalanması, alıntı yapılması yasaktır.