logo yeni

calisanlar2 copy

BAZI UNVANLARDAKİ SAĞLIK PERSONELİ NE İŞ YAPIYOR?

Aktif . Yayınlanma Memurlarla İlgili Diğer Haberler

saglik8Bazı unvanlara sahip sağlık personelinin hangi işleri yaptığı toplumda az bilinmektedir. 

memurunyeri.com olarak örnek seçtiğimiz bazı unvanları taşıyan sağlık personelinin iş ve görev tanımlarının ne olduğundan, ilgili mevzuattaki belirleme çerçevesinde aşağıda söz edilmektedir. 

Çocuk gelişimcisi

Çocukların zihinsel, dil, motor, öz bakım, sosyal ve duygusal gelişimlerini değerlendirerek çocuğun ihtiyaçlarına yönelik gelişim destek programlarını hazırlama ve uygulama; sağlık kurumlarında çocuğun uyum ve gelişimine uygun ortamın hazırlanmasında görev alma; riskli bebek ve çocuk izlemlerinde ilgili uzman gözetiminde görev alma ve gelişimi destekleyici çalışmalar yürütme; çocuk gelişimi ile ilgili materyallerin tasarımını planlama ve yapma; aileye çocuğun gelişimine yönelik eğitim verme çalışmalarını yürütürler. 

Elektronörofizyoloji teknikeri

Hekimin talimatı doğrultusunda, elektroensefalografi (EEG), elektronöromiyografi (ENMG), polisomnografi (PSG), pozitif hava yolu basıncı (PAP) titrasyonu, uyarılmış potansiyel çalışmaları gibi elektronörofizyolojik uygulamaları yapma; işlem süresince hastanın takibini yapma, hastanın durumuyla ilgili gözlemlediği olağan dışı durumları ve komplikasyonları hekime bildirme; işlemler ve acil durumlar için gerekli cihaz, elektrot, malzeme ve ilaçları hazırlama, işlem öncesinde cihazların kalibrasyonunu yapma, ortamın işlemler için uygunluğunu temin etme; işlem sonunda kullanılan cihaz ve malzemelerin temizlik ve bakımının yapma, uygun şekilde muhafaza etme çalışmalarını yürütürler.

Ergoterapi teknikeri (iş ve uğraşı teknikeri)

Uzman tabip veya iş ve uğraşı terapisti gözetiminde: Bireyin günlük yaşam, iş yaşamı, hobi ve boş zaman aktiviteleri ile ilgili becerilerinin geliştirilmesi, iyileştirilmesi veya düzeltilmesi amacıyla rehabilitasyon programı çerçevesinde öngörülen iş-uğraşı terapisi uygulamalarını yapma; bireyin bilişsel, duyu, algı ve nöromüsküler fonksiyonlarının geliştirilmesi, iyileştirilmesi veya düzeltilmesi amacıyla rehabilitasyon programı çerçevesinde öngörülen iş ve uğraşı terapisi uygulamalarını yapma; ortez, protez ve yardımcı teknolojik cihaz kullanım gereksinimi olan bireylerde bu cihazları uygulama ve eğitimine katkıda bulunma; diğer toplumsal katılım alanlarında bireysel bağımsızlığı artırmak üzere, çevresel değişikliklerle ilgili çalışmalara katılma çalışmalarını yürütürler.

Fizyoterapi teknikeri 

Fiziksel tıp ve rehabilitasyon uzmanı veya fizyoterapist gözetiminde fizik tedavi ve temel tıbbi egzersizlerinin uygulanmasında yardımcı olma; fizyoterapi sırasında, istenmeyen durumların oluşması halinde ilgili kayıtları tutarak gerekli önlemlerin alınmasına yardımcı olma; fizyoterapi sürecinde hasta ve çalışan güvenliği açısından gerekli tedbirleri alma; fizyoterapi uygulamaları çerçevesinde, sağlığın geliştirilmesi programlarına katılma çalışmalarını yürütürler.

Hemşire yardımcısı

Hasta odasının düzeninin ve temizliğinin yapılmasını sağlama; hastanın yatağını yapma; hasta güvenliğinin sağlanmasına yardım etme; hastanın tedavi planında yer alan ve hemşirenin uygun gördüğü oral ilaçları hastaya verme; hastanın kişisel bakım ve temizliği ile ilgili gereksinimlerinin karşılanmasına yardım etme; hastanın deri bütünlüğünü gözlemleyerek hemşireye bilgi verme; hastaların muayene, tetkik ve tedavi için hazırlanmasına, tıbbi işlem öncesinde elbiselerinin değiştirilmesine ve işlem sonrasında giyinmesine yardım etme; yatak yarasını önlemeye yönelik koruyucu işlemlerde hemşireye yardım etme; hastanın günlük yaşam aktivitelerinin yerine getirilmesine yardım etme; yataktan kalkamayan veya kalkması uygun görülmeyen hastanın boşaltımına yardımcı olma, varsa boşaltımla ilgili sorunlarını hemşireye bildirme; hastanın idrar torbasını boşaltma veya değiştirme; hastadan steril olmayan idrar örneği ve dışkı örneği alma; hastanın beslenme programına uygun olarak beslenmesine yardımcı olma; kilo takibi gereken hastalarda günlük kilo takibini yapma; hemşirenin uygun gördüğü durumlarda hastanın yürümesine ve hareket etmesine yardım etme; hareket kısıtlılığı olan hastalarda uygun görülen pozisyonu verme; hastanın başka bir kliniğe ya da birime transferine yardım ve refakat etme; hasta için planlanan egzersiz programının hastaya uygulanmasına yardım etme; ilgilendiği hastaların genel durumunda fark ettiği değişiklikleri hemşireye bildirme; ölüm sonrası yapılması gereken bakımları uygulama; alınan kan, doku veya diğer örneklerin laboratuvara naklini sağlama; hasta bakımında kullanılan malzemelerin hazırlanmasına, temizliğini, dezenfeksiyonuna ve uygun şekilde saklanmasına yardım etme çalışmalarını yürütürler. 

Odyolog

İşitme ve denge ile ilgili hastalıkların tanısında uzman hekiminin yönlendirmesiyle tanısal testlerin gerçekleştirilmesi ve rehabilitasyonu ile işitme rehabilitasyonu için kullanılacak cihazların belirlenmesi, seçimi ve programlanmasını yapma; işitme sağlığının korunması ve işitme kaybının önlenmesine yönelik çalışmalar yapma; işitme tarama programlarında görev alma ve bu programlardaki testleri yapma; gürültü ölçümlerini yaparak işitmenin korunması hakkında gerekli önerilerde bulunma; cerrahi işlemler esnasında cerrahın gerekli görmesi durumunda işitme ve denge ile ilgili sinir monitörizasyonu yapma; kulağa implante edilen cihazlarda ameliyat sırasında ve sonrasında cihaz ayarlamalarını yapma; işitsel algı değerlendirmesi ve rehabiltasyonu yapma çalışmalarını yürütürler.

Optisyen

Uzman tabip tarafından verilen reçetelerde yazılı numaralı gözlük camlarının, her türlü lenslerin, optik görme gereçlerinin ve gözlük çerçevelerinin hastaya sunma; standartlara uygun olarak gözlük montajı yapma, onarma, tespitini sağlama ve kişinin kullanımına uygun haline getirme; optik gereç kullanıcılarına ve hastalara ait kayıtları tutma ve gerektiğinde ilgili kurumlara verme çalışmalarını yürütürler.

Podolog

Ayak sağlığı ve korunmasına yönelik farkındalık geliştirilmesi çalışmalarında görev alma; sağlıklı bireylerde medikal ayak bakımı yapma ve bu konuda eğitim verme; ilgili uzman tabibin teşhisine ve tedavi için yönlendirmesine bağlı olarak tırnak protez uygulamaları, bandaj, sargı, parmak yastıkları ve ayak destekleri uygulamalarını yapma, ayak sağlığı sorunlarının, tırnak patolojilerinin ve nasırların değerlendirilmesi, önlenmesi ve tedavisinde görev alma çalışmalarını yürütürler.

Tıbbi sekreter

Sağlık kurum ve kuruluşlarında, sağlık hizmet sunumunun devamlılığı esası ile tıbbi iş ve işlemlerin gerektirdiği haberleşme ve yazışma hizmetlerini yapma; sağlık kurum ve kuruluşlarında randevu hizmetlerini ve hasta kabul işlemlerini yapma; hastaya ait tıbbi ve idari kayıtları tutma, elektronik ve/veya sesli ortamlara kayıt edilen tıbbi verileri tıbbi belgelere dönüştürme; hasta dosyalarını ve gerekli görülen diğer belge ve raporları dosyalama, arşivleme ve hizmete sunma işlemlerini yürütürler; belirlenen sınıflandırma ve kodlama sistemlerine göre klinik kodlama işlemlerini yapma; tıbbi istatistikler ile ilgili verileri derleyerek sonuçlarını üst yönetime raporlama; hasta dosyaları arşivinin kurulum ve işleyişinde görev alma; hasta dosyalarındaki eksikliklerin giderilmesini sağlama; hastanın taburcu ve transfer işlemlerini yapma, kurumlar arası iletişimi sağlama çalışmalarını yürütürler.

Tıbbi teknolog (sağlık eğitimcisi)

Sağlığın geliştirilmesi çalışmaları kapsamında; birey ve toplumun sağlığının korunması sağlık düzeyinin yükseltilmesine yönelik davranış değişikliği oluşturmak ve sürdürmek amacıyla sağlık eğitimi programları hazırlama ve uygulama; eğitim faaliyetleri ile ilgili ölçme ve değerlendirme faaliyetlerini yürütme; alanı ile ilgili politika geliştirilmesinde ve farkındalık oluşturmasında görev alma çalışmalarını yürütürler.

Sitemizden yapılan alıntılara "memurunyeri.com" şeklinde aktif link verilmesi gereklidir.

memurunyeri

Bizi Sosyal Medyada Bulun

Sosyal medya sayfalarımıza üye olarak haberlerimize ulaşmak için aşağıdaki ikonları kullanabilirsiniz.

İçerik Koruması

5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümleri gereğince, Sitemiz içeriğinin izinsiz olarak kopyalanması, alıntı yapılması yasaktır.