logo yeni

calisanlar2 copy

9 KURUMUN TEŞKİLAT KANUNUNDA İPTALLER OLDU

Aktif . Yayınlanma Memurlarla İlgili Diğer Haberler

Anayasa Mahkemesi, 2011 yılında yürürlüğe konulan 639, 649, 655, 656, 665 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamelerin bazı düzenlemelerinin iptaline karar vererek, 9 kurumun teşkilat kanunundaki bazı hükümleri iptal etmiş oldu.

Anayasa Mahkemesinin 22.11.2012 tarihli toplantısında görüşülen dosyalar ve sonuçlarını açıkladı. Buna göre;

-Gıda, Tarım ve Hayvancılık Uzman Yardımcılığına giriş ve yetiştirilme ile Gıda, Tarım ve Hayvancılık Uzmanlığına atanmaya ilişkin düzenleme,

-Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Müfettiş Yardımcılığına alınma ve yetiştirilme düzenlemesi,

-EXPO 2020 İzmir Yönlendirme Kurulunun kuruluşuna ilişkin düzenleme,

-Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Müfettiş Yardımcılığına alınma düzenlemesi,

-Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Müfettişlerinin yetkilerine ilişkin bazı düzenlemeler,

-Gümrük ve Ticaret Bakanlığına personel alım usulüne ilişkin düzenleme,

-Savunma Sanayii Uzmanı ve Savunma Sanayii Uzman Yardımcısı istihdamına ilişkin düzenleme,

-İş Müfettiş Yardımcılığına alınma düzenlemesi,

-Mesleki Yeterlik Kurumu sektör komitesi başkan ve üyelerine huzur hakkı ödenmesine ilişkin düzenleme,

-İstihdam Uzman Yardımcısı ve İl İstihdam Uzman Yardımcısı istihdamına ilişkin düzenleme,

-Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Daire Başkanının ek gösterge ve makam tazminatına ilişkin düzenleme,

-Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı (TİKA) Uzman Yardımcılarının mesleğe alınmalarına ve TİKA Uzmanlığına atanmalarına ilişkin düzenleme,

-TİKA’ya başka kurumlardan Uzman alımına imkan veren düzenleme,

-Bütçe sınırlamalarına tabi olmadan 2011 yılında TİKA kadrolarına atama yapılmasına ilişkin düzenleme,

-Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Müfettiş Yardımcılığına alınma düzenlemesi,

-Ulaştırma ve Haberleşme, Havacılık ve Uzay Teknolojileri ile Denizcilik Uzman yardımcılıklarına alınma ve ilgili uzmanlıklara atanmaya ilişkin düzenlemeler,

-Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığına verilen bazı görevlere ilişkin düzenlemeler

İPTAL edildi.

CHP Milletvekilleri tarafından yapılan başvurular üzerine bazı hükümleri iptal edilen Kanun Hükmünde Kararnameler, 06.04.2011 tarihli ve 6223 sayılı “Kamu Hizmetlerinin Düzenli, Etkin ve Verimli Bir Şekilde Yürütülmesini Sağlamak Üzere Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Teşkilat, Görev ve Yetkileri ile Kamu Görevlilerine İlişkin Konularda Yetki Kanunu”na dayanılarak çıkarılmıştı.

Anayasa Mahkemesi, kurumların kariyer mesleklere(müfettiş, uzman) ve personele ilişkin düzenlemelerini iptal ederken, bu düzenlemeleri Anayasanın 91 inci maddesinin birinci fıkrasına aykırı buldu. Anayasanın 91 inci maddesinin birinci fıkrası ''TBMM, Bakanlar Kuruluna kanun hükmünde kararname çıkarma yetkisi verebilir. Ancak sıkıyönetim ve olağanüstü haller saklı kalmak üzere, Anayasa'nın ikinci kısmının birinci ve ikinci bölümlerinde yer alan temel haklar, kişi hakları ve ödevleri ile dördüncü bölümünde yer alan siyasi haklar ve ödevler kanun hükmünde kararnamelerle düzenlenemez.'' hükmünü içeriyor.

Neler iptal edildi?

1- 03.6.2011 tarihli ve 639 sayılı Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin:

a)-14 üncü maddesinin (2) numaralı fıkrasında yer alan “…müfettiş yardımcılığına alınma, bunların yetiştirilmeleri ve…” ibaresi iptal edildi. Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Müfettiş Yardımcılarının mesleğe alınması ve daha önce alınmış olanların yetiştirilmesi hususları yasal dayanağını yitirdi.

b)-31 inci maddesinin (2), (3) ve (4) numaralı fıkraları iptal edildi. Gıda, Tarım ve Hayvancılık Uzman Yardımcılığına girme, yetiştirilme ve Gıda, Tarım ve Hayvancılık Uzmanlığına atanma hususları yasal dayanağını yitirdi.

2- 08.08.2011 tarihli ve 649 sayılı Avrupa Birliği Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Hükmünde Kararname’nin:

a)-62 nci maddesi iptal edildi. Özel hukuk hükümlerine tabi ve tüzelkişiliği haiz olması öngörülen EXPO 2020 İzmir Yönlendirme Kurulunun kuruluşuna ilişkin yasal dayanak kalmadı.

b)-24 ncü maddesiyle 640 sayılı Kanun Hükmünde Kararname’nin değiştirilen 16 ncı maddesinin (5) numaralı fıkrası ile (8) numaralı fıkrasında yer alan “…mesleğe alınmaları…” ibaresi iptal edildi. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Müfettiş Yardımcılarının mesleğe alınması hususu ile Müfettişlerin bazı yetkileri yasal dayanağını yitirdi.

c)-27 nci maddesiyle 640 sayılı Kanun Hükmünde Kararname’nin değiştirilen 38 nci maddesinin (1) numaralı fıkrasının birinci cümlesi iptal edildi. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı kadro ve sözleşmeli pozisyonlarına ilk defa atanacakların, merkezi sınavdan yetmiş ve üzeri puan alanlar arasından sözlü sınav sonucuna göre belirlenmesi hususu yasal dayanağını yitirdi.

d)-51 nci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi ile 3238 sayılı Kanun’un 8 nci maddesine eklenen; altıncı fıkranın ikinci cümlesi ile (a), (b) ve (c) bentleri ile yedinci ve sekizinci fıkraları iptal edildi. Savunma Sanayii Uzman Yardımcılığına girme, yetişirilme ve Savunma Sanayii Uzmanlığına atanma hususları yasal dayanağını yitirdi.

3- 11.10.2011 tarihli ve 665 sayılı Çalışma Ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının Teşkilat Ve Görevleri Hakkında Kanun İle Bazı Kanun Ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Hükmünde Kararname”nin;

a)-43 üncü maddesiyle 5544 sayılı Kanun’un 25 inci maddesine eklenen (3) numaralı fıkrası iptal edildi. Mesleki Yeterlik Kurumu sektör komitesi başkan ve üyelerine huzur hakkı ödenmesi hususu yasal dayanağını yitirdi.

b)-3 üncü maddesiyle 3146 sayılı Kanun’un 15 inci maddesinin değiştirilen ikinci fıkrasında yer alan “…giriş ve…”  ibaresi iptal edildi. İş Müfettiş Yardımcılarının mesleğe alınması hususu yasal dayanağını yitirdi.

c)-23 üncü maddesiyle 4904 sayılı Kanun’un 15 inci maddesine eklenen dördüncü, beşinci ve altıncı fıkraları iptal edildi. İstihdam Uzman Yardımcılığına ve İl İstihdam Uzman Yardımcılığına girme, yetiştirilme ve İstihdam Uzman Yardımcılığına ve İl İstihdam Uzman Yardımcılığına atanma hususları yasal dayanağını yitirdi.

4- 24.10.2011 tarihli ve 656 sayılı Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname”nin;

a)-20 nci maddesinin (5) numaralı fıkrasının (ç) bendiyle, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun Eki (ll) sayılı Ek Gösterge Cetvelinin “2. Yargı Kuruşları, Bağlı ve İlgili Kuruluşlar ile Yüksek Öğretim Kuruluşlarında” bölümüne “Türkiye İstatistik Kurumu Daire Başkanı” ibaresinden sonra gelmek üzere eklenen “Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Daire Başkanı,” ibaresi ile (d) bendiyle 657 sayılı Kanun’un Eki (IV) sayılı Makam Tazminatı Cetvelinin 7 nci sırasına “Daire Başkanı” ibaresinden sonra gelmek üzere eklenen “, Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Daire Başkanı” ibaresi iptal edildi. Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Daire Başkanının ek gösterge ve makam tazminatı düzenlemesi yasal dayanağını yitirdi.

b)-16 ncı maddesinin;(3), (4) ve (5) numaralı fıkraları iptal edildi. TİKA Uzman Yardımcılığına girme, yetişirilme ve TİKA Uzmanlığına atanma hususları yasal dayanağını yitirdi.

c)-Geçici 4 üncü maddesinin (1) numaralı fıkrasının (c) bendinin “657 sayılı Kanunun 48 inci maddesinde sayılan genel şartlar ile bu Kanun Hükmünde Kararnamenin 16 ncı maddesinin üçüncü fıkrasının (a) bendinde belirtilen eğitim şartını taşımaları ve Başkanlıkça belirlenecek yabancı dillerden Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavından en az (C) düzeyinde puan almak veya Yükseköğretim Kurulunca buna denk kabul edilen ve uluslararası geçerliliği bulunan bir belgeye sahip olmak veya Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı veya Yükseköğretim Kurulunca bu sınava denk kabul edilen uluslararası geçerliliği bulunan sınavlarla ölçülmeyen yabancı diller için; ilgili dilde en az üç yıllık ortaöğretim veya ön lisans, lisans veya yüksek lisans diploması almış olmak ya da o dilin resmi dil olarak konuşulduğu ülke resmi makamları tarafından düzenlenen sınavda %70 oranında başarılı olmak kaydıyla yurtiçi ve yurtdışındaki üniversiteler, uluslararası kuruluşlar, ilgili meslek kuruluşları, araştırma merkezleri ve sivil toplum kuruluşlarında Başkanlığın görev alanıyla ilgili çalışan veya bu alanda eğitim almış kişiler ile…”  bölümünü iptal edildi. TİKA’ya başka kurumlardan Uzman alımına imkan veren düzenleme yasal dayanağını yitirdi.

d)-Geçici 5 inci maddesinin (2) numaralı fıkrası iptal edildi. Bütçe sınırlamalarına tabi olmadan 2011 yılında TİKA kadrolarına atama yapılmasına ilişkin düzenleme yasal dayanağını yitirdi. (Karar geriye yürümeyeceğinden herhangi bir hüküm ifade etmeyecektir.) 

5- 26.9.2011 tarihli ve 655 sayılı Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde  Kararname’nin:

a)-17 nci maddesinin (2) numaralı fıkrasında yer alan “…mesleğe alınmaları…” ibaresi iptal edildi. Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Müfettiş Yardımcılarının mesleğe alınması hususu yasal dayanağını yitirdi.

b)-37 nci maddesinin  (2), (3), (4) ve (5) numaralı fıkraları iptal edildi. "Ulaştırma ve Haberleşme", "Havacılık ve Uzay Teknolojileri" ile "Denizcilik" Uzman Yardımcılıklarına girme, yetiştirilme ve ilgili uzmanlıklara atanma hususları yasal dayanağını yitirdi.

c)-28 nci maddesinin (2) numaralı fıkrasının (a) ve (b) bentleri iptal edildi. Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığına verilen bazı görevler yasal dayanaksız kaldı.

Daha önce de 6 KHK’nın bazı hükümleri iptal edilmişti.

Anaysa Mahkemesinin son iptal kararlarıyla, 2011 yılında yürürlüğe konulan 11 KHK'nın hükümleri konusunda iptal kararı vermiş oldu. Anayasa Mahkemesi 11.10.2012 tarihli toplantısında 633, 635 ve 657 sayılı KHK’ların bazı hükümlerinin; 08.11.2012 tarihli toplantısında da 640, 641 ve 651 sayılı KHK’ların bazı hükümlerinin iptaline benzer gerekçelerle karar vermişti. İlgili haberimiz için, tıklayınız.

Anayasa Mahkemesinin Ekim ve Kasım aylarında verdiği iptal kararlarına rağmen, ilgili düzenlemeleri iptal edilen ve iptal edilmesi muhtemel olan kurumların, geçen süre içerisinde iptal edilen hükümler kapsamındaki kadrolar için sınav açmaya ve atama yapmaya devam ettikleri de görülmektedir. Ancak, Anayasaya aykırılığı ortaya konulmuş bir düzenlemeye dayanılarak tesis edilen işlemlerin hukukiliği bir yana bırakılacak olsa dahi, dayanaksız kalan unvanlara atanacak kişilerin benzer bir  düzenleme yapılıncaya kadar sorunlar yaşamasına da neden olacaktır.

Bu nedenle, 6223 sayılı Yetki Kanununa dayanılarak 2011 yılında çıkarılan ve dava konusu olan tüm KHK'ların benzer hükümlerinin iptal edileceğine kesin gözüyle bakıldığından, ilgili kurumların bu düzenlemeler çerçevesinde personel istihdamına giderken hassas davranması gerekmektedir.

KURUMLARIN İPTAL EDİLEN DÜZENLEMELERİ

-639 sayılı Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname’nin iptal edilen hükümleri:

Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı

Madde 14-

(2) “…müfettiş yardımcılığına alınma, bunların yetiştirilmeleri ve…”

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Uzmanı

Madde 31-

(2)Uzman Yardımcılığına atanabilmek için 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde sayılan genel şartlara ek olarak aşağıdaki şartlar aranır:

a)En az dört yıllık lisans eğitimi veren hukuk, siyasal bilgiler, iktisat, işletme, iktisadî ve idarî bilimler, veterinerlik, ziraat, gıda mühendisliği, su ürünleri, balıkçılık teknolojisi fakülte ve bölümleri ile hizmet birimlerinin görev alanına giren ve yönetmelikle belirlenen yükseköğretim kurumlarından veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurt içindeki veya yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak,

b)Yapılacak yarışma sınavında başarılı olmak,

gerekir.

(3)   Uzman Yardımcılığına atananlar, en az üç yıl fiilen çalışmak ve istihdam edildikleri birimlerce belirlenecek konularda hazırlayacakları uzmanlık tezinin oluşturulacak tez jürisi tarafından kabul edilmesi kaydıyla, yapılacak yeterlik sınavına girmeye hak kazanırlar. Süresi içinde tezlerini sunmayan veya tezleri kabul edilmeyenlere tezlerini sunmaları veya yeni bir tez hazırlamaları için altı ayı aşmamak üzere ilâve süre verilir. Yeterlik sınavında başarılı olanların Gıda, Tarım ve Hayvancılık Uzmanı kadrolarına atanabilmeleri, Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavından asgarî (C) düzeyinde veya dil yeterliği bakımından buna denkliği kabul edilen ve uluslararası geçerliliği bulunan başka bir belgeye yeterlik sınavından itibaren en geç iki yıl içinde sahip olma şartına bağlıdır. Sınavda başarılı olamayanlar veya sınava girmeye hak kazandığı hâlde geçerli mazereti olmaksızın sınav hakkını kullanmayanlara, bir yıl içinde ikinci kez sınav hakkı verilir. Verilen ilave süre içinde tezlerini sunmayan veya ikinci defa hazırladıkları tezleri de kabul edilmeyenler, ikinci sınavda da başarı gösteremeyen veya sınav hakkını kullanmayanlar ile süresi içinde yabancı dil yeterliliği şartını yerine getirmeyenler Uzman Yardımcısı unvanını kaybeder ve Bakanlıkta durumlarına uygun başka kadrolara atanırlar.

(4)   Uzman Yardımcılarının mesleğe alınmaları, yetiştirilmeleri, yarışma sınavı, tez hazırlama ve yeterlik sınavı ile diğer hususlar yönetmelikle düzenlenir.

-649 sayılı Avrupa Birliği Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Hükmünde Kararname’nin iptal edilen hükümleri:

Madde 62-

(1) EXPO 2020’ye ev sahipliği yapacak kentin belirlenmesi amacıyla 2013 yılında Uluslararası Sergiler Bürosu genel kurulunda yapılacak seçimlerde, İzmir İlinin ülkemiz adına sürdürdüğü adaylığının başarıyla sonuçlandırılmasına ilişkin iş ve işlemleri yürütmek üzere, özel hukuk hükümlerine tabi ve tüzelkişiliği haiz EXPO 2020 İzmir Yönlendirme Kurulu kurulmuştur.

(2) Yönlendirme Kurulunun organları Yürütme Komitesi ve Genel Sekreterliktir.

(3) Yönlendirme Kurulunun gelirleri şunlardır:

a) Genel bütçeden ayrılacak ödenek.

b) İzmir Büyükşehir Belediyesinin 2012 ve 2013 bütçelerine her yıl bu amaçla konacak ödenek.

c) İzmir İl Özel İdaresinin 2012 ve 2013 bütçelerine her yıl bu amaçla konacak ödenek.

ç) Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği, İzmir Ticaret Odası, Ege İhracatçılar Birliği, Ege Bölgesi Sanayi Odası tarafından 2012 ve 2013 yıllarında aktarılacak tutarlar. 

d) Her türlü naklen yayın, reklam ve sponsorluk gelirleri.

e) Gerçek ve tüzelkişilerden alınacak nakdi ve ayni bağış ve yardımlar.

f) Faiz ve diğer gelirler.

(4) Gelirler ulusal bankalardan birinde bu amaçla açılacak hesapta toplanır. Hesap açmaya, kapamaya veya hesapta toplanan tutarları nemalandırmaya Yürütme Komitesi Başkanı yetkilidir. Başkan, bu yetkilerini kısmen veya tamamen Yürütme Komitesinin diğer üyelerinden birine veya Genel Sekretere devredebilir.

(5) Bu madde kapsamına giren mal ve hizmet alımları ile her türlü işlemlerde 4/1/2002 tarihli ve 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu hükümleri uygulanmaz. Alım, satım ve kiralama işlemleri ile yapılacak harcamalarda uygulanacak usul ve esaslar Yönlendirme Kurulunca belirlenir.

(6) Kurulun ve organlarının oluşumu ve çalışma esasları, Kurula ve Yürütme Komitesine üye olarak katılacak kamu kurum ve kuruluşları, sivil toplum kuruluşları ve diğer gerçek veya tüzelkişiler ile bu maddenin uygulanmasına ilişkin diğer hususlar Bakanlar Kurulu kararı ile belirlenir.

(7) İzmir’in adaylığının Uluslararası Sergiler Bürosu Genel Kurulunca kabulü halinde Yönlendirme Kurulu, EXPO 2020 İzmir ile ilgili işlemleri yürütmek üzere yeni bir düzenleme yapılıncaya kadar faaliyetlerine devam eder.

(8) İzmir’in adaylığının Uluslararası Sergiler Bürosu Genel Kurulunca kabul edilmemesi halinde Yönlendirme Kurulunun hesaplarında bulunan tutarlar ile taşınırlar Bakanlar Kurulu kararı ile belirlenen usul ve esaslar çerçevesinde tasfiye edilir.

-640 sayılı Gümrük ve Ticaret Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname’nin iptal edilen hükümleri:.

Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı

Madde 16-

(5) Denetime tâbi olan gerçek ve tüzel kişiler, gizli dahi olsa bütün belge, defter ve bilgileri ibraz etmek, para ve para hükmündeki evrakı ve ayniyatı ilk talep halinde Gümrük ve Ticaret Müfettişlerine göstermek, Gümrük ve Ticaret Müfettişlerinin saymasına ve incelemesine yardımcı olmak zorundadır. Gümrük ve Ticaret Müfettişleri, görevleri sırasında tüm resmî daire, kurum, kuruluş ve kamuya yararlı derneklerle, gerçek ve tüzel kişilerden gerekli yardım, bilgi, evrak, kayıt ve belgeleri istemeye yetkilidir; kanunî engel olmadıkça bu isteğin yerine getirilmesi zorunludur.

(8) “…mesleğe alınmaları…”

Personel alım usulü

Madde 38- (1) Bakanlıkça, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 36 ncı maddesinin “Ortak Hükümler” bölümünün (A) fıkrasının (11) numaralı bendinde yer alan Bakanlık kadroları dışındaki kadrolara ve sözleşmeli personel pozisyonlarına ilk defa atanacaklar; ilgili mevzuat uyarınca yapılan merkezî sınavdan yetmiş ve üzeri puan alanlar arasından, sınav komisyonlarınca yapılacak sözlü sınav sonucuna göre belirlenir.

-3238 sayılı Savunma Sanayii Müsteşarlığının Kurulması Hakkında Kanun’un iptal edilen hükümleri:.

Personel rejimi

Madde 8-

(6)…Savunma Sanayii Uzman Yardımcılığına atanabilmek için 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde sayılan genel şartlara ek olarak aşağıdaki şartlar aranır:

a) En az dört yıllık lisans eğitimi veren hukuk, siyasal bilgiler, iktisat, işletme, iktisadî ve idarî bilimler fakülteleri, Müsteşarlığın görev alanına giren ve yönetmelikle belirlenen mühendislik fakülteleri ile diğer yükseköğretim kurumlarından veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurtiçindeki veya yurtdışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak,

b) Yönetmelikle belirlenen yabancı dillerden en az birini iyi derecede bilmek.

c) Yapılacak yarışma sınavında başarılı olmak.

(7) Uzman Yardımcılığına atananlar, en az üç yıl çalışmak ve hazırlayacakları uzmanlık tezinin, oluşturulacak tez jürisi tarafından kabul edilmesi kaydıyla, yapılacak yeterlik sınavına girmeye hak kazanırlar. Süresi içinde tezlerini sunmayan veya tezleri kabul edilmeyenlere tezlerini sunmaları veya yeni bir tez hazırlamaları için altı ayı aşmamak üzere ilave süre verilir. Yeterlik sınavında başarılı olanların uzman kadrolarına atanabilmeleri, Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavından asgarî (B) düzeyinde veya dil yeterliği bakımından buna denkliği kabul edilen ve uluslararası geçerliliği bulunan başka bir belgeye sahip olma şartına bağlıdır. Sınavda başarılı olamayanlar veya sınava girmeye hak kazandığı halde geçerli mazereti olmaksızın sınav hakkını kullanmayanlara, bir yıl içinde ikinci kez sınav hakkı verilir. Verilen ilave süre içinde tezlerini sunmayan veya ikinci defa hazırladıkları tezleri de kabul edilmeyenler, ikinci sınavda da başarı gösteremeyen veya sınav hakkını kullanmayanlar ile yabancı dil yeterliği şartını yerine getirmeyenler, Savunma Sanayii Uzman Yardımcısı unvanını kaybederler ve Müsteşarlıkta durumlarına uygun kadrolara atanırlar.

(8) Savunma Sanayii Uzmanı ve Uzman Yardımcılarının mesleğe alınmaları, yetiştirilmeleri, yarışma sınavı, tez hazırlama ve yeterlik sınavı ile diğer hususlar yönetmelikle düzenlenir. 

-5544 sayılı Mesleki Yeterlilik Kurumu Kanununun iptal edilen hükümleri:.

Malî haklar

MADDE 25-

(3) Uhdesinde kamu görevi bulunmayan sektör komitesi başkan ve üyelerine, yılda altıdan fazla olmamak üzere her bir toplantı başına (2000) gösterge rakamının memur aylık katsayısı ile çarpımı sonucunda bulunacak miktarda huzur hakkı ödenir. 

-3146 sayılı Çalışma Ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının Teşkilat Ve Görevleri Hakkında Kanunun iptal edilen hükümleri:.

İş Teftiş Kurulu Başkanlığı

Madde 15-

(3) "... giriş ve ..." 

-4904 sayılı Türkiye İş Kurumu Kanunu’nun iptal edilen hükümleri

Personel statüsü

Madde 15-

(4)İstihdam Uzman Yardımcılığı ve İl İstihdam Uzman Yardımcılığına atanabilmek için, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde sayılan genel şartlara ek olarak Kurumun görev alanına giren ve yönetmelikle belirlenen en az dört yıllık eğitim veren yükseköğretim kurumlarından ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen yükseköğretim kurumlarından mezun olmak ve yapılacak özel yarışma sınavında başarılı olmak gerekir.

(5) İstihdam Uzman Yardımcılığına atananlar, en az üç yıl fiilen çalışmak ve istihdam edildikleri birimlerce belirlenecek konularda hazırlayacakları uzmanlık tezinin oluşturulacak komisyon tarafından kabul edilmesi kaydıyla, yapılacak yeterlik sınavına girmeye hak kazanırlar. Süresi içinde tezlerini sunmayan veya tezleri kabul edilmeyenlere tezlerini sunmaları veya yeni bir tez hazırlamaları için altı ayı aşmamak üzere ilave süre verilir. Yeterlik sınavında başarılı olanların İstihdam Uzmanı kadrolarına atanabilmeleri, Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavından asgari (C) düzeyinde veya dil yeterliği bakımından buna denkliği kabul edilen ve uluslararası geçerliliği bulunan başka bir belgeye yeterlik sınavından itibaren en geç iki yıl içinde sahip olma şartına bağlıdır. Sınavda başarılı olamayanlar veya sınava girmeye hak kazandığı halde geçerli mazereti olmaksızın sınav hakkını kullanmayanlara, bir yıl içinde ikinci kez sınav hakkı verilir. Verilen ilave süre içinde tezlerini sunmayan veya ikinci defa hazırladıkları tezleri kabul edilmeyenler, ikinci sınavda başarı gösteremeyen veya sınav hakkını kullanmayanlar ile süresi içinde yabancı dil yeterliği şartını yerine getirmeyenler İstihdam Uzman Yardımcısı unvanını kaybederler ve durumlarına uygun kadrolara atanırlar.        

(6)İl İstihdam Uzman Yardımcılığına atananlar, en az üç yıl fiilen çalışmak kaydıyla açılacak yeterlik sınavına girme hakkını kazanırlar. Sınavda başarılı olamayanlar veya geçerli mazereti olmaksızın sınav hakkını kullanmayanlara, bir yıl içinde ikinci kez sınav hakkı verilir. İkinci sınavda başarı gösteremeyen veya sınav hakkını kullanmayanlar İl İstihdam Uzman Yardımcısı unvanını kaybederler ve durumlarına uygun kadrolara atanırlar.

-656 sayılı Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname’nin iptal edilen hükümleri:

Madde 20-

(5) (ç)-14.7.1965 günlü, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun Eki (ll) sayılı Ek Gösterge Cetvelinin “2. Yargı Kuruşları, Bağlı ve İlgili Kuruluşlar ile Yüksek Öğretim Kuruluşlarında” bölümüne “Türkiye İstatistik Kurumu Daire Başkanı” ibaresinden sonra gelmek üzere eklenen “Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Daire Başkanı,” ibaresi,

(d)- 657 sayılı Kanun’un Eki (IV) sayılı Makam Tazminatı Cetvelinin 7 nci sırasına “Daire Başkanı” ibaresinden sonra gelmek üzere eklenen “, Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Daire Başkanı” ibaresi,

Personel rejimi

Madde 16-

(3) TİKA Uzman Yardımcılığına atanabilmek için 657 sayılı Kanunun 48 inci maddesinde sayılan genel şartlara ek olarak aşağıdaki şartlar aranır:

a) En az dört yıllık eğitim veren yükseköğretim kurumlarından veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen yurtdışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak.

b) Yapılacak yarışma sınavında başarılı olmak.

c) Sınavın yapıldığı yılın Ocak ayının ilk günü itibarıyla otuzbeş yaşını doldurmamış olmak.

ç) Başkanlıkça belirlenen yabancı dillerden Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavından en az (B) düzeyinde puan almak veya Yükseköğretim Kurulunca buna denk kabul edilen ve uluslararası geçerliliği bulunan bir belgeye sahip olmak, Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı veya Yükseköğretim Kurulunca bu sınava denk kabul edilen ve uluslararası geçerliliği bulunan sınavlarla ölçülmeyen yabancı diller için; ilgili dilde en az üç yıllık ortaöğretim veya ön lisans, lisans veya yüksek lisans diploması almış olmak ya da o dilin resmi dil olarak konuşulduğu ülke resmi makamları tarafından düzenlenen sınavda %80 oranında başarılı olmak.

(4) TİKA Uzman Yardımcılığında en az üç yıl çalışanlar, Başkanlıkça yapılacak yeterlik sınavında başarı göstermek şartıyla TİKA Uzmanı unvanını alırlar. Üst üste iki defa yeterlik sınavında başarı gösteremeyenler durumlarına uygun diğer kadrolara atanırlar.

(5) TİKA Uzmanı ile Uzman Yardımcılarının mesleğe alınmaları, yetiştirilmeleri, yarışma sınavı ve yeterlik sınavı ile diğer hususlar yönetmelikle düzenlenir.

TİKA Uzmanlığına atanma 

Geçici madde 4-

(1) (c) “657 sayılı Kanunun 48 inci maddesinde sayılan genel şartlar ile bu Kanun Hükmünde Kararnamenin 16 ncı maddesinin üçüncü fıkrasının (a) bendinde belirtilen eğitim şartını taşımaları ve Başkanlıkça belirlenecek yabancı dillerden Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavından en az (C) düzeyinde puan almak veya Yükseköğretim Kurulunca buna denk kabul edilen ve uluslararası geçerliliği bulunan bir belgeye sahip olmak veya Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı veya Yükseköğretim Kurulunca bu sınava denk kabul edilen uluslararası geçerliliği bulunan sınavlarla ölçülmeyen yabancı diller için; ilgili dilde en az üç yıllık ortaöğretim veya ön lisans, lisans veya yüksek lisans diploması almış olmak ya da o dilin resmi dil olarak konuşulduğu ülke resmi makamları tarafından düzenlenen sınavda %70 oranında başarılı olmak kaydıyla yurtiçi ve yurtdışındaki üniversiteler, uluslararası kuruluşlar, ilgili meslek kuruluşları, araştırma merkezleri ve sivil toplum kuruluşlarında Başkanlığın görev alanıyla ilgili çalışan veya bu alanda eğitim almış kişiler ile…” bölümünün, Anayasa’nın 91. maddesinin birinci fıkrası uyarınca Anayasa’ya aykırı olduğuna ve İPTALİNE,

Kadrolar

Geçici madde 5-

(2) 2011 yılı için geçerli olmak üzere 6091 sayılı 2011 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanununun 22 nci maddesindeki sınırlamalara tabi olmaksızın Başkanlık kadrolarına atama yapılabilir.

-655 sayılı Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname’nin iptal edilen hükümleri:

Denetim Hizmetleri Başkanlığı

Madde 17-

(2) “…mesleğe alınmaları…”

(İptal edilen hüküm sonrasında Müfettiş Yardımcılarının mesleğe alınması imkanı kalmamıştır).

Ulaştırma ve Haberleşme, Havacılık ve Uzay Teknolojileri ile Denizcilik Uzmanlıkları

Madde 37-

(2) Ulaştırma ve Haberleşme Uzman Yardımcılığı, Havacılık ve Uzay Teknolojileri Uzman Yardımcılığı ile Denizcilik Uzman Yardımcılığına atanabilmek için 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde sayılan genel şartlara ek olarak aşağıdaki şartlar aranır:

a) En az dört yıllık eğitim veren yükseköğretim kurumlarının yönetmelikle belirlenen bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen yurtiçi ve yurtdışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak.

b) Başarı seviyesi ve ölçüm tekniği yönetmelikle belirlenen yabancı dillerden en az birinde başarılı olmak.

c) Yapılacak yarışma sınavında başarılı olmak.

ç) Sınavın yapıldığı yılın Ocak ayının ilk günü itibarıyla otuzbeş yaşını doldurmamış olmak.

(3) Ulaştırma ve Haberleşme Uzman Yardımcılığı, Havacılık ve Uzay Teknolojileri Uzman Yardımcılığı ile Denizcilik Uzman Yardımcılığına atananlar, en az üç yıl fiilen çalışmak ve istihdam edildikleri birimlerce belirlenen konularda hazırlayacakları uzmanlık tezinin tez jürisi tarafından kabul edilmesi kaydıyla yapılacak yeterlik sınavına girme hakkını kazanırlar. Yeterlik sınavlarında başarılı olanlar Ulaştırma ve Haberleşme Uzmanı, Havacılık ve Uzay Teknolojileri Uzmanı ile Denizcilik Uzmanı kadrolarına atanırlar.

(4) Hazırladıkları uzmanlık tezi kabul edilmeyenler, yeterlik sınavında başarısız olanlar veya yeterlik sınavına girmeye hak kazandığı halde geçerli mazereti olmaksızın sınav hakkını kullanmayanlar Ulaştırma ve Haberleşme Uzman Yardımcılığı, Havacılık ve Uzay Teknolojileri Uzman Yardımcılığı ile Denizcilik Uzman Yardımcılığı unvanlarını kaybederler ve durumlarına uygun diğer kadrolara atanırlar.

(5) Ulaştırma ve Haberleşme Uzmanları, Havacılık ve Uzay Teknolojileri Uzmanları, Denizcilik Uzmanları ile Ulaştırma ve Haberleşme Uzman Yardımcıları, Havacılık ve Uzay Teknolojileri Uzman Yardımcıları, Denizcilik Uzman Yardımcılarının mesleğe alınmaları, yetiştirilmeleri, yarışma sınavı, tez hazırlama ve yeterlik sınavı ile diğer hususlar yönetmelikle düzenlenir.

Ortak görevler ve hükümler

Madde 28-

(2) a) Hangi hallerde uygulanacağını açıkça belirtmek şartıyla; uyarma, geçici faaliyet durdurma ve yetki iptali şeklinde idari müeyyideler öngörmek ve ihlal edenlere belirlenen idari müeyyideleri uygulamakla görevli ve yetkilidirler.

b) Hangi hallerde uygulanacağını ve miktarını açıkça belirtmek şartıyla; 7 nci maddede yer alan hizmet birimi beşbin Türk Lirasına kadar, 8 inci ve 11 inci maddelerde yer alan hizmet birimleri ikiyüzellibin Türk Lirasına kadar, 12 nci maddede yer alan hizmet birimi beşyüzbin Türk Lirasına kadar, 9 uncu ve 10 uncu maddelerde yer alan hizmet birimleri ise beş milyon Türk Lirasına kadar idari para cezası uygulaması öngörmek ve ihlal edenlere belirlenen miktarda idari para cezası karar tutanağı düzenlemek veya düzenletmekle görevli ve yetkilidirler. 

Geçici madde 3- Bu Kanun Hükmünde Kararnamenin yürürlüğe girdiği tarihte görevde bulunan Başkan ve Akademi Konseyi asıl ve yedek üyelerinin görevi,

a) Seçilmiş oldukları tarih itibarıyla görev sürelerinin üç yılı aşması hâlinde bu Kanun Hükmünde Kararnamenin yürürlüğe girdiği tarihte,

b) Seçilmiş oldukları tarih itibarıyla görev sürelerinin üç yılı aşmaması hâlinde, üç yıllık sürenin dolduğu tarihte,

sona erer. Başkan ve Akademi Konseyi üyeleri, yeni Başkan ve Akademi Konseyi üyeleri atanıncaya kadar görevine devam eder.

logo1

 

Bizi Sosyal Medyada Bulun

Sosyal medya sayfalarımıza üye olarak haberlerimize ulaşmak için aşağıdaki ikonları kullanabilirsiniz.

İçerik Koruması

5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümleri gereğince, Sitemiz içeriğinin izinsiz olarak kopyalanması, alıntı yapılması yasaktır.