logo yeni

CUMHURBAŞKANLIĞININ 3 SAYILI GENELGESİ ÇIKTI

Aktif . Yayınlanma Memurlarla İlgili Diğer Haberler

cumhurbaskanligi703 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile kaldırılan kurul, komisyon ve komitelere verilmiş olan görev ve yetkilerin, hangi kurum kurum ya da makam tarafından kullanılacağı belirlendi. 

Öte yandan, 21 adet Başbakanlık Genelgesi yürürlükten kaldırıldı.

Konuya ilişkin 2018/3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Genelgesi bugün Resmi Gazete'de yayımlandı. 

GENELGE

2018/3

2/7/2018 tarihli ve 703 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile kaldırılan kurul, komisyon ve komitelere, ekli (1) sayılı listede belirtilen mevzuatta verilmiş olan görev ve yetkilerin karşılarında gösterilen kurum ya da makam tarafından kullanılması,

Mezkûr kurul, komisyon ve komitelerin görev ve yetkilerine ilişkin olarak diğer mevzuatta yapılan atıflardan; politika belirleme ve istişari nitelikte olanların ilgili Cumhurbaşkanlığı politika kuruluna, icrai nitelikte olanların ise mezkûr listede karşılarında gösterilen ilgili kurum ya da makama yapılmış sayılması, uygun görülmüştür.

Ekli (2) sayılı listede belirtilen Başbakanlık Genelgeleri yürürlükten kaldırılmıştır. Bilgilerinizi ve gereğini rica ederim.

1 Ağustos 2018

Recep Tayyip ERDOĞAN
Cumhurbaşkanı

EK:

Listeler

(1) SAYILI LİSTE

NO

KURUL/

KOMİSYON/

KOMİTE

GÖREV VE YETKİNİN YER ALDIĞI MEVZUAT

GÖREV VE YETKİNİN TEVDİ EDİLDİĞİ KURUM/MAKAM

1.

YÜKSEK PLANLAMA

KURULU

3/6/2011 tarihli ve 641 sayılı Kalkınmaya İlişkin Bazı Kurullar Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 22 nci maddesinin üçüncü fıkrasının (a) bendinde yer alan “İktisadi, sosyal ve kültürel kalkınmayı planlamada ve politika hedeflerin tayininde Cumhurbaşkanına yardımcı olmak” ibaresi

CUMHURBAŞKANLIĞI EKONOMİ POLİTİKALARI KURULU

641 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 22 nci maddesinin üçüncü fıkrasının (a) bendinde yer alan “hazırlanacak kalkınma planları ile yıllık programlan, Cumhurbaşkanına sunulmadan önce, belirlenen amaçlara uygunluk ve yeterlik bakımından incelemek” ibaresi

CUMHURBAŞKANLIĞI POLİTİKA KURULLARI

641 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 22 nci maddesinin üçüncü fıkrasının (b), (c) ve (ç) bentleri

CUMHURBAŞKANI

8/6/1994 tarihli ve 3996 sayılı Bazı Yatırım ve Hizmetlerin Yap-İşlet-Devret Modeli Çerçevesinde Yaptırılması Hakkında Kanunun 4 üncü maddesinin üçüncü fıkrası ile 5 inci maddesinin birinci fıkrası

CUMHURBAŞKANI

21/2/2013 tarihli ve 6428 sayılı Sağlık Bakanlığınca Kamu Özel İş Birliği Modeli ile Tesis Yaptırılması, Yenilenmesi ve Hizmet Alınması ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunun 2 nci maddesinin birinci fıkrası ile 4 üncü maddesinin dokuzuncu fıkrası

CUMHURBAŞKANI

2/3/1984 tarihli ve 2985 sayılı Toplu Konut Kanununun ek 2 nci maddesinin üçüncü fıkrası

CUMHURBAŞKANI

18/5/1994 tarihli ve 527 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlileri ile İlgili Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Hükmünde Kararnamenin 31 inci maddesinin birinci ve ikinci fıkraları

CUMHURBAŞKANI

8/6/1984 tarihli ve 233 sayılı Kamu İktisadi Teşebbüsleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 3 üncü maddesinin dördüncü fıkrası, 4 üncü maddesinin dördüncü fıkrası, 9 uncu maddesinin birinci fıkrasının (8) numaralı bendi, 11 inci maddesinin birinci fıkrası, 15 inci maddesinin ikinci ve yedinci fıkraları, 27 nci maddesinin birinci fıkrası, 37 nci maddesinin ikinci fıkrası, 38 inci maddesinin birinci fıkrası, 54 üncü maddesinin birinci fıkrası, 55 inci maddesinin birinci fıkrası, 61 inci maddesinin birinci fıkrasının (4) numaralı bendi, 62 nci maddesinin birinci fıkrası

CUMHURBAŞKANI

233 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 38 inci maddesinin ikinci ve üçüncü fıkraları

HAZÎNE VE MALİYE BAKANLIĞI

233 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 56 nci maddesinin ikinci fıkrası

İLGİLİ BAKAN

2018 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanununun 10 uncu maddesinin üçüncü fıkrası

CUMHURBAŞKANI

6/6/1985 tarihli ve 3218 sayılı Serbest Bölgeler Kanununun 4 üncü maddesinin birinci fıkrası

CUMHURBAŞKANI

641 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 23 üncü maddesinin üçüncü fıkrasının (a) bendi

HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI

2.

PARA-KREDİ VE KOORDİNASYON KURULU

641 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 23 üncü maddesinin üçüncü fıkrasının (c) bendi

-CUMHURBAŞKANLIĞI EKONOMİ POLİTİKALARI KURULU

-HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI

-TİCARET BAKANLIĞI

641 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 23 üncü maddesinin üçüncü fıkrasının (ç) bendi

HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI

3.

ÖZELLEŞTİRME YÜKSEK KURULU

24/11/1994 tarihli ve 4046 sayılı Özelleştirme Uygulamaları Hakkında Kanun

CUMHURBAŞKANI

4.

BÖLGESEL GELİŞME YÜKSEK KURULU

641 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 23/A maddesinin ikinci fıkrasının (a), (b) ve (c) bentleri

CUMHURBAŞKANI

641 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 23/A maddesinin ikinci fıkrasının (ç) bendi

SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI

5.

BÖLGESEL GELİŞME

 KOMİTESİ

641 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 23/A maddesinin dördüncü fıkrasının (a) ve (b) bentleri

CUMHURBAŞKANLIĞI EKONOMİ POLİTİKALARI KURULU

641 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 23/A maddesinin dördüncü fıkrasının (e), (ç), (d), (e), (f), (g) ve (ğ) bentleri

SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI

6.

KALKINMA ARAŞTIRMALARI

MERKEZİ İZLEME VE YÖNLENDİRME KURULU

641 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 24 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b), (c), (ç), (d) ve (e) bentleri

HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI

7.

ENERJİ VERİMLİLİĞİ 

KOORDİNASYON KURULU

18/4/2007 tarihli ve 5627 sayılı Enerji Verimliliği Kanunu

ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANLIĞI

8.

FİNANSAL İSTİKRAR

KOMİTESİ

9/12/1994 tarihli ve 4059 sayılı Fiyat İstikrarı ile Bazı Düzenlemeler Hakkında Kanunun ek 4 üncü maddesinin ikinci fıkrasının (a) bendi

-HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI

-CUMHURBAŞKANLIĞI EKONOMİ POLİTİKALARI KURULU

4059 sayılı Kanunun ek 4 üncü maddesinin ikinci fıkrasının (b), (e), (ç) ve (d) bentleri

HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI

9.

MESLEKİ EĞİTİM KURULU

5/6/1986 tarihli ve 3308 sayılı Mesleki Eğitim Kanunu

MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI

10.

KARAYOLU TRAFİK

GÜVENLİĞİ KURULU

13/10/1983 tarihli ve 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu

-İÇİŞLERİ BAKANLIĞI

-CUMHURBAŞKANLIĞI GÜVENLİK VE DIŞ POLİTİKALAR KURULU

11.

SİBER GÜVENLİK KURULU

5/11/2008 tarihli ve 5809 sayılı Elektronik Haberleşme Kanununun ek 1 inci maddesinin ikinci fıkrası

CUMHURBAŞKANI

12.

TARIMSAL DESTEKLEME VE YÖNLENDİRME KURULU

18/4/2006 tarihli ve 5488 sayılı Tarım Kanununun 17 nci maddesinin birinci fıkrasının (a) ve (b) bentleri ile 19 uncu maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi

-TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI

-HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI

5488 sayılı Kanunun 17 nci maddesinin (e) ve (ç) bentleri

TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI

13.

BİYOGÜVENLİK KURULU

18/3/2010 tarihli ve 5977 sayılı Biyogüvenlik Kanunu

TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI

14.

YÜKSEK ÇEVRE KURULU

9/8/1983 tarihli ve 2872 sayılı Çevre Kanununun 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi

CUMHURBAŞKANLIĞI YEREL YÖNETİM POLİTİKALARI KURULU

2872 sayılı Kanunun 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi

ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI

2872 sayılı Kanunun 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi

CUMHURBAŞKANI

 15

 SOSYALYARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMAYI TEŞVİK FONU KURULU

3/6/2011 tarihli ve 633 sayılı Sosyal Hizmetler Alanında Bazı Düzenlemeler Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 34 üncü maddesinin üçüncü fıkrasının (a) ve (c) bentleri

CUMHURBAŞKANI

633 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 34 üncü maddesinin üçüncü fıkrasının (ç) bendi

ÇALIŞMA, SOSYAL HİZMETLER VE AİLE BAKANLIĞI

633 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 34 üncü maddesinin üçüncü fıkrasının (d) bendinde yer alan “Toplumda dayanışma ve paylaşma bilincini geliştirmek ve desteklemek üzere bilimsel, sosyal ve kültürel programlar ve projeler önermek” ibaresi

CUMHURBAŞKANLIĞI SOSYAL POLİTİKALAR KURULU

633 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 34 üncü maddesinin üçüncü fıkrasının (d) bendinde yer alan “hazırlanan projelere destek sağlamak” ibaresi

ÇALIŞMA, SOSYAL HİZMETLER VE AİLE BAKANLIĞI

16.

AHISKA TÜRKLERİNİN KABULÜ ÜST KOMİSYONU

2/7/1992 tarihli ve 3835 sayılı Ahıska Türklerinin Türkiye’ye Kabulü ve İskanına Dair Kanun

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI

17.

ARAŞTIRMA ALTYAPILARI

KURULU

3/7/2014 tarihli ve 6550 sayılı Araştırma Altyapılarının Desteklenmesine Dair Kanun

(Mezkûr Kanunun 4 üncü maddesinde yer alan Komitenin başkanlığını Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının ilgili Bakan Yardımcısı yürütür.)

SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANININ BAŞKANLIĞINDA, MİLLİ EĞİTİM BAKANI, CUMHURBAŞKANLIĞI BİLİM, TEKNOLOJİ VE YENİLİK POLİTİKALARI KURULU İLE EĞİTİM VE ÖĞRETİM POLİTİKALARI KURULU BAŞKANVEKİLLERİ, STRATEJİ VE BÜTÇE BAŞKANINDAN OLUŞAN ARAŞTIRMA ALTYAPILARI KOMİSYONU

18.

ENDÜSTRİ BÖLGELERİ 

KOORDİNASYON KURULU

9/1/2002 tarihli ve 4737 sayılı Endüstri Bölgeleri Kanunu ve Organize Sanayi Bölgeleri Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun

-CUMHURBAŞKANLIĞI BİLİM, TEKNOLOJİ VE YENİLİK POLİTİKALARI KURULU

-SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI

19.

DEVLET DESTEKLERİNİ İZLEME VE DENETLEME KURULU

13/10/2010 tarihli ve 6015 sayılı Devlet Desteklerinin İzlenmesi ve Denetlenmesi Hakkında Kanun

-CUMHURBAŞKANLIĞI EKONOMİ POLİTİKALARI KURULU

-CUMHURBAŞKANI

 (2) SAYILI LİSTE

SIRA NO.

GENELGE NUMARASI

1

2016/19

2

2016/17

3

2015/17

4

2015/16

5

2010/15

6

2010/8

7

2010/3

8

2009/16

9

2008/12

10

2007/33

11

2007/8

12

2007/6

13

2006/31

14

2006/12

15

2005/29

16

2005/9

17

2004/24

18

2002/14

19

1998/12

20

1993/12

21

1992/30

 

Bizi Sosyal Medyada Bulun

Sosyal medya sayfalarımıza üye olarak haberlerimize ulaşmak için aşağıdaki ikonları kullanabilirsiniz.

İçerik Koruması

5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümleri gereğince, Sitemiz içeriğinin izinsiz olarak kopyalanması, alıntı yapılması yasaktır.