logo yeni

HANGİ SUÇLAR DEVLETİN GÜVENLİĞİNE KARŞI İŞLENMİŞ SAYILIYOR?

Aktif . Yayınlanma Memurlarla İlgili Diğer Haberler

tutuklama 2Devletin güvenliğine karşı işlenmiş bir suçtan dolayı mahkûm olmak, Devlet memurluğuna girmeye ve memuriyette kalmaya engel oluşturmaktadır.

Mahkûmiyet hükmünün “devletin güvenliğine karşı işlenen” bir suçtan kaynaklanıyor olması durumunda; verilen cezanın süresinin kısa veya uzun olması, verilen cezanın affedilmesi veya verilen cezanın infazı sonrası memnu hakların iadesi kararı alınması, söz konusu cezanın memuriyete engel olma halini ortadan kaldırmamaktadır.

Devletin güvenliğine karşı işlenen suçların hangileri olduğu ve bu suçları işleyenlere hangi cezaların verileceği,  Türk Ceza Kanununun 302-308 maddelerinde düzenlenmiştir. Buna göre,  aşağıda belirtilen suçlar Devletin güvenliğine karşı işlenmiş suç sayılmakta ve bu suçların herhangi birinden hüküm giyenlerin Devlet memuriyetine girmesi veya memuriyette kalması ise mümkün olmamaktadır.

Devlet memurluğuna girme ve memuriyette kalma bakımından önemli olan “devletin güvenliğine karşı işlenen suçların” hangi fiilleri kapsadığına, memurunyeri.com olarak aşağıda özetle değinilecektir.

1-Devletin birliğini ve ülke bütünlüğünü bozma

Devlet topraklarının tamamını veya bir kısmını yabancı bir devletin egemenliği altına koymaya veya Devletin bağımsızlığını zayıflatmaya veya birliğini bozmaya veya Devletin egemenliği altında bulunan topraklardan bir kısmını Devlet idaresinden ayırmaya yönelik bir fiil işleyen kimse, devletin güvenliğine karşı suç işlemiş sayılır ve bu suçtan dolayı ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası ile cezalandırılır.

2-Düşmanla işbirliği yapma

Türkiye Cumhuriyeti Devleti ile savaş halinde olan devletin ordusunda hizmet kabul eden, düşman devletin yanında Türkiye Cumhuriyeti Devletine karşı silahlı mücadeleye giren vatandaş, devletin güvenliğine karşı suç işlemiş sayılır ve bu suçtan dolayı ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası ile cezalandırılır.

Ancak, savaş zamanında düşman devlet toprağında bulunup da bu devlet ordusunda hizmete alınmak mecburiyetinde kalan vatandaş hakkında, bu nedenle cezaya hükmolunmaz.

3-Devlete karşı savaşa tahrik

Türkiye Cumhuriyeti Devletine karşı savaş açması veya hasmane hareketlerde bulunması için yabancı devlet yetkililerini tahrik eden veya bu amaca yönelik olarak yabancı devlet yetkilileri ile işbirliği yapan kişi, devletin güvenliğine karşı suç işlemiş sayılır ve bu suçtan dolayı on yıldan yirmi yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.

Türkiye Cumhuriyeti Devletinin güvenliğine karşı suç işlemek üzere oluşturulmuş örgütlerin doğrudan veya dolaylı olarak desteklenmesi de hasmane hareket olarak kabul edilir..

4-Temel millî yararlara karşı faaliyette bulunmak için yarar sağlama

Temel millî yararlara (bağımsızlığa, toprak bütünlüğüne, milli güvenliğe ve Cumhuriyetin Anayasada belirtilen temel niteliklerine) karşı fiillerde bulunmak maksadıyla veya bu nedenle, yabancı kişi veya kuruluşlardan doğrudan doğruya veya dolaylı olarak kendisi veya başkası için maddi yarar sağlayan vatandaş ya da Türkiye'de bulunan yabancı, devletin güvenliğine karşı suç işlemiş sayılır ve bu suçtan dolayı üç yıldan on yıla kadar hapis ve onbin güne kadar adlî para cezası verilir. Bu fiillerin savaş sırasında işlenmesi durumunda ise verilecek ceza yarı oranında artırılır.

5-Yabancı devlet aleyhine asker toplama

Türkiye Devletini savaş tehlikesi ile karşı karşıya bırakacak şekilde, yetkisiz olarak, yabancı bir devlete karşı asker toplayan veya diğer hasmane hareketlerde bulunan kimse, devletin güvenliğine karşı suç işlemiş sayılır ve bu suçtan dolayı beş yıldan oniki yıla kadar hapis cezası verilir. Bu filler sonucu siyasal ilişki kesilir veya misilleme meydana gelirse üç yıldan on yıla kadar hapis cezası verilir, savaş meydana gelirse faile müebbet hapis cezası verilir.

Öte yandan, fiili savaş halinde ülke topraklarının tamamını veya bir kısmını işgal eden yabancı devlet kuvvetlerine karşı meşru müdafaa amaçlı direniş hareketleri, yabancı devlet aleyhine asker toplama kapsamında değerlendirilmez.

6-Askerî tesisleri tahrip ve düşman askerî hareketleri yararına anlaşma

Devletin silahlı kuvvetlerine ait olan veya hizmetine verilmiş bulunan kara, deniz ve hava ulaşım araçlarını, yolları, müesseseleri, depoları ve diğer askerî tesisleri, bunlar henüz tamamlanmamış bulunsalar bile, kısmen veya tamamen tahrip eden veya geçici bir süre için olsa bile kullanılmayacak hale getiren kişi, devletin güvenliğine karşı suç işlemiş sayılır ve bu suçtan dolayı altı yıldan oniki yıla kadar hapis cezası verilir.

Suç; Türkiye ile savaş halinde bulunan bir devletin çıkarı için işlenmiş olması veya devletin savaş hazırlıklarını veya savaş kudret ve yeteneğini veya askerî hareketlerini tehlikeye koymuş olması durumunda, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verilir.

7-Düşman devlete maddi ve mali yardım

Türkiye Cumhuriyeti Devletinin savaş halinde olduğu devlete, savaşta Türkiye Cumhuriyeti Devletinin aleyhine kullanılabilecek her türlü eşyayı karşılıklı veya karşılıksız, doğrudan veya dolaylı olarak verenler, devletin güvenliğine karşı suç işlemiş sayılır ve bu suçtan dolayı beş yıldan onbeş yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.

Savaş zamanında, düşman devlet yararına yapılan borçlanmalara veya her ne nedenle olursa olsun ödemelere katılan veya bunlara ilişkin işlemleri kolaylaştıranlar da aynı suçu işlemiş sayılır.

Bu yazıya ait tüm haklar Memurunyeri.com'a aittir. "memurunyeri.com" şeklinde aktif link verilmesi kaydıyla içerik kullanılabilir. Link vermeden yapılan alıntılar için yasal takip yapılacaktır.©

memurunyeri

Bizi Sosyal Medyada Bulun

Sosyal medya sayfalarımıza üye olarak haberlerimize ulaşmak için aşağıdaki ikonları kullanabilirsiniz.

İçerik Koruması

5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümleri gereğince, Sitemiz içeriğinin izinsiz olarak kopyalanması, alıntı yapılması yasaktır.