logo yeni

calisanlar2 copy

KAMU İHALE KURUMUNUN KADROLARI İPTAL EDİLİR Mİ?

Aktif . Yayınlanma Memurlarla İlgili Diğer Haberler

Bakanlar Kurulu, Kamu İhale Kurumu Teşkilatı ve Personelinin Çalışma Usul ve Esasları Hakkındaki Yönetmelikte değişiklik yaparak Kurumun personel kadro sayısını yüzde 66 artırdı.

Yönetmelik değişikliği, 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun “Kamu İhale Kurumu” başlıklı 53 üncü maddesinin (h) fıkrasının beşinci pragrafında yer alan “Kurumun hizmet birimleri ile bunların görev ve sorumlulukları, personelin atanma ve çalışma usul ve esasları ile çalıştırılacak sözleşmeli personelin unvanı, sayısı, nitelikleri Kurulun önerisi ve Maliye Bakanlığının görüşü üzerine Bakanlar Kurulu tarafından çıkarılacak yönetmelikle düzenlenir.” hükmüne dayanılarak yürürlüğe konuldu. 

Kadro sayısı yüzde 66 arttı 

Değişiklikle;

-Kurum kadro sayısında 248 adet artış yapılırken, Kurulun personele ilişkin yetkileri kaldırıldı ve bu konudaki tüm yetkiler Kurum Başkanına verildi. 

-Kurum, Kanunla kendisine verilen görevleri yerine getirirken yetkilerini Kurul tarafından değil, bundan sonra yetkili kılınan organlar tarafından kullanacak. 

-Daire Başkanları da dahil olmak üzere tüm personeli Başkan atayacak ve Başkan Yardımcılarının atanmasını Başkan Bakana teklif edecek. 

-Başkan ve üyelerin temsil ve ağırlama giderlerinin nelerden ibaret olacağına ve bunların Kurum bütçesinden karşılanma usullerine de artık Başkan karar verecek. 

Yönetmeliğin dayanağı Anayasa’ya aykırı 

Değişiklik yapılan Yönetmeliğin dayanağı olan Kamu İhale Kanununun ilgili maddesi ile aynı hükümleri içeren 2 kuruma ait teşkilat Kanununun hükümleri, dava konusu edilmeleri üzerine, Anayasa’nın 7., 123. ve 128. Maddelerine aykırı olduğu gerekçesiyle daha önce Anayasa Mahkemesi tarafından iptal edilmişti.

-Anayasa Mahkemesi 20.11.2003 tarihli ve E:2002/32, K:2003/100 sayılı Kararıyla; 4733 sayılı Kanun ile oluşturulan Tütün, Tütün Mamulleri ve Alkollü İçkiler Piyasası Düzenleme Kurumunun 4733 sayılı teşkilat Kanununda yer alan “ Hizmet birimleri ile bunların görev ve sorumlulukları, kadro unvanları, sayıları ve kurum personelinin emeklilik statülerinin belirlenmesi açısından durumu, kurumların önerisi üzerine Bakanlar Kurulu tarafından çıkarılacak yönetmelikle ile düzenlenir.” hükmünü iptal etmişti. 

Bu iptal sonrasında, Kurumun uzun süre Kanunu çıkmamış ve kurum çalışanları büyük sıkıntılarla karşılaşmışlardı.

-Anayasa Mahkemesi 10.03.2011 tarihli ve E:2009/90, K:2011/47 sayılı Kararıyla; Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunun 4628 sayılı teşkilat Kanununda yer alan “Kurumun hizmet birimleri ile bunların görev ve sorumlulukları, kadro unvanları ve sayıları Kurul’un önerisi üzerine Bakanlar Kurulu tarafından çıkarılacak yönetmelikle düzenlenir” hükmünü iptal etmişti.

İptal sonrasında yasal düzenleme yapılamadığından, uzman yardımcılarının uzman kadrolarına atanması da dahil Kurumda hiçbir personel işlemi halen yapılamamaktadır. 

Anayasa Mahkemesi, söz konusu Kanun hükümlerini iptal ederken, “Düzenleyici ve denetleyici kurumlar, yasayla kurulmuş olan kamu tüzel kişileridir ve bunlar Anayasanın 123. maddesinde ifade edildiği üzere, idarenin bütünlüğü içinde yer alırlar ve yasayla düzenlenmeleri gerekir. İdarenin yasallığı ilkesi ise, idarenin organlarının/hizmet birimlerinin de yasayla düzenlenmesini gerektirir.

Keza, düzenleyici ve denetleyici kurumlarca gerçekleştirilen ve genel idare esaslarına göre yürütülmekte olan kamu hizmetlerinin gerektirdiği asli ve sürekli görevleri ifa eden kamu görevlilerinin statüleri, Anayasa’nın 128. maddesinin ikinci fıkrası gereğince yasayla düzenlenmek durumundadır.

Aynı şekilde, idarenin sahip olacağı kadroların ihdası ve kaldırılması konuları da kamu görevlilerinin statüsü ile yakından ilgili olduğundan bu alanın da yasayla düzenlenmesi gerekmektedir.” demiştir. 

Hal böyle iken, dava konusu edilmesi halinde Anayasa Mahkemesi tarafından iptal edilmesi muhtemel olan bir hükmü değiştirerek düzenleme yapma yerine, yönetmelikle düzenleme yaparak Kurumun ve çalışanlarının ileride sorunlarla karşılaşmasının önüne geçilmesi tercih edilmemiştir.

Kamu İhale Kurumunun eski ve yeni kadro sayıları  

UNVAN

YENİ KADRO SAYISI

ESKİ KADRO SAYISI

FARK

Başkan Yardımcısı

4

3

1

Baş Hukuk Danışmanı

1

1

 

Daire Başkanı

13

10

3

Kamu İhale Kurumu Müşaviri

15

13

2

Başkanlık Müşaviri

5

5

 

Grup Başkanı

15

15

 

Kamu İhale Uzmanı

240

123

117

Hukuk Danışmanı

15

10

5

Basın ve Halkla İlişkiler Danışmanı

1

1

 

Kamu İhale Uzman Yardımcısı

80

40

40

Avukat

10

5

5

Araştırmacı

25

18

7

Birim Müdürü

15

9

6

Yönetim Hizmetleri Uzmanı

15

15

 

Özel Büro Müdürü

1

1

 

Özel Büro Müdür Yardımcısı

1

1

 

Mühendis

2

2

 

Mimar

1

1

 

İstatistikçi

4

4

 

Çözümleyici

10

5

5

Programcı

10

4

6

Mütercim-Tercüman

4

2

2

Tabip

1

1

 

Hemşire

1

1

 

Birim Şefi

25

19

6

Bilgisayar İşletmeni

1

1

 

Savunma Uzmanı

1

1

 

Teknisyen

2

1

1

Dava Takip Memuru

2

2

 

Santral Memuru

1

1

 

Ayniyat Memuru

1

1

 

Arşiv Memuru

2

2

 

Büro Görevlisi

60

38

22

İletişim Görevlisi

30

15

15

Şoför

3

3

 

Dağıtıcı

7

2

5

TOPLAM

624

376

248

logokucuk

 

 

 

Bizi Sosyal Medyada Bulun

Sosyal medya sayfalarımıza üye olarak haberlerimize ulaşmak için aşağıdaki ikonları kullanabilirsiniz.

İçerik Koruması

5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümleri gereğince, Sitemiz içeriğinin izinsiz olarak kopyalanması, alıntı yapılması yasaktır.