logo yeni

DİSİPLİN CEZASINI GEREKTİREN BAZI FİİL VE HALLER TORBA NİTELİĞİ TAŞIYOR

Aktif . Yayınlanma Memurlarla İlgili Diğer Haberler

disiplin 2Devlet memurlarına verilecek disiplin cezaları ile disiplin cezası verilmesini gerektiren fiil ve haller 657 sayılı Devlet Memurları Kanununda düzenlenmiş olmakla birlikte, bu fiil ve hallerden bazıları somut tespitlere dayandırılabilirken, bazıları ise disiplin amirlerinin değerlendirmelerine göre farklı şekillerde de yorumlanabilen “torba” niteliğindedir.

Kanunların,  tüzüklerin ve yönetmeliklerin Devlet memuru olarak emrettiği ödevleri yurt içinde veya dışında yerine getirmeyenlere, uyulmasını zorunlu kıldığı hususları yapmayanlara, yasakladığı işleri yapanlara durumun niteliğine ve ağırlık derecesine göre çeşitli disiplin cezaları verilebilmektedir.

657 sayılı Kanunda, Devlet memurlarının disiplin cezası gerektiren fiil ve hallerin hangileri olduğu tek tek sayılarak, fiil ve haller ağırlık derecelerine göre 5 grupta toplanmıştır. Ancak bu fiil ve hallerin bir kısmı, ilgili disiplin amir ve kurullarının değerlendirmesine göre farklılık gösterebilecek niteliktedir.

Örneğin; “Devlete ait resmi belge, araç, gereç ve benzeri eşyayı kaybetmek” fiilinin, memur tarafından işlenip işlenmediğinin somut olarak belirlenmesi mümkün iken, “Görevin işbirliği içinde yapılması ilkesine aykırı davranışlarda bulunmak” fiilinin memur tarafından işlenip işlenmediği ile hangi tutum ve davranışın bu fiil kapsamında değerlendirildiği yoruma açık bir konu olarak karşımıza çıkmaktadır.

Torba niteliğindeki fiil ve haller

657 sayılı Kanunda, Devlet memurlarına disiplin cezası verilmesini gerektiren fiil ve haller arasında, somut olarak tespit edilmesi ve kanıtlanması zor olan fiil ve hallere de yer verilmiştir. Disiplin cezası gerektiren fiil ve halin soyut nitelik taşıması, bu fiil ve hale ilişkin farklı değerlendirmelerin yapılması ve memurlar hakkında farklı uygulamalara gidilmesi sonucunu da doğurmaktadır.

Devlet Memurları Kanununda disiplin cezası verilmesini gerektiren fiil ve haller arasında sayılanlardan; disiplin amirleri tarafından farklı yorumlanmaya açık olduğunu, farklı fiil veya haller için aynı disiplin cezasının verilebildiğini memurunyeri.com olarak düşündüğümüz ve “torba” olarak nitelendirdiğimiz fiil ve hallerden bazıları şöyle:

Uyarma cezasını gerektiren torba fiil ve haller

-Verilen emir ve görevlerin tam ve zamanında yapılmasında, görev mahallinde kurumlarca belirlenen usul ve esasların yerine getirilmesinde kayıtsızlık göstermek veya düzensiz davranmak.

-Devlet memuru vakarına yakışmayan tutum ve davranışta bulunmak.

-Görevine veya iş sahiplerine karşı kayıtsızlık göstermek veya ilgisiz kalmak.

-Görevin işbirliği içinde yapılması ilkesine aykırı davranışlarda bulunmak.

Kınama cezasını gerektiren torba fiil ve haller

-Verilen emir ve görevlerin tam ve zamanında yapılmasında, görev mahallinde kurumlarca belirlenen usul ve esasların yerine getirilmesinde, görevle ilgili resmi belge, araç ve gereçlerin korunması, kullanılması ve bakımında kusurlu davranmak.

-Görev sırasında amire hal ve hareketi ile saygısız davranmak.

-Hizmet dışında Devlet memurunun itibar ve güven duygusunu sarsacak nitelikte davranışlarda bulunmak.

-İş arkadaşlarına, maiyetindeki personele ve iş sahiplerine kötü muamelede bulunmak.

-Kurumların huzur, sükûn ve çalışma düzenini bozmak.

Aylıktan kesme cezasını gerektiren torba fiil ve haller

-Kasıtlı olarak; verilen emir ve görevleri tam ve zamanında yapmamak, görev mahallinde kurumlarca belirlenen usul ve esasları yerine getirmemek, görevle ilgili resmi belge, araç ve gereçleri korumamak, bakımını yapmamak, hor kullanmak.

-Görev sırasında amirine sözle saygısızlık etmek.

-Hizmet içinde Devlet memurunun itibar ve güven duygusunu sarsacak nitelikte davranışlarda bulunmak.

Kademe ilerlemesinin durdurulması cezasını gerektiren torba fiil ve haller

-Görevi ile ilgili olarak her ne şekilde olursa olsun çıkar sağlamak.

-Görevin yerine getirilmesinde dil, ırk, cinsiyet, siyasi düşünce, felsefi inanç, din ve mezhep ayrımı yapmak, kişilerin yarar veya zararını hedef tutan davranışlarda bulunmak.

-Amirine veya maiyetindekilere karşı küçük düşürücü veya aşağılayıcı fiil ve hareketler yapmak.

Devlet memurluğundan çıkarma cezasını gerektiren torba fiil ve haller

-İdeolojik veya siyasi amaçlarla kurumların huzur, sükûn ve çalışma düzenini bozmak.

-Yurt dışında Devletin itibarını düşürecek veya görev haysiyetini zedeleyecek tutum ve davranışlarda bulunmak.

-Memurluk sıfatı ile bağdaşmayacak nitelik ve derecede yüz kızartıcı ve utanç verici hareketlerde bulunmak.

Bu yazıya ait tüm haklar Memurunyeri.com'a aittir. "memurunyeri.com" şeklinde aktif link verilmesi kaydıyla içerik kullanılabilir. Link vermeden yapılan alıntılar için yasal takip yapılacaktır.©

memurunyeri

Bizi Sosyal Medyada Bulun

Sosyal medya sayfalarımıza üye olarak haberlerimize ulaşmak için aşağıdaki ikonları kullanabilirsiniz.

İçerik Koruması

5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümleri gereğince, Sitemiz içeriğinin izinsiz olarak kopyalanması, alıntı yapılması yasaktır.