logo yeni

EMNİYET MENSUPLARININ EK GÖSTERGESİNE İLİŞKİN KARAR VERİLDİ

Aktif . Yayınlanma Memurlarla İlgili Diğer Haberler

anayasa mahkemesiEmniyet personelinden bazılarının ek göstergesini artıran düzenlemenin (6663 sayılı Kanunun 9.maddesi) Anayasaya aykırı olduğu gerekçesiyle iptali istemi, Anayasa Mahkemesi tarafından karara bağlandı.

10 Şubat 2016 tarihinde yayımlanan 6663 sayılı “Gelir Vergisi Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun”un  bazı hükümlerinin Anayasaya aykırı olduğu gerekçesiyle CHP Milletvekilleri tarafından Anayasa Mahkemesine başvurulmuştu. 6663 sayılı Kanunun iptali istenen hükümleri arasında, emniyet personelinden bazılarının ek göstergesini artıran düzenleme de yer almıştı.

İptali istenen düzenleme ne getirmişti?

6663 sayılı Kanunun 9.maddesi ile,  657 sayılı Kanun eki (I) sayılı Ek Gösterge Cetvelinin “VII. EMNİYET HİZMETLERİ SINIFI” bölümünün (e) bendinin (aa) alt bendi yeniden ve şu şekilde düzenlenmişti.

    aa)Yüksek Öğrenimliler    

   

  

1

2

3

4

5

6

7

8

3000

2200

1600

1100

900

800

500

450

Yapılan değişiklik; Emniyet Hizmetleri Sınıfı Personelinden emniyet müdürü sıfatını kazanmış olanlardan daha alt unvanlarda olup yükseköğrenim mezunu olan personelin ek göstergelerini artırırken, 5-8 inci dereceden aylık alan emniyet personeli için de ilk defa ek gösterge belirlemişti.

Bu düzenlemeyle, 1 inci derece polis memurunun ek göstergesi 2200’den 3000’e çıkmıştı.

Anayasa Mahkemesi talebi reddetti

Ek göstergelerin bu haliyle emsal personele göre düşük belirlendiği gerekçesiyle ve 1 inci derece için 3600 olacak şekilde ek göstergelerin yeniden belirlenmesinin sağlanması amacıyla,  yapılan düzenlemenin iptali istenmişti.

Anayasa Mahkemesi, konuya ilişkin değerlendirmesi neticesinde 13.12.2017 tarihinde verdiği E:2016/32 ve K:2017/168 sayılı Kararında özetle;

-Polis, jandarma ve sahil güvenlik personeli; statülerinde, görev alanlarında, görevlerinin kapsamında, tabi oldukları hukuki rejim ve sorumluluklarında, çalışma koşullarında, teşkilatlanma şekillerinde, mesleğe alınma yöntemlerinde farklılıklar bulunması nedeniyle farklı hukuki konumda  oldukları ve farklı hukuki konumda bulunmaları nedeniyle emniyet teşkilatı mensupları hakkında uygulanacak ek gösterge ile jandarma ve sahil güvenlik personeli için öngörülen ek göstergenin eşit olma zorunluluğundan söz edilemeyeceğini,

-Kamu hizmetine giriş, hizmet içinde yükselme ve bulunulan statünün sağladığı haklar statü hukukunun gereği olarak kanunlarla belirlendiği,

-Kanun koyucunun; statü hukuku çerçevesinde yürütülen memuriyet hizmetine girmeye, memuriyette yükselmeye, özlük haklarına ve bunun gibi diğer hususlara ilişkin koşulları anayasal ilkelere uygun olarak belirleme yetkisine sahip olduğu,

-Statü hukukunun gereği olarak, kamu görevine başlayan emniyet teşkilatı mensubu, statüsünden ve kanundan kaynaklanan görev ve durumunu bilerek kamu görevine başladıkları,

-Takdir yetkisi kapsamında yerine getirdikleri hizmetin niteliğinin gözetilerek farklı statüler için farklı ücret rejimleri öngörülmesinin ve bu kapsamda emniyet teşkilatı mensupları için jandarma ve sahil güvenlik personelinkinden farklı ek gösterge rakamlarının belirlenmesinin, sosyal hukuk devleti ve hakkaniyet ilkeleriyle bağdaşmadığı ve emeğin karşılıksız bırakılmamasını amaçlayan Anayasa’nın 55. maddesiyle devlete verilen, çalışanların yaptıkları işe uygun adaletli bir ücret elde etmeleri için gerekli tedbirleri alma yükümlülüğüne aykırılık taşıdığının söylenemeyeceği,

-“emeğin karşılığı ” olan ücretin kıdem, liyakat, kariyer gibi unsurların yanı sıra görev, yetki ve sorumluluklara, bir başka deyişle statülere bağlı olarak farklılık gösterebileceği

belirtilerek, düzenlemenin Anayasaya aykırı olmadığına karar verdi.

Karar için tıklayınız …

Sitemizden yapılan alıntılara "memurunyeri.com" şeklinde aktif link verilmesi gereklidir.

memurunyeri

Bizi Sosyal Medyada Bulun

Sosyal medya sayfalarımıza üye olarak haberlerimize ulaşmak için aşağıdaki ikonları kullanabilirsiniz.

İçerik Koruması

5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümleri gereğince, Sitemiz içeriğinin izinsiz olarak kopyalanması, alıntı yapılması yasaktır.