logo yeni

697 SAYILI KHK ÇIKTI. İHRAÇ VE İADELER VAR

Aktif . Yayınlanma Memurlarla İlgili Diğer Haberler

personel 8Bakanlar Kurulu tarafından OHAL kapsamında çıkarılan 697 sayılı KHK ile, kamu personelinden bazılarının görevine son verirken, daha önce görevine son verilen bazı kamu personeli ise görevine iade edildi.

Bugün yayımlanan KHK’da yer alan tedbirler şöyle:

**262 kişi kamu görevinden çıkarıldı. İsimleri için tıklayınız …

**1822 kişi göreve iade edildi. İsimleri için tıklayınız …

**Daha önce öğrencilikle ilişiği kesilmiş olan 2 kişi öğrenciliğe iade edildi. İsimleri için  tıklayınız…

**Daha önce rütbeleri alınan 54 eski askeri personelin rütbeleri iade edildi. İsimleri için tıklayınız ...

**5 eski askeri personelin rütbeleri alındı. İsimleri için tıklayınız….

**1 radyo ve bir televizyon kurumu kapatıldı. İsimleri için tıklayınız…

Kurumlar itibariyle ihraç ve iadeler

Kurum İHRAÇ İADE
Türk Silahlı Kuvvetleri 48 123
Jandarma Genel Komutanlığı   99
Sahil Güvenlik Komutanlığı   5
Emniyet Genel Müdürlüğü   458
TBMM   1
Basın Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğü   1
Diyanet İşleri Başkanlığı   19
Hazine Müsteşarlığı   1
Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı   2
TÜBİTAK   5
TSE   2
KOSGEB   1
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 8  
Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü 3 2
Dışişleri Bakanlığı   1
Spor Genel Müdürlüğü   2
YÖ Kredi ve Yurtlar Kurumu Gn. Müdürlüğü   4
Gıda Tar. ve Hay. Bak. ile bağlı ve ilgili kuruluş.   13
Gümrük ve Ticaret Bakanlığı   22
TÜİK   1
Kültür ve Tur Bak. ile bağlı ve ilgili kur.   2
Sağlık Bakanlığı ile bağlı ve ilgili kuruluşları 6 204
Üniversiteler (akademik personel) 60 36
Üniversiteler (idari personel) 19  
Milli Eğitim Bakanlığı 106 544
Başbakanlık (merkez)   2
Adalet Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlar   79
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı   3
RTÜK   1
TOKİ   1
TİKA   1
TRT 1 2
Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı   6
Çalışma ve Sos. Güv. Bak. (merkez)   4
SGK   14
İş Kurumu Genel Müdürlüğü   4
Ekonomi Bakanlığı   1
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı   2
Türkiye Petrolleri A.O.   6
Taşkömürü Kurumu   2
BOTAŞ    1
BOTAŞ International Limited Şirketi (BIL)   1
EÜAŞ   5
TEİAŞ   6
ETİ Maden İşletmeleri   1
MTA   1
Atom Enerjisi Kurumu   1
Kömür İşletmeleri Kurumu   1
İçişleri Bakanlığı    13
Mahalli idareler   11
Kalkınma Bakanlığı   1
Maliye Bakanlığı  1 29
Gelir İdaresi Başkanlığı   35
Özelleştirme İdaresi Başkanlığı   1
Devlet Malzeme Ofisi   2
Kamu İhale Kurumu 1  
Ulaştırma Dnz.Hbr.Bak.(merkez ve taşra) 8 1
TCDD (taşımacılık ve işletme)   16
Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü 1  
Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü   1
DHMİ   4
Karayolları Genel Müdürlüğü   6
Vagon Sanayi AŞ   2
PTT   3
Milli Savunma Bakanlığı   4
TOPLAM 262 1822

697 sayılı KHK'nın tam metni

OLAĞANÜSTÜ HAL KAPSAMINDA BAZI TEDBİRLER ALINMASI HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME

Karar Sayısı: KHK/697

Olağanüstü hal kapsamında bazı tedbirler alınması; Anayasanın 121 inci maddesi ile 25/10/1983 tarihli ve 2935 sayılı Olağanüstü Hal Kanununun 4 üncü maddesine göre, Cumhurbaşkanının başkanlığında toplanan Bakanlar Kurulu’nca 8/1/2018 tarihinde kararlaştırılmıştır.

Kamu personeline ilişkin tedbirler

MADDE 1- (1) Terör örgütlerine veya Milli Güvenlik Kurulunca Devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara üyeliği, mensubiyeti veya iltisakı yahut bunlarla irtibatı olan ve ekli (I) sayılı üstede yer alan kişiler kamu görevinden başka hiçbir işleme gerek kalmaksızın çıkarılmıştır. Bu kişilere ayrıca herhangi bir tebligat yapılmaz. Haklarında ayrıca özel kanun hükümlerine göre işlem tesis edilir.

(2) Birinci fıkra gereğince kamu görevinden çıkarılan kişilerin, mahkûmiyet kararı aranmaksızın rütbe vc/vcya memuriyetleri alınır ve bu kişiler görev yaptıkları teşkilata yeniden kabul edilmezler; bir daha kamu hizmetinde istihdam edilemezler, doğrudan veya dolaylı olarak görevlendirilemezler; bunların uhdelerinde bulunan her türlü mütevelli heyet, kurul, komisyon, yönetim kurulu, denetim kurulu, tasfiye kurulu üyeliği ve sair görevleri de sona ermiş sayılır. Bunların silah ruhsatları, gemi adamlığına ilişkin belgeleri ve pilot lisansları iptal edilir ve bu kişiler oturdukları kamu konutlarından veya vakıf lojmanlarından onbeş gün içinde tahliye edilir. Bu kişiler özel güvenlik şirketlerinin kurucusu, ortağı ve çalışanı olamazlar. Bu kişiler hakkında bakanlıkları vc kurumlannca ilgili pasaport birimine derhal bildirimde bulunulur. Bu bildirim üzerine pasaport birimlerince pasaportlar iptal edilir.

(3) Birinci fıkra kapsamında kamu görevinden çıkarılanlar, varsa uhdelerinde taşımış oldukları büyükelçi, vali gibi unvanları ve müsteşar, kaymakam ve benzeri meslek adlarım ve sıfatlarını kullanamazlar ve bu unvan, sıfat ve meslek adlarına bağlı olarak sağlanan haklardan yararlanamazlar.

İade bükümleri

MADDE 2- (1) Ekli (2) sayılı listede yer alan kişiler, ilgili kanun hükmünde kararnamenin eki listelerin ilgili sıralarından çıkarılmıştır.

(2) İlgili kanun hükmünde kararname hükümleri, bilinci fıkrada belirtilen kişiler bakımından tüm hüküm ve sonuçlarıyla birlikte ilgili kanun hükmünde kararnamenin yayımı tarihinden geçerli olmak üzere ortadan kalkmış sayılır. Söz konusu personelden bu maddenin yürürlük tarihinden itibaren on gün içerisinde göreve başlamayanlar çekilmiş sayılır. Bu kapsamda göreve başlayanlara, kamu görevinden çıkarıldıkları tarihten göreve başladıkları tarihe kadar geçen süreye tekabül eden mali ve sosyal hakları ödenir. Bu kişiler, kamu görevinden çıkarılmalarından dolayı herhangi bir tazminat talebinde bulunamaz. Bu personelin görevlerine iadesi, kamu görevinden çıkarıldıkları tarihte bulundukları yöneticilik görevi dışında öğrenim durumları ve kazanılmış hak aylık derecelerine uygun kadro ve pozisyonlara atanmak suretiyle de yerine getirilebilir. Bu maddeye ilişkin işlemler ilgili bakanlık ve kurumlar tarafından yürütülür.

(3) Olağanüstü hal kapsamında yürürlüğe konulan kanun hükmünde kararnameler gereği öğrencilikle ilişikleri kesilmiş olanlardan bu Kanun Hükmünde Kararnameye ekli (3) sayılı listede yer alanlar, ilgili kanun hükmünde kararnamenin eki listelerin ilgili sıralarından çıkarılmıştır. İlgili kanun hükmünde kararname hükümleri, bu kişiler bakımından tüm hüküm ve sonuçlarıyla birlikte ilgili kanun hükmünde kararnamenin yayımı tarihinden itibaren ortadan kalkınış sayılır.

(4) Ekli (4) sayılı listede yer alan kişiler, ilgili kanun hükmünde kararnamenin eki listenin ilgili sıralarından çıkarılmıştır. İlgili kanun hükmünde kararname hükümleri, bu kişiler bakımından tüm hüküm ve sonuçlarıyla birlikte ilgili kanun hükmünde kararnamenin yayımı tarihinden geçerli olmak üzere ortadan kalkmış sayılır. Bu fıkraya ilişkin işlemler ilgili bakanlık ve kurumlar tarafından yürütülür.

Rütbesi alınan Türk Silahlı Kuvvetleri personeli

MADDE 3- (1) Türk Silahlı Kuvvetlerinden emekliye sevk edilen, kendi isteğiyle emekli olan, istifa eden veya başka bir sebeple aynlanlardan, terör örgütlerine veya Milli Güvenlik Kurulunca Devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara üyeliği, mensubiyeti veya iltisakı yahut bunlarla irtibatı olduğu değerlendirilen ve ekli (5) sayılı listede yer alanların rütbeleri alınır ve emekli kimlikleri iptal edilir. Bu kişiler kamu görevine yeniden kabul edilmezler, doğrudan veya dolaylı görevlendirilemezler. Ayrıca bunlar uhdelerinde taşımış oldukları mesleki unvanları ve sıfatlarım kullanamazlar ve bu unvan ve sıfatlarına bağlı olarak sağlanan haklardan yararlanamazlar. Bu kişilerin uhdelerinde bulunan her türlü mütevelli heyet, kurul, komisyon, yönetim kurulu, denetim kurulu, tasfiye kurulu üyeliği ve sair görevleri de sona ermiş sayılır. Bunların silah ruhsatlan, pilot lisansları, gemi adamlığına ilişkin belgeleri ve ilgili pasaport birimlerince pasaportlan iptal edilir. Bu kişiler özel güvenlik şirketlerinin kurucusu, ortağı vc çalışanı olamazlar.

Kurum ve kuruluşlara ilişkin tedbirler

MADDE 4- (1) Terör örgütlerine veya Milli Güvenlik Kurulunca Devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara aidiyeti, iltisakı veya bunlarla irtibatı olan vc ekli (6) sayılı listede yer alan kurum ve kuruluşlar kapatılmıştır.

(2) Birinci fıkra kapsamında kapatılan kurum ve kuruluşlara ait olan taşınırlar ile her türlü malvarlığı, alacak ve haklar, belge vc evrak Hazîneye bedelsiz olarak devredilmiş sayılır, bunlara ait taşınmazlar tapuda resen Hazine adına, her türlü kısıtlama ve taşınmaz yükünden arl olarak tescil edilir. Bunların her türlü borçlarından dolayı hiçbir şekilde Hâzineden bir hak ve talepte bulunulamaz. Devre ilişkin işlemler ilgili tüm kuramlardan gerekli yardımı almak suretiyle Maliye Bakanlığı tarafından yerine getirilir.

Yürürlük

MADDE 6 ‒ (1) Bu Kanun Hükmünde Kararname yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 7 ‒ (1) Bu Kanun Hükmünde Kararname hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

Sitemizden yapılan alıntılara "memurunyeri.com" şeklinde aktif link verilmesi gereklidir.

memurunyeri

Bizi Sosyal Medyada Bulun

Sosyal medya sayfalarımıza üye olarak haberlerimize ulaşmak için aşağıdaki ikonları kullanabilirsiniz.

İçerik Koruması

5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümleri gereğince, Sitemiz içeriğinin izinsiz olarak kopyalanması, alıntı yapılması yasaktır.