logo yeni

695 SAYILI KHK TAM METNİ. İHRAÇ VE İADELER VAR

Aktif . Yayınlanma Memurlarla İlgili Diğer Haberler

khkBakanlar Kurulu tarafından OHAL kapsamında çıkarılan 695 sayılı KHK ile, kamu personelinden bazılarının görevine son verirken, daha önce görevine son verilen bazı kamu personeli ise görevine iade edildi.

Bugün yayımlanan KHK’da yer alan tedbirler şöyle:

**2756 kişi kamu görevinden çıkarıldı. İsimleri için tıklayınız …

**115 kişi göreve iade edildi. İsimleri için tıklayınız …

**22 eski askeri personelin rütbeleri alındı. İsimleri için tıklayınız….

**7 dernek, 7 vakıf, 2 gazete ve 1 sağlık kuruluşu kapatıldı. İsimleri için tıklayınız…

**Daha önce kapatılmış olan 1 vakıf açıldı. İsmi için tıklayınız…

**6 kişinin öğrencilikle ilişiği kesildi. İsimleri için  tıklayınız…

Bugün İhraç ve iade edilenlerin kurumlara göre dağılımı

KURUM

 İHRAÇ

 İADE

Türk Silahlı Kuvvetleri

637

2

Jandarma Genel Komutanlığı

350

7

Sahil Güvenlik Komutanlığı

4

 

Emniyet Genel Müdürlüğü

61

 

Sayıştay

1

 

Yargıtay

22

 

Danıştay

3

 

Diyanet İşleri Başkanlığı

341

18

Hazine Müsteşarlığı

 

1

Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı

 

1

TÜBİTAK

45

 

KOSGEB

1

1

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı

3

 

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü

2

2

Dışişleri Bakanlığı

10

 

Spor Genel Müdürlüğü

7

3

YÖ Kredi ve Yurtlar Kurumu Gn. Müdürlüğü

1

 

Gıda Tar. ve Hay. Bak. ile bağlı ve ilgili kuruluş.

8

1

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı

19

 

Kültür ve Tur Bak. ile bağlı ve ilgili kur.

7

 

Sağlık Bakanlığı ile bağlı ve ilgili kuruluşları

86

 

Üniversiteler (akademik personel)

105

1

Üniversiteler (idari personel)

50

 

Savunma Sanayi Müsteşarlığı

8

 

Orman ve Su İşleri Bak. ile bağlı kuruluşları

8

 

Milli Eğitim Bakanlığı

392

33

Başbakanlık (merkez)

2

 

Adalet Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlar

245

40

TRT

1

 

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı

12

1

Çalışma ve Sos. Güv. Bak. (merkez)

1

 

SGK

53

 

Ekonomi Bakanlığı

3

 

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı

1

 

BOTAŞ

1

 

TEDAŞ

1

 

TEİAŞ

1

 

ETİ Maden İşletmeleri

2

1

Atom Enerjisi Kurumu

1

 

Kömür İşletmeleri Kurumu

1

 

İçişleri Bakanlığı

20

1

Göç İdaresi Genel Müdürlüğü

 

2

Mahalli idareler

169

 

Maliye Bakanlığı

6

 

Gelir İdaresi Başkanlığı

2

 

Devlet Malzeme Ofisi

2

 

Ulaştırma Dnz.Hbr.Bak.(merkez ve taşra)

2

 

DHMİ

9

 

Lokomotif ve Motor Sanayi AŞ

1

 

PTT

26

 

Milli Savunma Bakanlığı

21

 

Genel Kurmay Başkanlığı

1

 

MSB Akaryakıt İkmal ve NATO POL

1

 

TOPLAM

2756

115

OLAĞANÜSTÜ HAL KAPSAMINDA BAZI TEDBİRLER ALINMASI HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME

Karar Sayısı: KHK/695

Olağanüstü hal kapsamında bazı tedbirler alınması; Anayasanın 121 inci maddesi ile 25/10/1983 tarihli ve 2935 sayılı Olağanüstü Hal Kanununun 4 üncü maddesine göre, Cumhurbaşkanının başkanlığında toplanan Bakanlar Kurulu’nca 20/11/2017 tarihinde kararlaştırılmıştır.

Kamu personeline ilişkin tedbirler

MADDE 1 ‒ (1) Terör örgütlerine veya Milli Güvenlik Kurulunca Devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara üyeliği, mensubiyeti veya iltisakı yahut bunlarla irtibatı olan ve ekli (1) sayılı listede yer alan kişiler kamu görevinden başka hiçbir işleme gerek kalmaksızın çıkarılmıştır. Bu kişilere ayrıca herhangi bir tebligat yapılmaz. Haklarında ayrıca özel kanun hükümlerine göre işlem tesis edilir.

(2) Birinci fıkra gereğince kamu görevinden çıkarılan kişilerin, mahkûmiyet kararı aranmaksızın rütbe ve/veya memuriyetleri alınır ve bu kişiler görev yaptıkları teşkilata yeniden kabul edilmezler; bir daha kamu hizmetinde istihdam edilemezler, doğrudan veya dolaylı olarak görevlendirilemezler; bunların uhdelerinde bulunan her türlü mütevelli heyet, kurul, komisyon, yönetim kurulu, denetim kurulu, tasfiye kurulu üyeliği ve sair görevleri de sona ermiş sayılır. Bunların silah ruhsatları, gemi adamlığına ilişkin belgeleri ve pilot lisansları iptal edilir ve bu kişiler oturdukları kamu konutlarından veya vakıf lojmanlarından onbeş gün içinde tahliye edilir. Bu kişiler özel güvenlik şirketlerinin kurucusu, ortağı ve çalışanı olamazlar. Bu kişiler hakkında bakanlıkları ve kurumlarınca ilgili pasaport birimine derhal bildirimde bulunulur. Bu bildirim üzerine pasaport birimlerince pasaportlar iptal edilir.

(3) Birinci fıkra kapsamında kamu görevinden çıkarılanlar, varsa uhdelerinde taşımış oldukları büyükelçi, vali gibi unvanları ve müsteşar, kaymakam ve benzeri meslek adlarını ve sıfatlarını kullanamazlar ve bu unvan, sıfat ve meslek adlarına bağlı olarak sağlanan haklardan yararlanamazlar.

İade hükümleri

MADDE 2 ‒ (1) Ekli (2) sayılı listede yer alan kamu görevlileri, ilgili kanun hükmünde kararnamenin eki listelerin ilgili sıralarından çıkarılmıştır.

(2) İlgili kanun hükmünde kararname hükümleri, birinci fıkrada belirtilen kişiler bakımından tüm hüküm ve sonuçlarıyla birlikte ilgili kanun hükmünde kararnamenin yayımı tarihinden geçerli olmak üzere ortadan kalkmış sayılır. Söz konusu personelden bu maddenin yürürlük tarihinden itibaren on gün içerisinde göreve başlamayanlar çekilmiş sayılır. Bu kapsamda göreve başlayanlara, kamu görevinden çıkarıldıkları tarihten göreve başladıkları tarihe kadar geçen süreye tekabül eden mali ve sosyal hakları ödenir. Bu kişiler, kamu görevinden çıkarılmalarından dolayı herhangi bir tazminat talebinde bulunamaz. Bu personelin görevlerine iadesi, kamu görevinden çıkarıldıkları tarihte bulundukları yöneticilik görevi dışında öğrenim durumları ve kazanılmış hak aylık derecelerine uygun kadro ve pozisyonlara atanmak suretiyle de yerine getirilebilir. Bu maddeye ilişkin işlemler ilgili bakanlık ve kurumlar tarafından yürütülür.

Rütbesi alınan emekli Türk Silahlı Kuvvetleri personeli

MADDE 3 ‒ (1) Türk Silahlı Kuvvetlerinden emekliye sevk edilen, kendi isteğiyle emekli olan, istifa eden veya başka bir sebeple ayrılan subaylardan, terör örgütlerine veya Milli Güvenlik Kurulunca Devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara üyeliği, mensubiyeti veya iltisakı yahut bunlarla irtibatı olduğu değerlendirilen ve ekli (3) sayılı listede yer alanların rütbeleri alınır ve emekli kimlikleri iptal edilir. Bu kişiler kamu görevine yeniden kabul edilmezler, doğrudan veya dolaylı görevlendirilemezler. Ayrıca bunlar uhdelerinde taşımış oldukları mesleki unvanları ve sıfatlarını kullanamazlar ve bu unvan ve sıfatlarına bağlı olarak sağlanan haklardan yararlanamazlar. Bu kişilerin uhdelerinde bulunan her türlü mütevelli heyet, kurul, komisyon, yönetim kurulu, denetim kurulu, tasfiye kurulu üyeliği ve sair görevleri de sona ermiş sayılır. Bunların silah ruhsatları, pilot lisansları ve ilgili pasaport birimlerince pasaportları iptal edilir. Bu kişiler özel güvenlik şirketlerinin kurucusu, ortağı ve çalışanı olamazlar.

Kurum ve kuruluşlara ilişkin tedbirler

MADDE 4 ‒ (1) Terör örgütlerine veya Milli Güvenlik Kurulunca Devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara aidiyeti, iltisakı veya bunlarla irtibatı olan ve ekli (4) sayılı listede yer alan kurum ve kuruluşlar kapatılmıştır.

(2) Birinci fıkra kapsamında kapatılan kurum ve kuruluşlara ait olan taşınırlar ile her türlü malvarlığı, alacak ve haklar, belge ve evrak ilgisine göre Hazineye veya Vakıflar Genel Müdürlüğüne bedelsiz olarak devredilmiş sayılır, bunlara ait taşınmazlar tapuda resen Hazine veya Vakıflar Genel Müdürlüğü adına, her türlü kısıtlama ve taşınmaz yükünden ari olarak tescil edilir. Bunların her türlü borçlarından dolayı hiçbir şekilde Hazineden veya Vakıflar Genel Müdürlüğünden bir hak ve talepte bulunulamaz. Devre ilişkin işlemler ilgili tüm kurumlardan gerekli yardımı almak suretiyle Maliye Bakanlığı tarafından yerine getirilir.

(3) Ekli (5) sayılı listede yer alan vakıf, ilgili kanun hükmünde kararnamenin eki listenin ilgili sırasından çıkarılmıştır. İlgili kanun hükmünde kararname hükümleri, söz konusu vakıf bakımından tüm hüküm ve sonuçlarıyla birlikte ilgili kanun hükmünde kararnamenin yürürlük tarihinden geçerli olmak üzere ortadan kalkmış sayılır. Buna ilişkin işlemler ilgisine göre Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından yerine getirilir.

Yurtdışında öğrenim görenler

MADDE 5 ‒ (1) 8/4/1929 tarihli ve 1416 sayılı Ecnebi Memleketlere Gönderilecek Talebe Hakkında Kanuna tabi öğrencilerden, terör örgütlerine veya Milli Güvenlik Kurulunca Devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara aidiyeti, iltisakı veya irtibatı olan ve ekli (6) sayılı listede yer alanların öğrencilikle ilişikleri kesilmiştir. Bunlar hakkında 22/7/2016 tarihli ve 667 sayılı Olağanüstü Hal Kapsamında Alınan Tedbirlere İlişkin Kanun Hükmünde Kararnamenin 4 üncü maddesinin ikinci ve üçüncü fıkraları hükümleri uygulanır. Bunların bu kapsamda gördükleri eğitimlere ilişkin olarak denklik işlemleri yapılmaz ve bunlar söz konusu eğitimleri kapsamındaki akademik unvan ve derecelerine bağlı haklardan yararlanamazlar.

Yürürlük

MADDE 6 ‒ (1) Bu Kanun Hükmünde Kararname yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 7 ‒ (1) Bu Kanun Hükmünde Kararname hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

Sitemizden yapılan alıntılara "memurunyeri.com" şeklinde aktif link verilmesi gereklidir.

memurunyeri

 

 

Bizi Sosyal Medyada Bulun

Sosyal medya sayfalarımıza üye olarak haberlerimize ulaşmak için aşağıdaki ikonları kullanabilirsiniz.

İçerik Koruması

5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümleri gereğince, Sitemiz içeriğinin izinsiz olarak kopyalanması, alıntı yapılması yasaktır.