logo yeni

MAHKUMİYET HÜKMÜNÜN TEMYİZ EDİLMESİNİN MEMURİYETE ETKİSİ

Aktif . Yayınlanma Memurlarla İlgili Diğer Haberler

tutukluDevlet memuriyetine girmeye ve memuriyette kalmaya engel oluşturan mahkûmiyet kararlarının Yargıtay’da temyiz incelemesinde olması, memuriyete engel olma halini de etkilemektedir.

Memuriyeti etkileyen mahkûmiyetler

Hapis cezalarının bazıları memuriyete girmeye ve memur olarak kalmaya engel oluştururken,  bazıları ise memuriyete girmeye engel oluşturmamakta ve infazı süresince memuriyetin askıya alınması sonucunu doğurabilmektedir.

a-Devletin güvenliğine karşı işlenen suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı işlenen suçlar, zimmet suçu, irtikâp suçu, rüşvet suçu, hırsızlık suçu, dolandırıcılık suçu, sahtecilik suçu, güveni kötüye kullanma suçu, hileli iflas suçu, ihaleye fesat karıştırma suçu, edimin ifasına fesat karıştırma suçu, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama suçu veya kaçakçılık suçları nedeniyle alınan hapis cezaları, süresi ne kadar olursa olsun (hükmün açıklanmasının geriye bırakılmasına karar verilmesi hali hariç) memuriyete girmeye ve memur kalmaya engel olur.

b-Yukarıda (a) bölümünde sayılanlar dışındaki suçlar sebebiyle alınan hapis cezasının süresi 1 yıldan fazla olduğunda, kasten işlenen suçlara ilişkin mahkumiyetler memuriyete girmeye ve memur kalmaya engel olur; kasten işlenmemiş suçlara ilişkin mahkumiyetler ise memuriyete girmeye ve memur kalmaya engel olmaz.

c-Yukarıda (a) bölümünde sayılanlar dışındaki suçlar sebebiyle alınan hapis cezasının süresi 1 yıldan az olduğunda, memuriyete girmeye ve memur kalmaya engel olmaz.

Memuriyeti etkileyen mahkûmiyet kararlarının temyiz aşamasında olması

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, memuriyete gireceklerde aranan genel şartları düzenleyen 48/A maddesinde; bazı suç ve cezalardan mahkûm olunmaması şartına da yer vermiştir.

Ayrıca, Kanunun memurluğun sona ermesini düzenleyen 98 inci maddesinde; Devlet memurlarının memurluğa alınma şartlarından herhangi birini taşımadığının sonradan anlaşılması veya bu şartlardan herhangi birini kaybetmesi durumunda memuriyetinin sona ereceği belirtilmiştir.

657 sayılı Kanunun söz konusu hükümlerine göre, memuriyete girmeye engel oluşturan bir mahkûmiyet kararı, memur olarak kalmaya da engel olacaktır.

Ancak, memuriyete engel oluşturacak nitelikteki bir mahkûmiyet kararının, hangi aşamada etki doğuracağı hususu önem taşımaktadır.

Öte yandan, Danıştay 12. Dairesinin 09.12.2005 tarihli ve E:2003/2375,  K:2005/4465 sayılı Kararına bakıldığında; … Mahkemesince verilen mahkumiyet hükmünün Yargıtay incelemesi aşamasında olması dolayısıyla kesinleşmemesi karşısında 657 sayılı Kanunun 48/A-5 maddesinde belirtilen hükümlü olma şartı gerçekleşmeyen davacı hakkında tesis edilen işlemde hukuka uyarlık bulunmadığından aksi yöndeki İdare Mahkemesi kararında hukuki isabet görülmemiştir. Öte yandan; davacı hakkında 657 sayılı Kanunun 48/A-5 maddesinde belirtilen nitelikte bir mahkumiyet kararının kesinleşmesi halinde ise yeniden görevine son verilmesi yolunda işlem tesis edileceği de açıktır.” şeklinde hüküm verildiği de görülmektedir.

Bu çerçevede;

-Memuriyete engel bir mahkûmiyet kararı verilmiş olmakla birlikte bu kararın Yargıtay’da temyiz incelenmesinde olması durumunda, ilgili kişi hakkında verilmiş olan mahkûmiyet kararının kesinleşmemiş olacağını,

-Memuriyete engel bir mahkûmiyet hükmünün varlığından söz edilemeyeceğinden, söz konusu mahkûmiyet kararının memuriyete engel olma durumunun, temyiz incelemesi neticesinde verilecek karara göre belli olacağını

değerlendirmekteyiz.

Danıştay 12.Dairesinin söz konusu Kararı için tıklayınız ...

Bu yazıya ait tüm haklar Memurunyeri.com'a aittir. "memurunyeri.com" şeklinde aktif link verilmesi kaydıyla içerik kullanılabilir. Link vermeden yapılan alıntılar için yasal takip yapılacaktır.©

memurunyeri

Bizi Sosyal Medyada Bulun

Sosyal medya sayfalarımıza üye olarak haberlerimize ulaşmak için aşağıdaki ikonları kullanabilirsiniz.

İçerik Koruması

5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümleri gereğince, Sitemiz içeriğinin izinsiz olarak kopyalanması, alıntı yapılması yasaktır.