logo yeni

calisanlar2 copy

YAPTIKLARI FAZLA ÇALIŞMANIN KARŞILIĞINI ALAMAYAN POLİSLER

Aktif . Yayınlanma Memurlarla İlgili Diğer Haberler

polis 3Çalışma saatleri dışında çalıştırılan Devlet memurlarına bu çalışmalardan bazıları için ücret ödenmesine ve ücret ödenmeyen fazla çalışmalar karşılığında da izin kullandırılmasına rağmen, fazla çalışma yaptırılan emniyet mensuplarına bu çalışmaları karşılığında ücret ödenmiyor ve izin verilmiyor.

Emniyet mensupları, günlük çalışma saatleri dışında ve tatil günlerinde genellikle fazla çalışma yapmakta, ancak bu çalışmalarına karşılık olarak ücret ve izin alamamaktadırlar.

Devlet memurlarının fazla çalışmasının karşılığı

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, memurların haftalık çalışma süresinin genel olarak 40 saat olduğunu; çalışma saatleri dışında çalıştırılan Devlet memurlarına bu çalışmalardan bazıları için ücret ödeneceğini; ücret ödenmeyen fazla çalışmalar karşılığında ise izin kullandırılacağını hükme bağlamıştır.

375 sayılı KHK; 657 sayılı Kanunun fazla çalışma ücreti ödenebileceğine hükmettiği haller dışındaki fazla çalışmalar karşılığında ücret ödenebilmesine ilişkin yetkiyi Bakanlar Kuruluna vermiş, ayrıca yaptıkları fazla çalışma karşılığında başka bir mevzuat gereği herhangi bir ad altında ödeme yapılan personele Bakanlar Kurulu kararıyla fazla çalışma ücreti ödenemeyeceğine hükmetmiştir.

3201 sayılı Emniyet Teşkilatı Kanununda, kadroları Emniyet Hizmetleri Sınıfında bulunan personele; çalıştıkları yere, yaptıkları göreve ya da unvana göre farklı oranlarda fazla çalışma ücreti ödenmesi öngörülmüş olmakla birlikte, bu ödemenin fazla çalışma yapılmasına bağlı olmadan ödenmesine hükmedilmiştir.

Fazla çalışma karşılığında ücret ödenecek haller

Devlet memurlarına, salgın hastalık ve tabii afet gibi olağanüstü hallerde bu hallerin devamı süresince; ayrıca fabrika, atölye, şantiye, işletme gibi yerlerde çalışma saatleri dışında hizmetin gereği olarak işçiler ile birlikte çalıştırılmaları gereken hallerde yaptırılan fazla çalışmalar karşılığında ücret ödenmesi zorunludur.

Öte yandan, fazla çalışma yaptıran kurumun önerisi ve Maliye Bakanlığının teklifi üzerine Bakanlar Kurulu kararıyla, fazla çalışma yapılan sürenin bir ayda en çok 50 saati ve bir yılda en çok 6 ayı karşılığında fazla çalışma ücreti ödenebilir.

Fazla çalışma karşılığında izin kullandırılacak haller

657 sayılı Kanun, günlük çalışma saatleri dışında ücret ödenmeksizin Devlet memurlarına çalışma yaptırılması durumunda, fazla çalışma süresinin her 8 saati için bir gün hesabı ile izin kullandırılmasını zorunlu tutmuştur.

Emniyet mensuplarının fazla çalışması ve karşılığı

Emniyet Teşkilatı Kanunu, emniyet mensuplarına, fazla çalışma yapıp yapmadıklarına bakılmaksızın, personelin çalıştığı yere veya görevine ya da unvanına göre değişen oranlarda olmak üzere her ay fazla çalışma ücreti ödenmesine hükmetmiştir.

Ancak, fazla çalışma yapma hali ile bağ kurmadan emniyet mensuplarına ücreti ödenmesine imkan tanıyan bu düzenlemenin, 657 sayılı Kanun ve 375 sayılı KHK’da sözü edilen ve fiilen fazla çalışmaya bağlı olan fazla çalışma ücreti ödemesi ile ortak bir yönü bulunmamaktadır. Ayrıca, emniyet mensuplarına aylık ücretin sabit bir unsuru şeklinde ödenen fazla çalışma ücretinin, memurların fazla çalışması ile (adı dışında) herhangi bir ilgisi de yoktur.

Durum böyle olmasına rağmen, günlük çalışma saatleri dışında ve tatil günlerinde göreve çağrılan emniyet mensuplarına, yaptırılan fazla çalışmalar karşılığında izin kullandırılmamakta ve genellikle herhangi bir ücret ödenmemektedir.

Emniyet personelinin fazla çalışma sorununa Ombudsman ve Danıştayın bakışı

**Emniyet mensuplarının fazla çalışma ücreti konusunda yapılan bir başvuru üzerine Kamu Denetçiliği Kurumu, emniyet teşkilatı mensuplarının 40 saat/hafta üzerinde çalıştırılmamaları; gerekli düzenleme yapılarak fiilen yapılan fazla çalışma karşılığında saat başı ücretlendirme yapılması; haftalık çalışma saatini aşan ek görevlendirmeler için fazla mesai ücret ödenmesi; fazla mesai yapıp yapmadıklarına bakılmaksızın 3201 sayılı Kanunun Ek 21 inci maddesi kapsamında ödenen fazla mesai ücretinin mesai dışında yapılan fazla çalışma karşılığı olarak değil, görevin niteliği, yapılan işin zorluğu ve önemi doğrultusunda emniyet hizmeti sınıfı kadrolarında bulunanlardan görev yapılan birime göre salt bu görevi yerine getirmeleri nedeniyle her ay sabit olarak yapılan tazminat niteliğinde bir ödeme olduğu yönündeki Danıştay 11. Dairesinin kararı doğrultusunda görev tazminatı niteliğindeki bu ödemenin görevin taşıdığı risk unsurları, işin önem ve mahiyeti ile ölçülü ve orantılı bir ödemeye dönüştürülmesi konusunda ilgili makamlara tavsiyede bulunmuştur.

**Açılan bir davada Danıştay 11 inci Dairesi tarafından verilen 23.06.2009 tarihli ve E:2006/6559,  K:2009/6677 sayılı Kararda; “… 3201 sayılı kanunun Ek-21. maddesi uyarınca ödenen fazla çalışma ücretinin mesai dışında yapılan fazla çalışma karşılığı olarak değil, görevin niteliği, yapılan işin zorluğu ve önemi doğrultusunda emniyet hizmeti sınıfı kadrolarında bulunanlardan görev yapılan birime göre salt bu görevi yerine getirmeleri nedeniyle her ay sabit olarak yapılan bir ödeme olduğu ve 657 sayılı DMK 178. maddesinde düzenlenen ve günlük çalışma saatleri dışında yapılan çalışmaların karşılığı … ödenen … fazla çalışma ücretinden nitelik olarak farklı olduğu anlaşılmaktadır.” denilmiştir.

Emniyet mensuplarının fazla çalışma sorununun çözümü

Fazla çalışma konusunda mevzuatta yer alan düzenlemelere göre; memurlara kurumları tarafından gerektiği hallerde fazla çalışma yaptırılması mümkün olmakla birlikte, fazla çalışma yaptırılan personele ücret ödenmesi ya da izin kullandırılması da zorunludur. Öte yandan, ödenen bir ücretin fazla çalışma ücreti olduğundan veya kullandırılan bir iznin fazla çalışma karşılığı izin olduğundan söz edebilmek için, ücret ve iznin fiilen yapılan fazla çalışmanın karşılığı olması gerekmekle birlikte, fiilen fazla çalışmaya bağlı olmadan “fazla çalışma ücreti” adı altında yapılan ödemeler fazla çalışma ücreti sayılmaz.

Buna göre, Emniyet Hizmetleri Sınıfı personeline, fiilen yaptıkları fazla çalışmaya bağlı olmadan ödenen ücretin, ilgili personele mesai saatleri dışında yaptırılan fazla çalışmanın karşılığı olmadığı açıktır.

Bu çerçevede, emniyet mensuplarının, yaptıkları fazla çalışmalar karşılığında ücret ödenmesi ve/veya izin kullandırılması yönündeki taleplerinin reddedilmesi üzerine açılmış davalardan sonuçlanmış olanlar ve yürüyenlerin sonuçlarına göre konunun çözüme kavuşmaması ya da meselenin çözümüne ilişkin yasal düzenleme yapılmaması durumunda, fazla çalışma yapan emniyet mensuplarına bu çalışmaları karşılığında;

**Bakanlar Kurulu kararıyla, 375 sayılı KHK'nın ek 13.maddesi kapsamında fazla çalışma ücreti ödenmesinin sağlanması (bir ayda en çok 50 saat ve bir yılda en çok 6 ay süre için) 

**Herhangi bir düzenleme yapılmasına gerek olmaksızın, ücret ödenmeyen fazla çalışma sürelerinin her 8 saati için bir gün hesabıyla izin verilmesi (657 sayılı Kanunun 178/B maddesi hükümleri çerçevesinde)
 
yoluna gidilemesi de mümkün olabilecektir.

Bu yazıya ait tüm haklar Memurunyeri.com'a aittir. "memurunyeri.com" şeklinde aktif link verilmesi kaydıyla içerik kullanılabilir. Link vermeden yapılan alıntılar için yasal takip yapılacaktır.©

memurunyeri

Bizi Sosyal Medyada Bulun

Sosyal medya sayfalarımıza üye olarak haberlerimize ulaşmak için aşağıdaki ikonları kullanabilirsiniz.

İçerik Koruması

5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümleri gereğince, Sitemiz içeriğinin izinsiz olarak kopyalanması, alıntı yapılması yasaktır.