logo yeni

SGK DİSİPLİN AMİRLERİ YÖNETMELİĞİ DEĞİŞTİ

Aktif . Yayınlanma Memurlarla İlgili Diğer Haberler

sgkSosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Disiplin Amirleri Yönetmeliği Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe girdi. Yönetmeliğin 6 ncı maddesi ile 6/8/2008 tarihli ve 26959 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Sosyal Güvenlik Kurumu Disiplin Amirleri Yönetmeliği yürürlükten kaldırıldı.

Resmi Gazete’de yayınlanan Yönetmelik ve ekleri:

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU DİSİPLİN AMİRLERİ YÖNETMELİĞİ

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Sosyal Güvenlik Kurumu merkez ve taşra teşkilatında görev yapan personelin disiplin amirlerini belirlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, Sosyal Güvenlik Kurumu merkez ve taşra teşkilatında 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi olarak görev yapan memurları kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 124 üncü maddesi ile 16/5/2006 tarihli ve 5502 sayılı Sosyal Güvenlik Kurumu Kanununun 41 inci maddesi ve 17/9/1982 tarihli ve 8/5336 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan Disiplin Kurulları ve Disiplin Amirleri Hakkında Yönetmeliğin 16 ncı maddesi hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Disiplin amirleri

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelik kapsamındaki personelin disiplin amirleri, ekte yer alan Ek-1 ve Ek-2 sayılı cetvellerde gösterilmiştir.

(2) Kadrosu fiilen görev yapılan birimde bulunmayan personelin disiplin amirleri, fiilen görev yapılan birimin sıralı disiplin amirleridir.

(3) Kurum Başkanı, Kurum merkez ve taşra teşkilatında görevli bütün memurların disiplin amiridir. Bu sıfatla haiz bulunduğu yetkileri her derecedeki memur hakkında doğrudan kullanabilir.

Yönetmelikte hüküm bulunmayan haller

MADDE 5 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ile Disiplin Kurulları ve Disiplin Amirleri Hakkında Yönetmelik hükümleri uygulanır.

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik

MADDE 6 – (1) 6/8/2008 tarihli ve 26959 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Sosyal Güvenlik Kurumu Disiplin Amirleri Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

Geçiş hükümleri

GEÇİCİ MADDE 1 – (1) 5502 sayılı Sosyal Güvenlik Kurumu Kanununa göre devredilen kurumların kadrolarında olup Sosyal Güvenlik Kurumuna ihdas edilen kadrolar arasında sayılmayan İl Müdür Yardımcısı, Sigorta İl Müdür Yardımcısı, Sağlık İşleri İl Müdür Yardımcısı, Sigorta Müdür Yardımcısı ve Bölge Müdür Yardımcısı unvanlarında bulunan personelin disiplin amirleri, fiilen görev yaptıkları birimlerin sıralı disiplin amirleridir.

(2) Ek-2 sayılı cetvelde “diğer personel” olarak belirtilen personelin, 5502 sayılı Sosyal Güvenlik Kurumu Kanununa göre devredilen kurumların kadrolarında olup Sosyal Güvenlik Kurumuna ihdas edilen kadrolar arasında sayılmayan unvanlarda bulunan İl Müdür Yardımcısı, Sigorta İl Müdür Yardımcısı, Sağlık İşleri İl Müdür Yardımcısı, Sigorta Müdür Yardımcısı ve Bölge Müdür Yardımcısına bağlı olarak çalışmaları halinde, disiplin amirleri bu sayılan amirlerdir.

Yürürlük

MADDE 7 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 8 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanı yürütür.

Ekler:

Ek-1

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU DİSİPLİN AMİRLERİ CETVELİ
MERKEZ TEŞKİLATI

BİRİMİ

UNVANI

DİSİPLİN AMİRİ

ÜST DİSİPLİN AMİRİ

BAŞKANLIK

Kurum Başkanı

Bakan

 

Kurum Başkan Yardımcısı

Kurum Başkanı

 

Başkanlık Müşaviri, Şube Müdürü

Kurum Başkanı

 

Büro Personeli

Şube Müdürü

Kurum Başkanı

GENEL

MÜDÜRLÜKLER

Genel Müdür

Kurum Başkan Yardımcısı

Kurum Başkanı

Genel Müdürlük Büro Personeli

Genel Müdür

 

Genel Müdür Yardımcısı

Genel Müdür

Kurum Başkan Yardımcısı

Daire Başkam

Genel Müdür

Kurum Başkan Yardımcısı

Şube Müdürü, Sosyal Güvenlik Uzmanı, Sosyal Güvenlik Uzman Yardımcısı, Araştırmacı(Ö), Uzman Tabip, Tabip, Daire Tabibi, Diş Tabibi, Biyolog, Eczacı

Daire Başkanı

Genel Müdür

Diğer Personel

Şube Müdürü

Daire Başkanı

REHBERLİK VE TEFTİŞ BAŞKANLIĞI

Rehberlik ve Teftiş Başkanı

Kurum Başkanı

 

Başmüfettiş, Müfettiş,

Müfettiş Yardımcısı, Şube Müdürü

Rehberlik ve Teftiş Başkanı

Kurum Başkam

Diğer Personel

Şube Müdürü

Rehberlik ve Teftiş Başkanı

Grup Başkanlığı Diğer Personeli

Grup Başkam

Rehberlik ve Teftiş Başkanı

AKTÜERYA VE FON YÖNETİMİ DAİRE BAŞKANLIĞI

Daire Başkam

Kurum Başkan Yardımcısı

Kurum Başkam

Şube Müdürü, Sosyal Güvenlik Uzmanı, Araştırmacı (Ö), Sosyal Güvenlik Uzman Yardımcısı

Daire Başkam

Kurum Başkan Yardımcısı

Diğer Personel

Şube Müdürü

Daire Başkam

 

STRATEJİ

GELİŞTİRME

BAŞKANLIĞI

Strateji Geliştirme Başkanı

Kurum Başkan Yardımcısı

Kurum Başkanı

Strateji Geliştirme Başkanlığı Büro Personeli

Strateji Geliştirme Başkanı

 

Daire Başkanı, Müşavir (Ö)

Strateji Geliştirme Başkam

Kurum Başkan Yardımcısı

Şube Müdürü, Mali Hizmetler Uzmanı, Sosyal Güvenlik Uzmanı, Mali Hizmetler Uzman Yardımcısı, Sosyal Güvenlik Uzman Yardımcısı,

Araştırmacı (Öl

Daire Başkanı

Strateji Geliştirme Başkanı

Diğer Personel

Şube Müdürü

Daire Başkam

HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ

1. Hukuk Müşaviri

Kurum Başkan Yardımcısı

Kurum Başkam

Hukuk Müşaviri, Sosyal Güvenlik Uzmanı, Sosyal Güvenlik Uzman Yardımcısı, Şube Müdürü,

Araştırmacı (Ö), Avukat

I. Hukuk Müşaviri

Kurum Başkan Yardımcısı

Diğer Personel

Şube Müdürü

I. Hukuk Müşaviri

BASIN VE HALKLA

İLİŞKİLER

MÜŞAVİRLİĞİ

Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri

Kurum Başkanı

 

Şube Müdürü, Araştırmacı (Ö)

Basın ve Halkla ilişkiler Müşaviri

Kurum Başkanı

Diğer personel

Şube Müdürü

Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri

İÇ DENETİM

BİRİMİ

BAŞKANLIĞI

İç Denetim Birimi Başkanı

Kurum Başkanı

 

İç Denetçi

Kurum Başkanı

 

Şube Müdürü

İç Denetim Birimi Başkam

Kurum Başkanı

Diğer Personel

Şube Müdürü

İç Denetim Birimi Başkanı

İNSAN KAYNAKLARI DAİRE BAŞKANLIĞI

Daire Başkam

Kurum Başkan Yardımcısı

Kurum Başkam

Şube Müdürü, Araştırmacı (Ö)

Daire Başkam

Kurum Başkan Yardımcısı

Diğer Personel

Şube Müdürü

Daire Başkanı

DESTEK HİZMETLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI

Daire Başkanı

Kurum Başkan Yardımcısı

Kuram Başkam

Şube Müdürü, Araştırmacı (Ö), Daire Tabibi, Sivil Savunma Uzmanı

Daire Başkam

Kurum Başkan Yardımcısı

Diğer Personel

Şube Müdürü

Daire Başkanı

 

İNŞAAT VE EMLAK DAİRE BAŞKANLIĞI

Daire Başkanı

Kurum Başkan Yardımcısı

Kurum Başkanı

Şube Müdürü, Araştırmacı (Ö)

Daire Başkanı

Kurum Başkan Yardımcısı

Diğer Personel

Şube Müdürü

Daire Başkanı

EĞİTİM, ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME MERKEZİ BAŞKANLIĞI

Eğitim, Araştırma ve Geliştirme Merkezi Başkanı

Kurum Başkan Yardımcısı

Kurum Başkanı

Eğitim, Araştırma ve Geliştirme Merkezi Başkan Yardımcısı, Sosyal Güvenlik Uzmanı, Sosyal Güvenlik Uzman Yardımcısı, Şube Müdürü,

Eğitim, Araştırma ve Geliştirme Merkezi Başkanı

Kurum Başkan Yardımcısı

Diğer Personel

Eğitim, Araştırma ve Geliştirme Merkezi Başkan Yardımcısı

Eğitim, Araştırma ve Geliştirme Merkezi Başkanı

 

Ek-2

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU DİSİPLİN AMİRLERİ CETVELİ
TAŞRA TEŞKİLATI

BİRİMİ

UNVANI

DİSİPLİN AMİRİ

ÜST DİSİPLİN AMİRİ

SOSYAL GÜVENLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ

Sosyal Güvenlik İl Müdürü, Başkanlık Müşaviri

Vali

 

Sosyal Güvenlik İl Müdür Yardımcısı, Avukat, Araştırmacı

(Ö)

Sosyal Güvenlik İl Müdürü

Vali

Sosyal Güvenlik Denetmem, Sosyal Güvenlik Denetmen Yardımcısı

Sosyal Güvenlik İl Müdür Yardımcısı

Sosyal Güvenlik İl Müdürü

Diğer Personel

Sosyal Güvenlik İl Müdür Yardımcısı

Sosyal Güvenlik İl Müdürü

SOSYAL GÜVENLİK

MERKEZİ

MÜDÜRLÜĞÜ

Sosyal Güvenlik Merkezi Müdürü

Sosyal Güvenlik İl Müdürü

Vali

Sosyal Güvenlik Merkezi Müdür Yardımcısı,

Diğer Personel

Sosyal Güvenlik Merkezi Müdürü

Sosyal Güvenlik İl Müdürü

 

 

Bizi Sosyal Medyada Bulun

Sosyal medya sayfalarımıza üye olarak haberlerimize ulaşmak için aşağıdaki ikonları kullanabilirsiniz.

İçerik Koruması

5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümleri gereğince, Sitemiz içeriğinin izinsiz olarak kopyalanması, alıntı yapılması yasaktır.