logo yeni

EMNİYET PERSONELİNİN BRANŞLAŞMA KURALLARINDA DEĞİŞİKLİK YAPILDI

Aktif . Yayınlanma Memurlarla İlgili Diğer Haberler

emniyetEmniyet hizmetleri sınıfı mensuplarının branşlaşma işlemlerini hizmetin gereklerine uygun, dengeli ve objektif kurallara bağlamak; branşlaşma işlemlerinin ne şekilde ve nasıl yapılacağına dair esasları tespit etmek ve yürütülmesini sağlamak amacıyla çıkarılmış olan Yönetmelikte bazı değişiklikler yapıldı.

Bugün yayımlanan değişikliklerden bazıları şöyle:

**Personelin meslek yaşamı boyunca branşa aktarmaya esas teşkil edecek en fazla üç kurs alabilmesine ilişkin sınırlama kaldırıldı..

**Branşlı olduğu halde başka branş kursu gören personel, fiilen kurs gördüğü branş birimlerinde çalışması halinde talebi aranmaksızın çalıştığı branşlı Daire Başkanlığı tarafından eski branşından çıkartılması için ilgili Daire Başkanlığına talepte bulunulabilecek.

**Branşa aktarılacak personelde, “Eğitim Dairesi Başkanlığınca yapılacak/yaptırılacak elektronik ortamdaki sınavda, ilgili branşlı daire başkanlığının belirlediği taban puanı almış olmak” şartı artık aranmayacak.

**Emniyet hizmetleri sınıfına ilk defa atanan personelden, özel harekat branşında görevlendirilecek olanlar için, fiili olarak bir hizmet yılını doldurmadan önce branşa aktarımı yapılabilecek.

**Hizmet içi eğitim, yurt içi ve yurt dışı eğitim, tedavi ve misyon koruma görevi nedenleriyle geçirilen süreler, personelin branştan çıkarılmasını gerektiren branş dışı çalışılan sürelerden sayılmayacak. 

**Hizmet öncesinde polis eğitim ve öğretim kurumlarında branşa aktarmaya esas özel alan eğitimi verilerek doğrudan eğitimlerine uygun branşlara aktarılan personel, idare tarafından görülen lüzum üzerine yapılan branştan çıkarma işlemi hariç, 15 yıl süre ile branştan ayrılamayacak. 15 yıl süre dolmadan branştan çıkartılan personel, kalan süreyi çevik kuvvet birimlerinde tamamlayacak. (bu süreler 10 yıl olarak uygulanmaktaydı).

EMNİYET HİZMETLERİ SINIFI BRANŞ YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 25/8/2011 tarihli ve 28036 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Emniyet Hizmetleri Sınıfı Branş Yönetmeliğinin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (e) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“e) Branşlı Personel: Genel Müdür onayı ile oluşturulan branş ile ilgili kursu alarak sertifikalandırılan ve branşa aktarılan personeli,”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 7 nci maddesinin birinci ve ikinci fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Branşlı personel sıfatının kazanılabilmesi için ilgili branş kursunun görülmesi ve başarı ile bitirilmesi zorunludur. Hangi kursların branşa aktarmaya esas teşkil edeceği branş yönergelerinde belirlenir ve kurum intranet sayfasında yayımlanır. İlgili Daire Başkanlığınca kendi branş yönergesinde sayılan nitelikleri taşıyan personelden; genel hizmet statülü olanlar ya da başka bir branşa sahip olup da bulunduğu branşın komisyonunca kursa katılması uygun görülenler branş kursuna çağırılabilir.”

“(2) Branşlı olduğu halde başka branş kursu gören personel, fiilen kurs gördüğü branş birimlerinde çalışması halinde talebi aranmaksızın çalıştığı branşlı Daire Başkanlığı tarafından eski branşından çıkartılması için ilgili Daire Başkanlığına talepte bulunulabilir.”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 9 uncu maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi yürürlükten kaldırılmış, ikinci ve dördüncü fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(2) Branş kursunu başarıyla bitirenler ile 13 üncü maddenin üçüncü fıkrasına göre tekrar branşa aktarılacaklar arasından ilgili branş komisyonunca belirlenen ve branştan sorumlu Genel Müdür Yardımcısı tarafından uygun görülerek Personel Dairesi Başkanlığına bildirilenler, personelden sorumlu Genel Müdür Yardımcısının uygun görüşü ve Genel Müdürün onayı ile branşa aktarılır. Genel Müdüre doğrudan bağlı branşlı daire başkanlıkları için branşa aktarma işlemi ilgili daire başkanının uygun görüşü ve Genel Müdürün onayı ile gerçekleştirilir.”

“(4) Emniyet hizmetleri sınıfına ilk defa atanan personel fiili olarak bir hizmet yılını doldurmadan önce branşa aktarılmaz. Ancak özel harekat branşında görevlendirilecek personel için bu fıkra hükmü uygulanmaz.”

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 10 uncu maddesinin altıncı fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(6) Hizmet içi eğitim, yurt içi ve yurt dışı eğitim, tedavi ve misyon koruma görevi nedenleriyle geçirilen süreler bu maddenin üçüncü fıkrasının (e) bendi ve beşinci fıkrası kapsamında değerlendirilmez.”

MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 13 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 13 – (1) Branştan ayrılan ya da çıkarılan personel genel hizmet statüsünde istihdam edilir. 10 uncu madde gereğince branştan çıkarılanlar bir daha aynı branşa aktarılamaz. Ancak bu hüküm, 10 uncu maddenin üçüncü fıkrasının (e) bendi, beşinci fıkrasının (a) bendi ile yedinci fıkrası gereğince branştan çıkarılanlar hakkında uygulanmaz.

(2) 12 nci madde, 10 uncu maddenin üçüncü fıkrasının (e) bendi, beşinci fıkrasının (a) bendi ile yedinci fıkrası gereğince branştan ayrılanlar ise bir defaya mahsus olmak üzere eski branşına aktarılmak isteyebilir. Bu durumda olan personelden fiilen branşlı birimlerde görevli olanlar, talebi aranmaksızın branş komisyonunca branşa aktarılabilir.

(3) Bu maddenin birinci ve ikinci fıkrası kapsamındaki personelde, 9 uncu maddenin birinci fıkrasında belirtilen şartlardan sadece (a) bendi aranır ve personelin değerlendirilmesi ilgili branş komisyonlarınca yapılır. Talebi branş komisyonunca uygun görülen personel 9 uncu maddenin ikinci fıkrasında belirtilen usule göre branşa aktarılır.”

MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin 15/A maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “10 yıl” ibareleri “15 yıl” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 7 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Sitemizden yapılan alıntılara "memurunyeri.com" şeklinde aktif link verilmesi gereklidir.

memurunyeri

MADDE 8 – Bu Yönetmelik hükümlerini İçişleri Bakanı yürütür.

 

Bizi Sosyal Medyada Bulun

Sosyal medya sayfalarımıza üye olarak haberlerimize ulaşmak için aşağıdaki ikonları kullanabilirsiniz.

İçerik Koruması

5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümleri gereğince, Sitemiz içeriğinin izinsiz olarak kopyalanması, alıntı yapılması yasaktır.