logo yeni

TAKSİRLİ SUÇTAN HÜKÜM GİYEN MEMURA NE OLUR?

Aktif . Yayınlanma Memurlarla İlgili Diğer Haberler

tutuklama 2Devlet memurları hakkında, işlemiş oldukları taksitli suçlardan dolayı hapis cezasına hükmedildiği durumlarla da karşılaşılmaktadır.

Taksirli bir suç sebebiyle hakkında hapis cezası verilen memurların memuriyete ilişkin hakları, bu hapis cezasının infazı süresince etkilenebilmektedir.

İlgili mevzuat

657 sayılı Devlet Memurları Kanununun;

-“Güvenlik” başlıklı 18 inci maddesinde; kanunlarda yazılı haller dışında Devlet memurunun memurluğuna son verilmeyeceği hüküm altına alınmıştır.

-Devlet memurluğuna alınacaklarda aranacak genel şartların belirlendiği 48/A maddesinin 5 numaralı alt bendinde; kasten işlenen suçlardan dolayı verilen bir yıl veya daha fazla süreli hapis cezalarının ve sayılan bazı suçlardan dolayı verilen mahkûmiyet kararlarının memuriyete girmeye ve memur kalmaya engel olacağı hüküm altına alınmış olup, taksirli suçlardan dolayı verilen hapis cezaları ise süresi ne kadar olursa olsun memuriyete engel teşkil etmemektedir.

-“Memurluğun sona ermesi” başlıklı 98 inci maddesinde, hangi hallerde memurluğun sona ereceği sayılırken, bu haller arasında, taksitli suçlar nedeniyle verilen hapis cezalarından kaynaklı herhangi bir durum yer almamaktadır.

Yargının konuya bakışı

Danıştay 1. Dairesinin 13.4.2004 tarihli E:2003/170 ve K:2004/3 sayılı kararında özetle;

-Devlet memurlarının hükümlü bulundukları Devlet memurluğuna engel nitelik taşımayan hapis cezalarının infazı süresinde göreve devamsızlıkları nedeniyle memuriyetlerine son verilemeyeceğine,

-Bu durumda olan Devlet memurunun hizmet ilişkisinin infaz süresince askıda olduğunun kabul edilmesi gerektiğine,

-Hükümlülük süresinin sona ermesinden sonra göreve iade suretiyle memuriyet statüsünü yeniden kazanmaları gerektiğine ve bu durumun memur güvenliği ilkesinin bir gereği olduğuna,

-Devlet memuru olup da memuriyetine son verilmesini gerektirmeyen bir hürriyeti bağlayıcı ceza ile mahkûm olan bir kişinin, söz konusu cezanın infazı süresince memuriyet haklarını koruma ve kullanma ehliyetinin devam ettiğinin kabulünün mümkün bulunmadığına,

-Bu kişilerin sözü edilen cezalarının infazı süresince hastalık ve yıllık izin kullanabilmeleri ile buna bağlı olarak maaş alabilmelerine hukuken olanak bulunmadığına

hükmedilmiştir.

Taksirli bir suçtan hüküm giyen memurun durumu

Taksirli bir suç sebebiyle hakkında hapis cezasına hükmolunan memurun, aldığı hapis cezasının süresi ne kadar olursa olsun,  bu cezadan dolayı memuriyetine son verilmez.

Bu itibarla, taksirli bir suç nedeniyle memur hakkında verilen hapis cezasının infazı süresince ilgili kişinin memuriyetinin askıya alınması ve cezanın infazı tamamlandıktan sonra ise kişinin talebinin de olması halinde göreve iade edilmesi gerekecektir.

Bu yazıya ait tüm haklar Memurunyeri.com'a aittir. "memurunyeri.com" şeklinde aktif link verilmesi kaydıyla içerik kullanılabilir. Link vermeden yapılan alıntılar için yasal takip yapılacaktır.©

memurunyeri

Bizi Sosyal Medyada Bulun

Sosyal medya sayfalarımıza üye olarak haberlerimize ulaşmak için aşağıdaki ikonları kullanabilirsiniz.

İçerik Koruması

5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümleri gereğince, Sitemiz içeriğinin izinsiz olarak kopyalanması, alıntı yapılması yasaktır.