logo yeni

PERSONELİNİN YÜKSEK MAAŞ ALACAĞI YENİ BİR KURUM KURULUYOR

Aktif . Yayınlanma Memurlarla İlgili Diğer Haberler

maas 4Türkiye Uzay Ajansı Kurulması ve Uzaya Yönelik Faaliyetlerin Düzenlenmesi Hakkında Kanun Tasarısı Başbakan Binali YILDIRIM imzasıyla Meclis Başkanlığına sunuldu.

Kanun Tasarısı ile kurulması öngörülen Türkiye Uzay Ajansında görev yapacak olan personele ödenecek ücret, 2012 yılından itibaren “eşit işe eşit ücret” düşüncesi kapsamında uygulamaya konulan düzenlemelerdeki ücret sınırlamalarına tabi olmayacak.

Kurulacak olan “Türkiye Uzay Ajansı”nda görev alacak personele ilişkin olarak Kanun Tasarısında yer alan hususlardan bazıları şöyle:

Ajansın Yönetimi

*Ajansın karar organı Uzay Kurulu olacak. Başkan dahil 7 üyeden oluşacak olan Kurulda; Başkan müşterek kararnameyle (Başbakanın teklifi Cumhurbaşkanı onayı), diğer üyeler ise Başbakan tarafından atanacak. Görev süreleri 5 yıl olacak. Süresi bitenler yeniden seçilebilecek.

*Başkana yardımcı olmak üzere üç Başkan Yardımcısı görevlendirilecek. Başkan Yardımcıları, kamu ve/veya özel sektörde en az 12 yıl görev yapmış lisans mezunları arasından Başbakan tarafından atanacak.

*Ajansta görev yapacak personelden Özel Kalem Müdürü ve Basın ve Halkla İlişkiler Müdürünü Başkan atayacak, diğer personeli ise Uzay Kurulu atayacak.

Personelin statüsü ve aranan nitelikler

Ajansta, kamu kurum ve kuruluşlarına işçi alımına ilişkin usul ve esaslara tabi olmadan, 4857 sayılı İş Kanununa tabi personel istihdam edilecek. Ajans personelinin işe nasıl alınacağı ve aranacak nitelikler Ajans tarafından çıkarılacak yönetmelikle belirlenecek.

Ajansta, kamu kurum ve kuruluşlarının personeli de görev alabilecek.

Ajansta; Direktör, Başkanlık Müşaviri ve Merkez veya Enstitü Müdürlüğü görevlerine atanacaklarda, kamu sektöründe veya özel sektörde en az 12 yıl çalışmış olma şartı da aranacak. Bu süreler yüksek lisans yapmış olanlar için 10 yıl, doktora yapmış olanlar için ise 8 yıl olacak.

Ajansta uzmanlık isteyen görevlerde istihdam edilen personelin lisans mezunu olması gerekecek. Uzmanlık isteyen görevlerde veya diğer teknik sınıflarda istihdam edilen personelde aranacak yabancı dil seviyesi ve diğer nitelikler yönetmelikle belirlenecek.

Personelin ücret ve sosyal hakları

Başkana, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu Başkanına yapılan her türlü ücret, ikramiye, mali ve sosyal hakların net tutarı kadar aylık net ücret ödenecek. İkinci Başkana, Başkana yapılan ödemelerin %97'si; Kurul üyelerine ise %95'i oranında ödeme yapılacak. Ajansta görev yapan diğer personele ise unvan ve kıdemine göre ödenecek ücretler, Kurul üyelerine yapılan ödemeyi geçmemek üzere Kurul tarafından belirlenecek.

Başkan ve Kurul üyeleri ile Ajans personeli, 5510 sayılı Kanunun 4/a maddesi kapsamında sigortalı sayılacak. Başkan ve Kurul üyelerinin sigorta primine esas kazanç tutarları, Başkan için bakanlık müsteşarı, Kurul üyeleri için bakanlık müsteşar yardımcısı, başkan yardımcıları için ise bakanlık genel müdürü esas alınarak belirlenecek. Kamu görevlisiyken Başkan, Kurul üyesi ve Başkan Yardımcısı görevlerine atananlar bakımından emeklilik yönünden Başkan bakanlık müsteşarı, Kurul üyeleri bakanlık müsteşar yardımcısı, Başkan Yardımcıları ise bakanlık genel müdürü için belirlenmiş olan ek gösterge, makam tazminatı ile temsil tazminatından aynı usul ve esaslara göre yararlandırılacak.

İş mevzuatına tabi diğer personelin sigorta primine esas kazanç tutarı, Kurul tarafından yürürlüğe konulan yönetmelikle belirlenecek.

Ajans tarafından yürütülen veya desteklenen projelerde hakem, izleyici, panelist veya benzeri şekilde Ajans dışından görevlendirilecek uzmanlara yapılacak ödemeler yönetmelikle belirlenecek.

Diğer kurumlardan personel görevlendirme

Öğretim elemanları ile diğer kamu görevlilerinden gerekli nitelikleri taşıyanlar, kendilerinin isteği ve kurumlarının muvafakatiyle Ajansta istihdam edilebilecek.

Bu şekilde istihdam edilenlerin kurumlarıyla olan ilişkileri, Ajans ile yapılacak iş sözleşmesi ile son bulacak. Bu şekilde istihdam edilenlerden öğretim elemanları üç yıl, diğer kamu görevlileri ise iki yıl içinde önceki kurumlarına dönebilecek. Kurumlarına dönen kişilerin Ajansta geçen hizmetleri kazanılmış hak aylıklarında değerlendirilecek.

2547 sayılı Yükseköğretim Kanununa göre Ajansta görevlendirilenler görev süresince kadrosunda bulunduğu üniversiteden ücretli izinli sayılacak. Bunlara, 2547 sayılı Kanunda yer alan sınırlamalara tabi olmadan Ajans tarafından ücret ödenecek.

Ayrıca, Kanun Tasarısı ile Havacılık ve Uzay Teknolojileri Genel Müdürlüğünün kaldırılmasını da öngörürken, bu Genel Müdürlüğün personelinin, Ajansın teşkilatlanması tamamlanıncaya kadar mevcut kadro ve unvanları ile Ajansa verilmiş olan görevlerde istihdam edilecek. Bunlardan, kendi istekleri ve Uzay Kurulu kararıyla Ajansta istihdamı uygun bulunanlar, kurumlarından 5 yıl süreyle aylıksız izinli sayılarak Ajansta istihdam edilmeye devam edebilecek.

Ajans bazı düzenlemelere tabi olmayacak

Ajans;  6245 sayılı Harcırah Kanunu, 6772 sayılı Devlet ve Ona Bağlı Müesseselerde Çalışan İşçilere İlave Tediye Yapılması Hakkında Kanun, 237 sayılı Taşıt Kanunu, Devlet İhale Kanunu, 2946 sayılı Kamu Konutları Kanunu, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu,  4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu, 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanunu, 6356 sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu, 190 sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ve 631 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Mali ve Sosyal Haklarında Düzenlemeler ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname hükümlerine tabi olmayacak.

Kanun Tasarısının tam metni için tıklayınız …

Sitemizden yapılan alıntılara "memurunyeri.com" şeklinde aktif link verilmesi gereklidir.

memurunyeri

Bizi Sosyal Medyada Bulun

Sosyal medya sayfalarımıza üye olarak haberlerimize ulaşmak için aşağıdaki ikonları kullanabilirsiniz.

İçerik Koruması

5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümleri gereğince, Sitemiz içeriğinin izinsiz olarak kopyalanması, alıntı yapılması yasaktır.