logo yeni

SİGORTALILIK BAŞLANGICININ STAJ VEYA ÇIRAKLIK DÖNEMİ OLMASI TEKLİF EDİLDİ

Aktif . Yayınlanma Memurlarla İlgili Diğer Haberler

ismail faruk aksu 5Çırak veya stajyer öğrenci olarak çalışılan sürelerin borçlanılması durumunda, ilgililerin sigortalılık başlangıcının, çıraklığa veya stajyer öğrenciliğe başlama tarihi olması amacıyla Kanun Teklifi hazırlandı. 

MHP İstanbul Milletvekili İsmail Faruk AKSU tarafından hazırlanan “5510 Sayılı Sosyal Sigortalar Ve Genel Sağlık Sigortası Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi” Meclis Başkanlığına sunuldu.

Hazırlanan Kanun Teklifi; çırak veya stajyer öğrenci olarak çalışılan sürelere ilişkin olarak ilgililere borçlanma hakkı verilmesi ve uzun vadeli sigorta kolları uygulamasında sigortalılık başlangıç tarihinin belirlenmesinde bu çalışmalara başlama tarihinin esas alınmasını öngörmektedir. 

Söz konusu Kanun Teklifinin gerekçesinde yer alan hususlar özetle şöyle:

5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu hükümlerine göre, lise ve/veya üniversite öğrenciliği döneminde yapılan staj süreleri için ödenen sigorta primleri, ilgililere sadece staj döneminde iş kazalarına ve meslek hastalıklarına ilişkin güvence sağlamakta; bu kişilerin daha sonra uzun vadeli sigorta kollarında görev almaları durumunda, sigortalılık süresinin başlangıcı olarak staja başladıkları tarih değil, adlarına ilk defa uzun vadeli sigorta kolları (malullük, yaşlılık ve ölüm sigortaları) primi yatırılma tarihi alınmaktadır. 

Bu durum, çırak veya stajyer öğrenci olarak çalışanların sigortalı sayılmalarına ve haklarında iş kazası ve meslek hastalığı sigortası uygulanmasına rağmen, çırak veya stajyer olarak çalışmaya başladıkları tarihin uzun vadeli sigorta kolları bakımından sigortalılık başlangıç tarihi olarak kabul edilmemesi sonucunu doğurmak suretiyle eşitsizliğe ve mağduriyete neden olmaktadır. 

Öte yandan doğum, askerlik, aylıksız izin, doktora veya uzmanlık eğitimi ve avukatlık stajı gibi süreler, bazen bir çalışma hali bile söz konusu olmadan borçlanılmak suretiyle emeklilik hakları bakımından değerlendirilmektedir. 

Bu nedenle, mevcut düzenlemelere göre ortaya çıkan ve eşitliğe uygun olmayan ve mağduriyet yaratan durumun ortadan kaldırılması ve mesleki eğitimin özendirilmesine katkı olması bakımından, fiilen bir çalışmaya dayanan çıraklık ve staj dönemlerine ilişkin olarak ilgililere borçlanma hakkı tanınması ve sigortalılık başlangıç tarihinin çıraklık ve staja başlama tarihi olarak alınması sağlanmalıdır. 

5510 SAYILI SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN TEKLİFİ 

MADDE 1- 31/5/2006 tarihli ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 41’inci maddesinin birinci fıkrasına aşağıdaki “k” bendi ilave edilmiş, üçüncü fıkrasının birinci cümlesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki cümle eklenmiş ve dördüncü fıkrasındaki “ve (j)” ibaresi “, (j) ve (k)” şeklinde değiştirilmiştir. 

"k) 3308 sayılı Meslekî Eğitim Kanununda belirtilen çıraklar ile meslek liselerinde okumakta iken veya yükseköğrenimleri sırasında staja tabi tutulan öğrencilerin çıraklık ve staj süreleri," 

"Birinci fıkranın (k) bendinde geçen sürelerin borçlanılması halinde, çıraklık ve stajın başladığı tarih, sigortalılık başlangıç tarihi olarak esas alınır."

MADDE 2- Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3- Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

Sitemizden yapılan alıntılara "memurunyeri.com" şeklinde aktif link verilmesi gereklidir.

memurunyeri

Bizi Sosyal Medyada Bulun

Sosyal medya sayfalarımıza üye olarak haberlerimize ulaşmak için aşağıdaki ikonları kullanabilirsiniz.

İçerik Koruması

5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümleri gereğince, Sitemiz içeriğinin izinsiz olarak kopyalanması, alıntı yapılması yasaktır.