logo yeni

SGK EMEKLİLİK TALEPLERİNİN İŞLEME KONULMASINDAKİ SÜREYE AÇIKLIK GETİRDİ

Aktif . Yayınlanma Memurlarla İlgili Diğer Haberler

emekli6Sosyal Güvenlik Kurumu, emeklilik taleplerinin yürürlüğe konulması konusundaki tereddütlere açıklık getirdi. 

673 sayılı KHK ile emeklilik talebinin işleme alınmasındaki 1 aylık azami sürenin olağanüstü hal süresince uygulanmaması hükme bağlanmıştı.

Kurum yazısında özetle, 673 sayılı KHK’nin “Emeklilik onayları” başlıklı 6 ncı maddesi hükmüyle, fiilen görevine devam eden kamu görevlilerinin emeklilik talepleri ve bu kapsamda alınacak emekliye sevk onayı ile ilişik kesme işlemleri hakkında, 5510 sayılı Kanunun 48 inci maddesinde yer alan bir (1) aylık yasal sürenin olağanüstü hal süresince uygulanmaması hükme bağlanmışsa da, bu hükmün olağanüstü hal süresince emeklilik talebinde bulunulamayacağı veya emeklilik işlemlerinin yapılmayacağı veyahut haklarında yaş haddi dahil resen emeklilik işlemi uygulanması gereken sigortalılar hakkında da emeklilik ve ilişik kesme işleminin tesis edilmeyeceği anlamına gelmeyeceğini bildirdi.

Kurum bu çerçevede, personelinin emekliye sevk onayının alınma süresini belirleme konusunda idarelerin yetkili olduğunu belirtti.

SGK’nın yazısı:

"Bilindiği üzere, 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun geçici 4 üncü maddesi ve bu maddeyle belirlenen esaslar dahilinde Kanunun yürürlüğe girdiği 2008 yılı Ekim ayı başından önce sosyal güvenlik bakımından 5434 sayılı T.C. Emekli Sandığı Kanununa tabi çalışmaya başlayanlar hakkında yürürlükten kaldırılmış olsa dahi 5434 sayılı Kanun hükümleri uygulanmaya devam edilmektedir.

Bu kapsamda, 5434 sayılı Kanunun “Emekli Aylığı Bağlanacak Haller” başlıklı mülga 39 uncu maddesiyle, istifa eden, istifa etmiş sayılan, emeklilik hakkı tanınmayan kadrolara nakil suretiyle tayin edilen, idareten veya cezaen vazifelerine son verilen, Bakanlık emrine alınanlardan kurumlarca teklif edilen eski vazifelerine eşit veya bir aşağı derecedeki emeklilik hakkı tanınan vazifeleri kabul etmemek suretiyle ilgisi kesilerek aylıksız duruma geçen, kadro yüzünden açıkta kalanlardan aylıksız veya ücretsiz duruma giren veya kadroları kurumlarınca geçici hale getirilen iştirakçilere (sigortalılara) 25 fiili hizmet yılını ve kadın ise 58, erkek ise 60 yaşını doldurmaları halinde istekleri üzerine emekli aylığı bağlanabileceğini hükme bağlanmıştır. Ancak, 08/09/1999 tarihinden önce göreve başlayanlara aylık bağlanabilmesi için 5434 sayılı Kanunun geçici 205 inci maddesi ile hizmet süreleri itibariyle kademeli olarak belirlenen emeklilik yaşı esas alınmaktadır.

Dolayısıyla, 5510 sayılı Kanunun 4/1-(c) bendi kapsamında sigortalı sayılan kamu görevlilerinden, yukarıda belirtilen durumlarda olanlara, emeklilik/yaşlılık aylığı bağlanmasına ilişkin genel şartları taşımaları ve talepleri halinde Kurumumuzca emekli aylığı bağlanması yasal bir zorunluluktur.

Öte yandan, 5510 sayılı Kanunun “Kamu Görevlilerinin Emekliye Sevk Onayları” başlıklı 48 inci maddesi;

“4 üncü maddenin birinci fıkrasının (c) bendi kapsamında olanların yaşlılık, malullük veya vazife malullüğü işlemleri;

a)            Re ’sen emekliye sevk hallerinde, sigortalının çalıştığı göreve atamasındaki usule göre atamaya yetkili makamın,

b)           İstek üzerine veya yaş haddi, malullük veya vazife malullüğü hallerinde kamu idaresinin en yüksek amirinin,

onayı ile tekemmül eder.

Özel kanun hükümleri hariç olmak üzere yetkili makamın emekliye sevk onayı, talep tarihinden itibaren bir ayı geçemez. Bakanlar Kurulu kararı veya müşterek kararname ile atananların görevleriyle ilişiklerinin kesilmesi ilgili bakanın onayı ile tekemmül eder.

... Birinci fıkranın (b) bendine göre emekliye ayrılmak isteyenler için her durumda, istek tarihinden itibaren bir aylık süre sonunda ilişikleri kesilmiş sayılır.” hükmünü, 

Ayrıca, 5434 sayılı Kanunun 89 uncu maddesinin onbirinci fıkrası;

“Bu madde gereğince Sosyal Güvenlik Kurumunca ödenen emekli ikramiyeleri, düzenlenecek fatura üzerine Sayıştay ve Danıştay başkanları için kendi kurumlan, diğerleri için emekliye sevk onayını veren kurum tarafından karşılanır. Özelleştirilen, faaliyeti durdurulan, kapatılan veya tasfiye edilen kamu idareleri tarafından karşılanması gereken emekli ikramiyesi tutarları ise, emekliye sevk onayı aranmaksızın ve faturası karşılığında Hazine tarafından karşılanır. Bu fıkraya göre Sosyal Güvenlik Kurumuna yapılacak ödemelerin, fatura düzenlenmesini müteakip iki ay içinde Sosyal Güvenlik Kurumuna aktarılması zorunludur.” hükmünü amirdir.

Buna göre, 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddenin birinci fıkrasının (c) bendi kapsamında sigortalı olan kamu görevlileri hakkında Kanunun 48 inci maddede sayılan yetkili makamlar tarafından emekliye sevk onayının düzenlenmesi, gerek emeklilik işlemimin tekemmülü ve gerekse ilgililere tabi oldukları mevzuat uyarınca ödenecek emekli ikramiyesinin ilgili kurumlardan tahsili açısından yasal bir gereklilik olarak ortaya çıkmaktadır.

Bu nedenle, Kurumumuza yapılan emeklilik başvuruları kapsamında ilgililer hakkında gerekli emeklilik işlemlerinin sonuçlandırılması bakımından, talep edilen emekliye sevk onayı ile diğer bilgi ve belgelerin herhangi bir duraksamaya neden olunmadan Kurumumuza gönderilmesi gerekmektedir.

Diğer taraftan, 15/08/2016 tarihli ve 673 sayılı KHK’nin “Emeklilik onayları” başlıklı 6 ncı maddesi hükmüyle, fiilen görevine devam eden kamu görevlilerinin emeklilik talepleri ve bu kapsamda alınacak emekliye sevk onayı ile ilişik kesme işlemleri hakkında, 5510 sayılı Kanunun 48 inci maddesinde yer alan bir (1) aylık yasal sürenin olağanüstü hal süresince uygulanmaması hükme bağlanmışsa da, bu hüküm olağanüstü hal süresince emeklilik talebinde bulunulamayacağı veya emeklilik işlemlerinin yapılmayacağı veyahut haklarında yaş haddi dahil resen emeklilik işlemi uygulanması gereken sigortalılar hakkında da emeklilik ve ilişik kesme işleminin tesis edilmeyeceği anlamına gelmemektedir.

Bu çerçevede, ilgili mevzuat esas alınarak emekliliğe hak kazanmış olanlarca yapılan emeklilik talepleri kapsamında, personelinin emekliye sevk onayının alınma süresini belirleme konusunda idareler yetkilidir.

İlgili kamu kurum ve kuruluşlarına duyurulur."

İlgili yazıya ulaşmak için tıklayıız.

memurunyeri

 

Bizi Sosyal Medyada Bulun

Sosyal medya sayfalarımıza üye olarak haberlerimize ulaşmak için aşağıdaki ikonları kullanabilirsiniz.

İçerik Koruması

5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümleri gereğince, Sitemiz içeriğinin izinsiz olarak kopyalanması, alıntı yapılması yasaktır.