logo yeni

BİR KARİYER MESLEK KALDIRILDI VE SADECE SÖZLÜ İLE BAŞKA BİR KARİYER MESLEĞE GİRME İMKANI GETİRİLDİ

Aktif . Yayınlanma Memurlarla İlgili Diğer Haberler

personel4Resmi Gazete'de bugün yayınlanan “Bilgi Teknolojileri Ve İletişim Kurumu Meslek Personeli Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” ile bir kariyer meslek kaldırılırken bazı önemli değişikliklere de gidildi.

Yönetmelik değişikliğinde göze çarpan bazı hususlar şöyle oldu:

-İletişim başuzmanlığı, iletişim uzmanlığı ve iletişim uzman yardımcılığı kaldırıldı. Kurumda bilişim uzmanlığı ile idari ve teknik uzmanlık ise devam ediyor.

-Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumunda istihdam edilecek uzman yardımcıları, KPSS sonrası yazılı ve sözlü olmak üzere iki aşamada yapılacak giriş sınavları ile alınabileceği gibi, KPSS sonrası sadece sözlü sınav yapılmak suretiyle de alınabilecek.

-Teknik uzman yardımcısı ve idari uzman yardımcısı kadrolarına başvuracaklarda aranan "belirlenen yabancı dillerden YDS'den en az 50 puan ya da dil yeterliği bakımından denkliği kabul edilen ve uluslararası geçerliliği bulunan başka bir sınavdan eşdeğer puan almış olmak" şartı, “Kurum tarafından gerekli görüldüğü takdirde, YDS’den veya dil yeterliği bakımından bunlara denkliği Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığınca kabul edilen ve uluslararası geçerliliği bulunan başka bir belgeye sahip olmak,” şeklinde değiştirildi.

-Uzman yardımcılığına giriş için sadece sözlü sınav yapılması durumunda, atama yapılacak uzman yardımcısı kadro sayısının 4 katını geçmemek üzere ilanda belirlenen sayıda aday giriş sınavına katılabilecek.

-Kurumda teknik veya idari uzman kadrolarına atananlar; son 2 yılda uyarma ve kınama disiplin cezası almamış olmaları ve memuriyetleri süresince aylıktan kesme ve kademe ilerlemesinin durdurulması cezası almamış olmaları, 2813 sayılı Kanunun 8 inci maddesinin ikinci fıkrasında belirtilen öğrenim alanlarında yüksek lisans veya doktora yapmaları ve YDS’den 70 ve üzeri puan almaları halinde bilişim uzmanı kadrolarına atanabilecek.

-Bilişim Uzmanı kadrosuna atanmış olanlar; en az on yıl mesleki kıdemlerinin bulunması, çalışmalarının bağlı olduğu yöneticileri tarafından başarılı görülmesi, son 2 yılda uyarma ve kınama disiplin cezası almamış olmaları ve memuriyetleri süresince aylıktan kesme ve kademe ilerlemesinin durdurulması cezası almamış olmaları şartıyla Bilişim Başuzmanı olarak atanabilecek.

BİLGİ TEKNOLOJİLERİ VE İLETİŞİM KURUMU MESLEK PERSONELİ YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 7/3/2010 tarihli ve 27514 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu Meslek Personeli Yönetmeliğinin 3 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan “ile 4/5/2007 tarihli ve 5651 sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanuna” ibaresi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (f) bendinde yer alan “iletişim başuzmanları,” ve “iletişim uzman ve yardımcıları,” ibareleri, (h) bendinde yer alan “iletişim başuzmanı,” ve “iletişim uzmanı,” ibareleri ile (ı) bendinde yer alan “iletişim uzman yardımcısı,” ibaresi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 5 inci maddesinin birinci fıkrasına “iki aşamada” ibaresinden sonra gelmek üzere “veya sözlü olarak tek aşamada” ibaresi eklenmiştir.

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin birinci fıkrasının (b) ve (f) bentleri yürürlükten kaldırılmış, (c) bendinde yer alan “Kurumun (b) bendinde belirtilenlerin dışında kalan kadrolarına başvuracaklar için; en az” ibaresi “En az” şeklinde ve (e) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“e) Kurum tarafından gerekli görüldüğü takdirde, YDS’den veya dil yeterliği bakımından bunlara denkliği Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığınca kabul edilen ve uluslararası geçerliliği bulunan başka bir belgeye sahip olmak,”

MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 10 uncu maddesinin birinci fıkrasında yer alan “kadro sayısının 20 katını” ibaresi “kadro sayısının; yazılı ve sözlü sınav yapılması halinde 20 katını, sadece sözlü sınav yapılması halinde 4 katını” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin 15 inci maddesine birinci fıkradan sonra gelmek üzere aşağıdaki fıkra eklenmiş ve diğer fıkralar buna göre teselsül ettirilmiştir.

“(2) Giriş sınavının yalnızca sözlü sınav olarak yapılması halinde de 14 üncü madde hükümleri uygulanır. Bu durumda nihai başarı listesi sözlü sınav sonucuna göre oluşturulur.”

MADDE 7 – Aynı Yönetmeliğin 17 nci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “iletişim,” ibaresi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 8 – Aynı Yönetmeliğin 22 nci maddesinin ikinci fıkrasına “müteakip,” ibaresinden sonra gelmek üzere “iki ay içinde” ibaresi eklenmiştir.

MADDE 9 – Aynı Yönetmeliğin 24 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan “veya Telekomünikasyon İletişim Başkanının” ibaresi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 10 – Aynı Yönetmeliğin 28 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “iletişim uzmanı,” ibaresi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 11 – Aynı Yönetmeliğin 32 nci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “ve iletişim” ibaresi ile ikinci fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 12 – Aynı Yönetmeliğin 37 nci maddesi aşağıdaki şekilde yeniden düzenlenmiştir.

“MADDE 37 – (1) Kurumda teknik veya idari uzman kadrolarına atananlar; 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 125 inci maddesinin birinci fıkrasının (A) ve (B) bentlerine göre son 2 yılda ve aynı fıkranın (C) ve (D) bentlerine göre memuriyeti süresince disiplin cezası almamış olmaları, 2813 sayılı Kanunun 8 inci maddesinin ikinci fıkrasında belirtilen öğrenim alanlarında yüksek lisans veya doktora yapmaları ve YDS’den 70 ve üzeri puan almaları halinde bilişim uzmanı kadrolarına atanabilirler.”

MADDE 13 – Aynı Yönetmeliğin 38 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 38 – (1) Alt birimlerin ve çalışma gruplarının koordinasyonu için görevlendirilmek üzere yardımcılık dönemi dâhil en az on yıl mesleki kıdemi bulunan, çalışmaları bağlı olduğu yöneticileri tarafından başarılı görülen ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 125 inci maddesinin birinci fıkrasının (A) ve (B) bentlerine göre son 2 yılda ve aynı fıkranın (C) ve (D) bentlerine göre memuriyeti süresince disiplin cezası almamış olan Bilişim Uzmanları kadro ve ihtiyaç durumuna göre Bilişim Başuzmanı olarak atanabilir. Mesleki kıdemin belirlenmesinde, ücretsiz izin süreleri hariç olmak üzere, yönetim görevlerinde bulunmayanlar için bilişim uzman yardımcılığı ve bilişim uzmanlığı kadrolarında, müdür ve üstü görevler ile Başkan ve Kurul üyeliğinde bulunanlar için 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 18 inci maddesi hükümleri çerçevesinde memuriyette geçirilen hizmet süreleri esas alınır.”

MADDE 14 – Aynı Yönetmeliğin ekinde yer alan ek-2 Başuzman Değerlendirme Formu yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 15 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 16 – Bu Yönetmelik hükümlerini Başkan yürütür.

Sitemizden yapılan alıntılara "memurunyeri.com" şeklinde aktif link verilmesi gereklidir.

memurunyeri

 

Bizi Sosyal Medyada Bulun

Sosyal medya sayfalarımıza üye olarak haberlerimize ulaşmak için aşağıdaki ikonları kullanabilirsiniz.

İçerik Koruması

5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümleri gereğince, Sitemiz içeriğinin izinsiz olarak kopyalanması, alıntı yapılması yasaktır.