logo yeni

FETÖ’CÜ KAMU ÇALIŞANLARININ ATILMASINA ANAYASA MAHKEMESİ NASIL BAKIYOR?

Aktif . Yayınlanma Memurlarla İlgili Diğer Haberler

anayasa mahkemesi15-16 Temmuz 2016 tarihlerinde teröristlerce kalkışılan darbe teşebbüsünün ardından ülke genelinde ilan edilen OHAL kapsamında çıkarılan 667 sayılı KHK, darbe teşebbüsü ve terörle mücadele çerçevesinde kamu görevlilerinden bazılarının görevlerine son verilmesine ilişkin hususları da düzenliyor.

667 sayılı KHK, terör örgütlerine veya Devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunan yapı, oluşum veya gruplara üyeliği, mensubiyeti veya iltisakı yahut bunlarla irtibatı olduğu değerlendirilen yargı mensupları ile bu meslekten sayılanların meslekten çıkarılmalarını ve diğer kamu çalışanlarının da kamu görevinden çıkarılmalarını öngörüyor.

Bu çerçevede, iki üyesinin durumunu konusunda karar veren Anayasa Mahkemesi, bu Kararında kamu çalışanlarının 667 sayılı KHK kapsamında meslekten çıkarılmalarına/görevlerine son verilmesine ilişkin değerlendirmelere de yer verdi.

Anayasa Mahkemesine göre, FETÖ’cü kamu görevlilerinin meslekten çıkarılmasında/görevlerine son verilmesinde;

-Kamu görevlisinin FETÖ’cü olduğu yönünde, ilgili kurullarda/makamlarda bir kanaat oluşması yeterlidir.

-FETÖ’cü olduğu değerlendirilen kamu görevlisi hakkında yürütülecek işlem adli bir suça veya bir disiplin suçuna ilişkin işlemler değildir.

-Kamu görevlisinin FETÖ’cü olduğu kanaatine varılması için delil veya somut bilgiye gerek yoktur.

-FETÖ’cü olduğu değerlendirilen kamu görevlisiyle terör örgütü arasında veya terör faaliyetleriyle ya dadarbe teşebbüsüyle bağ kurulması şart değildir.

-FETÖ’cü olduğu değerlendirilen kamu görevlisinin, cezai sorumluluğun bulunup bulunmadığına bakılmaz.

667 sayılı KHK’nın meslekten çıkarma/göreve son verme hükümleri (özetle)

Terör örgütlerine veya Milli Güvenlik Kurulunca Devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara üyeliği, mensubiyeti veya iltisakı yahut bunlarla irtibatı olduğu değerlendirilen;

-Anayasa Mahkemesi üyeleri hakkında Anayasa Mahkemesi Genel Kurulunun salt çoğunluğunca meslekte kalmalarının uygun olmadığına ve meslekten çıkarılmalarına karar verilir.

-Yargı mensupları dışındaki diğer kamu personeli, ilgili kurum veya kuruluşun en üst yöneticisi başkanlığında bağlı, ilgili veya ilişkili olunan bakan tarafından oluşturulan kurulun teklifi üzerine ilgili bakan onayıyla kamu görevinden çıkarılır.

Anayasa Mahkemesi, 667 sayılı KHK’nın meslekten çıkarma/göreve son verme hükümlerini nasıl değerlendiriyor?

667 sayılı KHK kapsamında 2 üyesinin durumunu değerlendiren ve neticede meslekten çıkarılmalarına karar veren Anayasa Mahkemesi, bu kararında özetle şunları söyledi:

**Darbe teşebbüsü ve alınacak tedbirler

Darbe teşebbüsü, egemenliğin kaynağı olmayan ve milletin egemenliği kullanmak üzere yetkilendirdiği organlar arasında bulunmayan bir grubun zorla demokratik anayasal düzeni ortadan kaldırmaya veya değiştirmeye kalkışmasıdır. Demokratik bir toplumun karşılaşabileceği en ağır tehditlerden birinin, belki de en ağırının darbe teşebbüsleri olduğu söylenebilir.

Darbe teşebbüsü fiilen engellenmiş olmakla birlikte bu teşebbüsün demokratik anayasal düzene, temel hak ve hürriyetler ile milli güvenliğe yönelik oluşturduğu tehlikenin tamamen ortadan kaldırılması ve benzer teşebbüslerin önüne geçecek tedbirler alınması, devletin sadece yetkisinde olan bir husus değil aynı zamanda Anayasa gereğince bireylere ve topluma karşı ertelenemeyecek bir sorumluluğu ve görevidir.

Bazı durumlarda devletin, demokratik anayasal düzene, temel hak ve hürriyetler ile milli güvenliğe yönelik tehditleri ortadan kaldırması olağan yönetim usulleriyle mümkün olmayabilir. Dolayısıyla bu tehditler ortadan kaldırılıncaya kadar olağanüstü yönetim usullerinin uygulanması gerekebilir.

**667 sayılı KHK ve ilgili hükümleri

Darbe teşebbüsünün fiilen engellenmesinden sonra yurdun bütününde olağanüstü hal ilan edilmesine karar vermiş, OHAL’in gerekli kıldığı konular kapsamda Bakanlar Kurulu tarafından 667 sayılı KHK da çıkarmıştır.

KHK'nın 3. maddesinde yargı mensupları ile bu meslekten sayılanlardan; 4. maddesinde ise bunlar dışındaki tüm kamu personelinden (işçiler dahil) "terör örgütlerine veya MGK'ca devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara" üyeliği, mensubiyeti veya iltisakı yahut bunlarla irtibatı olduğu değerlendirilenlerin meslekten veya kamu görevinden çıkarılmalarına karar verileceği düzenlenmiştir. Anılan maddelerde, görevine son verilenlerin bir daha kamu hizmetinde istihdam edilemeyeceği, doğrudan veya dolaylı olarak görevlendirilemeyeceği de hüküm altına alınmıştır.

KHK'nın 3. maddesinde genel olarak "terör örgütlerine veya MGK'ca devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplar"dan söz edilmişse de madde gerekçesi dikkate alındığında FETÖ/PDY'nin bunların başında geldiği anlaşılmaktadır.

667 sayılı KHK ile alınan tedbirler dikkate alındığında, anılan tedbirler vasıtasıyla başta FETÖ/PDY olmak üzere terör örgütlerine veya MGK'ca devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara üyeliği, mensubiyeti veya iltisakı yahut bunlarlairtibatı olduğu değerlendirilen kişilerin tamamınıntüm kamu kurum ve kuruluşlarından çıkarılması sonucuna ulaşılmak istendiği anlaşılmaktadır.

**Meslekten veya kamu görevinden çıkarma düzenlemesi

667 sayılı KHK'nın meslekten veya kamu görevinden çıkarma düzenlemesi, adli suç veya disiplin suçu işlenmesi karşılığında uygulanan yaptırımlardan farklı olarak terör örgütleri ile milli güvenliğe karşı faaliyette bulunduğu kabul edilen diğer yapıların kamu kurum ve kuruluşlarındaki varlığını ortadan kaldırmayı amaçlayan geçici olmayan ve nihai sonuç doğuran "olağanüstü tedbir" niteliğindedir.

KHK’da, meslekten veya kamu görevinden çıkarma tedbirinin uygulanması için mutlaka terör örgütüyle veya terör faaliyetleriyle ya da darbe teşebbüsüyle kamu görevlisi arasında bağ kurulması şartı aranmamış, milli güvenliğine karşı faaliyette bulunan "yapı", "oluşum" veya "gruplar"la bağ kurulması yeterli görülmüştür.

KHK’ya göre, meslekten veya kamu görevinden çıkarma tedbirinin uygulanması için, söz konusu bağın yapıya, oluşuma veya gruba "üyelik" veya "mensubiyet" şeklinde olması zorunlu olmayıp "iltisak" ya da "irtibat" şeklinde olması da yeterlidir.

KHK’da, meslekten veya kamu görevinden çıkarma tedbirinin uygulanması için, terör örgütleri veya devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunan yapı, oluşum veya gruplar ile üyeler arasındaki bağın "sübut" derecesinde ortaya konulması şartı aranmamıştır. Böyle bir bağın ilgili makamlarca/kurullarca "değerlendirilmesi" yeterli görülmüştür. Buradaki değerlendirme, cezai sorumluluğun bulunup bulunmadığından bağımsız olarak sadece meslekte/görevde kalmanın uygun olup olmadığı yönünde bir değerlendirmeden ibarettir.

KHK’da, meslekten veya kamu görevinden çıkarma konusunda kanaate varılabilmesi için belli bir tür delile dayanma zorunluluğu öngörülmemiştir. Bu kanaatin hangi hususlara dayanılarak oluşacağı takdire bırakılmıştır. Burada önemli olan belli bir kanaate varılırken keyfilikten uzak durulmasıdır.

**Anayasa Mahkemesinin 2 üyesinin meslekten çıkarılması

Anayasa Mahkemesi Genel Kurulu, 2 üye hakkında; MGK'ca devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplardan MGK kararlarında ifade edildiği şekliyle "Paralel Devlet Yapılanması" ile "üyelik", "mensubiyet", "iltisak" veya "irtibat" şeklinde herhangi bir bağlarının olup olmadığına ilişkin değerlendirme yapılmış ve bu değerlendirme için Genel Kurulun salt çoğunluğunun söz konusu üyelere ilişkin kanaati yeterli görülmüştür.

Söz konusu üyelerin anılan yapı ile ilgileri olduğuna dair sosyal çevre bilgisi ve Anayasa Mahkemesi Üyelerinin zaman içinde oluşan ortak kanaatleri birlikte dikkate alınarak, meslekte kalmalarının uygun olmadığına ve meslekten çıkarılmalarına karar verilmiştir.

Anayasa Mahkemesinin söz konusu Kararı için tıklayınız ... 

Sitemizden yapılan alıntılara "memurunyeri.com" şeklinde aktif link verilmesi gereklidir.

memurunyeri

 

Bizi Sosyal Medyada Bulun

Sosyal medya sayfalarımıza üye olarak haberlerimize ulaşmak için aşağıdaki ikonları kullanabilirsiniz.

İçerik Koruması

5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümleri gereğince, Sitemiz içeriğinin izinsiz olarak kopyalanması, alıntı yapılması yasaktır.