logo yeni

MAAŞ KARŞILIĞI GİRİLMESİ GEREKEN DERSE GİRİLMEYİP SINIF DEFTERİNİN İMZALANMASINA DANIŞTAY NE DEDİ?

Aktif . Yayınlanma Memurlarla İlgili Diğer Haberler

adalet4Maaş karşılığı girmesi zorunlu olan derslere girmediği halde sınıf defterini imzaladığı gerekçesiyle, kademe ilerlemesinin durdurulması cezası verilen okul müdürünün açtığı davada Danıştay kararını verdi.

Bir okul müdürü hakkında, maaş karşılığı girmesi zorunlu olan derslere girmediği halde sınıf defterini imzaladığı gerekçesiyle, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 125/D/f maddesi uyarınca ''1 yıl süre ile kademe ilerlemesinin durdurulması'' cezası verilmesi üzerine açılan davaya bakan İdare Mahkemesi; davacının derse girmediği halde sınıf defterini imzalamış olduğuna ilişkin iddianın kanıtlandığı değerlendirmesinde bulunarak, dava konusu işlemde hukuka aykırılık bulunmadığına ve davanın reddine karar vermişti.

İdare Mahkemesi kararına karşı yapılan temyiz başvurusunu görüşen Danıştay 12. Dairesi ise;

-Okul müdürü olarak görev yapan davacının maaş karşılığı girmesi zorunlu olan dersin başka bir öğretmenle birlikte işlendiği, diğer öğretmenin davacının okul işleri ile ilgilenmesini ve derste uygulama esnasında öğrencilerin gözetimini kendisinin yapabileceğini söylemesi üzerine davacının sınıftan ayrıldığı,

-Sınıf defterinin iki öğretmen tarafından imzalandığı ancak davacının bazı derslere ilişkin olarak sınıf defterini daha sonraki tarihlerde imzaladığı ve sınıf defterlerinin sonradan imzalandığı iddiası üzerine başlatılan soruşturma sonucunda davacının derslere girmediği iddiasının sabit görülmesi üzerine dava konusu işlemin tesis edildiği,

-Davacının, dersin bir başka öğretmenle ortak işlenen bölümüne katılmadığı iddiasının diğer öğretmenin ifadesiyle kanıtlandığı ancak maaş karşılığı girilmesi gereken derse hiç girmediği yolunda bir tespitin bulunmadığı, tanık beyanlarına göre derslerin teorik kısmına girmiş olduğu ile davacı ve dersin diğer öğretmeninin ifadeleri birlikte ele alındığında davacının suç işleme kastıyla hareket etmediği kanaatine varıldığı,

şeklinde değerlendirmelerde bulunarak, Davacının fiilinin 657 sayılı Kanunun 125/D/f maddesi kapsamında görülerek dava konusu işlemin tesis edilmesinde hukuk uyarlık bulunmadığına ve davayı reddeden idare mahkemesi kararında hukuki isabet bulunmadığına hükmetti.

Danıştay 12. Dairesinin 30/05/2016 tarihli ve E:2012/12366, K:2016/3387 sayılı Kararı.

İstemin Özeti: Diyarbakır 2. İdare Mahkemesince verilen 25/04/2012 tarihli ve E:2011/633, K:2012/673 sayılı kararın, dilekçede yazılı nedenlerle 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu'nun 49. maddesi uyarınca temyizen incelenerek bozulması istenilmektedir.

Savunmanın Özeti: Savunma verilmemiştir. 

Danıştay Tetkik Hâkimi:

Düşüncesi: Temyiz isteminin kabulü ile temyize konu kararın bozulması gerektiği düşünülmektedir.

TÜRK MİLLETİ ADINA

Karar veren Danıştay Onikinci Dairesince işin gereği görüşüldü:

Dava, ...Müdürü olarak görev yaptığı dönemde davacının, maaş karşılığı girmesi zorunlu olan derslere girmediği halde sınıf defterini imzaladığından bahisle 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 125/D-(f) maddesi uyarınca ''1 yıl süre ile kademe ilerlemesinin durdurulması'' cezası ile cezalandırılmasına, bu cezanın yükselebileceği derecenin son kademesinde bulunması nedeniyle ''brüt aylığının 1/4 oranında kesilmesi şeklinde uygulanmasına ilişkin 07.02.2011 tarihli ve 2011-06 sayılı işlemin iptali istemiyle açılmıştır.

İdare Mahkemesince, davacının derse girmediği halde sınıf defterini imzalamış olduğuna ilişkin iddianın sübuta erdiği, dava konusu işlemde hukuka aykırılık bulunmadığı gerekçesiyle davanın reddine karar verilmiştir.

Davacı tarafından, mahkeme kararının hukuka aykırı olduğu ileri sürülmekte ve kararın temyizen incelenerek bozulması istenilmektedir.

657 sayılı Devlet Memurları Kanunun 125/D-(f) maddesinde; "gerçeğe aykırı rapor ve belge düzenlemek" kademe ilerlemesinin durdurulması cezasını gerektiren fiil ve haller arasında sayılmıştır.


Dosyanın incelenmesinden, okul müdürü olarak görev yapan davacının maaş karşılığı girmesi zorunlu ders olarak teknik resim dersinin bulunduğu, dersin bir başka öğretmenle birlikte işlendiği, davacının ders esnasında okul yönetimine ilişkin işlemler nedeniyle dersin bölündüğünü belirttiği, diğer öğretmenin kendi ifadesiyle davacının okul işleri ile ilgilenmesini, derste uygulama esnasında öğrencilerin gözetimini kendisinin yapabileceğini söylemesi üzerine davacının sınıftan ayrıldığı, sınıf defterinin iki öğretmen tarafındna imzalandığı ancak davacının bazı derslere ilişkin olarak sınıf defterini daha sonraki tarihlerde imzalamış olduğu, sınıf defterlerinin sonradan imzalandığı iddiası üzerine başlatılan soruşturma sonucunda davacının derslere girmediği iddiası sabit görülerek dava konusu işlemin tesis edildiği, bu işlemin iptali istemiyle bakılan davanın açıldığı anlaşılmaktadır.

Bakılan olayda, davacının teknik resim dersinin bir başka öğretmenle ortak işlenen bölümüne katılmadığı iddiasının diğer öğretmenin ifadesiyle sübuta erdiği ancak maaş karşılığı girilmesi gerekli olan derse hiç girmediği yolunda bir tespitin bulunmadığı, derslerin teorik kısmına girmiş olduğu yolundaki tanık beyanları ile davacı ve dersin diğer öğretmeninin ifadeleri bir bütün olarak ele alındığında davacının suç işleme kastıyla hareket etmediği kanatine varılmış; davacının fiilinin 657 sayılı Kanunun 125/D-(f) maddesi kapsamında değerlendirilerek tesis edilen dava konusu işlemde hukuk uyarlık bulunmadığı sonucuna varıldığından, davanın reddi yolunda verilen temyize konu kararda hukuki isabet görülmemiştir.

Açıklanan nedenlerle, davacının temyiz isteminin kabulü ile Mahkeme kararının bozulmasına, yeniden bir karar verilmek üzere dosyanın İdare Mahkemesine gönderilmesine, bu kararın tebliğ tarihini izleyen 15 (onbeş) gün içerisinde kararın düzeltilmesi yolu açık olmak üzere 30/05/2016 tarihinde oyçokluğu ile karar verildi.

Sitemizden yapılan alıntılara "memurunyeri.com" şeklinde aktif link verilmesi gereklidir.

memurunyeri

Bizi Sosyal Medyada Bulun

Sosyal medya sayfalarımıza üye olarak haberlerimize ulaşmak için aşağıdaki ikonları kullanabilirsiniz.

İçerik Koruması

5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümleri gereğince, Sitemiz içeriğinin izinsiz olarak kopyalanması, alıntı yapılması yasaktır.