logo yeni

MUVAFAKAT VERİLMEYEN 4/B HEMŞİRE DAVA AÇMAK ZORUNDA KALDI

Aktif . Yayınlanma Memurlarla İlgili Diğer Haberler

hemsireBir üniversite hastanesinde 4/B sözleşmeli olarak çalışırken KPSS sonucuna göre Sağlık Bakanlığına ait bir kadroya yerleştirilen ve çalıştığı kurum tarafından muvafakat verilmediği için atanamayan Hemşirenin açtığı dava sonuçlandı.

Bir üniversite hastanesinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesi kapsamında sözleşmeli Hemşire olarak görev yaparken, KPSS yerleştirme sonucuna göre Sağlık Bakanlığı emrine Hemşire olarak atanan personel için muvafakat istenmiş ve görev yaptığı Kurumun muvafakat vermemesi nedeniyle de ataması yapılamamıştı.

Muvafakat verilmediği için ataması yapılmayan Hemşire tarafından açılan davaya bakan İdare Mahkemesi;

-Kamu personelinin atanma ve yer değiştirmesinde kamu yararı ve hizmet gereklerinin asıl olduğunu,

-Anayasa ile korunması emredilen aile bütünlüğünün göz ardı edilemeyeceğini,

-Davacının nakil yasağına tabi olmadığını

belirterek, Hemşire hakkında tesis edilen işlemlerde hukuka uyarlık bulunmadığına hükmetti.

İdare Mahkemesi kararının temyiz edilmesi üzerine konuyu değerlendiren Danıştay 5. Dairesi, İdare Mahkemesinin vermiş olduğu Karar ve dayandığı gerekçenin hukuk ve usule uygun olduğuna hükmetti.

Devlet memuriyetine ait kadrolara yapılacak atamalarda, muvafakat şartı aranmayan bir statüde çalışmakta olanlar için muvafakat talep edilmesi ve muvafakat verilmedi diye atamalarının yapılmaması yoluna gidilmesine anlam vermek mümkün olamamakla birlikte, bu kadar açık hususlarda bile personele sıkıntı çıkaranların bilgi edinmesi bakımından, bu Mahkeme kararının yararlı olacağını ummaktayız.

T.C.
D A N I Ş T A Y
BEŞİNCİ DAİRE 
Esas No : 2015/4699
Karar No : 2015/9524

Temyiz Eden (Davalı) : 
Vekilleri : Av. Meltem Çaylak - Av. Esra Fırtına
Cumhuriyet Bulvarı No:144 Alsancak / İZMİR
Karşı Taraf(Davacı) : 
Vekili : 
Mansuroğlu Mah. 286/6 Sk. No:11 Yurt İşm. K:3 D:8 Bayraklı / İZMİR

İsteğin Özeti : Dokuz Eylül Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesi bünyesinde 657 sayılı Yasa'nın 4/B maddesi kapsamında hemşire olarak görev yapan davacının, KPSS 2014/1 yerleştirme sonucuna göre Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu Başkanlığı emrine Manisa İline hemşire olarak atanmasına muvafakat verilmemesine dair 18.09.2014 gün ve 24874 sayılı işlemin; kamu personelinin atanması ve yer değiştirmesinde kamu yararı ve hizmetin gerekleri asıl olduğu, Anayasa ile korunması emredilen aile bütünlüğünün gözardı edilemeyeceği, Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu'nun davalı idareye yönelik 25.07.2014 gün ve 4330354 sayılı yazısı ile davacının 2014/1 KPSS yerleştirme sonucuna göre kurum kadrolarına hemşire olarak yerleştirildiği, uygun görülmesi halinde naklen atanmasına esas teşkil eden bilgi ve belgelerin istenildiği, davacının nakil yasağına tabi olmadığı, dava konusu işlemde hukuka uyarlık bulunmadığı gerekçesiyle iptali yolunda İzmir 5. İdare Mahkemesi'nce verilen 28/05/2015 günlü, E:2014/1440; K:2015/938 sayılı kararın, dilekçede yazılı nedenlerle 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanununun 49. maddesi uyarınca temyizen incelenerek bozulması isteminden ibarettir.

Cevabın Özeti : Temyiz isteminin reddi gerektiği yolundadır.
Düşüncesi : Kararın onanması gerektiği düşünülmüştür.

TÜRK MİLLETİ ADINA
Hüküm veren Danıştay Beşinci Dairesince işin gereği düşünüldü:
İdare ve vergi mahkemeleri tarafından verilen kararların temyiz yolu ile incelenerek bozulabilmeleri, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanununun 49. maddesinde belirtilen nedenlerden birinin varlığına bağlıdır. İzmir 5. İdare Mahkemesi'nce verilen 28/05/2015 günlü, E:2014/1440, K:2015/938 sayılı karar ve dayandığı gerekçe hukuk ve usule uygun olup, bozulmasını gerektirecek bir neden de bulunmadığından, temyiz isteminin reddi ile anılan kararın onanmasına; temyiz giderlerinin istemde bulunan davalı üzerinde bırakılmasına, 30/11/2015 tarihinde oyçokluğuyla karar verildi.

Sitemizden yapılan alıntılara "memurunyeri.com" şeklinde aktif link verilmesi gereklidir.

memurunyeri

Bizi Sosyal Medyada Bulun

Sosyal medya sayfalarımıza üye olarak haberlerimize ulaşmak için aşağıdaki ikonları kullanabilirsiniz.

İçerik Koruması

5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümleri gereğince, Sitemiz içeriğinin izinsiz olarak kopyalanması, alıntı yapılması yasaktır.