logo yeni

TELAFİSİ GÜÇ VEYA İMKANSIZ ZARARIN VARLIĞINA NASIL KARAR VERİLİYOR?

Aktif . Yayınlanma Memurlarla İlgili Diğer Haberler

adalet 2İdari işlemlere karşı yargı yerlerinde açılan davalara ilişkin yürütmenin durdurulması taleplerinin Mahkemeler tarafından değerlendirilmesi aşamasında, işlemin yürütülmesinin telafisi güç veya imkansız zararlar doğurup doğurmayacağına da bakmaktadırlar.

Yürütmenin durdurulması

İdari işlemlere karşı açılan davalarda yürütmenin durdurulması kararı verilmesine ilişkin hususlar, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanununda düzenlenmiştir. Kanundaki hükümlere göre özetle;

-Danıştayda veya idari mahkemelerde dava açılması dava edilen idari işlemin yürütülmesini durdurmaz.

-Danıştay veya idari mahkemeler, idari işlemin uygulanması halinde telafisi güç (veya imkânsız) zararların doğması ve idari işlemin açıkça hukuka aykırı olması şartlarının birlikte gerçekleşmesi durumunda, gerekçe göstererek yürütmenin durdurulmasına karar verebilirler.

-Yürütmenin durdurulması kararlarında idari işlemin hangi gerekçelerle hukuka açıkça aykırı olduğu ve işlemin uygulanması halinde doğacak telafisi güç veya imkânsız zararların neler olduğu belirtilir.

-Yürütmenin durdurulması istemleri hakkında verilen kararlar; Danıştay idari dava dairelerince verilmişse İdari Dava Daireleri Kurullarına, bölge idare mahkemesi   kararlarına karşı en yakın bölge idare mahkemesine, idare mahkemesi tarafından verilen   kararlara   karşı bölge idare mahkemesine, kararın tebliğini izleyen günden itibaren yedi gün içinde bir defaya mahsus olmak üzere itiraz edilebilir. İtiraz üzerine verilen kararlar kesindir.

Yürütmenin durdurulması kararı verirken aranan şart

Danıştay veya idari mahkemeler, bir işlem ile ilgili yürütmenin durdurulması kararı verirken;

-İdari işlemin uygulanması halinde telafisi güç (veya imkânsız) zararların doğacak olması

-İdari işlemin açıkça hukuka aykırı olması

şartlarının birlikte gerçekleşip gerçekleşmediğine bakmakta ve iki şartın birlikte gerçekleşmediği kanaatine varıldığında ise yürütmenin durdurulması talepleri reddedilebilmektedir.

Yürütmenin durdurulmasına ilişkin Mahkeme kararlarında, hukuka aykırılığı açık olan işlemin hangi bakımdam telafisi güç veya imkansız zararlar doğuracağı da belirtilmekteydi

Öte yandan, işlem hukuka açıkça aykırı olsa bile, bu işlemin telafisi güç veya imkansız zararlar doğurmayacağı değerlendirildiğinde, Mahkemeler tarafından yürütmenin durdurulması kararı verilmemekteydi.

Telafisi güç veya imkansız zarar konusundaki değerlendirme

Danıştay ve idare mahkemeleri tarafından son dönemlerde verilen bazı yürütmenin durdurulması kararlarına bakıldığında, telafisi güç veya imkansız durum doğup doğmayacağı değerlendirmesinin, işlemin hukuka aykırılığına bakılarak yapıldığı görülmektedir.

Danıştay 5. Dairesi tarafından 06.05.2014 tarihinde verilen E:2013/10258 sayılı Kararda;

-Dava konusu işlemin hukuka aykırı olduğu saptanmasına rağmen uygulamanın sürdürülmesinin, tüm eylem ve işlemleri hukuka uygunluk karinesine dayanan hukuk devleti ilkesine aykırı bir durum yaratacağı ve davacı yönünden telafisi güç zarara neden olacağı,

-Zira işlemin yürütmesinin durdurulmasına karar verilmemesi halinde, hukuka aykırı bulunan işlemin etki alanına bağlı olarak ilgili açısından oluşacak zararın, işlemin uygulanmasına devam olunmasıyla artacağı, yargılamanın sonunda verilecek iptal kararı ile önceki halin iadesinin zorlaşacağı

şeklindeki değerlendirmeden hareketle, dava konusu işlemin yürütmesinin durdurulmasına hükmedilmiştir.

Danıştay 5. Dairesinin bu kararından sonra, bazı idare mahkemeleri tarafından verilen yürürtmenin durdurulması kararlarında da, 5. Dairenin söz konusu Kararına atıf yapıldığı görülmektedir.

Bu nedenle, idari işlemlere karşı açılacak davalarda yürütmenin durdurulması talebi kapsamında telafisi güç ve imkansız zararlar oluşacağından söz edilirken, Danıştay 5. Dairesinin 06.05.2014 tarih ve E:2013/10258 sayılı yürütmenin durdurulması Kararına da değinilmesinin, dava açacak kamu personeli için yararlı olabileceğini düşünmekteyiz.

Sitemizden yapılan alıntılara "memurunyeri.com" şeklinde aktif link verilmesi gereklidir.

memurunyeri

Bizi Sosyal Medyada Bulun

Sosyal medya sayfalarımıza üye olarak haberlerimize ulaşmak için aşağıdaki ikonları kullanabilirsiniz.

İçerik Koruması

5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümleri gereğince, Sitemiz içeriğinin izinsiz olarak kopyalanması, alıntı yapılması yasaktır.