logo yeni

ÇARŞI VE MAHALLE BEKÇİLİĞİNE GİRİŞ USULÜNDE DEĞİŞİKLİKLER YAPILDI

Aktif . Yayınlanma Memurlarla İlgili Diğer Haberler

bekciÇarşı ve mahalle bekçiliğine girişte uygulanan sınavlara ilişkin hususları belirleyen “Çarşı ve Mahalle Bekçiliğine Giriş Sınavı Yönetmeliği”nde bazı değişiklikler yapıldı.

Yapılan değişikliklerden bazıları şöyle;

-Çarşı ve Mahalle Bekçiliğine girişte sözlü sınavı yapacak komisyonun yapısı yeniden belirlenirken, komisyona bir doktor ve varsa bir psikoloğun katılması da zorunlu tutuldu.

-Sözlü sınav sonrası yapılacak yazılı sınava girebilmek için, sözlü sınavda adayın sözlü sınavda yüz tam puan üzerinden en az yetmiş puan alması gerekecek.

-Sınav soruları Türkçe, Sosyal Bilgiler, Fen Bilgisi, Hayat Bilgisi ve Matematik derslerinden olacak.

-Yazılı sınavın şekli, sınav süresi ve sınavda sorulacak soru adedi valilik ve kaymakamlıklarca belirlenecek.

-Yazılı sınavlar yüz tam puan üzerinden değerlendirilecek ve başarı sırasına göre boş kadro sayısı kadar aday asıl listeye, başarılı olan diğer adaylar da yedek aday listeye yazılacak. Puan eşitliği olması durumunda, yaşça küçük olana öncelik verilecek.

-Atama yapılmadan önce, yapılacak güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması olumlu olanlardan tam teşekküllü devlet hastanesinden alınmış Sağlık Kurul Raporu istenecek. Bekçiliğe girmeye elverişli olduğu anlaşılanlar Vali veya Kaymakam onayı ile aday memur olarak atanacak. Ataması yapılanların süresi içinde görevine başlamaması halinde yerlerine yedek listeden çağrı yapılacak.

ÇARŞI VE MAHALLE BEKÇİLİĞİNE GİRİŞ SINAVI YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 10/10/1966 tarihli ve 12422 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Çarşı ve Mahalle Bekçiliğine Giriş Sınavı Yönetmeliğinin 3 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Madde 3 – İl merkez ilçesi sınırları içinde çalıştırılmak üzere bekçi adaylığına alınacaklar için giriş sınavları, valilikçe uygun görülen tarihte il merkezinde, diğer ilçelerde ise kaymakamlıkça uygun görülen tarihte ilçe merkezinde yapılır.”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 10 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Madde 10 – Sınav komisyonu illerde, vali tarafından tayin olunacak vali yardımcısının başkanlığında, il emniyet müdürü, il jandarma komutanı, milli eğitim müdürü ve il emniyet müdürlüğü personel şube müdürünün, ilçelerde kaymakamın başkanlığında, ilçenin en büyük polis amiri ve jandarma komutanı, milli eğitim müdürü ve polis merkezi amirinin katılması ile kurulur.

Sözlü sınavlarda komisyona, bir doktor ve var ise bir psikolog da katılır.”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 14 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Madde 14 – Her üyenin vermiş olduğu puanların aritmetik ortalaması alınarak adayların sözlü sınav puanı tespit edilir. Adayın sözlü sınavda başarılı olabilmesi için yüz tam puan üzerinden en az yetmiş puan alması gerekir.

Sözlü sınavda başarı gösterenler yazılı sınava tabi tutulurlar.”

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 16 ncı maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Madde 16 – Sınav soruları Türkçe, Sosyal Bilgiler, Fen Bilgisi, Hayat Bilgisi ve Matematik derslerinden tertip olunur.”

MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 17 nci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “, sualler yazdırılır” ibaresi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin 18 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Madde 18 – Yazılı sınavın şekli, sınav süresi ve sınavda sorulacak soru adedi valilik ve kaymakamlıklarca belirlenir.”

MADDE 7 – Aynı Yönetmeliğin 19 uncu maddesinin birinci fıkrasının son cümlesi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 8 – Aynı Yönetmeliğin 22 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Madde 22 – Belli saatte sınava son verilir. Henüz yazmakta olanların kâğıtları toplanır, evvelden verilmiş olanlarla birleştirilir, sonra kağıtlar zarflara konularak mühürlenir, zarfın üstü komisyon üyeleri tarafından imza edilir ve başkana teslim olunur.”

MADDE 9 – Aynı Yönetmeliğin 23 üncü maddesinin birinci fıkrasının (e) bendi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 10 – Aynı Yönetmeliğin 24 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Madde 24 – Yazılı sınav cevap kağıtları, sözlü sınav sonucunda düzenlenen tutanaklar ile sınav soru kitapçıkları ve sınavla ilgili diğer her türlü evrak, altı ay süreyle saklanır. Ancak, dava konusu olan sınav evrakı, yargı kararı kesinleşinceye kadar muhafaza edilir.”

MADDE 11 – Aynı Yönetmeliğin 25 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Madde 25 – Yazılı sınavlar yüz tam puan üzerinden değerlendirilir.”

MADDE 12 – Aynı Yönetmeliğin 26 ncı maddesi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 13 – Aynı Yönetmeliğin 27 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Madde 27 – Sınav kâğıtlarının not değerlendirilmesinin bitiminde verilen notlar kâğıtlardaki sıraya göre düzenlenecek listeye işlenir ve başarı gösterip göstermediği sıra karşısındaki ayrılmış kısma yazılır. Liste tamamlandıktan sonra komisyon başkan ve üyeleri tarafından imza olunur ve bu sonuç düzenlenecek bir tutanakla tespit olunur.

Komisyon en yüksek puan alanlardan başlamak üzere sınavda başarı gösterenlerin ad ve soyadları ile puanları yazılı ikinci bir liste düzenler. Bu listenin başından itibaren boş kadro sayısı kadar adayı muhtevi kısmı aday listesini, geri kalan kısmı da yedek aday listesini teşkil eder.

Boş kadro sayısı kadar adayı muhtevi kısmı aday listesini, geri kalan kısmı da yedek aday listesi oluşturulurken yapılan puanlama sonunda adayların puanlarında eşitlik olması durumunda yaşça küçük olana öncelik verilir.

Sınav sonuçları Valiliğin internet sitesinden ilan olunur.”

MADDE 14 – Aynı Yönetmeliğin 30 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Madde 30 – Yazılı sınav sonuçlarına, maddi hata bulunduğu iddiasıyla neticelerin ilanından itibaren iki iş günü içinde sınav komisyonuna itirazda bulunulabilir. İtiraza iki iş günü içerisinde komisyonca cevap verilir.”

MADDE 15 – Aynı Yönetmeliğin 32 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Madde 32 – Sınav sorularının hazırlanması, basımı, saklanması ve sınavla ilgili diğer iş ve işlemler illerde il emniyet müdürlükleri, ilçelerde ilçe emniyet müdürlükleri/amirlikleri tarafından yürütülür. Ancak sınav sorularının hazırlanması, basımı, saklanması ve yazılı sınavın yapılması işleri kurumlar arası protokole bağlanarak milli eğitim müdürlüklerine de yaptırılabilir.”

MADDE 16 – Aynı Yönetmeliğin 33 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Madde 33 – Aday listesine giren isteklilerden yapılacak güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması olumlu olanlar tebligat üzerine on beş iş günü içerisinde, en yakın tam teşekküllü devlet hastanesinden alacakları Sağlık Kurul Raporlarını, ilgili emniyet birimlerine teslim ederler.

Bu raporlar, 4/8/2003 tarihli ve 25189 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Emniyet Teşkilatı Sağlık Şartları Yönetmeliği hükümleri doğrultusunda gerekli işlemler yapılmak üzere Emniyet Genel Müdürlüğü Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığına gönderilir. Bunlardan, bekçiliğe girmeye elverişli olduğu anlaşılanlar Vali veya Kaymakam onayı ile aday memur olarak atanırlar.

Ataması yapılan aday memurlar arasından kanuni süreler içerisinde göreve başlamayanların yerine yedek listesinden sıra ile çağrılır.”

MADDE 17 – Aynı Yönetmeliğin 34 üncü maddesi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 18 – Aynı Yönetmeliğin 36 ncı maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “iki yıl” ibaresi “altı ay” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 19 – Aynı Yönetmeliğin 38 inci maddesi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 20 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 21 – Bu Yönetmelik hükümlerini İçişleri Bakanı yürütür.

 

Sitemizden yapılan alıntılara "memurunyeri.com" şeklinde aktif link verilmesi gereklidir.

memurunyeri

 

Bizi Sosyal Medyada Bulun

Sosyal medya sayfalarımıza üye olarak haberlerimize ulaşmak için aşağıdaki ikonları kullanabilirsiniz.

İçerik Koruması

5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümleri gereğince, Sitemiz içeriğinin izinsiz olarak kopyalanması, alıntı yapılması yasaktır.