logo yeni

2016 YILI YURTDIŞI KİRA KATKISI MİKTARLARI BELLİ OLDU

Aktif . Yayınlanma Memurlarla İlgili Diğer Haberler

lojman 2Maliye Bakanlığı 2016 Yılı Yurtdışı Kira Katkısına İlişkin Bakanlık Onayı yayınlandı.

Maliye Bakanlığı kapsama dahil personelin ödeyeceği aylık kira tutarının, söz konusu personelin emsal katsayılarına göre belirlenen net ödemelerinin yüzde 25'ini aşması halinde, aşan tutarın ne kadarlık kısmının Devletçe kira katkısı olarak ilgili personele ödeneceğini belirlemeye yetkili olduğunu belirterek, kira katkısı miktarlarını belirledi.

Bakanlığın konuya ilişkin yazısında yurtdışı kira katkısına ilişkin yazı:

9/3/2016 tarihli ve 6682 sayılı 2016 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu, 16/3/2016 tarihli ve 29655 sayılı Mükerrer Resmi Gazete’de yayımlanarak 1/1/2016 tarihinden başlamak üzere yürürlüğe girmiştir. Bu Kanuna bağlı “E" işaretli Cetvelin 33 sıra numarasında;

“İlgili kanunlarda değişiklik yapılıncaya kadar, 657 sayılı Kanım ile 27/7/1967 tarihli ve 926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununa tabi olup yurt dışı kadrolara sürekli görevle atanan personel tarafından, temsil yönü ve nitelikleri itibarıyla ilgili bakanlığın teklifi üzerine kiralanan konutların mefruşat, elektrik, su, gaz, telefon, garaj ve genel giderleri (zorunlu nedenlerle möbleli kiralama yapılması durumunda mobilya bedelinin kira bedelinden ayrı olarak gösterilip gösterilmediğine bakılmaksızın ödenen kira bedelinin ayrıca yüzde 20'si) hariç tutulmak suretiyle bulunan kira bedelinin, memurun emsal katsayılarına göre belirlenen net ödemelerinin yüzde 25 ’ini aşması halinde aşan kısmın Maliye Bakanlığınca uygun görülecek tutarları bütçelerin ilgili tertiplerinden ödenir. ”

hükmüne yer verilmiştir. Yapılan bu düzenleme neticesinde, kapsama dahil personelin ödeyeceği aylık kira tutarının, söz konusu personelin emsal katsayılarına göre belirlenen net ödemelerinin yüzde 25'ini aşması halinde, aşan tutarın ne kadarlık kısmının Devletçe kira katkısı olarak ilgili personele ödeneceğini belirlemeye Bakanlığımız yetkili kılınmıştır.

Buna göre, 2016 yılına ilişkin kira katkısı uygulaması, aşağıda belirtilen usul ve esaslar çerçevesinde ilgili kurum ve kuruluşlar tarafından azami tasarruf anlayışı içinde yapılacak ve bu usul ve esaslar, ilgili kurum ve kuruluşlar tarafından kendi yurt dışı teşkilatlarına da duyurulacaktır.

1- Anılan Kanunlara tabi olup, yurt dışı kadrolarına sürekli görevle atanan personel tarafından 2016 yılında kiralanacak konutlar için Devletçe yapılacak kira katkıları;

- Konutun aylık (mefruşat, elektrik, su, gaz, telefon, garaj ve genel giderleri çıkarılmak suretiyle kalan) net kira bedelinin, bu personelin (emsal katsayılarına göre belirlenen)

net ödemelerinin % 25’ini aşmakla birlikte % 50’sinin altında kalması durumunda, aylık net kira bedelinin personelin net ödemelerinin % 25’ini aşan kısmının % 80’inin hesaplanması suretiyle bulunacak tutar, 03.5.5.06 ekonomik koduna gider kaydedilerek bütçelerin ilgili tertiplerinden kira katkısı olarak ödenecektir.

- Konutun aylık net kira bedelinin, personelin net ödemelerinin % 50’sini aşması durumunda, ilgili personelin net ödemelerinin % 50’sini aşan kira bedeli kısmı için kira katkısı yapılmayacaktır.

- Kiralanacak konutların aylık net kira bedelleri ülkeler itibarıyla ekteki cetvelde düzenlenmiş olup, bu cetveldeki net kira miktarları geçilmeyecektir. Bu bedellerin geçilmesi halinde, aşan kısım hesaplamalarda dikkate alınmayacaktır.

- Möbleli kiralama yapılmaması esas olup, zorunlu nedenlerle möbleli kiralama yapılması durumunda ise kira katkısı, mobilya bedelinin kira bedelinden ayrı olarak gösterilip gösterilmediğine bakılmaksızın ödenen kira bedelinin ayrıca % 20’si düşülerek bulunacak tutar üzerinden hesaplanacaktır.

2- Yurt dışında görevli olup kira katkısından yararlanmakta olan personelin, 2015 veya daha önceki yıllarda kiraladığı konutta 2016 yılında da oturmaya devam etmesi halinde;

- Kurumlarınca 2016 yılı için yeni bir onay alınmasına ve işlem yapılmasına gerek bulunmadığından, 2015 ve daha önceki yıllara ilişkin onay ve belgeler esas alınarak kendilerine 2016 yılında da kira katkısı ödenmeye devam edilecektir.

-Yıl içinde aynı konutun kirasında veya ilgili personelin net ödemelerinde bir değişiklik olması halinde, 1 numaralı bölümdeki açıklamalara uyulması kaydıyla bu tür eski kiralamalar için uygun görüş talebinde bulunulmayacaktır.

3- îlk defa kira katkısından yararlanacak personel ile geçmiş yıllarda kira katkısından yararlanmakla birlikte oturduğu konutu değiştiren personel için uygun görüş alınacaktır.

4- 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanunu uyarınca 31/12/2005 tarihli ve 26040 3. Mükerrer sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren İç Kontrol ve Ön Mali Kontrole İlişkin Usul ve Esaslar’ın 26’ncı maddesinde;

“657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ile 926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununa tâbi olup, yurt dışı kadrolara sürekli görevle atanan personele yapılacak yurt dışı kira katkısı ödemelerine ilişkin belgeleri içeren işlem dosyası birimlerince hazırlanır ve kontrol edilmek üzere malî hizmetler birimine gönderilir. Yurt dışı kira katkısına ilişkin talepler yılı merkezi yönetim bütçe kanunu uyarınca, Bakanlıkça belirlenen usul ve esaslara uygunluk yönünden incelenir ve uygun bulunan talepler hakkında en geç üç işgünü içinde uygun görüş verilir. Uygun görülmeyen talepler gerekçeli bir yazıyla ilgili birime gönderilir. ”

hükmü yer almaktadır.

Bu itibarla, kurum onayı ile ekteki beyan ve misyon şefi onayı yukarıda belirtilen uygun görüş taleplerine eklenmek suretiyle 5018 sayılı Kanunun 60’inci maddesinin birinci fıkrasına istinaden mali hizmetler birimine gönderilecektir. Bu birim tarafından söz konusu talepler yukarıda belirtilen usul ve esaslara uygunluk yönünden kontrol edilip değerlendirilecek ve uygun bulunan talepler hakkında uygun görüş verilecek, uygun görülmeyen talepler ise gerekçeli bir yazıyla ilgili birime gönderilecektir.

ÜLKELER İTİBARİYLE YURTDIŞI KİRA KATKISINA ESAS OLACAK AYLIK KİRA LİMİTLERİ

Danimarka 17.000 Danimarka Kronu
İngiltere 2.600 İngiliz Sterlini
İsveç 21.000 İsveç Kronu
Diğer AB Ülkeleri 2.300 Euro
Amerika Birleşik Devletleri 3.000 ABD Doları
Avustralya 3.700 Avustralya Doları
İsviçre 4.500 İsviçre Frangı
Japonya 360.000 Japon Yeni
Kanada 3.400 Kanada Doları
Kuveyt 900 Kuveyt Dinarı
Norveç 18.500 Norveç Kronu
Suudi Arabistan 11.250 Suudi Arabistan Riyali
Diğer Ülkeler 3.000 ABD Doları (muadili yerel para)

 

Bizi Sosyal Medyada Bulun

Sosyal medya sayfalarımıza üye olarak haberlerimize ulaşmak için aşağıdaki ikonları kullanabilirsiniz.

İçerik Koruması

5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümleri gereğince, Sitemiz içeriğinin izinsiz olarak kopyalanması, alıntı yapılması yasaktır.