logo yeni

SAĞLIK TESİSLERİNDE MESAİ DIŞI ÇALIŞMA NASIL YAPILACAK?

Aktif . Yayınlanma Memurlarla İlgili Diğer Haberler

saglik4Danıştay 11. Dairesi mesai dışında muayene işlemlerine verilen ek ödeme işlemlerini durdurduğu için Mayıs 2014’ten bu yana mesai dışı muayene yapılamıyordu.

Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumunun temyizi üzerine Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu, Danıştay 11. Dairesinin yürütmeyi durdurma kararını kaldırdı.

Bunun üzerine TKHK Genel sekreterliklere bir yazı göndererek mesai dışı muayenenin Şubat 2016’dan itibaren başlayacağını ve mesai dışı muayenelerin nasıl yapılacağı ile ilgili bir yazı gönderdi.

İşte söz konusu yazı:

Türk Tabipler Birliği Merkez Konseyi ve Türk Diş Hekimleri Birliği vekilleri tarafından Bakanlığımız aleyhine açılan davada Danıştay 11. Dairesince verilen 2013/1812 sayılı Karar ile 14/02/2013 tarihli ve 28559 sayılı Mükerrer Resmi Gazete’de yayımlanan Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumuna Bağlı Sağlık Tesislerinde Görevli Personele Ek Ödeme Yapılmasına Dair Yönetmeliğin “mesai dışı çalışmalara ilişkin” hükümlerinin yürütmesi durdurulmuş idi. Söz konusu davada verilen Yürütmeyi Durdurma Karan ilgi’de kayıtlı Genelge ile duyurulmuş ve “Mesai dışı çalışma yapan personele yapılacak ek ödemeleri düzenleyen Yönetmelik hükümlerinin yürütmesi durdurulduğundan, mesai dışı çalışma kapsamında yapılan çalışmalar karşılığında ek ödeme yapılmasına imkân bulunmamaktadır. Başka bir ifadeyle, mezkur Yönetmelik düzenlemeleri kapsamında mesai dışı çalışma yapan personele mesai dışı tavan ek ödeme tutarı dikkate alınarak ve mesai dışı ek ödeme hesaplama formülleri kullanılarak ek ödeme hesaplanamayacaktır. Bu nedenle, 2014 Mayıs döneminden itibaren yürütmesi durdurulan mezkur Yönetmelik hükümleri kapsamında mesai dışı çalışma planlaması yapılmayacaktır” talimatı verilmiş idi.

Kurumumuz Hukuk Müşavirliğince mezkur Yürütmeyi Durdurma Kararına karşı yapılan itiraz Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu tarafından Y.D. İtiraz No:2014/373 sayılı Karar ile kabul edilmiş ve anılan Ek Ödeme Yönetmeliğinin “mesai dışı çalışmalara ilişkin” hükümleri için verilen Yürütmeyi Durdurma Karan kaldırılmış olup, Yürütmeyi Durdurma Karan gereğince işlem yapılması mecburiyeti ortadan kalkmıştır.

Bu itibarla, Ek Ödeme Yönetmeliğinde yer alan ve “Mesai Dışı Çalışma” uygulamasına yön verecek olan düzenlemeler çerçevesinde; hafta içi mesai saatleri, nöbetler ve icap nöbetleri dışında sınırlan hastane yöneticisi tarafından belirlenen sürelerde her sağlık tesisi için hizmet gerekleri ve kapasiteye bağlı olarak 2016 Şubat döneminden itibaren aşağıda yapılan açıklamalar çerçevesinde mesai dışı çalışma yapılabilecektir.

a) Mesai dışı çalışma yapabilecek ikinci ve üçüncü basamak sağlık tesislerinde, mesai dışı çalışma günlerinin ve bu günlerdeki sürelerin, mesai dışında çalışacak birimlerin ve personelin hastane yöneticisi tarafından her ek Ödeme dönemi öncesinde belirlenmesi gerekmektedir. (Örneğin: mesai saat 17:00 da bitiyor ise A hastanesinde haftada 5 gün, saat 17:00 ile 22:00 saatleri arasında mesai dışı çalışma yapılacağının, mesai dışı çalışmada hangi hizmetlerin verileceğinin ve bu hizmetleri verebilecek personelin belirlenmesi)

b) Mesai dışı çalışma uygulaması yapacak olan sağlık tesislerinin, hangi saatlerde mesai dışı çalışma yapılacağını duyurması ve sağlık tesisine başvuru yapan hastaların uygulamadan haberdar edilmesi gerekmektedir.

c) Mesai dışı çalışma yapan personele Yönetmeliğin tavan oranlarını gösteren Ek-1 sayılı tablosunda mesai dışı çalışma yapan personel için unvanlara göre ayrı ayrı belirlenen tavan oranlarını geçmeyecek şekilde Yönetmelikte belirlenen usul, ve esaslar doğrultusunda ek ödeme yapılacaktır. Mesai dışı çalışma yapan ikinci basamak sağlık tesisi personelinin ek ödemesi mezkur Yönetmeliğin 9 uncu maddesinin 2 nci fıkrasında yer alan formüller üzerinden, mesai dışı çalışma yapan üçüncü basamak sağlık tesisi personelinin ek ödemesi ise mezkur Yönetmeliğin 10 uncu maddesinin 2 nci fıkrasında yer alan formüller üzerinden hesaplanacaktır.

d) Mesai dışı çalışma yapacak olan sağlık tesislerinde mesai dışı çalışma kapsamında çalışan personel dışında nöbet tutan tabiplerin nöbette elde etmiş olduğu tabip muayene ve girişimsel işlem puanlan, ilgili tabibin mesai içi net performans puanının hesaplanmasında kullanılacaktır. Mesai dışı çalışma yapılan sürelerde nöbet tutan tabipler ile mesai dışı çalışma yapan tabiplerin yapacaktan girişimsel işlemler mesai içi ve mesai dışı olmak üzere ayrı ayrı kayıt altına alınacaktır. (Örn. saat 17:00 ile 22:00 saatleri arasında mesai dışı çalışma yapılan bir sağlık tesisinde saat 18.30’da mesai dışı çalışma yapan bir tabibin tabip muayene ve girişimsel işlem puanı mesai dışı sağlık tesisi puan ortalaması için, aynı sağlık tesisinde aynı gün, saat 18.30’da acil serviste nöbet tutan bir tabibin tabip muayene ve girişimsel işlem puanı ise mesai içi sağlık tesisi puan ortalaması için ayrı ayrı kayıt altına alınacaktır.)

e) Mesai dışı çalışma yapan sağlık tesislerinde mesai dışı dağıtılabilecek tutarın tespiti için öncelikle mesai dışı çalışan tabiplerin mesai dışı çalışılan sürelerde elde ettikleri tabip muayene ve girişimsel işlem puanlan ile mesai içi çalışılan sürelerde üretilen tabip muayene ve girişimsel işlem puanlan toplanacaktır. Mesai içi ve mesai dışı üretilen tabip muayene ve girişimsel işlem puanlan toplamının ilgili sağlık tesisi tarafından Yönetmeliğin 8 inci maddesi doğrultusunda belirlenen dağıtılabilecek ek ödeme tutarına oranlanması sonucu mesai içi dağıtılabilecek tutar ile mesai dışı dağıtılabilecek ek ödeme tutan bulunacaktır.

f) Mesai dışı çalışma yapılan sağlık tesislerinde, mesai dışı çalışma yapan personel haricinde aylık çalışma saatinin üstünde çalışan, yani nöbet tutmak vb. sebeplerle fazla mesai yapan personelin söz konusu fazla çalışma süreleri mesai dışı çalışma kapsamında değerlendirilmeyecektir. Mesai dışı çalışmaya ilişkin usul ve esaslar ile çalışma süreleri ve çalışacak personel listesi önceden belirlenmiş olacaktır.

Bilgilerinizi ve konunun Birliğinize bağlı tüm sağlık gereğini önemle rica ederim.

Bizi Sosyal Medyada Bulun

Sosyal medya sayfalarımıza üye olarak haberlerimize ulaşmak için aşağıdaki ikonları kullanabilirsiniz.

İçerik Koruması

5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümleri gereğince, Sitemiz içeriğinin izinsiz olarak kopyalanması, alıntı yapılması yasaktır.