logo yeni

SAĞLIK ENSTİTÜLERİNİN BİLİM KURULLARINDA KİMLER, NE KADAR ÜCRETLE GÖREV ALABİLECEK?

Aktif . Yayınlanma Memurlarla İlgili Diğer Haberler

maas 17Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı bünyesindeki enstitülerde oluşturulacak bilim kurullarında görev alacak kişilerin niteliklerinin, sayılarının ve bunlara yapılacak ödemelere ilişkin usul ve esaslar belirlendi.

Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı bünyesindeki enstitülerde toplam 30 adet kurul oluşturulabilecek ve bu kurullarda toplam 300 üye görev yapabilecek.

Kurullar ve üyeler

Kurullar, ilgili enstitü başkanının teklifi ve Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanın uygun görüşü üzerine Türkiye Sağlık Enstitüleri Yönetim Kurulu tarafından oluşturulur.

Kurul üyeleri, alanında temayüz etmiş kişiler arasından ilgili enstitü başkanının teklifi üzerine Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanı tarafından görevlendirilir.

Kurullara seçilen üyeler iki yıllığına görev yaparlar. Görev süresi biten üye, ihtiyaç duyulması halinde aynı usulle ve süreyle tekrar görevlendirilebilir.

Kurullarda görev alacaklara ödenecek ücret

Kurullarda görevlendirilenlere, her bir birim faaliyet için (10.000) gösterge rakamının memur aylık katsayısı ile çarpımı sonucu bulunacak tutarı geçmemek üzere ödeme yapılacak. Yapılan ödemelerden gelir vergisi ve damga vergisi kesilecek. Kurul üyelerine birden fazla kurulda görev almaları halinde en fazla iki kurul üyeliği için;  her halükarda bir ayda en fazla dört birim faaliyet için ödeme yapılacak.

Buna göre, bir üyeye ayda 40.000 gösterge rakamının memur aylık katsayısı ile çarpımı sonucu bulunacak tutarı geçmemek üzere ödeme yapılabilecek.

2016 yılı ilk altı ayı için belirlenen katsayılara göre (enflasyon farkı zammı hariç), kurul üyeleri bir ayda brüt 3523 TL ücret alabilecek.

Kurul üyelerinin yol ve konaklama giderleri Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı tarafında karşılanacak.

Kurul toplantılarına fiilen katılan asıl ve yedek üyeler dışında kalanlara ve kurulların sekretarya hizmetlerini yürüten personele bu kapsamda ödeme yapılmayacak.

Yönetmelik metni:

TÜRKİYE SAĞLIK ENSTİTÜLERİ BAŞKANLIĞI BÜNYESİNDE OLUŞTURULACAK BİLİM KURULLARI HAKKINDA YÖNETMELİK

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı bünyesindeki enstitülerde oluşturulacak bilim kurullarında görev alacak kişilerin niteliklerinin, sayılarının ve bunlara yapılacak ödemelere ilişkin usul ve esasların belirlenmesidir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı bünyesindeki enstitülerde oluşturulacak bilim kurullarını kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 19/11/2014 tarihli ve 6569 sayılı Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı Kurulması ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 11 inci maddesinin üçüncü fıkrasına dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar ve kısaltmalar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Başkanlık (TÜSEB): Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığını,

b) Başkan: TÜSEB Başkanını,

c) Birim faaliyet: Kurulun çalışma yaptığı her bir toplantı gününü,

ç) Kurul: Bu Yönetmelik kapsamında enstitülerde oluşturulacak bilim kurullarını,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Kurullar ve Üyeleri ile Ödeme Esasları

Kurullar ve üyeleri

MADDE 5 – (1) Bu Yönetmelik kapsamında enstitülerde oluşturulacak toplam kurul sayısı 30’u; toplam üye sayısı 300’ü geçemez.

(2) Kurullar, ilgili enstitü başkanının teklifi ve Başkanın uygun görüşü üzerine Yönetim Kurulu tarafından oluşturulur.

(3) Kurul üyeleri, alanında temayüz etmiş kişiler arasından enstitü başkanının teklifi üzerine Başkan tarafından görevlendirilir.

(4) Kurullara Başkanlık dışından seçilen üyeler iki yıllığına görev yaparlar. Görev süresi biten üye, ihtiyaç duyulması halinde aynı usulle ve süreyle tekrar görevlendirilebilir.

Ödemelerin genel esasları ve miktarı

MADDE 6 – (1) Kurullarda görevlendirilenlere her bir birim faaliyet için (10.000) gösterge rakamının memur aylık katsayısı ile çarpımı sonucu bulunacak tutarı geçmemek üzere ödeme yapılır.

(2) Kurul üyelerine bu Yönetmelik kapsamında birden fazla kurulda görev almaları halinde en fazla iki kurul üyeliği için;  her halükarda bir ayda en fazla dört birim faaliyet için ödeme yapılır.

(3) Bir toplantıya bağlı olarak, kurul üyelerince mahallinde yapılan incelemeler, birim faaliyet sayılmaz ve bu Yönetmelik kapsamında herhangi bir ödeme yapılmaz.

(4) Kurul üyelerinin yol ve konaklama giderleri Başkanlıkça karşılanır.

(5) Kurul toplantılarına fiilen katılan asıl ve yedek üyeler dışında kalanlar ile kurulların sekretarya hizmetlerini yürüten personele bu Yönetmelik kapsamında ödeme yapılmaz.

(6) Başkanlık personelinden kurullarda görev alanlara yapılacak ödemelerde, 6/7/2015 tarihli ve 2015/7996 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ekinde yer alan Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı Personelinin Ücreti ile Diğer Mali Haklarının Üst Sınırına Dair Kararda belirtilen üst sınırlar geçilemez.

(7) Yapılan ödemelerden gelir vergisi ve damga vergisi kesilir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Son Hükümler

Yürürlük

MADDE 7 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 8 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanı yürütür.

Bu yazıya ait tüm haklar Memurunyeri.com'a aittir. "memurunyeri.com" şeklinde aktif link verilmesi kaydıyla içerik kullanılabilir. Link vermeden yapılan alıntılar için yasal takip yapılacaktır.©

memurunyeri

Bizi Sosyal Medyada Bulun

Sosyal medya sayfalarımıza üye olarak haberlerimize ulaşmak için aşağıdaki ikonları kullanabilirsiniz.

İçerik Koruması

5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümleri gereğince, Sitemiz içeriğinin izinsiz olarak kopyalanması, alıntı yapılması yasaktır.