logo yeni

SAĞLIK BAKANLIĞI TAŞRA TEŞKİLATI KADRO STANDARTLARI YÖNERGESİ YAYINLANDI

Aktif . Yayınlanma Memurlarla İlgili Diğer Haberler

saglik bakanligiSağlık Bakanlığı Taşra Teşkilatı Kadro Standartları Yönergesini yayınladı. Yönerge ile Sağlık Bakanlığı taşra teşkilatı birimlerinde çalıştırılacak personelin unvanlar itibariyle kadro standartları, kadroların kullanımı ile bu birimlerde kurulacak şube müdürlüklerinin birim adlarının ve görev tanımlarının belirlenmesi amaçlanıyor.

Yönerge, Sağlık Bakanlığı taşra teşkilatı İl Sağlık Müdürlüğü, İlçe Sağlık Müdürlüğü ve Acil Sağlık Hizmetleri birimleri personeli ile şube müdürlüklerini kapsıyor.

Yönergenin diğer kamu kurum ve kuruluşlarına örnek teşkil etmesini ve diğer kurumlarda da unvanlar için standartlar belirlenmesi gerektiğini düşünüyoruz.

SAĞLIK BAKANLIĞI TAŞRA TEŞKİLATI KADRO STANDARTLARIYÖNERGESİ

Amaç

Madde 1- (1) Bu Yönerge; Sağlık Bakanlığı taşra teşkilatı birimlerinde çalıştırılacak personelin unvanlar itibariyle kadro standartları, kadroların kullanımı ile bu birimlerde kurulacak şube müdürlüklerinin birim adlarının ve görev tanımlarının belirlenmesi amacıyla hazırlanmıştır.

Kapsam

Madde 2- (1) Bu Yönerge, Sağlık Bakanlığı taşra teşkilatı İl Sağlık Müdürlüğü, İlçe Sağlık Müdürlüğü ve Acil Sağlık Hizmetleri birimleri personeli ile şube müdürlüklerini kapsar.

Dayanak

Madde 3- (1) Bu Yönerge; 4/1/2012 tarihli ve 28163 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Sağlık Bakanlığı Taşra Teşkilatı İdari ve Hizmet Birimleri Kadro Standartları Yönetmeliğine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4- (1) Bu Yönergede geçen;

a) Bakan: Sağlık Bakanını,

b) Bakanlık: Bağlı kuruluşlar hariç Sağlık Bakanlığını,

c) İdari birim: İl Sağlık Müdürlüğü, İlçe Sağlık Müdürlüğü ve İl Ambulans Servisi Başhekimliği,

ç) Hizmet birimi: Acil sağlık hizmetlerini sunan birimleri,

d) İl grubu: Sağlık Bakanlığı Taşra Teşkilatı İdari ve Hizmet Birimleri Kadro Standartları Yönetmeliğinde belirtilen il gruplarını,

e) Kadro standartı: İl Sağlık Müdürlüğü, İlçe Sağlık Müdürlüğü, İl Ambulans Servisi Başhekimliği ve Acil Sağlık Hizmetleri birimlerinde unvan itibariyle çalıştırılabilecek azami personel sayısını,

ifade eder.

Şube müdürlükleri

Madde 5-(1) Bakanlık taşra teşkilatı il ve ilçe müdürlüklerinde kurulacak Şube müdürlüklerinin birim adları ile bunların görev tanımları EK I İL VE İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ ŞUBE MÜDÜRLÜKLERİ BİRİM ADLARI VE GÖREV TANIMLARI cetvelinde gösterilmiştir.

Kadro standartları

Madde 6-(1) Bakanlık taşra teşkilatı kadro standartları, EK II KADRO STANDARTLARI cetvelinde idari birimler ve hizmet birimleri itibariyle gösterilmiştir. İdari birimler ile hizmet birimlerine standart üstü veya belirlenen unvanlar dışında atama yapılamaz.

Kadro standardı ve şube müdürlüklerinin tespit esasları

Madde 7-(1) İl ve İlçe Sağlık Müdürlüklerinin kadro standartları; hizmet sunulan nüfus, Bakanlık, üniversite ve özel sağlık tesisi sayısı, sunulması planlanan hizmetler ile diğer objektif ölçütler dikkate alınarak belirlenmiştir.

(2) İl Ambulans Komuta Kontrol Merkezi ile Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonlarının kadro standartları; sunulması planlanan hizmetler, hizmet alanının coğrafi büyüklüğü, hizmet sunulan nüfus ile diğer objektif ölçütler dikkate alınarak belirlenmiştir.

(3) İl ve İlçe Sağlık Müdürlüklerinde kurulacak birimler şube müdürlükleri bazında Bakanlık, üniversite ve özel sağlık tesisi sayısı, sunulması planlanan hizmetler, nüfus yoğunluğu kriterleri dikkate alınarak belirlenmiştir.

Kadrolar

Madde 8-(1) Bu Yönerge kapsamında kadroların temini, dağılımı ve diğer kadro işlemleri, 190 sayılı KHK ve diğer genel hükümlere göre Bakanlık Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğünce gerçekleştirilir.

Kadro fazlası personel

Madde 9- (1) İdari birimler ile hizmet birimlerinde; bu Yönerge ile belirlenen standartların üstünde veya belirlenen unvanlar dışında çalışan personele ait kadrolar korunur ve bunların herhangi bir nedenle boşalması halinde yerlerine atama yapılmaz.

Yürürlükten kaldırılan yönerge

Madde 10- (1) 6/1/2014 tarihli ve 2014.4988.228 sayılı Sağlık Bakanlığı Taşra

Teşkilatı Kadro Standartları Yönergesi yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük

Madde 11- (1) Bu Yönerge yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

Madde 12- (1) Bu Yönerge hükümlerini Bakan yürütür.

Yönerge Ekleri

-Kadro Standartları

-Şube Müdürlükleri Birim Adları ve Görev Tanımları

-Şube Müdürlükleri

 

Bizi Sosyal Medyada Bulun

Sosyal medya sayfalarımıza üye olarak haberlerimize ulaşmak için aşağıdaki ikonları kullanabilirsiniz.

İçerik Koruması

5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümleri gereğince, Sitemiz içeriğinin izinsiz olarak kopyalanması, alıntı yapılması yasaktır.