logo yeni

DHMİ 2015/2 KİK GÜNDEMİ

Aktif . Yayınlanma Memurlarla İlgili Diğer Haberler

dhmiDevlet Hava Meydanları İşletmesi 2015/2 Kamu İdari Kurulu (KİK) gündeminde ele alınacak konular açıklandı.

DHMİ 2015/2 KİK gündemi:

1. 3. Dönem Toplu Sözleşmesinin ilgili hükmü uyarınca Havacılık Tazminatı oranlarının yeniden düzenlenmesi ile ilgili yapılacak olan çalışmaların ve izlenecek yolun müzakeresi.

2. 3. Dönem Toplu Sözleşmesi ile TCDD Çalışanlarının fazla mesai ücretleri yükseltilmiştir. Aynı Bakanlık bünyesinde, aynı hizmet kolunda ve TCDD gibi 24 saat esasına göre faaliyetlerini sürdüren DHMİ Çalışanlarının da fazla mesai ücretlerinin artırılması için ilgili kurum ve kuruluşlar nezdinde gerekli girişimlerin başlatılması ve bu kabul edilemez ayrımcılığın ortadan kaldırılması.

3. Kriterleri iyi belirlenmiş adil bir nakil yönetmeliğinin çıkarılması.

4. Görevde Yükselme Yönetmeliğinin, bazı unvanların Görevde Yükselme sınavlarına katılımlarını engelleyen hükümlerinin kaldırılması ve eşitlik ilkelerine uygun hale getirilmesi.

5. DHMİ’ye ve DHMİ Çalışanlarına yakışır ve amacına uygun giyecek yardımı yapılması.

6. Geçici Görevlendirmelerin ve Vekaletlerin ilgili düzenlemelere uygun şekilde yapılması ve 10 günden fazla görevlendirmelerin yapılmaması.

7. Başta Güvenlik Görevlileri olmak üzere DHMİ'de görev yaparken beden veya ruh sağlığını kaybeden bu nedenle de Genel İdari Hizmetler grubundan Yardımcı Hizmetler gurubuna düşürülen personelin iş akitlerinin feshedilmesi veya sosyo¬ekonomik kayıplar yaşamalarına sebep olacak görevlere-unvanlara atanmaların durdurulması ve bu personelin sosyal ve ekonomik kayıplar yaşamadan kurumun ihtiyacının bulunduğu unvanlara atanmalarının sağlanması.

8. DHMİ’nin birçok havalimanında misafirhane bulunmasına rağmen çağın gereklerini karşılamamakladır, misafirhaneler hem yetersiz, hem de son derece konforsuzdur bu misafirhanelerin hem kurumun adına yakışır hem de Çalışanlarına yakışan bir hale getirilmesi gerekmesi için çalışmaların bir an önce başlatılması.

9. Vardiyalı çalışan personel Gece mesaisinde mazeret izin aldığında I günlük izin 2,5 gün olarak, Gündüz mesaisinde mazeret izin aldığında ise 1,5 gün olarak değerlendirilmesi ilgili mevzuatlara uymamaktadır bu uygulamanın durdurulması.

10. ARFF birimlerinde çalıştırılacak personelin işe alım şartlarında yapılan yeni düzenlemelerle ilgili yüksekokulların İtfaiye bölümleri mezunu olma şartı getirilmiştir. Bu nedenle ARFF Memurlarının unvanlarının ARFF Teknikerliğine dönüştürülmesi ile yüksekokul mezunu olmayan ARFF Memurlarına ise uzaktan eğitim imkânı sağlanarak, eğitimlerini tamamlamalarından sonra ARFF Teknikeri unvanı verilmesi.

11. Personelin, unvanlarına uygun görevlerde çalıştırılması. (ARFF, APRON YÖNETİM PERSONELİ, ELEKTRİK TEKNİKERLERİ v.s.)

12. Başta ARFF, Güvenlik, Apron birimlerinde görev yapan personel olmak üzere sayıları yetersiz olan unvanlar için acilen yeterli sayıda eleman alımı yapılması.

13. Riskli işler kategorisinde yer alan elektrik işlerinde çalışan personelin arızaya müdahalelerinde eğitimli ve en az iki kişiden oluşmasının zorunluluğu bulunmaktadır, Dolayısıyla havalimanlarında İş sağlığı ve güvenliği açısından çalışma anında ve tüm nöbet yerlerinde en az iki elektrik personeli bulunacak şekilde personel sayılarının arttırılması gereklidir.

14. Asıl unvanları şef olan ARFF ve Apron birimlerinde görev yapan şeflerin havacılık tazminatı oranlarının diğer şefler ile aynı seviyeye çıkarılması.

15. En-route kapsamı dışındaki elektronik görevlilerine de En-route kapsamındaki elektronikçiler ile aynı oranda tazminat almalarının sağlanması.

16. 2 yıllık yüksekokul bitirip tekniker unvanı almaya hak kazanan ancak, kadrosuzluk nedeniyle tekniker yapılmayan teknisyenlerin ücret gruplarının yükseltilerek, tekniker ücreti almaları için gerekli düzenlemenin yapılması.

17. Boş bulunan ve vekâleten yürütülen Şef, Müdür Yardımcısı, Müdür vb. unvanlar ile ilgili Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği sınavlarının biran önce yapılması.

18. Yardımcı Hizmetler Sınıfında görev yapanların Genel İdari Hizmetler Sınıfına alınması için sınav açılması.

19. Havalimanlarının ihtiyaçlarını karşılayacak sayıda AIM Personeli alımının sağlanması.

20. Koruma Güvenlik Görevlilerinin çalışma koşullarının iyileştirilmesi, nöbet yerlerine çalışanların zorunlu ihtiyaçlarını giderebileceklerin yerlerin yapılması, ayrıca ücret ve diğer soysal haklarını iyileştirerek bu görevin cazip hale getirilmesi. Kurum olarak yapılacak bir düzenlemeyle; havalimanlarında bulunan hassas tesislerde, Apron Kapılarında ve çevre tel örgü nöbet kulelerinde ayrı ayrı nöbet mahalli standardının belirlenerek uygulamanın tüm havalimanlarında tek tip nöbet mahalli oluşumunun sağlanması ile (hassas tesis nöbet mahalli, Apron kapı Nöbet mahalli, Nöbet Kulesi nöbet mahalli vb.) sorunun çözüme kavuşturulması.

21. Seyrüsefer ve Radar istasyonlarda özellikle personelin senelik izin ve eğitime katıldığı durumlarda Koruma Güvenlik Görevlilerince sürdürülen tek kişilik nöbet uygulamasına son verilmesi.

22. İstanbul Atatürk Havalimanı’ndaki Apron Yönetim Servisi personeli kullanımına tahsisi sağlanmış Ofislerin, TGS’ye devredilmesine ivedilikle engel olunması. (Apron Yönetim Servis Hizmetinin yürütüldüğü birimler konum olarak o havalimanın en hâkim yerinde bulunması gerekmektedir.)

23. Apron memurlarının görevleri apronda sürdürülen yer trafiğinin sivil havacılık kurallarına uygun şekilde güvenliğin ön planda tutulduğu tam ve düzenli sürdürülmesinin temin edilmesini sağlamaktır, ilgili görevlilerce hatalı firmalara kesilen ceza tutanaklarının ikili ilişkiler devreye sokularak örtbas edilmemesi.

24. Görevleri gereği Apronda Uçak gazı vb. etkilenen çalışanlara Toplu Sözleşme Kazan unlarından olan Koruyucu Gıda yardımı yapılması.

25. Apron Yönetim Servis personelinin de (ATC, AIM, ARFF) gibi çalışma saatlerinin göz önünde bulundurularak çalışma ve dinlenme saatlerinin ayarlanması ve yeterli sayıda kişinin istirahat edebileceği istirahat odası yapılması.

26. Sorumlulukları oldukça yüksek, dikkat gerektiren ve hata kabul etmeyen Hava Trafik Kontrolörlüğü görevini yapan personele 8 saatten fazla mesai yaptırılmaması.

27. Başbakanlığın ilgili genelgesine istinaden personelin yararına oluşturulacak komisyonlara sendika temsilcisinin katılımının sağlanması. ( Koruma Güvenlik Görevlilerine alman koruyucu teçhizat)

28. ARFF ve Apron Memurlarının iş tanımlarında yer almamasına rağmen bazı Havalimanlarında kuşla veya vahşi hayvan mücadele çalışmaları yaptırılması ile yakıt verme gibi maddi sorumluluk gerektiren bir işin ARFF Memurlarına yaptırılmaması.

29. Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü nezdinde gerekli girişimlerde bulunularak, Elektrik personelinin de “ATSEP"' lisansı kapsamına dâhil edilmesi ve ARFF Memurlarının sertifikalarının Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü nezdinde tanınarak uluslar arası gerçekliliğinin sağlanması

30. Havalimanı elektrik sistemleri teknolojinin gelişmesine paralel gelişmekte ve yemlenmektedir ülkemizde de gelişen teknolojiler doğrultusunda sistemlerini yenilemektedir. Elektrik personeli de teknolojiye ayak uydurabilmesi için gerekli kurslara katılmasının sağlanması.

31. Koruma Güvenlik görevlilerinin kanunen serbest olan bıyık bırakma hakkının yönetmelikle yasaklanması sonucunda çalışanlara cezai yaptırım uygulanmaktadır.

32. Yurt dışında gerçekleştirilen EUROCONTROL kurslarına sadece mühendis unvanlı personelin, yurt için geçici görevlendirmelerde ise teknisyen ve tekniker unvanlı personelin gönderilmesi, çalışanlar arasında huzursuzluğa neden olduğundan, tüm görevlendirmelere personelin sırayla gönderilmesi, (Adana)

33. Havaalanlarında bulunana araçların ( otomobil, traktör, kepçe, dozer vs.) ehliyeti olmayan şoför unvanlı personele kullandırılmaması.

34. 2014/5 Sayılı Başbakanlık Genelgesinde yer alan hükümler gereği, personele, zorunlu ve istisnai haller dışında Fazla Mesai yaptırılmaması, fazla mesai yaptırılması durumunda ise her 8 saat için I gün izin kullandırılması.

35. Tüm çalışma yerlerinde gaz. toz, kurşun yoğunluğu ve kanserojen madde gibi insan sağlığını etkileyebilecek maddelerin, radyasyon ölçümlerinin yapılması ve hava kalitesinin iyileştirilmesi için gerekli klima ünitelerinin oluşturulması.

36. Havalimanlarında yaşanan temel problemlerin çözülmesi. ( Servis, Yemek, İş Sağlığı ve Güvenliği vb.)

37. Diğer Konular.

 

Bizi Sosyal Medyada Bulun

Sosyal medya sayfalarımıza üye olarak haberlerimize ulaşmak için aşağıdaki ikonları kullanabilirsiniz.

İçerik Koruması

5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümleri gereğince, Sitemiz içeriğinin izinsiz olarak kopyalanması, alıntı yapılması yasaktır.