logo yeni

MEMURLAR HANGİ HAKLARA SAHİP?

Aktif . Yayınlanma Memurlarla İlgili Diğer Haberler

memurlarDevlet memurları, memuriyette bulundukları sürece ve gerekli koşulları taşıyor olmaları kaydıyla, yasal düzenlemelerle tanınan bazı haklardan yararlanabilmektedirler.

Memurlara tanınan haklar genel olarak 657 sayılı Devlet Memurları Kanununda düzenlenirken, çeşitli özel kanunlarla da memurlara bazı haklar tanınmıştır. Memurlara tanınmış olan haklardan bazıları şöyle:

**Güvence: Kanunlarda yazılı haller dışında Devlet memurunun memurluğuna son verilemez, aylık ve başka hakları elinden alınamaz.

**Memurluktan çekilme: Memurlar, 657 sayılı Kanunda belirtilen esaslar çerçevesinde memuriyetten çekilebilirler (istifa edebilirler).

**Emekli olma: Memurlar, haklarında geçerli olan emekliliğe ilişkin özel kanunlarda belirtilen şartlar dahilinde emekli olabilirler.

**Uygulamayı isteme: Memurlar, 657 sayılı Kanun ve bu kanuna dayanılarak çıkarılan tüzük ve yönetmeliklere göre belirlenen ve yürürlükte olan hükümlerin kendileri hakkında aynen uygulanmasını isteyebilirler.

**Müracaat ve şikâyette bulunma, dava açma: Memurlar, kurumlarıyla ilgili resmi ve şahsi işlerinden dolayı müracaat edebilir; amirleri veya kurumları tarafından kendilerine uygulanan idari eylem ve işlemlerden dolayı şikayette bulunabilir ve dava açabilir.

**Kovuşturma ve yargılamanın özel düzenlemelere göre olması: Görevleri ile ilgili veya görevleri sırasında işledikleri suçlardan dolayı memurlar hakkında soruşturma ve kovuşturma yapılması ve dava açılması özel hükümlere tabidir.

**İsnat ve iftiralara karşı korunma: Memurlar, haklarında yapılan ihbar ve şikâyetler, garaz veya mücerret hakaret için, uydurma bir suç isnadı suretiyle yapıldığı ve soruşturma veya yargılamanın tabi olduğu kanuni işlem sonucunda bu isnat sabit olmadığı takdirde, merkezde bu memurun en büyük amiri, illerde ise valiler, isnatta bulunanlar hakkında kamu davası açılmasını Cumhuriyet Savcılığından ister.

**Savunma yapma: Savunmaları alınmadan memurlara disiplin cezası verilemez. Savunma yapmak için verilecek süre 7 günden az olmaz. Hakkında memurluktan çıkarma cezası istenen memur, disiplin kurulunda sözlü veya yazılı olarak kendisi veya vekili vasıtasıyla savunma yapabilir.

**Sendikal faaliyet: Memurlar, Anayasada ve özel kanununda belirtilen hükümler uyarınca sendika ve üst kuruluşlarını kurabilir ve bunlara üye olabilirler.

**Kadro: Memurlar kadrosuz çalıştırılamayacağı gibi, sınıfı dışındaki bir görevde de çalıştırılmaz ve sınıfının içinde derecesinin altındaki bir görevde çalıştırılamaz.

**Aylık: Memurlara, hizmetlerinin karşılığında ve kadrolarına dayanılarak ay itibariyle aylık ücret ödenir.

**Harcırah: Geçici görevle veya sürekli görevle memuriyet mahalli dışındaki yerlere gönderilen memurlara, Harcırah Kanunu uyarınca geçici ya da sürekli görev yolluğu ödenir.

**İzin: Memurlar, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununda gösterilen süre ve şartlarla izin (aylıksız izin, yıllık izin, sağlık izni, hastalık izni, mazeret izni, refakat izni süt izni) kullanabilirler.

**Aile yardımı: Memurlara, eş ve çocuklarından dolayı belli şartlarla aile yardımı ödeneği verilir.

**Ölüm yardımı: Eş ve çocuklarının ölümü durumunda belli şartlarda memura, memurun ölümü halinde ise sağlığında bildirdiği kişiye veya bildirimde bulunulmamışsa yakınlarına belli şartlar altında ölüm yardımı ödeneği verilir.

**Doğum yardımı: Memura, canlı doğan her çocuğu için değişen miktarlarda aile yardımı ödenir.

**Asgari geçim indirimi: Memurların aylık ücretlerinden kesilen gelir vergisinden, eş ve çocuk durumlarına göre değişen miktarlarda asgari geçim indirimi yapılır.

Sitemizden yapılan alıntılara "memurunyeri.com" şeklinde aktif link verilmesi gereklidir.

memurunyeri

 

Bizi Sosyal Medyada Bulun

Sosyal medya sayfalarımıza üye olarak haberlerimize ulaşmak için aşağıdaki ikonları kullanabilirsiniz.

İçerik Koruması

5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümleri gereğince, Sitemiz içeriğinin izinsiz olarak kopyalanması, alıntı yapılması yasaktır.