logo yeni

DAP İDARESİ MEMURLARININ DİSİPLİN AMİRLERİ BELİRLENDİ

Aktif . Yayınlanma Memurlarla İlgili Diğer Haberler

disiplinDoğu Anadolu Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığında 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi olarak görev yapan memurların disiplin amirleri belirlendi.

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ile Disiplin Kurulları ve Disiplin Amirleri Hakkında Yönetmelik hükümlerine dayanılarak hazırlanan “Doğu Anadolu Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı Disiplin Amirleri Yönetmeliği”, Başkanlıkta 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi olarak çalışan memurların disiplin ve üst disiplin amirlerinin kimler olacağını düzenliyor.

DOĞU ANADOLU PROJESİ BÖLGE KALKINMA İDARESİ BAŞKANLIĞI DİSİPLİN AMİRLERİ YÖNETMELİĞİ

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Doğu Anadolu Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığında görevli Devlet memurlarının disiplin amirlerinin belirlenmesine dair esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, Doğu Anadolu Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığında görevli 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu kapsamına giren memurları kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 124 üncü maddesi ile 17/9/1982 tarihli ve 8/5336 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan Disiplin Kurulları ve Disiplin Amirleri Hakkında Yönetmeliğin 16 ncı maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Disiplin amirleri

MADDE 4 – (1)   Başkan, Başkanlıkta görevli tüm personelin en üst disiplin amiridir.

(2) Doğu Anadolu Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığında görevli Devlet memurlarının disiplin ve üst disiplin amirleri bu Yönetmeliğe ekli cetvelde gösterilmiştir.

(3) Ekli cetvelde belirtilen sıralı disiplin amirliklerinden birisinin atama yapılmaması nedeniyle boş bulunması durumunda müteakip disiplin amiri boş bulunan disiplin amirinin yerine kaim olur.

(4) Birim amirinin ekli cetvelde gösterilen daha üst bir amire doğrudan bağlanması halinde, disiplin amiri bağlanılan amirden başlar, üst disiplin amiri de buna göre tespit edilir.

Disipline ilişkin usul ve esaslar

MADDE 5 – (1) Disipline ilişkin usul ve esaslar bakımından, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ile Disiplin Kurulları ve Disiplin Amirleri Hakkında Yönetmelik hükümleri uygulanır.

Yürürlük

MADDE 6 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 7 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Doğu Anadolu Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanı yürütür.

EK

Disiplin Amirleri Cetveli

SIRA NO UNVANI DİSİPLİN AMİRİ ÜST DİSİPLİN AMİRİ
1 Başkan Bakan -
2 Başkanlık Makamında Görevli Personel Başkan -
3 Başkan Yardımcısı, Müşavirler ve Hukuk Müşaviri Başkan Bakan
4 Koordinatör Başkan Yardımcısı Başkan
5 Koordinatörlükte Görevli Diğer Personel Koordinatör Başkan Yardımcısı

Sitemizden yapılan alıntılara "memurunyeri.com" şeklinde aktif link verilmesi gereklidir.

memurunyeri

Bizi Sosyal Medyada Bulun

Sosyal medya sayfalarımıza üye olarak haberlerimize ulaşmak için aşağıdaki ikonları kullanabilirsiniz.

İçerik Koruması

5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümleri gereğince, Sitemiz içeriğinin izinsiz olarak kopyalanması, alıntı yapılması yasaktır.