logo yeni

EÜAŞ MÜFETTİŞLERİNE İLİŞKİN DÜZENLEMEDE DEĞİŞİKLİK YAPILDI

Aktif . Yayınlanma Memurlarla İlgili Diğer Haberler

euasElektrik Üretim Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü Teftiş Kurulu Yönetmeliğinde bazı değişiklikler yapıldı.

Resmi Gazete’de bugün yayımlanan “Elektrik Üretim Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü Teftiş Kurulu Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik”te yer alan düzenlemelerden bazıları şöyle:

**Müfettişler, aralarında üçüncü dereceye kadar kan (üçüncü derece dahil) ve ikinci dereceye kadar kayın (ikinci derece dahil) hısımlık veya çıkar birliği bulunan, yahut tarafsızlığı hakkında kuşku uyandıracak derecede uyuşmazlık halleri var olan Şirket personeli veya şikayetçilerle ilgili işlere bakamayacak ve kendilerine bu tip işlerin verilmesi halinde durumu yazılı olarak Teftiş Kurulu Başkanlığına bildirecek.

**Müfettişlerin, teftişe gittikleri yere ait raporları Başkanlığın izni olmadıkça o yerde yazıp bitirmeden ve bir nüshasını cevaplamaları için teftiş edilen yere vermeden başka yere hareket edemeyeceklerine dair kural kaldırıldı.

**Başmüfettişliğe atamada; Müfettiş Yardımcılığında, Müfettişlikte, Müfettişlik sıfat ve kadrosu muhafaza edilmek şartıyla idari görevlerde, ücretli ve ücretsiz tüm kanuni izinlerde geçirilen süreler dikkate alınacak. Diğer memuriyet hizmetlerinde geçirilen süreler başmüfettişliğe atamada dikkate alınmayacak.

**Teftiş Kurulu Başkanlığı yaptıktan sonra Başmüfettişliğe dönenlerin kıdem sırası, Kuruldaki başmüfettişlerden önce gelecek.

ELEKTRİK ÜRETİM ANONİM ŞİRKETİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TEFTİŞ KURULU YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 30/9/2002 tarihli ve 24892 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Elektrik Üretim Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü Teftiş Kurulu Yönetmeliğinin 12 nci maddesinin ikinci fıkrasının (e) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“e) Aralarında üçüncü dereceye kadar kan (üçüncü derece dahil) ve ikinci dereceye kadar kayın (ikinci derece dahil) hısımlık veya çıkar birliği bulunan, yahut tarafsızlığı hakkında kuşku uyandıracak derecede uyuşmazlık halleri var olan Şirket personeli veya şikayetçilerle ilgili işlere bakamazlar, kendilerine bu tip işlerin verilmesi halinde durumu yazılı olarak Teftiş Kurulu Başkanlığına bildirirler.”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 18 inci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“b) Giriş sınavın yapıldığı yılın ocak ayının birinci günü itibarıyla 35 yaşını doldurmamış olmak,”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 36 ncı maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“Başmüfettişliğe atamada esas alınacak hizmet süresinde 37 nci maddenin birinci fıkrasında geçirilen süreler dikkate alınır. Diğer memuriyet hizmetlerinde geçirilen süreler başmüfettişliğe atamada dikkate alınmaz.”

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 38 inci maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Teftiş Kurulu Başkanlığı yaptıktan sonra Başmüfettişliğe dönenlerin kıdem sırası, Kuruldaki başmüfettişlerden önce gelir. Bu durumda birden fazla kişi varsa, bunların kıdem sırasının tespitinde 37 nci maddede belirtilen kıdemleri esas alınır.”

MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 45 inci maddesinin birinci fıkrasının (1) numaralı bendinin sonuna aşağıdaki cümleler eklenmiş ve (2) numaralı bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Esaslı bir eleştiriyi gerektirmeyen ve Şirket çalışanlarının dikkatini çekmek ya da uyarmak yoluyla düzeltilecek eksiklikler ve önemsiz yanlışlıklar için cevaplı teftiş raporu düzenlenmez. Bu gibi durumlarda ilgili şirket çalışanlarının sözlü olarak uyarılması yoluna gidilir. Mevzuatla açıkça belirlenmiş konular hakkında cevaplı teftiş raporu düzenlenebilir. Cevaplı teftiş raporu düzenlenmesi konusunda düzenleme eksikliği gibi sebeplerle doğan tereddütlerin çözümlenmesi amacıyla Teftiş Kurulu Başkanlığından yazılı talepte bulunulabilir. Cevaplı teftiş raporu verilenler ve bunların her kademedeki amirlerince, raporda eleştirilen hususlara iştirak edilmesi durumunda, eleştirilen işlemlerin ivedilikle düzeltilmesi; ayrık görüş ya da karşı düşüncede olunması halinde ise görüş ve düşüncelerin gerekçeleriyle birlikte rapora verilen karşılıklarda belirtilmesi zorunludur. Teftiş edilen birimin cevabı müfettişin son mütalaasında uygun görülmemesi halinde konu hakkında ilgili birimin nasıl hareket edeceği Teftiş Kurulu Başkanlığının teklifi ve Genel Müdürlük Makamının Onayı ile belirlenir.”

“2) Cevaplı Teftiş Raporları, Müfettişler tarafından hazırlanır ve incelenmek üzere Teftiş Kurulu Başkanlığına gönderilir. Teftiş Kurulu Başkanlığınca incelenen rapor, varsa noksan veya hatalar ile düzeltilmesi istenen hususların giderilmesini teminen, ilgili müfettişe geri gönderilir. Rapor son haliyle iki nüsha olarak Teftiş Kurulu Başkanlığı tarafından cevaplandırılmak üzere ilgili birime yazıyla gönderilir. Raporun üçüncü nüshası ise Müfettişte kalır.”

MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin 53 üncü maddesinin birinci fıkrasına aşağıdaki cümle eklenmiştir.

“Başkanlıkça yapılan inceleme sonucunda, raporlarda eksik veya hatalı inceleme yapıldığının tespit edilmesi veya konunun yeniden incelenmesinin/soruşturulmasının gerekli görülmesi halinde; Teftiş Kurulu Başkanı, konuyu yeniden raporu düzenleyen müfettişe veya bir başka müfettişe incelenmesini/soruşturulmasını teminen havale edebilir.”

MADDE 7 – Aynı Yönetmeliğe aşağıdaki ek madde eklenmiştir.

“Elektronik imza ile rapor oluşturulması

EK MADDE 1 – Bu Yönetmelik kapsamında elektronik imza kullanılarak oluşturulan inceleme, soruşturma, cevaplı teftiş raporları ve ekleri, tek nüsha olarak düzenlenir. İhtiyaç halinde ilgili mercilere intikalinin sağlanmasını teminen düzenlenen rapordan yeterli sayıda çoğaltılarak dağıtımı sağlanır. Yapılacak bu dağıtım Şirket merkez ve taşra birimleri muhatap alınarak yapılacaksa, e-imza ile oluşturulan dijital rapor ve ekleri kağıt ortamına alınmadan gönderilir. Şirket dışı mercilere intikali sağlanacak ise, kağıt ortamında gönderimi gerçekleştirilir.”

MADDE 8 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 9 – Bu Yönetmelik hükümlerini Elektrik Üretim Anonim Şirketi Genel Müdürü yürütür.

Sitemizden yapılan alıntılara "memurunyeri.com" şeklinde aktif link verilmesi gereklidir.

memurunyeri

Bizi Sosyal Medyada Bulun

Sosyal medya sayfalarımıza üye olarak haberlerimize ulaşmak için aşağıdaki ikonları kullanabilirsiniz.

İçerik Koruması

5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümleri gereğince, Sitemiz içeriğinin izinsiz olarak kopyalanması, alıntı yapılması yasaktır.