logo yeni

ULAŞTIRMA, DENİZCİLİK VE HABERLEŞME BAKANLIĞI 2015/1 KİK KARARLARI

Aktif . Yayınlanma Memurlarla İlgili Diğer Haberler

ulastirma denizcilik haberlesme bakanligi4688 Sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları Kanunu'nun 22. Maddesi gereğince Türk Ulaşım-Sen ile Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı arasında 30.04.2015 tarihinde yapılan Kurum İdari Kurul Toplantısında görüşülen konuların tutanağı açıklandı.

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı 2015/1 Kurum İdari Kurulu tutanağında karara bağlanan konular şöyle:

ULAŞTIRMA, DENİZCİLİK VE HABERLEŞME BAKANLIĞI KURUM İDARİ KURULU 2015/1 SAYILI TOPLANTISI

TUTANAK

4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları Kanununun 22. maddesi gereğince, Bakanlığımız Kurum İdari Kurulu 2015/1 sayılı toplantısı, Müsteşar Yardımcısı Şaban ATLAS’ın başkanlığında; Türk Ulaşım Sendikası Genel Başkanı Şerafeddin DENİZ ve sendika temsilcileri ile Personel ve Eğitim Dairesi Başkanı. Destek Hizmetleri Dairesi Başkanı, 1. Hukuk Müşavirinin katılımı ile 30.04.2015 tarihinde saat 10.30'da Bakanlık 2. Kat toplantı salonunda yapılmıştır. Toplantıda ekli gündem maddeleri görüşülerek, aşağıdaki çözüm önerileri ve kararları alınmıştır.

GÜNDEME İLİŞKİN DEĞERLENDİRME VE KARARLAR

Madde I :Kurum İdari Kurulu 2014/2 sayılı toplantısında görüşülen konuların değerlendirilmesi

a) Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığında uzun süredir yapılmayan Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Sınavlarının yapılarak personelin yaşamış olduğu mağduriyetin giderilmesi,

Personel ve Eğitim Dairesi Başkanlığınca. Bakanlığımız Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliğinin, 31.08.2013 tarihinde yürürlüğe giren “Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Genel Yönetmeliğe uyumlulaştırılma çalışması yapılmış. Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği 6 Mart 2015 tarihli ve 29287 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

2015yılı içinde görevde yükselme ve unvan değişikliği sınavlarının yapılması planlanmaktadır.

Devlet Personel Başkanlığınca hazırlanan ve 31.08.2013 tarihinde yürürlüğe giren Genel Yönetmelikle “Görevde Yükselme Eğitimi" kaldırıldığından. Bakanlığımızca görevde yükselme ve unvan değişikliği sınavlarına ilişkin eğitim düzenlenmeyecektir.

Bununla birlikte; Personel ve Eğitim Dairesi Başkanlığınca. Bakanlığımız Hizmet İçi Eğitim Yönetmeliği çıkarılmış ve 2014-2015 yılı Eğitim Programı yayımlanmış olup, hizmet içi eğitimle ilgili mevzuat eksiklikleri giderilmiştir. Nisan 2015 sonu itibari ile aşağıdaki tabloda belirtilen 7 ayrı eğitim programı ile toplam 424 personelimize eğitim verilmiştir. Bundan sonrada hizmet içi eğitim çalışmalarına devam edilecektir.

b) 655 sayılı KHK ile unvanları kaldırılarak Şef ve Memur statüsüne dönüştürülen ve dereceleri düşürülen Denetleme Şefi ve Memurlarının unvan ve derecelerinin düzeltilmesi,

Denetleme memurlarının, memur kadrosuna atanmasından kaynaklanan mali kayıplarının giderilmesi için Personel ve Eğitim Dairesi Başkanlığınca, 2014 yılı içerisinde bir kısım memur kadroları iptal-ihdas ile V.H.K.İ'ne dönüştürülmüştür.

Davaları kazanan denetleme memurlarından başlamak üzere, V.H.K.İ kadrosuna atama işlemleri yapılmaktadır.2015 yılında da VHKİ kadrosu ihdas edilerek, kalan memurların tamamının durumlarının düzeltilmesi amaçlanmaktadır.

c) Limanlarda ve Karayollarındaki Denetim İstasyonlarında görev yapan kadrolu personele, Denetim Memuru unvanının verilmesi.

Limanlarda ve Karayollarındaki Denetim istasyonlarında görev yapan personele. Denetim Memuru unvanı verilebilmesine ilişkin olarak. Devlet Personel Başkanlığı ve Maliye Bakanlığının görüşleri olumsuzdur.

d) Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığında çalışan personelin çocukları için kreş sorununun giderilmesi,

Destek Hizmetleri Başkanlığınca; yapılması planlanmakta olan Bakanlığımız ek binasında kreşe yer verilmesi için inşaat arsanın kullanımında değişikliğe gidilerek, yeniden parselasyon çalışması başlatılmıştır. Ayrıca kreş hizmeti veren kamu kuramlarında boş kontenjan arayışı içinde olunup, söz konusu kuramlara imkanlar dahilinde Bakanlığımız adına kontenjan ayrılması için talep yazısı yazılacaktır.

e)Liman Başkanlıklarında 24 saat esasına göre denetim hizmeti yapan personele fazla çalışma ücreti ödenmemektedir.

Genel mevzuata tabi bir husus olup. 16 Nisan 2014 tarihli 2014/5 sayılı Başbakanlık Genelgesi gereği, çalışma sürelerinin 40 saatlik haftalık çalışma saatini aşması durumunda, personele fazla çalışmanın her 8 saati için bir gün hesabıyla izin kullandırılmaktadır. Söz konusu Genelge tekrar duyurulacaktır.

Son iki yıldır şehit yakınları atamaları ve İl Özel İdareleri kanalı ile alınan personellerden yapılan atamalarla personel takviyesi yapılmaktadır.

Ödenek yeterli olmadığı için imkanlar ölçüsünde fazla mesai verilmektedir. Fazla mesai ödeneklerinin artırılması için girişimde bulunulacaktır. Fazla mesai ödenemediği takdirde fazla çalışmanın her 8 saati için bir gün izin kullandırılacaktır.

f) UDH Bakanlığı Taşra teşkilatlarında yer alan işyerlerinin Fiziki şartlarının düzeltilerek çalışma koşullarına uygun hale getirilmesi.

Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı bünyesinde bu tür çalışmaları yürütmek üzere Teknik Hizmetler Dairesi kurulması için çalışmalara başlanmıştır.

Arsa temininin, sorun bulunan taşra teşkilatlarınca yapılması halinde, fiziki şartların düzeltilmesi çalışmaları hemen başlatılabilecektir. Halen 4 işyeri programda yer almakta olup, Karabiga Liman Başkanlığının ihale işlemi gerçekleştirilmiştir.

Sendika tarafından sıkıntı fiziki şartlarında sorun olan işyerlerinin listesinin bir yazı ile Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığına bildirilmesini müteakip, liste değerlendirilmeye alınacaktır.

g) UDH Bakanlığı'nın taşra teşkilatında çalışan personele (Örnek: Gemi Sürvey Uzmanı) koruyucu elbise ve/veya giyecek yardımı yapılması.

Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığınca Maliye Bakanlığından görüş istenmiştir. Maliye Bakanlığının 22.04.2015 tarihli cevabi yazısında yönetmelik kapsamında giyecek yardımı yapılamayacağını bildirilmiştir.

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı, Merkez ve Taşra Teşkilatında 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu gereğince, İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetlerinin yürütülmesi çalışmaları devam etmektedir. Bu kapsamda, Merkez ve Taşra Teşkilatında görevlendirilen İş Güvenliği Uzmanları ve İşyeri Hekimlerince yapılan incelemeler sonucunda, işin kapsamı ve Kişisel Koruyucu Donanımların İşyerlerinde Kullanılması Hakkında Yönetmelik hükümleri göz önüne alınarak personelin kullanması gereken kişisel koruyucu donanımlar belirlenecektir. Söz konusu korucu donanımlar, ilgili mevzuatına göre Destek Hizmetleri Başkanlığınca ya ödenek göndermek veya satın almak suretiyle temini sağlanacaktır.

h) Kurumda Personel Atama Yönetmeliği hazırlanması,

Personel ve Eğitim Dairesi Başkanlığınca: Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinin hazırlanması çalışmalarına başlanmış olup. 2015 yılı içinde tamamlanması hedeflenmektedir.

I) 655 Sayılı KHK gereği Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı bünyesine alınan Denizcilik Müsteşarlığı personelinin (Gemi Sürvey Uzmanları, Denetleme Memurları, Uzmanlar, Teknik Uzmanlar, Teknisyen, Memurlar ve Diğer Memurlar) yaşamış oldukları her türlü hak ihlalini ortadan kaldıracak yasal bir düzenleme yapılmasının sağlanması,

Gemi Sörvey Uzmanlarının Ek gösterge oranlarının 3600 olarak yeniden düzenlenerek, durumlarının düzeltilmesine ilişkin Personel ve Eğitim Dairesi Başkanlığı ile Deniz ve İç Sular Düzenleme Genel Müdürlüğü koordinesinde yürütülen çalışma sonucunda;

15 Nisan 2015 tarihli ve 29327 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 6639 sayılı "Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun” 37 nci maddesi ile 655 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye eklenen aşağıdaki ek madde ile “Gemi Sürvey Uzmanı” unvanlı kadroların unvanı "Denizcilik Sörvey Mühendisi” olarak değiştirilmiş ve özlük hakları iyileştirilmiştir. 

“EK MADDE 1 - (1) 190 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin eki (I) sayılı cetvelin Ulaştırma. Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığına ait bölümünde yer alan "Gemi Sürvey Uzmanı” unvanlı kadroların unvanı "Denizcilik Sörvey Mühendisi” olarak değiştirilmiştir. Mevcut "Gemi Sürvey Uzmanları”, "Denizcilik Sörvey Mühendisi” kadrolarına atanmış sayılırlar. İlgili mevzuatında mühendis kadrosu için öngörülen mali ve sosyal hak ve yardımlar bunlar hakkında da aynen uygulanır. Ancak, 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 9 uncu maddesi uyarınca mühendis kadrosunda bulunanlar için dereceler itibarıyla tespit edilmiş ek ödeme oranlan bunlar hakkında 100 puan artırılarak uygulanır. Bu maddenin yürürlük tarihinden önce “Gemi Sürvey Uzmanı” kadrosunda görev yapmış olup hâlen Bakanlıkta diğer unvanlarda görev yapmakta olanlar "Denizcilik Sörvey Mühendisi” kadrolarına atanabilirler.”

i) Merkez ve taşra teşkilatında çalışan denizcilik uzmanlarını arasındaki ücret farklılıklarının kaldırılması,

Merkez ve taşra teşkilatında çalışan denizcilik uzmanlarını arasındaki ücret farklılıklarının giderilmesi amacıyla, taşradakilerin merkeze alınması için çalışma başlatılmıştır. Taşra denizcilik uzmanlarının kadrolarının toplu olarak merkez uzmanına dönüştürülmesi ile maaş farkı ortadan kaldırılacaktır.

k) Kurum içi doktorluk hizmetinin daha kapsamlı hale getirilmesi,

Kurum doktorluklarının geliştirilmesi, mevzuat gereği mümkün bulunmamaktadır. İş sağlığı ve güvenliği uygulamaları kapsamında, tüm personel muayene yapılacaktır.

l) Merkez binası yemekhanesinde, amirler ile astların aynı salonda farklı hizmetten yararlanmasından kaynaklı sınıf farkının giderilmesi,

Destek Hizmetleri Başkanlığınca, merkez bina yemekhanesinde sınıf farkı oluşturulmadan hizmet verilmesi için amirlerin yerinin paravanla ayrılması çalışması yapılacaktır.

Madde 2-Bakanlığımıza bağlı Bölge Müdürlüklerinin ve Liman Başkanlıklarının teşkilat yapısının yeniden yapılandırılması ve görev tanımlarının mutlaka belirlenmesi,

İç organizasyon yapısının değerlendirilmesi için ilgili birimlerle koordineli bir şekilde çalışmalara başlanacaktır.

Madde 3-2015 yılında Görevde Yükselme Sınavlarının yapılması.

Personel ve Eğitim Dairesi Başkanlığınca. Bakanlığımız Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliğinin,31.08.2013 tarihinde yürürlüğe giren “Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Genel Yönetmeliğe uyumlulaştırılma çalışması yapılmış. Ulaştırma. Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği 6 Mart 2015 tarihli ve 29287 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

2015 yılı içinde söz konusu görevde yükselme ve unvan değişikliği sınavlarının yapılması planlanmaktadır.

Madde 4-Linıan Başkanlıklarında uluslararası görev yapan Liman Devleti Kontrol / PSC elemanlarının özlük haklarının eşdeğer diğer ülke elemanları ile kıyaslanarak bir çalışma yapılması, tatil ve mesai dışında da görev yapan bu personellerin gerek güvenlik (iş sağlığı-tazminat-çalışma şartları ve gereçleri) gerekse konum olarak daha iyi bir konuma getirilmesi,

Bu denetimler genel olarak Denizcilik Sörvey Mühendisi (eski Gemi Sürvey Uzmanları) tarafından yürütülmektedir.

İlgili personelin eşdeğer diğer ülke elemanları ile durumlarının kıyaslanması ve gerekli düzenlemelerin yapılması için çalışmalar başlatılacaktır.

Gemi Sürvey Uzmanlarının durumu. 15 Nisan 2015 tarihli ve 29327 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 6639 sayılı “Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun"un 37 nci maddesi ile 655 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye eklenen ek madde ile “Gemi Sürvey Uzmanı” unvanlı kadroların unvanı “Denizcilik Sörvey Mühendisi” olarak değiştirilmiş ve hak kayıpları giderilmiştir.

Madde 5-Taşra teşkilatında sahada aktif denetim yapan personele giyim ve koruyucu teçhizat yardımı yapılması,

Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığınca Maliye Bakanlığından görüş istenmiştir. Maliye Bakanlığının 22.04.2015 tarihli cevabi yazısında yönetmelik kapsamında (Resmi Kıyafet ve ilgili) giyecek yardımı yapılamayacağını bildirilmiştir.

Giyim Yönetmeliğinin haricinde İş Sağlığı ve Güvenliği Mevzuatı kapsamında koruyucu elbise vb. koruyucu güvenlik ihtiyaçlarının neler olduğu l/g-2 maddesinde belirtildiği şekilde temin edilecektir.

Madde 6-Özellikle denizcilikle ilgili ulusal ve uluslararası mevzuatla Türkiye çapında her türlü denetim, denetleme yetkisine haiz Denizcilik Sörvey Mühendisi (Eski unvanı Gemi Sürvey Uzmanı) kadro/unvanında olanların Denetleme Yetkisinin mevzuatla tanımlanması:

(657 sayılı DMK ek cetvellerinde,190 sayılı KHK' da, 375 sayılı KHK'da, denetim /hizmetleri sınıfında ) "Türkiye düzeyinde ve denetim yetkisine haiz Diğer kadro ve unvanlarla (Sigorta Kontrolörü - Vergi Denetmeni vb. gibi" özlük hakları bakımından mevzuatta tanımlanarak denkliğin sağlanması)

Gemi Sürvey Uzmanlarının Ek gösterge oranlarının 3600 olarak yeniden düzenlenerek, durumlarının düzeltilmesine ilişkin Personel ve Eğitim Dairesi Başkanlığı ile Deniz ve İç Sular Düzenleme Genel Müdürlüğünce koordineli olarak yürütülen çalışma sonucunda;

15 Nisan 2015 tarihli ve 29327 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 6639 sayılı "Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun” 37 nci maddesi ile 655 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye eklenen aşağıdaki ek madde ile “Gemi Sürvey Uzmanı” unvanlı kadroların unvanı "Denizcilik Sörvey Mühendisi” olarak değiştirilmiş, hak kayıpları giderilmiştir.

Gemilerin Teknik Yönetmeliğinde; Türk Bayraklı gemilerin denetim ve belgelendirilmesi denizcilik kökenli mühendis ve gerekli eğitimleri almış, denetim uzmanlarınca yapılmaktadır.

Yabancı Bayraklı Gemilerde denetim ve belgelendirme ise. dil bilen, 11 yıl bayrak devleti denetimlerinde gemi sörvey uzmanı olarak çalışmış, eğitim almış ve sınavı geçmiş, yetki verilen denetim görevlilerince yapılmaktadır. Uluslararası sefere açık limanlarımızda ve taşra teşkilatımızda her yerde denetim yapılmaktadır. Sonuç olarak denetim yetkileri ikincil mevzuatta tanımlanmış bulunmaktadır.

Madde 7-Çalışnıa odalarının, kat tuvaletlerinin iş sağlığı ve güvenliği kanununa göre daha hijyen hale getirilmesi (wc’lerde sıcak su ve odaların tavanlarının kapatılması) ve katlarda bulunan tuvaletlere engelliler için wc konulması.

Engelliler ile iş sağlığı ve güvenliği konularında çalışma yapılmaktadır. Sıcak su konusunda alt yapının uygun olması gerekmektedir. Binaların su tesisatı altyapısının sıcak su dağıtımına uygun olup olmadığının tespiti çalışması yapılacaktır.

Madde 8-Otoparklarm yetersiz olmasından dolayı, bakanlık yerleşkesinde bulunan tüm otoparkların yeniden düzenlenmesini (araç park çizgilerin çizilmesi) ve otoparklara kesinlikle Bakanlık stikeri olmadan girişlerin yapılmaması,

Bakanlığımız otoparkının kullanımına yönelik başka kurum personelince kullanılması gibi tespit edilen suiistimallerin önlenmesi için çalışmalar başlatılmış olup, 6 ay içinde çözümlenmesi planlanmaktadır. Güvenlikle ilgili kamera sistemi vb. yeni düzenlemelerin de 4 ay içinde sağlanması planlanmaktadır.

Madde 9- Diğer Konular

a) XI. Bölge Müdürlüğü hizmet binasının onarım ve tadilatı için Bölge Müdürlüğü’nce Bakanlıktan 300.000 TL ödenek talep edilmiştir. Ancak, personelin talebi Bakanlığın prestijine yakışır bir binanın temini veya inşa edilmesi yönündedir.

Konu gündemin 1/f maddesi kapsamında değerlendirilmiştir.

memurunyeri

 

Bizi Sosyal Medyada Bulun

Sosyal medya sayfalarımıza üye olarak haberlerimize ulaşmak için aşağıdaki ikonları kullanabilirsiniz.

İçerik Koruması

5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümleri gereğince, Sitemiz içeriğinin izinsiz olarak kopyalanması, alıntı yapılması yasaktır.