logo yeni

SAĞLIK BAKANLIĞI 2015 NİSAN KAMU İDARİ KURULU (KİK) TOPLANTISI KARARLARI

Aktif . Yayınlanma Memurlarla İlgili Diğer Haberler

saglik bakanligiSağlık-Sen ile Sağlık Bakanlığı Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü arasında yapılan 2015 yılı Kamu İdare Kurulu toplantılarında alınan kararlar açıklandı.

Görüşmelerde, Ekim 2014 Kurum İdari Kurulu Toplantısı Gündem Konularının Değerlendirilmesi ve Nisan 2015 Kurum İdari Kurulu Toplantısı Yeni Gündem Konularının Değerlendirilmesi yapıldı.

EKİM 2014 KURUM İDARİ KURULU TOPLANTISI GÜNDEM KONULARININ DEĞERLENDİRİLMESİ

1. Bazı şube müdürlüğü kadrolarına atanabilmek için en az dört yıllık yüksekokul veya fakülte mezunu olma şartı aranırken, bazı şube müdürlüğü kadrolarında ise sağlıkla ilgili en az dört yıllık yüksekokul veya fakülte mezunu olma şartı aranmaktadır. Tüm şube müdürlükleri için en az dört yıllık yüksekokul veya fakülte mezunu olma şartı yeterli olmalıdır.

Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşları Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği ile ilgili değişiklik çalışmaları 30.12.2014 tarihli ve 29221 sayılı resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiş olup, Görevde Yükselme sınavına tabi olarak atanacaklarda aranacak özel şartlar aşağıdaki şekilde düzenlenmiştir.

MADDE 7 - (1) Bu Yönetmeliğe tabi kadrolarda görevde yükselme suretiyle yapılacak

atamalarda aranacak özel şartlar;

a) (Değişik:RG-30/12/2014-29221 mükerrer) İl ve ilçe sağlık müdürlükleri ile halk sağlığı müdürlüklerinde bulunan sağlıkla ilgili şube müdürü kadrolarına atanabilmek için;

1) Sağlıkla ilgili en az dört yıllık yüksekokul veya fakülte mezunları tercih edilmek kaydıyla dört yıllık yüksekokul veya fakülte mezunu olmak,

b) (Değişik:RG-30/12/2014-29221 mükerrer) İl ve ilçe sağlık müdürlükleri ile halk sağlığı müdürlüklerinde bulunan diğer şube müdürü kadrolarına atanabilmek için;

1) En az dört yıllık yüksekokul veya fakülte mezunu olmak,

2. Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşları Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinde sağlık çalışanlarının, özel sektördeki eşinin son bulunduğu yerde kesintisiz iki yıl, toplamda üç yıl prim ödemesi halinde tayin imkânı bulunmakta idi. Personel lehine olan bu uygulamaya devam edilmelidir.

Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşları Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği ile ilgili değişiklik çalışmaları 04.04.2015 tarihli ve 29316 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiş olup, Yönetmeliğin "Aile birliği mazeretine bağlı yer değişikliği" başlıklı 20. maddesinin (b) bendinin 5. fıkrası;

"Kamu görevlisi olmayan eşinin, atanma talep edilen yerde kesintisiz üç yıl sosyal güvenlik primi ödemek suretiyle kendi adına veya bir hizmet akdi ile işverene bağlı olarak çalışmış ve halen çalışıyor olması halinde, personelin yer değişikliği suretiyle ataması yapılır. Sosyal Güvenlik Kurumu kapsamında çalışanlardan askerlik süresini borçlanıp primlerini ödeyenlerin askerlikte geçen süreleri üç yıllık süre kapsamında değerlendirilir." Çerçeve yönetmeliği kapsamında düzenleme yapılmıştır.

Özel sektördeki eşinin son bulunduğu yerde 2 yıl prim ödeme şartının aranması olarak Yönetmeliğin değiştirilmesi hususunda Kanunlar Kararlar Genel Müdürlüğü ile görüşülme yapılmasına,

3. İş Sağlığı ve Güvenliği Yasası kapsamında belirlenmesi gereken "çalışan temsilcisi"yetkili sendikadan olmalıdır.

18 Ocak 2013 tarih ve 28532 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulları Hakkındaki Yönetmeliğin 4. maddesinin birinci fıkrasında, "50 ve daha fazla çalışanın bulunduğu ve altı aydan fazla süren sürekli işlerin yapıldığı iş yerlerinde işverence iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili çalışmalarda bulunmak üzere kurul oluşturulması" hususu hüküm altına alınmıştır.

Anılan, Yönetmeliğin 6. maddesinde kurulun kimlerden oluşacağı belirlenmişolup, (f) bendinde ise çalışan temsilcisine yer verilmiştir.

Diğer taraftan, İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununun 20. maddesinin 5. bendinde ise "İş yeri yetkili sendika bulunması halinde, iş yeri sendika temsilcileri çalışan temsilcisi olarak da görev yapar" denilmektedir.

Genel Müdürlüğümüz bünyesinde "İş Sağlığı ve Güvenliği Birimi" oluşturulmuştur.

4. Döner Sermaye tavan katsayıları ile kadro-unvan katsayılarının artırılması İçin çalışanları temsilen sendikamızın da dahil olacağı bir komisyon kurulup ivedilikle çalışmaya başlanmalıdır.

209 sayılı Sağlık Bakanlığına Bağlı Sağlık Kurumlan İle Esenlendirme (Rehabilitasyon) Tesislerine Verilecek Döner Sermaye Hakkında Kanun hükmüne istinaden çıkartılan mezkûr Yönetmeliklerin Ek-1 sayılı cetvelinde de personele yapılabilecek en yüksek ek ödeme tutarlarına esas tavan katsayıları belirlenmiştir. Esasen personele yapılabilecek tavan ek ödeme katsayıları mezkûr Kanunun 5 inci maddesinin ikinci fıkrası hükmünde açıkça gösterilmiş olduğundan, Ek-1 sayılı Cetvelde yer alan tavan ek ödeme oranları dayanağı olan 209 sayılı Kanun hükmünde gösterildiği şekliyle yer almıştır.

Söz konusu, tavan ek ödeme oranlarının değiştirilebilmesi için 209 sayılı Kanunda değişiklik yapılması gerekmektedir.

Diğer taraftan, mezkûr Yönetmeliklerde yer alan hizmet alanı kadro unvan katsayıları, Bakanlıkça belirlenen hizmet sunum şartları ve kriterleri de dikkate alınmak suretiyle; personelin unvanı, görevi, çalışma şartları ve süresi, hizmete katkısı, performansı, tetkik, eğitim-öğretim ve araştırma faaliyetleri ile muayene, ameliyat, anestezi, girişimsel işlemler ve özellik arz eden riskli bölümlerde çalışma gibi unsurlar ile 209 sayılı Kanunun 5. maddesinde yer alan tavan ek ödeme katsayıları esas alınarak Maliye Bakanlığının uygun görüşü üzerine belirlenmiştir.

Yetkili sendikanında katılacağı bir komisyon kurulması talebi değerlendirilecektir. Ayrıca konuyla ilgili detaylı çalışma yapılmasına ve yetkili sendikanın bu konudaki çalışmasının alınmasına,

5. 13 Mayıs Hemşireler Günü Programında, Sayın Cumhurbaşkanımız, Recep Tayyip ERDOĞAN'ın sözünü verdiği Lisans tamamlama için Üniversiteler, Sağlık Bakanlığı ve sendikamızın müştereken hazırlayacağı program biran evvel YÖK nezdinde onay aşamasına sunulmalıdır.

Sağlık alanı ön lisans mezunlarına lisans tamamlama hakkının verilmesi amacıyla 28 Kasım 2014 tarihli ve 29187 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı Kurulması ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 32. maddesine eklenen Geçici 69 uncu maddesinde,

"Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla sağlık alanında ön lisans diploması alanlardan ebelik ve hemşirelik programlarından mezun olanlara kendi alanlarında, diğerlerine ise Yükseköğretim Kurulunun belirleyeceği, ebelik ve hemşirelik programları dışındaki ilişkili alanlarda lisans tamamlama eğitimi yaptırılır. Bu eğitimler, Yükseköğretim Kurulunun belirleyeceği alanlarda uzaktan eğitim yöntemleri ile verilebilir. Uygulama eğitimleri için Sağlık Bakanlığı ile Yükseköğretim Kurulu iş birliği yapar. Bu eğitimlerin usul ve esasları Yükseköğretim Kurulunca belirlenir." hükmüne yer verilmiştir.

Buna göre bahsi geçen konulara ilişkin lisans tamamlama iş ve işlemlerine ilişkin usul ve esasların belirlenmesi Yükseköğretim Kurulu'nun yetkisindedir. Konunun ivedilikle sonuçlandırılması için takip edilmesine,

6. 13 Mayıs Hemşireler Günü Programında, Sayın Cumhurbaşkanımız, Recep Tayyip ERDOGAN'ın sözünü verdiği kreş uygulaması için Sağlık Bakanlığı tarafından hizmet alımı yoluyla 24 saat hizmet veren kreşler ile anlaşma yapılmalıdır.

Kamu Kurum ve Kuruluşlarınca açılacak çocuk bakımevleri hakkında Yönetmeliğin 20 inci maddesindeki "İl ve ilçe merkezlerinde bu Yönetmelik kapsamındaki memurların 0-6 yaş grubuna giren en az 50 çocuğun bulunması halinde, giderlerin ilgili kurumlarca bakım evinden yararlanacak çocuk sayısıyla orantılı olarak müştereken karşılanması şartıyla, mülkî idare amirinin denetim ve gözetiminde çocuk bakım evi açılabilir. Bu şekilde açılacak çocuk bakım evlerinde yönetim ve diğer hizmetleri il veya ilçe özel idare müdürlüklerince yürütülür. Bakım evleri için gerekli personelin kadroları ilgili özel idare müdürlüğü teşkilât kadrolarında yer alır" hükmünün uygulanmasına ilişkin olarakyayımlanan "İl ve İlçe merkezlerinde açılacak olan bakımevlerinin açılış onay merciinin ilgili çocuk bakımevinin açılacağı il veya ilçenin mülki idare amiri olduğuna" ilişkin 29.08.2007 tarih ve 2007/77 sayılı Genelge 02.07.2014 tarih ve 55685 sayılı yazı ile 81 İl Valiliğine (Sağlık Müdürlüğü) gönderilmiştir.

Bu arada illerden kreş açılmasına dair gelen taleplere (Çanakkale Valiliği (İl Sağlık Müdürlüğü) Şanlıurfa Valiliği (İl Sağlık Müdürlüğü)) cevabi olarak Maliye Bakanlığının 15.01.2015 tarih ve 29337 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Kamu Sosyal Tesislerine (2015-2) İlişkin Tebliğ Hükümleri kapsamında değerlendirilmesi gerektiği bildirilmiştir.

Öncelikle gündüz hizmet veren kreşlerin yaygınlaştırılması için gerekli çalışmaların yapılmasına

7.2946 sayılı Kamu Konutları Kanununa göre hizmet tahsisli konutlardan kira bedeli alınmaz. Sağlık Bakanlığının 21.09.2012 tarih ve 2012/35 sayılı Taşra Teşkilatı Konut Tahsisi konulu Genelgesinin 10. maddesine göre sağlık evi konutlarında, sağlık evinde görevli olup burada bilfiil görev yapmakta olan personel, görevleri boyunca hizmet tahsisli olarak oturacaktır. Ama buna rağmen Türkiye Halk Sağlığı Kurumunca hizmet tahsisli bazı konutlardan ücret alınmaktadır. (Niğde İli Ulukışla İlçesi AK Toprak Sağlık Evinde görevli Ebe ...Sağlık evinde 1 çalışan ve 4 lojman var.) mevzuata aykırı bu uygulamaya son verilmeli, tahsil edilen kira gelirleri çalışanlara iade edilmelidir.

Adı geçen personel, (Niğde Ulukışla İlçesi Ak Toprak (Kılan) Sağlık Ocağının,) Aile Hekimliği uygulamasının başladığı 10.05.2010 tarihinden itibaren Ak Toprak Sağlık Evine dönüştürülen hizmet yerinde Aile Sağlığı Elamanı olarak görev yapmakta iken; lojman kira bedelinin Halk Sağlığı Müdürlüğü tarafından her ay maaşından kesildiği, ancak; sözleşmeli personel statüsünden kadrolu statüye geçerek görev yapmaya başladığı 15.08.2011 tarihinden itibaren ise; lojman kira bedelinin sehven unutulduğu, anılan tarih ile lojman çıkış tarihi arasında geçen 35 aylık dönemde kira kesintisinin yapılmadığının tespit edildiği ve ilgilinin Aile Sağlığı Elamanı olması sebebiyle Halk Sağlığı Müdürlüğü tarafından toplam 2.323,09 TL/lik borcun ödenmesinin talep edildiği bildirilmiştir. Uygulamada mevzuata aykırı bir husus bulunmamaktadır.

8. Merkez teşkilatında görev yapanlara fazla mesai yapmaları halinde ücret verilmelidir.

26.12.2014 tarihli ve 29217 (Mükerrer) sayılı Resmi Gazetede 2015 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu limitleri yeniden belirlenmiştir.

Anılan, Kanunun 4. Maddesinin (g) bendi ile Makamın 09.01.2015 tarihli ve 841.02.17/322 sayılı olurları doğrultusunda; 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 178 inci maddesinde yer alan kısıtlamalara bağlı olmaksızın ve fiilen yapılan fazla çalışma karşılığında, Genel Müdürlüğümüz emrinde görev yapan şoförler ile Genel Müdürlüğümüz hizmetlerinin yürütülmesi için görevli personele birimler tarafından bildirilen mesai çizelgeleri doğrultusunda, 2015 yılı sonuna kadar fazla mesai ücreti ödemesi yapılacaktır.

9. Merkez teşkilatındaki birim sorumlularına unvan ve buna bağlı mali hak verilmelidir.

Kadro ihdası Devlet Personel Başkanlığı ve Maliye Bakanlığının uygun görüşleri doğrultusunda Kanunla ihdas edilebilir. Devlet Memurlarının mali ve sosyal hakları; 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ve Toplu Sözleşmede belirlenmektedir.

10. Sınır illerinde görev yapan sağlık çalışanlarının iş yükü ciddi şekilde artmıştır. Bu durum sosyal ve psikolojik olarak sağlık çalışanlarını yıpratmaktadır. Bu bölgedeki 10 ilde görev yapan sağlık çalışanlarının alt bölge tayinleri de durdurulmuştur. Ayrıca Suriyeli hastalar nedeniyle hastane giderleri de yükselmiş ve dolayısıyla personele dağıtılan ücret de düşmüştür. Bu bölgelerde görev yapan sağlık çalışanlarının moral ve motivasyonlarını yükseltmek için teşvik primi ve ikramiye verilmeli, döner sermaye ek ödeme oranları artırılmalıdır.

Geçici koruma altına alınan Suriyelilerin barındığı sığınma kampları olan 10 il için ek ödemede Şubat 2014 döneminden itibaren dönem ek ödeme katsayısı tavanı diğer illerden 2 puan daha yüksek tutulmaktadır. Bu kapsamda, sığınma kampı olan İllerin Sağlık Müdürlükleri karar aldıkları takdirde en yüksek ödemeyi dağıtmaktadır.

2015 Yılı Ocak, Şubat ve Mart dönemi ek ödemesinde en yüksek ek ödemeyi Gaziantep, Kahramanmaraş, Adana, Hatay, Adıyaman, Kilis, Malatya Mardin, Osmaniye Şanlıurfa illeri ödemiştir. Netice olarak söz konusu 10 ilde çalışan personel diğer illerle kıyaslandığında daha fazla ek ödeme almaktadır.

11. 13 Mayıs Hemşireler Günü Programında, Sayın Cumhurbaşkanımız, Recep Tayyip ERDOĞAN'ın sözünü verdiği sağlık çalışanlarına fiili hizmet süresi zammının nasıl uygulanacağına ilişkin sendikamızın da dahil olduğu bir komisyon kurularak çalışmalara başlanmalıdır.

Sağlık çalışanlarının fiili hizmet süresi zammının uygulanmasına yönelik olarak yapılan çalışmalar; Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Devlet Personel Başkanlığı ve Bakanlığımız tarafından yürütülmektedir. Yetkili sendikanın birlikte çalışma talebi çalışma grubuna iletilecektir.

12. Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşları personeline muayene önceliği verilmelidir.

MHRS'de kısa bir süredir yaşlılara, engellilere ve yüksek riskli gebeler muayene önceliği verilmektedir. Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarında görev yapan personele de randevu önceliği tanınması mevzuat açısından uygun ise teknik açıdan gerekli işlemler yapılabilir. Personelin çocuğu için de muayene önceliği tanınabilmesi için; Sağlık Bilgi Sistemleri Genel Müdürlüğü tarafından Hukuk müşavirliğinin de bu konudaki görüşü de alınarak kapsamlı bir çalışma yapılmasına,

13. Memur olup, da gerekli şartları taşıyanlar VHKİ kadrolarına sınavsız atanmalıdır.

Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşları Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliğinin ilgili hükümleri doğrultusunda, Milli Eğitim Bakanlığınca onaylı 120 saat süreli bilgisayar belgesine sahip olanlar ile okulların bilgisayar bolünden mezun olanlar ve okullardan iki dönem bilgisayar eğitimini aldığını belgeleyen ve memur kadrosunda çalışanlara bulunduğu ilin kadro standartlarının uygun olması halinde; Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni kadrolarına sınavsız olarak atanabilmektedir.

NİSAN 2015 KURUM İDARİ KURULU TOPLANTISI YENİ GÜNDEM KONULARININ DEĞERLENDİRİLMESİ

1. Mahkeme kararı ile tayin olan kişinin, temyiz incelemesi sonucu kararının bozulması halinde eski görev yerine iadesi yapılmaktadır. Akabinde kurum içi yer değiştirme talebinde bulunulması halinde ise Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşları Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinin 30 uncu maddesindeki 2 yıllık şartı sağlayamadıkları gerekçesiyle talepleri reddedilmektedir. Mahkeme kararı ile geçirilen süreç, 2 yıllık süreden muaf tutulmalıdır.

Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşları Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği ile ilgili değişiklik çalışmaları 04.04.2015 tarihli ve 29316 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiş olup, Yönetmeliğin "Müracaat sınırlamaları” başlıklı 30 uncu maddesinin 1 inci fıkrası; aşağıdaki şekilde düzenlenmiştir.

"Bu Yönetmelik hükümlerine göre atanan personel atandıkları tarihten itibaren fiilen iki yıl çalışmadıkça başka bir yere atanma talebinde bulunamaz. Ancak atanma talepleri 16 ncı maddenin ikinci fıkrası ile 19, 20 ve 21 inci maddeler kapsamında ise fiilen iki yıl çalışmış olma şartı aranmaz."

Konu değerlendirilmiş olup, uygun mütalaa edilmemiştir.

2. Aynı kurumda çalışan eşlerin nöbet usulü ile çalışıyor olması ailenin bütünlüğü açısından sorun olmaktadır. Nöbetlerde eşlere kolaylık sağlanmalı ve nöbetler bu durumları göz önünde bulundurularak koordine edilmelidir.

Atama Daire başkanlığınca; bu durumda olan personele kolaylık sağlanması amacıyla tüm sağlık teşkilatlarımızı kapsayacak şekilde yazı yazılmasına,

3. Döner sermaye bütçesindeki kadroluların genel bütçe kadrosuna geçirilmesi ile ilgili sorun hala devam etmekte. Bu konuya artık köklü bir çözüm bulunmalıdır.

Bakanlığımız birimlerinde Döner Sermaye Kadrolarında çalışan personelin Genel Bütçe Kadrolarına geçiş talepleri kadro durumunun müsait olması halinde yapılmaktadır. Merkezi Yönetim Bütçe Kanuna göre kurumlara verilen açıktan atama sayılarından düşülmesi nedeniyle, konuyla ilgili olarak yetkili sendikanın Maliye Bakanlığı ile görüşme yapmasına,

4. Atama taleplerinde Genel Sekreter ve İl Müdürü atama talebini bir süre elinde bekletiyor. Bunların bekletilmeksizin Bakanlık ya da kuruma gönderilmesi sağlanmalıdır.

Atama Daire başkanlığı tarafından mevzuata uygun olan tayin taleplerinin gerekli belgelerin eksiksiz olması halinde bekletilmeden Bakanlığımıza gönderilmesi hususunda, 81 İl Valiliğine (İl Sağlık Müdürlüğü) yazı yazılmasına,

5. İlk atama ile personel alımından evvel kurum içi naklen atamalar yapılarak öncelikle görev yapan personelin istediği yere atamaları yapılmalı, onlardan boşalan yerlere ilk atama yapılmalıdır. (2014 yılı Ağustos ayında Milli Eğitim Bakanlığı bunu uyguladı.)

İller arası atama dönemleri Ocak ayı ile Temmuz ayıdır. KPSS ile Personel alımları Devlet Personel Başkanlığı ve ÖSYM tarafından belirlenen takvim çerçevesinde yapılmaktadır.

Diğer taraftan Devlet Hizmeti Yükümlüğü kuraları her iki ayda bir yapıldığından, talep kısmen yerine getirilmektedir. İlgili Daire Başkanlığınca 2015 yılı 2. Dönemi için çalışma yapılmasına,

6- Eş durumu tayinlerinde kurumlar arası koordinasyonda Sağlık Bakanlığı ve bağlı kuruluşları tarafından sürekli sıkıntı çıkarılıyor. Kurumlar arası koordinasyon objektif koşullara bağlanmalıdır.

Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşları Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinin değişik 20.maddesinde; Eşlerin farklı kamu kurum ve kuruluşlarında kamu personeli olarak çalışması halinde;

a) Varsa eşinin kurumuyla yapılan protokol hükümleri uygulanır.

b) Eşleri, mevzuatı uyarınca zorunlu yer değiştirmeye tâbi olarak mülki idare amirliği, milli istihbarat, emniyet hizmetleri sınıflarından birinde görev yapanlar ile hâkim, savcı veya Türk Silahlı Kuvvetlerinde subay, astsubay, uzman jandarma, uzman erbaş veya uzman er olarak görev yapan personelin eşinin görev yaptığı yere ataması yapılır.

c) "Yer değişikliği talebinde bulunan personelin eşinin görev yaptığı yerin kendi unvan ve branşında C veya D hizmet grubunda olması halinde eşinin görev yaptığı yere ataması yapılır. Aksi halde ilgili kurumla koordinasyon sağlanır. Eşinin görev yaptığı kurumun başka yerde teşkilatının bulunmaması, kadro veya mevzuatı açısından aile birliği mazeretine dayalı atanma imkânının olmaması halinde talebi değerlendirilir." hükmü getirilmiş olup, bu hüküm kapsamında başka kurumlar ile koordinasyon yapılacağı hükme bağlanmıştır.

Çerçeve yönetmeliği ile ilgili olup, bu husus Devlet Personel Başkanlığına iletilecektir.

7. Dağıtılabilir döner sermaye yapılacak kesintilerden sonra toplam döner sermaye gelirinin %50'sinden az olmamalıdır.

Bakanlık taşra teşkilatı olan İl Sağlık Müdürlüklerinin dağıtabilecekleri döner sermaye tutarı için yasal kesintiler yapıldıktan sonra 209 sayılı Kanunla belirlenmiş bir oran sınırlaması bulunmamaktadır. Bu kapsamda, oran sınırlaması Türkiye Kamu Hastaneler Kurumuna bağlı sağlık tesislerinde uygulanmaktadır.

Diğer taraftan, İl Sağlık Müdürlüklerinin ek ödemesi için 209 sayılı Kanunun 5 inci maddesinin dördüncü fıkrası kapsamında Bakanlık merkez payından da aktarım yapılabilmektedir. Konu hakkında ilgili Daire başkanlığı tarafından detaylı bir çalışma yapılmasına,

8. 112’lere nakdi yemek yardımı yapılmalıdır.

Memurların Öğle Yemeğine Yardım ödeneği, İl Sağlık Müdürlükleri ve 112 Acil Sağlık Hizmetleri Personeline Genel Bütçeden Genel Müdürlüğümüzce, Döner Sermayeden Strateji Geliştirme Başkanlığınca planlanarak gönderilmektedir. Yemek yardımı, Devlet Memurları Yiyecek Yardımı Yönetmeliği ve Acil Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğünün 2013/13 sayılı genelgesi çerçevesinde verilmektedir.

Daha önce bu konuda yayımlanan Genelgenin tekrar uyarı mahiyetinde tüm teşkilatlara bildirilmesine.

Ayrıca, Acil Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğünden tarafından, nakdi olarak yemek yardımı yapılmasına ilişkin çalışma başlatılmıştır.

9. Ambulans kazalarında kasko hasarı ödüyor, ancak değer kaybı şoförden alınıyor. Bu nedenle ciddi ödemeler yapmak zorunda kalan şoförler var. Bu soruna çözüm bulunmalıdır. Değer kaybı alınmamalı ya da kaskonun içerisine dahil edilmelidir.

Bakanlığımıza bağlı Sağlık Kurum ve Kuruluşları hizmetlerinde kullanılan ambulansların hizmet sırasında karışmış oldukları maddi hasarlı veya ölümlü kazalar sonucunda, gerek Bakanlık araçlarında, gerekse karşı tarafta meydana gelen hasar ve ölümler nedeniyle Hâzinece ödenen tazminatların ilgili görevlilerden rücu en tazmin edilmesinin, personel üzerinde olumsuz etki yaptığı, ambulansların kullanımından imtinalara neden olduğu ve bu kişilerin maaşlarının çok üzerinde tazminatlar ile karşılaşmaları nedeniyle sıkıntılar yaşandığı belirtilerek, ambulansların trafik kazalarına karışmaları neticesinde Trafik Kazası Tespit Tutanağında sürücülerin %100 kusurlu olmamaları durumunda, görevlilerin aleyhine rücu davası açılmasına gerek görülmeden konunun neticelendirilebilmesi yada açılan rücu davası sonucunda alınan karar gereğince, alacağın tahsilinden vazgeçilmesine, 4353 sayılı yasa uyarınca imkan bulunup bulunmadığı konusunda Bakanlığımızca Maliye Bakanlığından görüş talep edilmiştir. Maliye Bakanlığı Baş Hukuk Müşavirliği ve Muhakemat Genel Müdürlüğünün cevabi görüş yazılarında;

"İdare emrinde çalıştırdığı kişilerin başkalarına vermiş oldukları zarardan Borçlar Kanunu 55. maddesi gereğince de sorumludur. İdarenin bu sorumluluk nedeniyle başkalarına verilen zararı kanun gereği karşılaması nedeniyle, zarar verene rücu hakkı da yasadan doğmaktadır. Tüm bu kanuni nedenlerle, idare emrinde çalışanların gerek başkalarına gerekse idare araçlarına verdikleri zararlardan dolayı, idarelerce yapılan ödemelerin rücu edileceği açık olup, rücudan vazgeçilmesini gerektiren kanuni bir neden bulunmamaktadır." denilmektedir.

Bu yapılan işlemler yasalar çerçevesinde yapılmakta olup, kasko şirketinden bilahare değer kaybının kaskonun içerisine dahil edilmesi hususu talep edilecektir. Acil sağlık Hizmetleri Genel müdürlüğü tarafından konu hakkında çalışma yapılmasına,

10.112 çalışanlarının Valilik tarafından yapılan 1 aylık görevlendirmelerinde harcırah ile ilgili sorun yaşanmaktadır. 1 aylık görevlendirme boyunca 7-8 nöbet tutan personele sadece bu nöbetlere geliş-gidiş için yolluk ödenmekte. Oysaki görevlendirme 1 aylık yapıldığından kendilerine 1 aylık geçici görev yolluğu verilmelidir.

Acil Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü ve Strateji Geliştirme Başkanlığının yazıları ekinde gönderilen, 18.09.2014 tarih ve 2900 sayılı görüş yazısında,

"6245 sayılı Harcırah Kanunun 14 üncü maddesinde “Aşağıda gösterilen memur ve hizmetlilere muvakkat vazife harcırahı olarak yol masrafı ile yevmiye verilir ve hamal (Cins ve adedi beyannamede gösterilmek suretiyle) bagaj ve ikametgâh veya vazife mahalli ile istasyon, iskele veya durak arasındaki nakil vasıtası masrafları da ayrıca tediye olunur:”

1. Birinci maddede yazılı kurumlara ait bir vazifenin ifası maksadıyla muvakkaten yurt içinde veya dışında başka bir yere gönderilenlere;

2. Yeni ve eski memuriyetlerine müteallik bir meseleden dolayı bu kanuna tabi kurumlarca açılan bir dava sebebiyle sanık veya davalı olarak (İşten el çektirilmiş olsun veya olmasın) başka bir yere gönderilenlerden lehinde netice hasıl olanlara;

3. Memuriyet merkezlerinin bulunduğu mahal dışındaki bir vazifeye vekâleten gönderilenlere;

4. Fiilen oturduğu mahalden gayrı bir yere açıktan vekâleten gönderilenlere (yalnız gidiş ve dönüşleri için);

5. Muvakkat kaza salahiyeti ile gönderilenlere.

Diğer taraftan, "Geçici görev yolluğunun Gündeliğinden verilebileceği Azami süre" başlıklı 42 inci maddesinin 1 inci fıkrasının (a) bendinde ise " ... Yurtiçinde bir yıllık dönem zarfında aynı yerde, aynı iş için ve aynı şahsa 180 günden fazla verilemez. İlk 90 gün için 2/3 oranında ödenir." Hükümleri yer almaktadır.

Buna göre, geçici görev yolluğuna hak kazanabilecek memur veya hizmetlinin memuriyet mahalli dışına yetkili amir tarafından görevlendirilmiş olması gerekmekle birlikte, görevlendirmenin Kanunun 1. Maddesinde yazılı kurumlara ait görevin ifası amacına yönelik olmalıdır. Dolayısıyla görevlendirmeye ait makam onayında belirtilen geçici görevlendirme süresi üzerinden Kanunun öngördüğü ve kişilerin hak ettiği bir ödemenin yapılması mümkün bulunmaktadır.

Bu itibarla, geçici olarak görevlendirilen personele 6245 sayılı Harcırah Kanununun 42 inci maddesinde belirtilen sıralamalar da dikkate alınarak makam onayında belirtilen geçici görevlendirme süresi üzerinden geçici görev yolluğunun ödenmesi gerektiği mütalaa edilmektedir." Denilmektedir. Acil Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından Strateji Geliştirme Başkanlığı ile koordineli şekilde 81 İl valiliğine yazı yazılmasına,

11. Performans sisteminden sabit ek ödemeler çıkartılarak sistem yeniden kurgulanmalıdır.

Bakanlığımız ve bağlı kuruluşlarınca konunun detaylı bir şekilde değerlendirilmesi gerekmektedir.

12. Maçlara ve etkinliklere katılan sağlık çalışanlarına ödenek ödenmiyor. Bu ödeneğin ödenmesi sağlanmalıdır.

Mali Hizmetler Daire Başkanlığından alınan yazıda; Genel Müdürlüğümüz ve İl Sağlık Müdürlükleri bütçesinde maçlara ve etkinliklere katılan sağlık çalışanları için ödenmesi gereken ödenek tertibi bulunmadığından konunun Bakanlığımız Strateji Geliştirme Başkanlığınca değerlendirilmesi uygun olacağı hususu bildirilmiştir. Konu hakkında Strateji Geliştirme Başkanlığınca çalışma yapılmasına,

13. Sağlık Bakanlığı ve bağlı kuruluşlarınca düzenlenecek olan mevzuat görüşmelerine yetkili sendika davet edilmelidir.

Düzenlenecek olan mevzuat görüşmelerine yetkili sendikanın da katılmasının uygun olacağı değerlendirilmektedir.

memurunyeri

 

Bizi Sosyal Medyada Bulun

Sosyal medya sayfalarımıza üye olarak haberlerimize ulaşmak için aşağıdaki ikonları kullanabilirsiniz.

İçerik Koruması

5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümleri gereğince, Sitemiz içeriğinin izinsiz olarak kopyalanması, alıntı yapılması yasaktır.