logo yeni

TEBELLÜĞDEN KAÇINMA TUTANAĞI TEBLİGAT EVRAKI ANLAMI TAŞIR MI?

Aktif . Yayınlanma Memurlarla İlgili Diğer Haberler

imzaİdari işlemlere karşı açılacak davalarda, dava açma süresi idari işlemin tebliğ gününü izleyen günden başladığından, ilgililerin idari işlemi tebellüğden kaçındıkları durumlarda haklarında düzenlen tutanağın dava açma süresi bakımından tebligat sayılıp sayılmayacağı önem taşıyabilmektedir.

7201 sayılı Tebligat Kanununa göre; kamu kurum ve kuruluşları tarafından yapılacak (elektronik ortamda yapılacak olanlar da dahil) tüm tebligatların PTT aracılıyla olması şarttır. Kamu kurum ve kuruluşlarında görevli personele, ilgili kurumların kendi memurları eliyle veya mahalli mülki amirinin emriyle zabıta vasıtasıyla tebligat yaptırılması da mümkündür. Kendisine tebligat yapılacak olanalar tebellüğden imtina ederse, tebliğ memuru tebliğ olunacak evrakı o yerin muhtar veya ihtiyar heyeti azasından birine veyahut zabıta amir ve memurlarına imza karşılığında teslim eder ve teslim edilen kişinin adresini içeren ihbarnameyi, tebligat yapılacak olan adresteki binanın kapısına yapıştırır. İhbarnamenin kapıya yapıştırıldığı tarih, tebliğ tarihi sayılır.

Öte yandan, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanununa göre; özel kanunlarında ayrı süre gösterilmeyen hallerde, Danıştay’da ve idare mahkemelerinde dava açma süresi 60 gündür. Bu süre, idari uyuşmazlığa ilişkin yazılı bildirimin yapıldığı tarihi izleyen günden itibaren başlar.

Tebligat Kanunu ve İdari Yargılama Usulü hükümlerini bir arada değerlendirdiğimizde;

**İdari Yargılama Usulü Kanununun, idari işlemlere karşı açılacak davalarda süre başlangıcını yazılı bildirimin yapıldığı tarihi izleyen günü birinci gün olarak kabul ettiğini ve sürenin başlayabilmesi için yazılı bildirimin yapılmasını şart tuttuğunu,

**Tebligat Kanununun, kamu kurum ve kuruluşları tarafından yapılacak tüm tebligatları PTT veya memurlar eliyle yapılmasını ve tebellüğden kaçınılması durumunda, tebliğ olunacak evrakın o yerin muhtar veya ihtiyar heyeti azasından birine veyahut zabıta amir ve memurlarına teslim edilmesini ve bu duruma ilişkin ihbarnamenin tebligat adresindeki binanın kapısına yapıştırılmasını şart koştuğunu ve ihbarnamenin kapıya yapıştırılma tarihinin tebliğ tarihi sayılacağına hükmettiğini

görmekteyiz.

Tebellüğden kaçınma tutanağı tebligat anlamı taşır mı?

Yukarıda yer verilen hüküm ve değerlendirmelere göre, kurumları tarafından kendilerine tebliğ yapılan kamu personelinin bu tebligatı almaktan imtina etmesi durumunda, kendisine Tebligat Kanunu hükümlerine uygun şekilde tebligat yapılması gerekecektir. Ancak, yazılı bildirimden beklenen amacın gerçekleşmesine yetecek şekilde idari işlemin tüm unsurlarıyla ilgili personele aktarıldığı konusunda yeterli bilgi ve belgenin mevcut olması durumunda, tebellüğden kaçınma tutanağının da tebligat olarak kabul edilebileceğini ve bu konudaki değerlendirmenin ise (işlemin dava konusu edilmesi durumunda) davaya bakacak mahkeme tarafından yapılabileceğini memurunyeri.com olarak düşünmekteyiz.

Öte yandan, yazılı bildirimden beklenen amacın gerçekleşmesine yetecek şekilde idari işlemin tüm unsurlarıyla ilgili personele aktarıldığı konusunda yeterli bilgi ve belgenin mevcut olması durumunda ise, tebellüğden kaçınma üzerine düzenlenen tutanağın tebligat anlamı taşımayacağını ve Tebligat Kanunu hükümlerine uygun olarak işlem yapılması gerekeceğini değerlendirmekteyiz.

Konuya ilişkin örnek bir Karar için tıklayınız …

Sitemizden yapılan alıntılara "memurunyeri.com" şeklinde aktif link verilmesi gereklidir.

memurunyeri

 

Bizi Sosyal Medyada Bulun

Sosyal medya sayfalarımıza üye olarak haberlerimize ulaşmak için aşağıdaki ikonları kullanabilirsiniz.

İçerik Koruması

5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümleri gereğince, Sitemiz içeriğinin izinsiz olarak kopyalanması, alıntı yapılması yasaktır.