logo yeni

GTHB'DE EĞİTİM VE SEMİNERİ KİMLER VERECEK VE NE KADAR ÜCRET ALACAK?

Aktif . Yayınlanma Memurlarla İlgili Diğer Haberler

seminerGıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı merkez ve taşra teşkilatı birimlerince düzenlenecek hizmet içi eğitim, kurs ve seminerler ile çiftçi eğitim faaliyetlerinde ders vermekle görevlendirileceklerin ücretle okutacakları ders saatlerinin sayısını, ders görevi alacakların niteliklerini ve diğer hususları belirlemek amacıyla düzenleme yapıldı.

Bakanlar Kurulu tarafından çıkarılan ve bugün Resmi Gazete’de yayımlanan “Gıda, Tarım Ve Hayvancılık Bakanlığı Bünyesinde Düzenlenen Hizmet İçi Eğitim, Kurs Ve Seminer İle Çiftçi Eğitimi Faaliyetlerinde Ücretle Okutulacak Ders Saatlerinin Sayısı, Ders Görevi Alacakların Nitelikleri Ve Diğer Hususların Tespitine Dair Esasların Yürürlüğe Konulması Hakkında Karar”da yer alan düzenlemelerden bazıları şöyle:

**Hizmet içi eğitim, kurs ve seminerler faaliyetlerinde görev alacak eğitim görevlilerinin en az lisans düzeyinde, çiftçi eğitimine ilişkin faaliyetlere görev alacakların ise tarımsal alanda en az lise düzeyinde öğrenim görmüş olmaları da gerekecek.

**El sanatları eğitim merkezi müdürlüklerinde ders vermek üzere görevlendirilecek eğitim görevlileri, öncelikle öğretmenlik formasyonuna sahip fakülte mezunu müdürlük personeli arasından seçilecek. Müdürlük personeli arasında bu özelliklere sahip yeterli eğitim görevlisi bulunmaması durumunda, Bakanlık içinden ya da dışından görevlendirme yapılabilecek.

**Bakanlık personeline günde 5, haftada 25 ve yılda 300 saate kadar ek ders görevi verilebilecek.

**Diğer kamu kurum ve kuruluşlarının personeline haftada 15 saate kadar ek ders görevi verilebilecek.

**Köy ve mezralarda düzenlenen kurslarda görev alacaklardan üzerinde resmi görev olmayanlara, haftada 30 saate kadar ek ders görevi verilebilecek.

**Ek ders görevi verilenler, 657 sayılı Kanun hükümleri uyarınca ek ders ücreti ödenecek. (memurunyeri.com notu: 657 sayılı Kanuna göre; ders saati başına gündüz öğretimi için 140, cumartesi ve pazar günleri ile saat 18.00'den sonra başlayan öğretim faaliyetleri için 150 gösterge rakamının aylık katsayısı ile çarpım miktarında ek ders ücreti ödeniyor.)

Bugün yürürlüğe giren Esaslar:

GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI BÜNYESİNDEDÜZENLENEN HİZMET İÇİ EĞİTİM, KURS VE SEMİNER İLE ÇİFTÇİEĞİTİMİ FAALİYETLERİNDE ÜCRETLE OKUTULACAK DERSSAATLERİNİN SAYISI, DERS GÖREVİ ALACAKLARIN NİTELİKLERİ VEDİĞER HUSUSLARIN TESPİTİNE DAİR ESASLAR

Amaç

MADDE 1- (1) Bu Esasların amacı; Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı merkez ve taşra teşkilatı birimlerince düzenlenen hizmet içi eğitim, kurs ve seminer ile çiftçi eğitimi faaliyetlerinde ders vermekle görevlendirilenlerin ücretle okutacakları ders saatlerinin sayısını, ders görevi alacakların niteliklerini ve diğer hususları belirlemektir.

Kapsam

MADDE 2- (1) Bu Esaslar; Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı merkez ve taşra teşkilatı birimlerince düzenlenen hizmet içi eğitim, kurs ve seminer ile çiftçi eğitimi faaliyetlerini kapsar.

Dayanak

MADDE 3- (1) Bu Esaslar; 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 89 uncu maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4- (1) Bu Esaslarda geçen;

a) Bakan: Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanını,

b) Bakanlık: Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığını,

c) Başkanlık: Eğitim, Yayım ve Yayınlar Dairesi Başkanlığım,

ç) Çiftçi eğitimi: Başkanlık koordinasyonunda Bakanlık merkez ve taşra teşkilatı birimleri tarafından üreticilerin, tüketicilerin, kadınların, gençlerin ve sektörün diğer paydaşlarına yönelik tarımsal bilgi ihtiyaçlarını karşılama, beceri kazandırma, mesleki bilgilerini artırma, bilinçlendirme, meslek edindirme, hizmete yatkınlıklarını sağlama ve istihdama katkı sağlama amacıyla düzenlenen eğitim faaliyetlerini,

d) Ders: Eğitim birimleri tarafından yüz yüze, uzaktan veya interaktif olarak düzenlenen eğitim faaliyetlerini,

e) Eğitim birimleri: Bakanlık koordinasyonunda gerçekleştirilen hizmet içi eğitim, kurs ve seminer ile çiftçi eğitimi faaliyetlerini yürüten Bakanlık merkez ve taşra teşkilatı birimlerini,

f) Eğitim görevlisi: Eğitim birimleri tarafından düzenlenen hizmet içi eğitim, kurs ve seminer ile çiftçi eğitimi faaliyetlerinde ücretli ders görevi verilenleri,

g) Eğitim merkezleri: Bakanlığa bağlı, yıl içinde sürekli eğitim vermek

amacıyla kurulan el sanatları eğitim merkezi müdürlükleri, hizmet içi eğitim merkezi müdürlükleri ve uluslararası eğitim merkezi müdürlüklerini, '

ğ) Hizmet içi eğitim, kurs ve seminer: 657 sayılı Kanunun 214 üncü maddesi ile. Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Hizmet îçi Eğitim Yönetmeliğine göre yürütülen etkinlikleri,

h) Ücretli ders görevi: Eğitim birimleri tarafından düzenlenen hizmet içi eğitim, kurs ve seminer ile çiftçi eğitimi faaliyetlerinde ders vermekle görevlendirilenlere verilecek haftalık ücretli ek ders saatlerini,

ifade eder.

Eğitim görevlilerinde aranacak nitelikler

MADDE 5- (1) Hizmet içi eğitim, kurs ve seminer faaliyetlerinde görev alacak eğitim görevlilerinin en az lisans düzeyinde, çiftçi eğitimine ilişkin faaliyetlerde görev alacakların ise tarımsal alanda en az lise düzeyinde öğrenim görmüş olmaları yanında;

a) Eğitim programlarında yer alan konularda gerekli bilgi, beceri ve öğretme

yeteneğine sahip olması,

'o) Üniversite öğretim elemanlarından görevlendirilen personelin, öğretim üyesi.

veya öğretim görevlisi olması,

c) Eğitim ve öğretim hizmetleri sınıfından görevlendirilen personelin, öğretmenlik formasyonuna sahip olması,

ç) Üzerinde resmi görev bulunmayanların, eğitim programlarında yer alan konularda tecrübeye dayalı bilgi, beceri ve öğretme yeteneğine sahip olması, şartlan aranır.

(2) El sanatları eğitim merkezi müdürlüklerinde ders vermek üzere görevlendirilecek eğitim görevlileri, öncelikle öğretmenlik formasyonuna sahip fakülte mezunu müdürlük personeli arasından seçilir. Müdürlük personeli arasında bu özelliklere sahip yeterli eğitim görevlisi bulunmaması halinde;

a) Bakanlık personeli arasından ilgili bölüm mezunu mühendis, tekniker, teknisyenler ile diğer ilgili personel,

b) Yükseköğretim kurumlan ile örgün ve yaygın eğitim kuramlarında çalışan

öğretim elemanları ve öğretmenler, ‘

c) Üzerinde resmi görevi bulunmayan öğretim elemanları, öğretmenler ve usta öğreticiler,

görevlendirilebilir.

Ücretle okutulacak ek ders saati sayısı ve ek ders ücreti

MADDE 6- (1) Hizmet içi eğitim, kurs ve seminer ile çiftçi eğitimi faaliyetlerinde ücretli ders görevi alacak olan eğitim görevlilerine, birden fazla kursta

görev almaları halinde dahi;

a) Bakanlık merkez ve taşra teşkilatı personeline günde beş, haftada yirmibeş

ve yılda üçyüz saate,

b) Eğitim merkezi personeline haftada on saate ve eğitim merkezi müdürlerine

haftada beş saate.

c) Diğer kamu kurum ve kuruluşlarından görevlendirilecek personele haftada-

onbeş saate,

ç) Yükseköğretim kuramlarından görevlendirilen öğretim elemanlarına, 11/10/1983 tarihli ve 2914 sayılı Yükseköğretim Personel Kanununda belirtilen zorunlu ve isteğe bağlı ek ders saati,

d) Eğitim ve öğretim hizmetleri sınıfına dahil personele, çalışmakta oldukları kurumun ek ders görevi ile ilgili mevzuatında belirtilen zorunlu ve isteğe bağlı ek ders

saati,

e) Eğitim birimlerince; belde, köy ve mezralarda düzenlenen kurslarda görev alacaklardan üzerinde resmi görev bulunmayanlara, haftada otuz saate,

kadar ek ders görevi verilebilir.

(2) Bu şekilde ek ders görevi verilenlere 657 sayılı Kanunun 176 ncı maddesi uyarınca ek ders ücreti ödenir.

Ders görevinin fiilen yapılması

MADDE 7- (1) Bu Bisaslar kapsamında ek ders ücreti ödenebilmesi için ders görevinin fiilen yapılmış olması şarttır.

Sınav görevi

MADDE 8- (1) 18/4/2014 tarihli ve 5488 sayılı Tarım Kanununun 9 uncu maddesi ve diğer ilgiii mevzuat kapsamında yapılan tarım danışmanlığı sertifika sınavı ile çiftçi eğitimi kursları sonunda yapılan yazılı ve uygulamalı sınavlarda fiilen görev yapanlara, her bir sınav günü için altı saat tutarında ek ders ücreti ödenir. Her bir sınav için iki günden fazla sınav ücreti ödenmez. Bu fıkra kapsamında görevlendirilecek personel sayısı Bakanlık veya valilik onayı ile tespit edilir. .

(2) Bu maddenin uygulanmasına ilişkin giderler, bu Esaslar kapsamında yapılan sınav ve kurslardan tahsil edilen gelirlerden karşılanır. '

Ek ders ücreti ödemelerinde sorumluluk

MADDE 9- (1) Bu Esaslar kapsamındaki ek ders ücreti ödemelerinden, 10/12/2003 tarihli ve 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununda belirtilen harcama yetkilileri ile bu Esaslar çerçevesinde görevlendirilen diğer görevliler müştereken ve müteselsilen sorumludur.

(2) Yapılan inceleme sonucunda fiilen yapılmadan ve gerekli koşullar oluşmadan ödendiği anlaşılan ek ders ücretleri ilgililerden genel düzenlemelere göre geri alınır.

Diğer hükümler

MADDE 10-(1) Bu Esasların 5 inci maddesinde aranan nitelikleri

taşıyanlardan kendilerine ücretli ders görevi verilecek eğitim görevlileri; Bakan veya, yetkilendireceği makam onayı ile tespit edilir. Alınacak onayda ders görevi verilecek eğitim görevlilerinin adları ve unvanları, girecekleri ders ve saat sayısı belirtilir.

(2) Bu Esaslar kapsamındaki ders ücretleri dışında kalan diğer hususlar, Bakanlıkça hazırlanacak hizmet içi eğitim yönetmeliği ile belirlenir.

Yürürlükten kaldırılan mevzuat

MADDE 11- (1) 7/10/1988 tarihli ve 88/13160 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı İle yürürlüğe konulan Tarım Orman ve Köyişleri Bakanlığına Bağlı Her Derecedeki Eğitim ve Öğretim Kurumlan ile Hizmetiçi Eğitim, Kurs ve Seminerlerde Ücretle Okutulacak Ders Saatlerinin Sayısı, Ders Görevi Alacakların Nitelikleri ve Diğer Hususlara Dair Esaslar ile 3/7/2007 tarihli ve 2007/12456 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Tarım Reformu Genel Müdürlüğünce Düzenlenen Hizmet îçi Eğitim, Kurs ve Seminerlerde Ücretle Okutulacak Ders Saatlerinin Sayısı, Ders Görevi Alacakların Nitelikleri ve Diğer Hususların Tespitine İlişkin Karar yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük

MADDE 12- (1) Sayıştay’ın görüşü alınarak hazırlanan bu Esaslar yayımıtarihînde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 13- (1) Bu Esasları Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı yürütür.

Sitemizden yapılan alıntılara "memurunyeri.com" şeklinde aktif link verilmesi gereklidir.

memurunyeri

Bizi Sosyal Medyada Bulun

Sosyal medya sayfalarımıza üye olarak haberlerimize ulaşmak için aşağıdaki ikonları kullanabilirsiniz.

İçerik Koruması

5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümleri gereğince, Sitemiz içeriğinin izinsiz olarak kopyalanması, alıntı yapılması yasaktır.