logo yeni

YETİŞTİRMEK AMACIYLA MEMURUN YURT DIŞINA GÖNDERİLME KURALLARI DEĞİŞTİ

Aktif . Yayınlanma Memurlarla İlgili Diğer Haberler

yurtdisiDevlet memurlarının; mesleklerine ait hizmetlerde yetiştirilmek, eğitilmek, bilgileri artırmak, staj, öğrenim veya ihtisas yaptırılmak üzere yurt dışına gönderilmelerine ilişkin hususları düzenleyen Yönetmelikte değişiklikler yapıldı.

Yetiştirilmek Amacıyla Yurt Dışına Gönderilecek Devlet Memurları Hakkında Yönetmelik’te yapılan ve bugün yürürlüğe giren değişikliklerden bazıları şöyle:

*Yönetmelik kapsamında yurt dışına gidebilmek için, birim amirinin olumlu görüşü de aranacak. 

*Yurt dışına gönderileceklerde aranan yaş sınırının, kontenjanın kullanılacağı yılın son günü itibariyle tamamlamamış olması gerekecek.

*Bütçe olanakları veya dış burslarla yabancı ülkelere gönderilecek Devlet memurlarının sınavla belirlenmesi durumunda, bu sınavların nasıl yapılacağı ve adayların hangi hususlarının değerlendirileceği belirlendi.

*Başvuru sayısının kontenjan sayısının iki katını geçmediği hallerde yarışma sınavı yapılması mecburi olacak.

*Bakanlar Kurulunca kurumlar itibarıyla belirlenen kontenjan kapsamında Dışişleri Bakanlığının bildirimi üzerine uluslararası kurum ve kuruluşlara bütçe olanaklarıyla gönderilenlere, gittikleri ülkelerde sürekli görevle bulunan ve dokuzuncu derecenin birinci kademesinden aylık alan meslek memurlarına ödenmekte olan yurtdışı aylığı tutarı ödenecek. Uluslararası kurum ve kuruluşlar tarafından yapılan her türlü ödemeler ise kendilerine kuramlarınca yapılan ödemeden mahsup edilecek.

*Memurlar, çalışmalarına ilişkin bilgileri içeren raporların yanı sıra; tezlerini ve/veya çalışmaları süresince edindikleri diploma, sertifika ve benzeri belgelerin birer örneğini de program süresinin bitiminde, yurtdışındaki ilgili ihtisas birimi ile dış temsilciliklere ve kuramlarının insan kaynaklarıyla ilgili birimine intikal ettirecek.

*Kurumlarca sağlanan dış bursların veya ilgili memurca sağlanan şahsen özel bursların, kurumlara o yıl için herhangi bir kontenjan ayrılmamış olması durumunda, Devlet Personel Başkanlığı’nca takip eden yıl için verilecek kontenjanlardan düşülmesi ve aynı Başkanlığın olumlu görüşünün alınması kaydıyla kullanılabilmesi uygulaması kaldırıldı.

Bugün yayımlanan Yönetmelik

YETİŞTİRİLMEK AMACIYLA YURT DIŞINA GÖNDERİLECEK DEVLET MEMURLARI HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1- 21/1/1974 tarihli ve 7/7756 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Yetiştirilmek Amacıyla Yurt Dışına Gönderilecek Devlet Memurları Hakkında Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasına aşağıdaki cümle eklenmiş ve son fıkrasında yer alan “Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı” ibaresi “Kalkınma Bakanlığı” şeklinde değiştirilmiştir.

“Bu bilgilerin eklenmediği öneriler dikkate alınmaz.”

MADDE 2- Aynı Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin birinci fıkrasının (b) ve (e) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“b) Birim amirinin olumlu görüşünü almış olmak,”

“e) Kontenjanın kullanılacağı yılın son günü itibarıyla, Dışişleri Bakanlığının bildirimi üzerine uluslararası kurum ve kuruluşlara gönderilecekler ile öğrenim veya ihtisas yapacak Devlet memurları için 40, diğerleri için 50 yaşım tamamlamamış olmak,”

MADDE 3- AynıYönetmeliğin 7 nci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, aynı maddeye bu fıkrasından sonra gelmek üzere aşağıdaki fıkralar eklenmiş ve son fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır.

“Bu Yönetmeliğin 6 ncı maddesindeki koşulları taşıyan, bütçe olanakları veya dış burslarla yabancı ülkelere gönderilecek Devlet memurları, kuramlarınca teşkil edilecek sınav kurullarınca açılacak yarışma sınavı veya seçme usulüyle saptanır.

Yarışma sınavı, yabancı ülkelere gönderilecek Devlet memurunun;

a)Mesleki bilgi ve genel kültür düzeyinin,

b)Temsil kabiliyeti, özgüveni ve ikna yeteneğinin,

c)Çalışacağı konu veya lisansüstü öğrenim konusuna ilişkin bilgi düzeyinin,

d)Çalışacağı konu veya lisansüstü öğrenim konusunun seçilme nedeni ile birim ve kurumunun görev alanıyla ilgisi ve çalışma sonucunda elde edilecek faydanın,

e)Kamu diplomasisi konularına ilişkin bilgi düzeyinin,

değerlendirileceği mülakat şeklinde yapılan sınavdır. Yarışma sınavında başarılı sayılmak için, kural üyelerinin yüz tam puan üzerinden verdikleri puanların aritmetik ortalamasının en az yetmiş olması şarttır. Başarı puam en yüksek olan adaydan başlanmak ve kuramlarınca yapılan duyuruda belirtilen kontenjan sayısını aşmamak suretiyle, sınavda başarılı olanlar tespit edilir ve tutanağa geçirilir.

Seçme usulünde, yabancı ülkelere gönderilecek Devlet memurları; çalışılacak konu, gidilecek ülke, üniversite ve kurumlar ile öğrenim ve hizmetle ilgili nitelikleri dikkate alınarak kurumsal ihtiyaçlara göre tespit edilir.

Hangi hallerde sınav, hangi hallerde seçme usulüne başvurulacağı sınav kurulunca kararlaştırılır. Ancak başvuru sayısı, kontenjan sayısının iki katını geçmedikçe seçme usulüne başvurulamaz.”

MADDE 4- Aynı Yönetmeliğin 12 nci maddesinin birinci fıkrasına aşağıdaki bent eklenmiş ve son fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır.

“d) Bakanlar Kurulunca kurumlar itibarıyla belirlenen kontenjan kapsamında Dışişleri Bakanlığının bildirimi üzerine uluslararası kurum ve kuruluşlara bütçe olanaklarıyla gönderilenlere, gittikleri ülkelerde sürekli görevle bulunan ve dokuzuncu derecenin birinci kademesinden aylık alan meslek memurlarına ödenmekte olan yurtdışı aylığı tutarı ödenir. Uluslararası kurum ve kuruluşlar tarafından yapılan her türlü ödeme, kendilerine kuramlarınca yapılan ödemeden mahsup edilir.”

MADDE 5- Aynı Yönetmeliğin 18 inci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“b) Memurlar, çalışmalarına ilişkin bilgileri içeren raporlarını ve tezlerini ve/veya çalışmaları süresince edindikleri diploma, sertifika ve benzeri belgelerinin birer örneğini program süresinin bitiminde (a) bendinde belirtilen makamlara ve kuramlarının insan kaynakları ile ilgili birimlerine intikal ettirmekle yükümlüdürler.”

MADDE 6- Aynı Yönetmeliğe aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

‘‘GEÇİCİ MADDE 2- Kurumlarca ilgili yönetmeliklerinde bu Yönetmelik ile yapılan değişikliklere uyum sağlanıncaya kadar, bu Yönetmeliğin değiştirilen hükümleri doğrudan uygulanır.”

MADDE 7- Aynı Yönetmeliğin ek 2 nci maddesinin birinci fıkrasının son cümlesi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 8- Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 9- Bu Yönetmelik hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

Sitemizden yapılan alıntılara "memurunyeri.com" şeklinde aktif link verilmesi gereklidir.

memurunyeri

Bizi Sosyal Medyada Bulun

Sosyal medya sayfalarımıza üye olarak haberlerimize ulaşmak için aşağıdaki ikonları kullanabilirsiniz.

İçerik Koruması

5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümleri gereğince, Sitemiz içeriğinin izinsiz olarak kopyalanması, alıntı yapılması yasaktır.