logo yeni

BTK'DA UYARMA CEZASI ALAN UZMAN, BAŞUZMAN OLAMAYACAK

Aktif . Yayınlanma Memurlarla İlgili Diğer Haberler

bilgi teknolojileri ve iletisim kurumuBilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu meslek personelinin giriş ve yeterlik sınavlarını, yetiştirilmelerini, görev, yetki ve sorumlulukları ile çalışma usul ve esaslarını düzenleyen Yönetmelikte bazı değişiklikler yapıldı. Getirilen yeni düzenlemeler arasında, son iki yıl içerisinde uyarma veya kınama cezası almış olan uzmanların Başuzman olamaması da var.

Yönetmelikte yapılan değişikliklerle, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu Meslek Personeli Yönetmeliği hükümlerinin yürürlükte olan genel düzenlemelere uygun hale getirilmesine yönelik hususların yanı sıra “Başuzmanlığa atama” konusu da yeniden düzenlendi.

Başuzmanlığa atama konusunda yapılan değişikliklere göre;

**Kurumda meslek personeli olarak en az 10 yıllık hizmetinin bulunanlar Başuzman olarak atanabilecek. (Mesleki kıdemin belirlenmesinde, ücretsiz izin süreleri hariç, bilişim ve iletişim uzman yardımcılığı, bilişim ve iletişim uzmanlığı kadro ve unvanları ile bu kadro ve unvanlar iktisap edildikten sonra Kurumda Müdür ve üstü görevlerde, Başkan ve Kurul üyeliği dâhil, geçirilen hizmet süreleri ve askerlikte geçen süreler esas alınacak.)

**Başuzmanlığa atanacak olanların, mesleki yetenek ve yeterlilik ile çalışmalarının ilgili Birim Yöneticisi tarafından başarılı bulunması gerekecek.

-Son iki yıl içerisinde uyarma veya kınama cezası almış olanlar Başuzman olamayacak. (Bu cezalar daha önce Başuzmanlığa atanmaya engel değildi.)

-Aylıktan kesme veya kademe ilerlemesinin durdurulması cezası almış olanlar Başuzman olamayacak. (Daha önceki düzenlemede, Başuzmanlığa atanabilmek için son 5 yıl içerisinde bu cezaları almamış olmak gerekiyordu.)

**Her yıl Aralık ayı itibariyle Bilişim ve İletişim Başuzmanlığına atanacaklar belirlenecek ve Kurumun ihtiyaçlarına göre atanacakların sayısı belirlenecek. Atama şartlarını haiz adayların fazla olması durumunda, Başuzman Değerlendirme Formu düzenlenerek puan sıralamasına göre atama yapılacak.

**Bugünden itibaren 1 ay içerisinde, Başuzman olma şartlarını taşıyanlar arasından haklarında değerlendirme puanlaması yapılarak, Kurul tarafından belirlenecek sayıda Başuzman ataması yapılacak.

Resmi Gazete’de bugün yayımlanan Yönetmelik

BİLGİ TEKNOLOJİLERİ VE İLETİŞİM KURUMU MESLEK PERSONELİ YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 7/3/2010 tarihli ve 27514 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu Meslek Personeli Yönetmeliğinin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendindeki “Daire başkanlığı” ibaresi “Daire Başkanlığı” olarak değiştirilmiş, (c) bendi yürürlükten kaldırılmış ve aynı fıkraya aşağıdaki (i) bendi eklenmiştir.

“i) YDS: Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı tarafından yapılan Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavını,”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin birinci fıkrasının (e) bendinde yer alan “KPSS yabancı dil testinde soruların en az yüzde 70'ine doğru cevap vermiş olmak veya KPDS'den” ibaresi ile (f) bendinde yer alan “KPSS yabancı dil testinde soruların en az yüzde 50'sine doğru cevap vermiş olmak veya KPDS'den” ibaresi “YDS'den” olarak ve (ç) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“ç) Giriş sınavının yapıldığı yılın ocak ayının birinci günü itibarıyla otuz beş yaşını doldurmamış olmak,”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 8 inci maddesinin birinci fırkasının (e) bendinde yer alan “KPDS” ibaresi “YDS” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 21 inci maddesinin birinci fırkasının (ç) bendinde yer alan “KPDS” ibaresi “YDS” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 28 inci maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “KPDS” ibaresi “YDS” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin 38 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 38 – (1) Aşağıda belirtilen şartları taşıyan meslek personelinden Bilişim ve İletişim Başuzmanlığına atama yapılabilir. Bilişim ve İletişim Başuzmanlığına atanabilmek için ilgili personelin;

a) Mesleki yetenek ve yeterlilik ile çalışmalarının ilgili Birim Yöneticisi tarafından başarılı bulunması,

b) Meslek personeli olarak en az 10 yıllık hizmetinin bulunması (mesleki kıdemin belirlenmesinde, ücretsiz izin süreleri hariç, bilişim ve iletişim uzman yardımcılığı, bilişim ve iletişim uzmanlığı kadro ve unvanları ile bu kadro ve unvanlar iktisap edildikten sonra Kurumda Müdür ve üstü görevlerde, Başkan ve Kurul üyeliği dâhil, geçirilen hizmet süreleri ve askerlikte geçen süreler esas alınır.),

c) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 125 inci maddesinin birinci fıkrasının (A) ve (B) bentlerine göre son 2 yılda disiplin cezası almamış olması ile (C) ve (D) bentlerine göre disiplin cezası almamış olması,

gerekir.

(2) Her yıl Aralık ayı itibariyle Bilişim ve İletişim Başuzmanlığına atanabilmek için birinci fıkrada belirtilen şartları sağlayan personel sayısı Daire Başkanlığı tarafından Kurula bildirilir. Kurumun ihtiyaçları göz önünde bulundurularak Bilişim ve İletişim Başuzmanlığına atanacakların sayısı Kurul tarafından belirlenir. Atama şartlarını haiz adayların fazlalığı halinde bu Yönetmelik ekinde yer alan Ek-2 Başuzman Değerlendirme Formu, Daire Başkanlığı tarafından doldurularak elde edilen puan sırasına göre atama yapılır. Puan eşitliği halinde kıdem esasına göre atama yapılır.”

Başuzmanlığa atama düzenlemesinin eski hali: "Bilişim ve İletişim Başuzmanlığına atanma için, mesleki yetenek ve yeterlilik ile çalışmaların başarılı bulunması, en az on yıllık mesleki kıdemin bulunması ve son beş yılda uyarma ve kınama hariç disiplin cezası alınmamış olması gerekir. Mesleki kıdemin belirlenmesinde, bilişim ve iletişim uzman yardımcılığı, bilişim ve iletişim uzmanlığı kadro ve unvanları ile bu kadro ve unvanlar iktisap edildikten sonra Kurumda Müdür ve üstü görevlerde, Başkan ve Kurul üyeliği dâhil, geçirilen hizmet süreleri esas alınır."

MADDE 7 – Aynı Yönetmeliğe aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

“Geçiş hükmü

GEÇİCİ MADDE 7 – (1) Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 1 ay içinde Başuzman olma şartlarını taşıyanlar, Daire Başkanlığı tarafından Kurula sunulur ve bu Yönetmeliğin 38 inci maddesinin ikinci fıkrası çerçevesinde Kurul tarafından belirlenecek sayıyı aşmamak kaydıyla başuzmanlığa atama yapılır.”

MADDE 8 – Aynı Yönetmeliğe ekteki Ek-2 Başuzman Değerlendirme Formu eklenmiştir.

MADDE 9 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 10 – Bu Yönetmelik hükümlerini Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurulu Başkanı yürütür.

Eki için tıklayınız.

Sitemizden yapılan alıntılara "memurunyeri.com" şeklinde aktif link verilmesi gereklidir.

memurunyeri

Bizi Sosyal Medyada Bulun

Sosyal medya sayfalarımıza üye olarak haberlerimize ulaşmak için aşağıdaki ikonları kullanabilirsiniz.

İçerik Koruması

5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümleri gereğince, Sitemiz içeriğinin izinsiz olarak kopyalanması, alıntı yapılması yasaktır.