logo yeni

calisanlar2 copy

TSK İZİN YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILDI

Aktif . Yayınlanma İzin

TSKTürk Silahlı Kuvvetlerine mensup subay, astsubay ve uzman jandarmalar ile harp okulları, fakülteler, yüksekokullar, askerî liseler, astsubay hazırlama ve sınıf okulları ile uzman jandarma okullarında öğrenim gören askerî öğrencilerin hak sahibi oldukları izinlerin verilmesi ve kullanılmasıyla ilgili esas ve usulleri düzenleyen Yönetmelikte değişiklik yapıldı.

Millî Savunma Bakanlığı tarafından yürürlüğe konulan Yönetmelik değişikliği ile;

-Türk Silahlı Kuvvetlerinin yurtdışında daimi görevde bulunan personelin yıllık izin kullanımına ilişkin hususlar yeniden düzenlendi.

-Harp okulları, fakülteler, yüksekokullar ve astsubay okulları öğrencilerine 75 günden az olmamak üzere verilmekte olan yurtdışı izin süresinin en fazla 45 gün olacak şekilde belirlendi.

Bugün yürürlüğe giren Yönetmelik değişikliği

TÜRK SİLÂHLI KUVVETLERİ İZİN YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 28/1/1991 tarihli ve 20769 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türk Silâhlı Kuvvetleri İzin Yönetmeliğinin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (9) numaralı bendinde yer alan “75 günden az olmamak” ibaresi “45 günü geçmemek” olarak değiştirilmiştir.

Eski hali: 9)  Harp okulları, fakülteler, yüksek okullar ve astsubay okulları öğrencilerine 75 günden az olmamak üzere, askerî lise ve astsubay hazırlama okulları öğrencilerine ise, eğitim ve öğretimi aksatmayacak şekilde yurtdışı izin verilir. …”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 8 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Madde 8 – Yurt dışı sürekli görevde bulunan personelin yıllık plânlı ve mazeret izinleri, tâbi oldukları yönerge hükümlerine ve 5 inci maddede belirtilen esaslara göre verilir.

Yurt dışına eğitim-öğretim için gönderilen personel, zorunlu nedenler hariç, izinlerini eğitim ve öğretimin tatil edildiği dönemlerde kullanır ve izin belgeleri, Askerî Ataşelikler tarafından hazırlanır.

Yıllık izinlerini bulundukları ülkede, Türkiye'de veya bulundukları ülkelerden başka ülkelerde geçirmek isteyenlerin izin işlemleri aşağıdaki esaslar dahilinde yürütülür.

1) NATO kadrolarında görevli personelden, izinlerini bulundukları ülkede, Türkiye'de veya bulundukları ülkeden başka ülkelerde geçirmek isteyenlerin izin talepleri, sicil yönünden bağlı bulunulan makamlar tarafından karşılanmakla beraber her defasında, Genelkurmay Personel Başkanlığına bilgi verilir.

2) Yurt dışı sürekli görevde bulunan Askerî Ataşelik personelinden, izinlerini bulundukları ülkede, Türkiye'de veya bulundukları ülkelerden başka ülkelerde geçirmek isteyenlerin izin talepleri o ülkede bulunan Askerî Ataşelik tarafından karşılanmakla beraber her defasında Genelkurmay İstihbarat Başkanlığına bilgi verilir. Silahlı Kuvvetler Ataşeleri ve Askerî Ataşelerden izinlerini bulundukları ülkede, Türkiye'de veya bulundukları ülkelerden başka ülkelerde geçirmek isteyenlerin izin talepleri, Genelkurmay İstihbarat Başkanlığınca karşılanır.

3) Eğitim-öğretim maksadıyla yurt dışına gönderilen personelden, izinlerini bulundukları ülkede, Türkiye'de veya bulundukları ülkelerden başka ülkelerde geçirmek isteyenlerin izin talepleri, o ülkede bulunan veya o ülkeye akredite olan Askerî Ataşelik tarafından karşılanmakla beraber her defasında Genelkurmay İstihbarat Başkanlığına ve ilgili kuvvet komutanlığına bilgi verilir.

4) Yurt dışında bulunan diğer personelden izinlerini, bulundukları ülkede, Türkiye'de veya bulundukları ülkelerden başka ülkelerde geçirmek isteyenlerin izin talepleri, sicil yönünden bağlı bulunulan makam tarafından karşılanmakla beraber Türkiye’de bağlı bulunulan üst makama ve ilgili kuvvet komutanlığına her defasında bilgi verilir.”

Eski hali: Yurtdışındaki Personelin Yıllık İzinleri

Madde 8- Yurtdışında daimi görevde bulunan personelin yıllık plânlı ve mazeret izinleri, tâbi oldukları yönerge hükümlerine ve 5 inci maddede belirtilen esaslara göre verilir.

Yurtdışında bulunan personelin yıllık plânlı ve mazeret izinlerini bulundukları ülkede geçirmeleri esastır. Yurtdışına eğitim-öğretim için gönderilen personel, izinlerini, eğitim ve öğretimin tatil edildiği dönemlerde kullanırlar. Bunların izin plânı ve izin belgeleri, ataşelik veya kıdemli subaylık tarafından hazırlanır. Eğitim sonunda iznini başka ülkelerde geçirme talebinde bulunanlara zorunlu nedenler dışında izin verilmez.

Yıllık izinlerini Türkiye'de veya bulundukları ülkelerden başka ülkelerde geçirmek isteyenlerin izin işleri aşağıdaki esaslar dahilinde yürütülür.

1) Avrupa'daki NATO Kadrolarında görevli personelden, izinlerini Türkiye'de veya bulundukları ülkeden başka Avrupa ülkelerinde geçirmek isteyenlerin izin talepleri, görev bağlantılarına göre Türk Askerî Temsil Heyeti (TMR), SACEUR nezdindeki Millî Türk Askerî Temsil Heyeti Başkanlıkları veya Napoli Türk Kıdemli Subaylığınca karşılanır. Bu personelden izinlerini Avrupa dışındaki ülkelerde geçirmek isteyenlerin izin talepleri de görev bağlantılarına göre adı geçen makamlar tarafından karşılanmakla beraber her defasında, Genelkurmay Personel Başkanlığına bilgi verilir.

2) Yurtdışında bulunan diğer personelden izinlerini Türkiye'de veya bulundukları ülkelerden başka ülkelerde geçirmek isteyenlerin izin talepleri ise, askerî ataşelik veya Türk Kıdemli Subaylıkları kanalı ile Genelkurmay İstihbarat Başkanlığına intikal ettirilir ve Genelkurmay Başkanlığının onayı alınır.

Yurtdışındaki görevlerden yurt içindeki herhangi bir göreve atanan personele yıllık izinleri verilmez. Bu personel kullanmadığı izinlerini yurt içinde kullanır.

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 12 nci maddesinin birinci fıkrasının (1) numaralı bendinde yer alan “sakat bırakan” ibaresi “engelli hale getiren” olarak değiştirilmiştir.

Eski hali: Madde 12 - 1) Barış ve seferde hizmet yapamayacak şekilde hastalanan subaylar ve astsubaylar, hastalıkları geçici  ise  veya geçici olup sakat bırakan cinsten ise, aynı rütbede ay ve gün hesabıyla her çeşit hastalıklar için toplam olarak ve fiilen iki yılı geçmemek üzere nekahat tedavisi, istirahat ve hava değişimi işlemlerine tâbi tutulurlar. …

MADDE 4 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 5 – Bu Yönetmelik hükümlerini Millî Savunma Bakanı ve İçişleri Bakanı birlikte yürütür.

Sitemizden yapılan alıntılara "memurunyeri.com" şeklinde link verilmesi gereklidir.

memurunyeri

Bizi Sosyal Medyada Bulun

Sosyal medya sayfalarımıza üye olarak haberlerimize ulaşmak için aşağıdaki ikonları kullanabilirsiniz.

İçerik Koruması

5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümleri gereğince, Sitemiz içeriğinin izinsiz olarak kopyalanması, alıntı yapılması yasaktır.