logo yeni

calisanlar2 copy

MEMURLARIN SAATLİK İZİN KULLANMASI

Aktif . Yayınlanma İzin

saatlik izinDevlet memurlarına izin kullanma hakkı tanınmış olup, hangi izinlerin hangi şartlarda ve sürelerde kullanacağına ilişkin hususlara 657 sayılı Devlet Memurları Kanununda yer verilmiştir.

İzin hakkı

657 sayılı Devlet Memurları Kanununun “İzin” başlıklı 23. maddesinde, “Devlet memurları, bu Kanunda gösterilen süre ve şartlarla izin hakkına sahiptirler.” denilmek suretiyle, belli şartlar altında izin kullanmanın memurun genel haklarından biri olduğu hüküm altına alınmıştır. İzin düzenlemelerinde, hangi iznin; ay, gün ya da saat şeklinde kullanılabileceği de açıkça belirtilmiştir.

Kanunda yer alan izin türleri

-Yıllık izin (Detaylı bilgi için tıklayınız…)

-Mazeret izni (Detaylı bilgi için tıklayınız…)

-Aylıksız izin (Detaylı bilgi için tıklayınız…)

-Hastalık izni (Detaylı bilgi için tıklayınız…)

-Refakat izni (Detaylı bilgi için tıklayınız…)

-Süt izni (Detaylı bilgi için tıklayınız…)

Saatlik izin nedir?

Devlet Memurları Kanununda sayılan izin halleri arasında ve Kanunun diğer hükümlerinde “saatlik izin” ya da “idari izin” diye adlandırılan bir izin türüne rastlanmamaktadır.

657 sayılı Kanun ve ilgili diğer mevzuat hükümleri çerçevesinde,  izinli olunmayan günlerde memurun mesai saatleri içerisinde görevi başında olamayacağı haller (görev sebebiyle ayrılış halleri hariç), süt izni kullanımı ve hastalık sebebiyle tabip ya da sağlık kuruluşlarına gitme hali ile sınırlı tutulmuştur. 

Devlet memurları Kanunu, bu haller dışında memurun görevi başında olmasını öngören katı bir düzenlemeye gitmiş ve mesai saatleri içerisinde görevi başında bulunmayan memur hakkında da disiplin cezası uygulanmasını öngörmüştür.

Yıllık ya da mazeret izinlerin saatlik izin şeklinde kullanılması

657 sayılı Kanunun “Yıllık izin” başlıklı 102. maddesinde, “Devlet memurlarının yıllık izin süresi, hizmeti 1 yıldan on yıla kadar (on yıl dahil) olanlar için yirmi gün, hizmeti on yıldan fazla olanlar için 30 gündür. Zorunlu hallerde bu sürelere gidiş ve dönüş için en çok ikişer gün eklenebilir.” denilmiş ve 103'üncü maddesinde de yıllık izinlerin nasıl kullanılacağı “Yıllık izinler, amirin uygun bulacağı zamanlarda, toptan veya ihtiyaca göre kısım kısım kullanılabilir. Birbirini izleyen iki yılın izni bir arada verilebilir. Cari yıl ile bir önceki yıl hariç, önceki yıllara ait kullanılmayan izin hakları düşer.”  denilmek suretiyle düzenlenmiştir.

Öte yandan; doğum, evlenme, ölüm, emzirme mazeretleri sebebiyle memurlara, mazeret izin türüne göre mazeret izni kullanabilme hakkı da tanınmıştır. Ayrıca, mazeret izni verilmesini gerektiren bu haller dışında başka bir mazeret sebebiyle memurlara bir yıl içinde toptan veya bölümler halinde 10 gün süre ile mazeret izni verilmesi de mümkündür. Zorunlu hallerde memurlara (öğretmenler hariç olmak üzere) 10 gün daha mazeret izni verilebilmesi de mümkün olmakla birlikte, ikinci kez verilen bu izin yıllık izinden düşülmektedir. Bu uygulama dışında, yıllık izinden başka bir sürenin düşürülmesine imkan veren herhangi bir ifadeye ise Kanunda rastlanmamaktadır.

Yıllık izin uygulamasında “gün” esası benimsenirken, mazeret izni uygulamalarında ise kullanılacak iznin türüne göre “ay” ya da “gün” olarak izin kullandırılması öngörülmüştür. Mazeret izni kapsamında değerlendirilen süt izni ise “saat” esasına göre belirlenmiştir. 

Bu çerçevede, izin kullanılabilecek hallerin Kanunda belirtilmiş olması, saatlik izin düzenlemesinin sadece süt izni kullanımında söz konusu olması, hangi izinlerin diğer izinlerden düşülebileceğinin açıkça belirtilmiş olması nedeniyle, memura tanınan bir hak olmayan saatlik (idari) izinlerin toplanarak yıllık izinden ya da mazeret izninden düşülmesi mümkün görünmemektedir.

Memurun görevinden kısa süreli uzak kalmasını gerektiren durumlar olamaz mı?

Devlet memurları mesai saatleri içerisinde görevleri başında olmakla yükümlü bulunmakla birlikte, memuriyet süresi içerisinde zaman zaman memurun çeşitli özel işleri nedeniyle kısa süreli de olsa görev yeri dışında bulunması da olağan bir durumdur.

Memurun bu tip durumlarda görevi başında bulunmamasına imkan veren bir düzenlemenin bulunmaması, konuya ilişkin farklı uygulamaların yaşanmasına, her memura benzer imkanın tanınmamasına, suiistimallere, kurum içi huzursuzluklara, memurun disiplin cezası almasına, iş veriminin düşmesine ve benzeri bir çok sorunun oluşmasına neden olmaktadır.

657 sayılı Kanunda değişiklikler yapılacağı sürekli konuşulurken, memurun görevi başından kısa sürelerle de olsa ayrılabilmesine imkan veren bir düzenlemenin yapılması konusu gündeme hiç gelmemektedir. Devlet memurlarının önemli sorunlarından biri olarak gördüğümüz bu meselenin, Kanunda yapılacak ilk değişikliklerde ele alınması sağlanmalıdır. 

memurunyeri

Bizi Sosyal Medyada Bulun

Sosyal medya sayfalarımıza üye olarak haberlerimize ulaşmak için aşağıdaki ikonları kullanabilirsiniz.

İçerik Koruması

5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümleri gereğince, Sitemiz içeriğinin izinsiz olarak kopyalanması, alıntı yapılması yasaktır.