logo yeni

calisanlar2 copy

EŞİ DOĞUM YAPTIĞI İÇİN AYLIKSIZ İZİN İSTEYEN MEMURDAN, DOĞUM RAPORU İSTENİR Mİ?

Aktif . Yayınlanma İzin

adalet 5Eşinin doğum yaptığını gerekçe göstererek aylıksız izin kullanma talebinde bulunan memura, dilekçeye doğum raporunun aslını veya onaylı suretini eklemediği ve adres bilgilerini yazmadığı gerekçesiyle, izin verilmemesi hukuka uygun bulunmadı.

Bir kurumda “biyolog” unvanlı kadroda görev yapan Devlet memurunun, eşinin doğum yapması nedeniyle 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 108 inci maddesi kapsamında ücretsiz izin verilmesi talebi, kurumu tarafından reddedilmiştir.

İlgili kurum, doğum raporunun aslının veya onaylı suretinin izin talep dilekçesine eklenmediği ve adres bilgilerinin yazılmadığı gerekçesiyle izin talebini reddetmiştir.

Aylıksız izin talebi reddedilen Devlet memuru, konuyu idari yargıda dava konusu etmiştir.

**Davaya bakan İdare Mahkemesi; davacının özlük dosyasında adres bilgilerinin yer aldığı gibi adres kayıt sisteminde de davacıya ait adres kayıt bilgilerinin bulunduğu, ayrıca davacının daha önceden doğum raporunun bir örneğini kurumuna sunduğu ve kurum tarafından kabul edildiğini, tekrar aynı belgeyi ibraz etmesine gerek bulunmadığını, eşinin doğum yapması nedeniyle 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 108 inci maddesi kapsamındaki ücretsiz izin talebinin reddine ilişkin işlemde hukuka uyarlık bulunmadığı gerekçesiyle dava konusu işlemi iptal etmiştir.

**İdare mahkemesi kararının temyizen incelenerek bozulması talebini değerlendiren Danıştay 5. Dairesi;

657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 108 inci maddesinin (b) bendi uyarınca kullanılabilecek olan 24 ay süreli ücretsiz izin ancak davacının çocuğunun doğum tarihinden başlanılarak kullanılabileceği,

Bu iznin kullandırılması konusunda davalı İdarenin bağlı yetki içerisinde olduğu,

Bağlı yetki kapsamında İdarenin davacıya ücretsiz izin kullandırıp kullandırmama konusunda takdir yetkisinin bulunmadığı,

Çocuğun doğum tarihinden itibaren 24 ay süreyle davacıya ücretsiz izin verilmesi gerekmekte iken izin talebinin reddine ilişkin işlemde hukuka uyarlık bulunmadığı

değerlendirmelerinde bulunarak, davalı İdarenin temyiz isteminin reddine Karar verdi.

T.C.
D A N I Ş T A Y
BEŞİNCİ DAİRE
Esas No : 2013/8964
Karar No : 2015/10687

Temyiz Eden (Davalı) : Başkanlığı
Vekili :
Karşı Taraf (Davacı) :
Vekili :
İsteğin Özeti : Ankara 1. İdare Mahkemesince verilen 06/06/2013 günlü, E:2012/1676; K:2013/905 sayılı kararın; dilekçede yazılı nedenlerle, temyizen incelenerek bozulması isteminden ibarettir.
Cevabın Özeti: Temyiz isteminin reddi gerektiği yolundadır.
Danıştay Tetkik Hâkimi :
Düşüncesi : İdare Mahkemesi kararının gerekçesi değiştirilmek suretiyle onanması gerektiği düşünülmektedir.

TÜRK MİLLETİ ADINA

Hüküm veren Danıştay Beşinci Dairesince işin gereği düşünüldü:

Dava, Başkanlığı'nda biyolog olarak görev yapan davacının, eşinin doğum yapması nedeniyle 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 108.maddesi kapsamında tarafına ücretsiz izin verilmesi talebine ilişkin 30.07.2012 tarihli başvurusunun reddine ilişkin davalı İdare işleminin iptali istemiyle açılmıştır.
Ankara 1. İdare Mahkemesince verilen 06/06/2013 günlü, E:2012/1676; K:2013/905 sayılı kararla; davalı İdare tarafından, doğum raporunun aslı veya onaylı suretinin eklenmediği ve adres bilgilerinin yazılmadığı gerekçesiyle davacının başvurusu reddedilmiş ise de, davacının özlük dosyasında adres bilgileri yer aldığı gibi adres kayıt sisteminde de davacıya ait adres kayıt bilgileri bulunduğu, ayrıca davacının daha önceden doğum raporunun bir örneğini İdareye sunduğu ve İdarece kabul edildiği, tekrar aynı belgeyi ibraz etmesine gerek bulunmadığı, eşinin doğum yapması nedeniyle 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 108. maddesi kapsamında tarafına ücretsiz izin verilmesi istemine ilişkin 30.07.2012 tarihli başvurusunun reddine ilişkin işlemde hukuka uyarlık bulunmadığı gerekçesiyle dava konusu işlem iptal edilmiştir.

Davalı İdare, dava konusu işlemin hukuka uygun olduğunu ileri sürmekte ve İdare Mahkemesi kararının temyizen incelenerek bozulmasını istemektedir.
657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 108. maddesinin (b) bendinde "Doğum yapan memura , 104 üncü madde uyarınca verilen doğum sonrası analık izni süresinin bitiminden; eşi doğum yapan memura ise, doğum tarihinden itibaren istekleri üzerine yirmidört aya kadar aylıksız izin verilir." hükmü yer almaktadır.

Dosyanın incelenmesinden; Davacının, 01.08.2011 tarihinden itibaren 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 108. maddesinin e bendi uyarınca 1 yıl ücretsiz izin aldığı, ücretsiz iznin bitim tarihinden itibaren, eşinin doğum yapması nedeniyle 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 108. maddesinin (b) bendi kapsamında tarafına ücretsiz izin verilmesi için 30.07.2012 tarihli dilekçesi ile İdareye başvurduğu, dilekçe ekinde doğum raporunun aslı veya onaylı suretinin eklenmediği ve adres bilgilerinin yazılmadığı gerekçesiyle talebinin reddedildiği, İdare Mahkemesince davacının 30.07.2012 tarihli dilekçesi üzerine tesis edilen işlemin iptal edildiği anlaşılmaktadır.

Davacının 30.07.2012 tarihli dilekçesindeki talebi incelendiğinde; 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 108. maddesinin (e) bendi uyarınca kullandığı 1 yıllık ücretsiz iznin bitim tarihi olan 01.08.2012 tarihinden itibaren, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 108. maddesinin (b) bendi uyarınca 24 ay süreyle ücretsiz izin talep ettiği görülmektedir.
657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 108. maddesinin (b) bendi uyarınca kullanılabilecek olan 24 ay süreli ücretsiz izin ancak davacının çocuğunun doğum tarihi olan 23.04.2011 tarihinden başlanılmak üzere kullanılabilir. Bu iznin kullandırılması konusunda da davalı İdare yukarıda zikredilen yasa hükmü uyarınca bağlı yetki içerisindedir. Bağlı yetki kapsamında İdarenin davacıya ücretsiz izin kullandırıp kullandırmama konusunda takdir yetkisi bulunmadığından, çocuğunun doğum tarihi olan 23.04.2011 tarihinden itibaren 24 ay süreyle davacıya ücretsiz izin verilmesi gerekmekte iken talebinin reddine ilişkin işlemde hukuka uyarlık bulunmamaktadır.
İdare Mahkemesince verilen iptal kararı ücretsiz iznin 01.08.2012 tarihinden itibaren 24 ay süreyle kullanılacağı sonucunu doğurmakta ise de; bu hususun sonucu itibarıyla hukuka uygun bulunan İdare Mahkemesi kararının bozulmasını gerektirmediği sonucuna ulaşılmıştır.
Açıklanan nedenlerle, davalı İdarenin temyiz isteminin reddiyle, Ankara 1. İdare Mahkemesince verilen ve hüküm fıkrası itibariyle hukuka uygun bulunan 06/06/2013 günlü, E:2012/1676; K:2013/905 sayılı kararın yukarıda belirtilen gerekçeyle onanmasına; temyiz giderlerinin istemde bulunan davalı üzerinde bırakılmasına, 21/12/2015 tarihinde oyçokluğuyla karar verildi.

(X) KARŞI OY :

Davacının izin talebini havi dilekçesine, doğum raporunu eklemediği, adres de belirtmediği için talebinin değerlendirilemediği davalı İdarece öne sürülmüştür.
Raporun daha önce sunulduğu, adresinin de kurumda bulunduğu davacı tarafından beyan edilmiş ise de, üzerine düşenleri yapmayan davacının isteğinin yerine getirilmesi için İdarece araştırma yapılmasının zorunlu olmadığı görüşüyle işlemde hukuka aykırılık görülmemiştir.
İptal kararının bozulması gerektiği görüşüyle onama kararına karşıyım.

Sitemizden yapılan alıntılara "memurunyeri.com" şeklinde aktif link verilmesi gereklidir.

memurunyeri

Bizi Sosyal Medyada Bulun

Sosyal medya sayfalarımıza üye olarak haberlerimize ulaşmak için aşağıdaki ikonları kullanabilirsiniz.

İçerik Koruması

5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümleri gereğince, Sitemiz içeriğinin izinsiz olarak kopyalanması, alıntı yapılması yasaktır.