logo yeni

calisanlar2 copy

TODAİE YÜKSEK LİSANS PROGRAMINA KATILACAKLARA İZİN VERİLMESİ ŞART MI?

Aktif . Yayınlanma İzin

adalet7Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsü tarafından düzenlenen, Kamu Yönetimi Yüksek Lisans Programına katılmaya hak kazandığı halde, programa katılmasına izin verilmeyen Devlet memuru tarafından açılan davada ilgili kurum haksız bulundu.

Açılan davaya bakan Mahkeme, idare sanatında eleman yetiştiren ve memurların idari sahada olgunlaşmasını sağlamayı hedef tutan bir kamu kurumu olan TODAİE tarafından yapılan sınavda başarılı olarak yüksek lisans programına katılmaya hak kazanan Devlet memuruna, bu program süresince ücretli izin verilmesi gerektiğine hükmetti.

Dava, Maliye Bakanlığı emrinde görev yapan “Maliye Uzmanı”nın, Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsü tarafından düzenlenen Kamu Yönetimi Yüksek Lisans Programına katılmaya hak kazanmasına rağmen, bu eğitime karılmasına izin verilmemesi üzerine açılmıştı.

Maliye Bakanlığı, izin vermeme gerekçesini, davacının hizmetine ihtiyaç duyulmasına bağlamıştı.

Davaya bakan İdare Mahkemesi, idare sanatında eleman yetiştiren ve memurların idari sahada olgunlaşmasını sağlamayı hedef tutan bir kamu kurumu olan TODAİE tarafından, açılan sınavda başarılı olarak yüksek lisans programına katılmaya hak kazanan davacının, söz konusu Yüksek Lisans Eğitim Programı için ücretli izinli sayılması gerekirken, hizmetine duyulan ihtiyaç gerekçe gösterilerek anılan programa katılmasına izin verilmemesine ilişkin dava konusu işlemde hukuka uyarlık görülmediği gerekçesiyle anılan işlemin iptaline karar vermişti.

İdare Mahkemesi kararının temyizen incelenerek bozulması talebini değerlendiren Danıştay 5. Dairesi, İdare Mahkemesince verilen karar ve dayandığı gerekçenin hukuk ve usule uygun olduğuna ve bozulmasını gerektirecek bir neden bulunmadığına hükmederek, temyiz isteminin reddi ile anılan kararın onanmasına Karar verdi.

T.C.
D A N I Ş T A Y
BEŞİNCİ DAİRE 
Esas No : 2014/3295
Karar No : 2016/1089

Temyiz Eden (Davalı) : 
Vekili : Av. B. Hakan Özdoğan
Ankara Muhakemat Müdürlüğü, Bahriye Üçok Cad. No:13
Beşevler / ANKARA
Karşı Taraf (Davacı) : 
Muhasebat Genel Müdürlüğü, K:4, Oda:422,
Dikmen Cad. Merasim Sok. - Dikmen / ANKARA

İsteğin Özeti : Muhasebat Genel Müdürlüğünde Maliye Uzmanı olarak görev yapan davacının, Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsü tarafından düzenlenen, 2013-2014 akademik yılı Kamu Yönetimi Yüksek Lisans Programına katılmaya hak kazandığından bahisle, bu süre boyunca aylıklı izinli sayılması yönündeki başvurunun reddine ilişkin 02.08.2013 gün ve 8047 sayılı işlemin iptali istemiyle açılan davada; idare sanatında eleman yetiştiren ve memurların idari sahada olgunlaşmasını sağlamayı hedef tutan bir kamu kurumu olan TODAİE tarafından, 2013-2014 akademik yılı için açılan sınavda başarılı olarak yüksek lisans programına katılmaya hak kazanan davacının, söz konusu Yüksek Lisans Eğitim Programı için ücretli izinli sayılması gerekirken, hizmetine duyulan ihtiyaç gerekçe gösterilerek anılan programa katılmasına izin verilmemesine ilişkin dava konusu işlemde hukuka uyarlık görülmediği gerekçesiyle anılan işlemin iptali yolunda Ankara 7. İdare Mahkemesince verilen 23/12/2013 günlü, E:2013/1147; K:2013/1702 sayılı kararın; dilekçede yazılı nedenlerle, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanununun 49. maddesi uyarınca temyizen incelenerek bozulması isteminden ibarettir.

Cevabın Özeti : Cevap verilmemiştir.

Danıştay Tetkik Hâkimi : 

Düşüncesi : Kararın onanması gerektiği düşünülmüştür.

TÜRK MİLLETİ ADINA
Hüküm veren Danıştay Beşinci Dairesince işin gereği düşünüldü:
İdare ve vergi mahkemeleri tarafından verilen kararların temyiz yolu ile incelenerek bozulabilmeleri, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanununun 49. maddesinde belirtilen nedenlerden birinin varlığına bağlıdır. Ankara 7. İdare Mahkemesince verilen 23/12/2013 günlü, E:2013/1147; K:2013/1702 sayılı karar ve dayandığı gerekçe hukuk ve usule uygun olup, bozulmasını gerektirecek bir neden de bulunmadığından, temyiz isteminin reddi ile anılan kararın onanmasına; temyiz giderlerinin istemde bulunan davalı üzerinde bırakılmasına, 02/03/2016 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

Sitemizden yapılan alıntılara "memurunyeri.com" şeklinde aktif link verilmesi gereklidir.

memurunyeri

Bizi Sosyal Medyada Bulun

Sosyal medya sayfalarımıza üye olarak haberlerimize ulaşmak için aşağıdaki ikonları kullanabilirsiniz.

İçerik Koruması

5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümleri gereğince, Sitemiz içeriğinin izinsiz olarak kopyalanması, alıntı yapılması yasaktır.