logo yeni

calisanlar2 copy

MEMUR, ALDIĞI HASTALIK RAPORUNU GÖREVE BAŞLADIKTAN SONRA KURUMUNA VEREBİLİR Mİ?

Aktif . Yayınlanma İzin

hasta5Hastalıkları sebebiyle haklarında tek hekim veya sağlık kurulu tarafından usulüne uygun düzenlenmiş hastalık raporlarına istinaden hastalık izni kullandırılan memurların, söz konusu hastalık raporlarını belli bir süre içinde disiplin amirlerine iletilmeleri gerekmektedir.

Alınan hastalık raporunun, ilgili amire ne zaman iletileceği hususu Yönetmelik ile belirlenmiş olup, Yönetmelik hükümlerine aykırı hareket edilmesi halinde uygulanacak yaptırımlar ise 657 sayılı Kanunda düzenlenmiştir.

Hastalık raporunun amire iletilme zamanı

Hastalık raporlarının hangi hallerde, hangi hekimler veya sağlık kurulları tarafından verileceği ile süreleri ve bu konuya ilişkin diğer hususlar, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu hükümlerine istinaden çıkarılan “Devlet Memurlarına Verilecek Hastalık Raporları ile Hastalık ve Refakat İznine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik”te düzenlenmiştir.

Yönetmelikte, hastalık raporlarının amire iletilmesiyle ilgili olarak;

-Kamu hizmetlerinde aksamaya yol açılmaması ve alınan raporun usûl ve esaslara uygunluğunun tespit edilebilmesi için, hastalık raporlarının aslının veya bir örneğinin en geç raporun düzenlendiği günü takip eden günün mesai saati bitimine kadar elektronik ortamda veya uygun yollarla bağlı olunan disiplin amirine intikal ettirilmesi gerektiğine,

-Örneğinin gönderilmiş olması halinde, rapor süresi sonunda raporun aslının teslim edilmesi gerektiğine,

-Yıllık iznini yurtdışında geçiren memurların aldıkları hastalık raporlarının, dış temsilciliklerce onaylanmasını müteakip en geç izin bitim tarihinde disiplin amirlerine intikal ettirilmesi gerektiğine

hükmedilmiştir.

Buna göre, hastalık raporunun aslının hastalık izni sonrası ilgili disiplin amirine verilmesi mümkün olmakla birlikte, raporun bir örneğinin, en geç raporun alındığı günü izleyen gün içinde ilgili amire iletilmesi zorunluluğu bulunmaktadır.

Hastalık raporunun, süresinde amire ulaştırılmaması

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu; kamu hizmetlerinin gereği gibi yürütülmesini sağlamak amacıyla, kanunların,  tüzüklerin  ve yönetmeliklerin  Devlet memuru  olarak  emrettiği  ödevleri yurt içinde veya dışında yerine getirmeyenlere, uyulmasını zorunlu kıldığı hususları yapmayanlara, yasakladığı işleri yapanlara disiplin cezası verileceğini hükme bağlamıştır.

Bu itibarla, hastalık raporları usulüne uygun alınmış ve hastalık iznine dönüştürülmüş olsa bile, yukarıda belirtilen süreler içinde raporu ilgili disiplin amirine intikal ettirmeyen memur hakkında;

-Verilen emir ve görevlerin tam ve zamanında yapılmasında, görev mahallinde kurumlarca belirlenen usul ve esasların yerine getirilmesinde kayıtsızlık göstermek veya düzensiz davranmak (uyarma cezası),

-Verilen emir ve görevlerin tam ve zamanında yapılmasında, görev mahallinde kurumlarca belirlenen usul ve esasların yerine getirilmesinde kusurlu davranmak (kınama cezası),

-Kasıtlı olarak; verilen emir ve görevleri tam ve zamanında yapmamak, görev mahallinde kurumlarca belirlenen usul ve esasları yerine getirmemek (aylıktan kesme cezası)

gibi fiillerden birini işlediği gerekçesiyle, disiplin cezası verilmesi söz konusu olabilecektir.

Sitemizden yapılan alıntılara "memurunyeri.com" şeklinde aktif link verilmesi gereklidir.

memurunyeri

Bizi Sosyal Medyada Bulun

Sosyal medya sayfalarımıza üye olarak haberlerimize ulaşmak için aşağıdaki ikonları kullanabilirsiniz.

İçerik Koruması

5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümleri gereğince, Sitemiz içeriğinin izinsiz olarak kopyalanması, alıntı yapılması yasaktır.