logo yeni

calisanlar2 copy

DOĞUM VE ÇOCUK NEDENİYLE MEMURLARA HANGİ YENİ HAKLAR VERİLECEK?

Aktif . Yayınlanma İzin

aile2Hükümet tarafından TBMM’ye sunulan “Gelir Vergisi Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı”, Devlet memurlarına doğuma ve evlat edinmeye bağlı yeni haklar verilmesini de içeriyor.

Kanun Tasarısı ile doğum ve evlat edinmeye bağlı olarak memurlara tanınması öngörülen yeni haklar şöyle:

**Doğum ve evlat edinmeye bağlı ücretli izin süreleri artacak

-Doğum öncesi analık izninin başlaması gereken tarihten önce gerçekleşen doğumlarda, doğum tarihi ile analık izninin başlaması gereken tarih arasındaki süre (kullanılmayan analık izni süreleri ayrıca ilave ediliyor) doğum sonrası analık iznine ilave edilecek.

-Üç yaşını doldurmamış bir çocuğu eşiyle birlikte veya tek başına evlat edinen memurlar ile memur olmayan eşin tek başına evlat edinmesi halinde memur olan eşe, çocuğun teslim edildiği tarihten itibaren 8 hafta süre ile izin verilecek. Bu izin evlatlık karan verilmeden önce çocuğun fiilen teslim edildiği durumlarda da uygulanacak.

Bu düzenleme, Kanun Tasarısının ilgili maddesinin yürürlüğe gireceği tarihten sonra gerçekleşecek doğum ve evlat edinmeler hakkında uygulanacak.

**Doğum ve evlat edinmeye bağlı yarım zamanlı çalışılabilecek (ücretli)

Doğum sonrası analık izni süresi sonunda kadın memur, isteği halinde çocuğun hayatta olması kaydıyla analık izni bitiminde başlamak üzere ayrıca süt izni verilmeksizin birinci doğumda 2 ay, ikinci doğumda 4 ay, sonraki doğumlarda ise 6 ay süreyle günlük çalışma süresinin yarısı kadar çalışabilecek. Çoğul doğumlarda bu sürelere birer ay ilave edilecek. Çocuğun engelli doğması veya doğumdan sonraki 12 ay içinde çocuğun engellilik durumunun tespiti hallerinde bu süreler 12 ay olarak uygulanacak. Üç yaşım doldurmamış bir çocuğu evlat edinen memur da isteği üzerine çocuğun fiilen teslim edildiği tarihten itibaren bu haktan aynı esaslar çerçevesinde yararlanacak.

Bu düzenleme, Kanun Tasarısının ilgili maddesinin yürürlüğe gireceği tarihten sonra gerçekleşecek doğum ve evlat edinmeler hakkında uygulanacak.

Bu kapsamda günlük çalışma süresinin yarısı kadar çalışacak olanların, mali ve sosyal haklarında herhangi bir kesinti yapılmayacak.

**Doğum sonrası yarım zamanlı çalışılabilecek (yarım ücretli)

-Doğum yapan memur, doğum sonrası kullanılabilecek analık izni süresinin bitiminden, çocuğun mecburi ilköğretim çağının başladığı tarihi takip eden aybaşına kadar olan dönemde, haftalık çalışma saatlerinin normal çalışma süresinin yarısı olarak düzenlenmesini talep edebilecek.

-Eşi doğum yapan memur, babalık izni süresinin bitiminden, çocuğun mecburi ilköğretim çağının başladığı tarihi takip eden aybaşına kadar olan dönemde, haftalık çalışma saatlerinin normal çalışma süresinin yarısı olarak düzenlenmesini talep edebilecek.

-Bir çocuğu eşiyle birlikte veya tek başına evlat edinen memurlar ile memur olmayan eşin tek başına evlat edinmesi halinde memur olan eş, çocuğun fiilen teslim edildiği tarihten çocuğun mecburi ilköğretim çağının başladığı tarihi takip eden aybaşına kadar olan dönemde, haftalık çalışma saatlerinin normal çalışma süresinin yarısı olarak düzenlenmesini talep edebilecek.

Yarım zamanlı çalışmaya başlayan memur, aynı çocuk için bir daha bu haktan yararlanmamak kaydıyla, başvuru tarihini izleyen aybaşından geçerli olarak normal zamanlı çalışmaya dönebilecek. Yarım zamanlı çalışacak memura, yarım zamanlı çalışmaya başladığı tarihi izleyen aybaşından itibaren, mali ve sosyal ödeme unsurlarının her birinin yarısı esas alınarak ödeme yapılacak.

Yarı zamanlı çalışma hakkı, Kanun Tasarısının ilgili maddesinin yürürlüğe gireceği tarih ve sonrasında gerçekleşecek doğum ve evlat edinmeler için tanınıyor.

**Doğum ve evlat edinmeye bağlı aylıksız izin kullanma süresinin başlangıç zamanı 

Doğum yapan memurun, kullanabileceği aylıksız izin süresinin başlangıcı, doğumun erken gerçekleşmesi durumunda doğum tarihi ile doğum öncesi analık izni süresi arasında kalan sürelerin de doğum sonrası alalık izni sürelerine (doğum öncesinde kullanılmayan analık izni süreleri de dahil) eklenmesi ile belirlenecek.

Üç yaşını doldurmamış bir çocuğu evlat edinilmesi nedeniyle (kendisi veya memur olmayan eşi tarafından) kullanılabilecek aylıksız izin süresinin başlangıç tarihi, çocuğun fiilen teslim edildiği tarihe göre belirlenecek. (daha önce bu tarih, çocuğun ana ve babasının rızasının kesinleştiği tarihten veya vesayet dairelerinin izin verme tarihinden başlatılıyordu)

**Doğum nedeniyle kullanılan aylıksız izin süreleri memuriyette değerlendirilecek

Memurların her doğum sonrası 24 aya kadar kullanabildikleri aylıksız izin süreleri, kademe ve derece intibakında değerlendirilecek. Kullanılan aylıksız izin sürelerinin, her yıl için bir kademe ilerlemesi ve her üç yıl için bir derece yükselmesi verilmek suretiyle değerlendirilecek.

Bu düzenleme, Kanun Tasarısının ilgili maddesinin yürürlüğe girdiği tarihten sonra bu kapsamda aylıksız izne ayrılanlar hakkında uygulanacak. O tarihte bu şekilde aylıksız izin kullanmakta olanların kalan izin süreleri de kademe ve derece intibakında değerlendirilecek.

 

Kanun Tasarısının ilgili maddeleri

GELİR VERGİSİ KANUNU İLE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN TASARISI

MADDE 5- 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 36 ncı maddesinin "Ortak Hükümler" bölümünün (C) fıkrasına aşağıdaki bent eklenmiştir.

"8- 108 inci maddenin (B) fıkrası uyarınca kullanılan aylıksız izin süreleri, her yıl için bir kademe ilerlemesi ve her üç yıl için bir derece yükselmesi verilmek suretiyle değerlendirilir."

MADDE 6- 657 sayılı Kanunun 104 üncü maddesinin (A) fıkrasına beşinci cümlesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki cümle, fıkranın sonuna aşağıdaki cümleler ve aynı maddeye (E) fıkrasından sonra gelmek üzere aşağıdaki fıkra eklenmiş, mevcut (F) fıkrası (G) fıkrası olarak teselsül ettirilmiştir.

"Doğum öncesi analık izninin başlaması gereken tarihten önce gerçekleşen doğumlarda ise doğum tarihi ile analık izninin başlaması gereken tarih arasındaki süre doğum sonrası analık iznine ilave edilir."

"Üç yaşım doldurmamış bir çocuğu eşiyle birlikte veya münferit olarak evlat edinen memurlar ile memur olmayan eşin münferit olarak evlat edinmesi halinde memur olan eşlerine, çocuğun teslim edildiği tarihten itibaren sekiz hafta süre ile izin verilir. Bu izin evlatlık karan verilmeden önce çocuğun fiilen teslim edildiği durumlarda da uygulanır."

"F) Doğum sonrası analık izni süresi sonunda kadın memur, isteği halinde çocuğun hayatta olması kaydıyla analık izni bitiminde başlamak üzere ayrıca süt izni verilmeksizin birinci doğumda iki ay, ikinci doğumda dört ay, sonraki doğumlarda ise altı ay süreyle günlük çalışma süresinin yansı kadar çalışabilir. Çoğul doğumlarda bu sürelere birer ay ilave edilir. Çocuğun engelli doğması veya doğumdan sonraki oniki ay içinde çocuğun engellilik durumunun tespiti hallerinde bu süreler oniki ay olarak uygulanır. Üç yaşım doldurmamış bir çocuğu evlat edinen memur da isteği üzerine çocuğun fiilen teslim edildiği tarihten itibaren bu haktan aynı esaslar çerçevesinde yararlanır. Memurun çalışacağı süreler ilgili kurum tarafından belirlenir."

MADDE 7- 657 sayılı Kanunun 108 inci maddesinin (B) fıkrasına "analık izni süresinin" ibaresinden sonra gelmek üzere "veya aynı maddenin (F) fıkrası uyarınca verilen izin süresinin" ibaresi eklenmiş ve aynı maddenin (C) fıkrasının birinci cümlesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"Üç yaşını doldurmamış bir çocuğu eşiyle birlikte veya münferit olarak evlat edinen memurlar ile memur olmayan eşin münferit olarak evlat edinmesi halinde memur olan eşlerine, çocuğun fiilen teslim edildiği tarihten itibaren, istekleri üzerine yirmidört aya kadar aylıksız izin verilir."

MADDE 10- 657 sayılı Kanuna aşağıdaki ek madde eklenmiştir.

"Doğum sonrası yarım zamanlı çalışma

EK MADDE 43- Doğum yapan memurlar doğum sonrası analık izninin veya 104 üncü maddenin (F) fıkrası uyarınca kullanılan iznin, eşi doğum yapan memurlar ise babalık izninin bitiminden, ilgili mevzuatı uyarınca çocuğun mecburi ilköğretim çağımn başladığı tarihi takip eden aybaşına kadar olan dönemde, haftalık çalışma saatlerinin normal çalışma süresinin yarısı olarak düzenlenmesini talep edebilirler. Bu kapsamda yarım zamanlı çalışmaya başlayan memur, aynı çocuk için bir daha bu haktan yararlanmamak kaydıyla başvuru tarihini izleyen aybaşından geçerli olmak üzere normal zamanlı çalışmaya dönebilir. Bu fıkra hükmünden yararlanan memura, yarım zamanlı çalışmaya başladığı tarihi izleyen aybaşından itibaren, mali haklar ile sosyal yardımlarına ilişkin her bir ödeme unsurunun yarısı esas alınarak öderiıe yapılır. Bunların fiili çalışmaya bağlı ödemeleri hakkında ise ilgili mevzuat hükümleri uygulanmaya devam olunur. Derece yükselmesi ile kademe ilerlemesi için aranan süreler açısından bu şekilde çalışılan dönemdeki hizmet süreleri yarım olarak dikkate alınır. Bu kapsamdaki memurun çalışma saatleri ilgili kurum tarafından belirlenir. Bir çocuğu eşiyle birlikte veya münferit olarak evlat edinen memurlar ile memur olmayan eşin münferit olarak evlat edinmesi halinde memur olan eşleri de istekleri üzerine çocuğun fiilen teslim edildiği tarihten itibaren bu fıkra hükümlerinden yararlanır.

Yarım zamanlı çalışma hakkından yararlanamayacak memurları; hizmet sınıfı, kadro unvanı, kurum veya teşkilat bazında birlikte veya ayrı ayrı belirlemeye kurumların talebi üzerine Bakanlar Kurulu yetkilidir."

MADDE 11- 657 sayılı Kanuna aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

"GEÇİCİ MADDE 42- 36 ncı maddenin "Ortak Hükümler" bölümünün (C) fıkrasının (8) numaralı bendi hükmü, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten sonra 108 inci maddenin (B) fıkrası kapsamında aylıksız izne ayrılanlar hakkında uygulanır. Anılan tarihte bu şekilde aylıksız izin kullananlar ise kalan izin süreleri bakımından söz konusu bent hükmünden yararlandırılır.

104 üncü maddede yapılan değişiklikler ile ek 43 üncü madde hükümleri, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihte ve sonrasında gerçekleşen doğum ve evlat edinmeler hakkında uygulanır." 

Sitemizden yapılan alıntılara "memurunyeri.com" şeklinde aktif link verilmesi gereklidir.

memurunyeri

Bizi Sosyal Medyada Bulun

Sosyal medya sayfalarımıza üye olarak haberlerimize ulaşmak için aşağıdaki ikonları kullanabilirsiniz.

İçerik Koruması

5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümleri gereğince, Sitemiz içeriğinin izinsiz olarak kopyalanması, alıntı yapılması yasaktır.