logo yeni

calisanlar2 copy

SENDİKANIN BİR GÜNLÜK TOPLU İŞ BIRAKMA KARARINA UYAN MEMUR CEZALANDIRILIR MI?

Aktif . Yayınlanma Görüşlerimiz

protesto2Üyesi oldukları sendikaların iş bırakma kararına uyarak işlerine gitmeyen Devlet memurları hakkında disiplin cezası verilmesi yoluna gidildiği görülebilmektedir.

İlgili mevzuat, görüş ve örnek kararlar

**657 sayılı Devlet Memurları Kanunu: Kanunun “Toplu eylem ve hareketlerde bulunma yasağı” başlıklı 26 ncı maddesinde, “Devlet memurlarının kamu hizmetlerini aksatacak şekilde memurluktan kasıtlı olarak birlikte çekilmeleri veya görevlerine gelmemeleri veya görevlerine gelipte Devlet hizmetlerinin ve işlerinin yavaşlatılması veya aksatılması sonucunu doğuracak eylem ve hareketlerde bulunmaları yasaktır.” denilmiştir.

Öte yandan, bu maddede birinci fıkra olarak düzenlenmiş olan ve birden fazla Devlet memurunun toplu olarak söz ve yazı ile müracaatta bulunmalarını açıkça yasaklayan hüküm 2011 yılında (6111 sayılı Kanun) kaldırılmıştır.

Ayrıca, göreve gelmeyen memurlar hakkında, göreve gelmeme süresine bağlı olarak çeşitli disiplin cezalarının uygulanması öngörülmüştür.

**Başbakanlık Genelgesi: Sendikal hakların kullanımına ilişkin olarak, Başbakanlık tarafından da Genelgelerle düzenleme yapılmaya çalışılmıştır. Bu çerçevede çıkarılan 1999/44 sayılı Genelgede; gerekli düzenlemeler yapılıncaya kadar, sendikal çalışmaları nedeniyle sendika yöneticilerine ve üyelerine karşı disiplin cezası uygulanmaması konusunda yetkililerin gerekli titizlik ve özeni göstererek, çalışma barışının sürekliliğinin sağlanmasına katkıda bulunmalarının önemi vurgulanmıştır.

**Yargı Kararı: İdari yargı yerleri tarafından konuya ilişkin verilen kararlarda, farklı yaklaşımlarda bulunulmakta ve sendika kararına uyarak işe gelinmemesi hali, mazeretsiz işe gelmeme kapsamında değerlendirilmemektedir.

Danıştay 12 nci Dairesinin K:2008/225, E:2005/5767 sayılı Kararında “…sendikanın yetkili kurullarınca alınan, üretimden gelen güçlerini kullanma çağrısına uyarak 11/12/2003 tarihinde göreve gelmediği anlaşılmış olup, davacının sendikal faaliyet kapsamında göreve gelmemesi fiilinin mazeret olarak kabulünün gerektiği, dolayısıyla 657 sayılı Kanunun 125/C-b maddesi anlamında özürsüz olarak göreve gelmemek fiilinin sübuta ermediği görülmüştür. Bu durumda, disiplin suçu teşkil etmeyen eylem nedeniyle davacı hakkında tesis olunan işlemde hukuka uyarlık bulunmadığı…” denilmiştir.

Öte yandan, bağlı olduğu sendika tarafından alınan iş bırakma eylemi kararına uyarak 1 gün süreyle iş bırakma eylemine katılan memur hakkında verilen kınama cezası ve bu ceza gerekçe gösterilerek yapılan ek ödeme kesintisi işlemlerine karşı açılan davada, her iki işlemin de iptaline Karar verilmiştir.

Danıştay İdari Dava Daireleri Genel Kurulu da, açılan bir davaya ilişkin olarak, üyesi olduğu sendikanın aldığı karara istinaden bir gün göreve gitmeyen memura disiplin cezası verilmesinin hukuka uygun olmadığına Karar verdi.

**Devlet Personel Başkanlığı görüşü: Sendika kararına uyarak göreve gelmeyen memur hakkında yapılacak işlemlere ilişkin olarak Devlet Personel Başkanlığı tarafından verilmiş olan mütalaalarda, ilgili memur hakkında 657 sayılı Kanun uyarınca disiplin hükümlerinin uygulanması gerektiği belirtilmektedir.

Devlet Personel Başkanlığının söz konusu mütalaalarında; 1999/44 sayılı Başbakanlık Genelgesinde yer alan “Sendikal çalışmaları nedeniyle sendika yöneticilerine ve üyelerine karşı disiplin cezası uygulanmaması” ifadesinin, 4688 sayılı Kanunun cevaz verdiği sendikal faaliyetleri kapsayacağı ve bir günlük iş bırakma eyleminin ise mezkur Kanunun izin verdiği sendikal faaliyetler kapsamında değerlendirilmeyeceği ifade edilmiştir.

Öte yandan, Devlet Personel Başkanlığı 2010 yılında verdiği bir mütalaada ise “mahkemelerin almış olduğu kararların sadece ilgili idareyi değil tüm kamu kurum ve kuruluşlarını bağlayıcı niteliğe sahip olması için Danıştay İçtihatları Birleştirme Kurulunca alınması veya düzenleyici bir işlemin iptaline ilişkin olması gerekmektedir. Bu nedenle, sendikanın çağrısı üzerine bir günlük iş bırakma eylemine katılan ve görevine gelmeyen personel hakkında zamanaşımı süreleri de dikkate alınarak 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun disiplin hükümlerinin uygulanmasının gerektiği düşünülmektedir.” denilmiştir.

Sendika kararına uyup işe gelmeyen memurun durumu

Sendika üyesi memurların sendika kararına istinaden bir günlük iş bırakmaları hususunu; 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu hükümleri ve konuya ilişkin Başbakanlık Genelgesi, Devlet Personel Başkanlığı görüşü ve yargı kararları çerçevesinde memurunyeri.com olarak değerlendirdiğimizde;

**Kurumlarımızın sendika yetkili kurullarının kararına uyarak bir günlük iş bırakma eyleminde bulunan sendika üyesi memur hakkında disiplin cezası uygulamasına gitmemesi gerektiğini,

**Buna rağmen bazı kurumlar tarafından halen, sendika yetkili kurullarının kararına uyarak iş bırakma eyleminde bulunan memur hakkında disiplin cezası uygulanabildiğini,

**Sendika kararına uyarak işe gelmeyen memur hakkında verilecek disiplin cezalarının dava konusu edilmesi durumunda, söz konusu işlemlerin iptali yönünde karar alınmasının mümkün olabileceğini

belirtmek isteriz.

Bu yazıya ait tüm haklar Memurunyeri.com'a aittir. "memurunyeri.com" şeklinde link verilmesi kaydıyla içerik kullanılabilir. Link vermeden yapılan alıntılar için yasal takip yapılacaktır.©

memurunyeri

 

 

Bizi Sosyal Medyada Bulun

Sosyal medya sayfalarımıza üye olarak haberlerimize ulaşmak için aşağıdaki ikonları kullanabilirsiniz.

İçerik Koruması

5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümleri gereğince, Sitemiz içeriğinin izinsiz olarak kopyalanması, alıntı yapılması yasaktır.