logo yeni

ERTELENMİŞ HAPİS CEZALARININ MEMURİYETE ETKİSİ

Aktif . Yayınlanma Görüşlerimiz

tutukluHaklarında hükmedilip ertelenmiş hapis cezası olanların bu durumlarının memuriyete girişe ve memuriyette kalmaya etkileri konusunda tereddüt yaşanabilmektedir.

Devlet Memurları Kanunu, memuriyete girişe ve memur olarak kalmaya engel olacak suçların bazılarını sayma yoluyla belirtirken, kasten işlenen suçlardan dolayı verilen hapis cezalarının ise bir yıl ve daha fazla süreli olması durumunda memuriyete engel teşkil edeceğini hükme bağlamıştır.

Hapis cezalarının tecili (ertelenmesi)

Tecil (erteleme); işlediği bir suç sebebiyle kişi hakkında verilen mahkûmiyete ilişkin cezanın uygulanmasının belirli bir süre geri bırakılarak, kişinin bu süre içerisinde yeniden bir suç işlememesi durumunda, suçun işlenmemiş veya cezanın çekilmiş sayılması durumudur.

Memur olmaya ve memur kalmaya engel hapis cezaları

657 sayılı Kanunun, Devlet memurluğuna alınacaklarda aranacak genel şartları düzenleyen 48/A/5 maddesinde; “Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak.” şartına da yer verilmiştir.

657 sayılı Kanunun 48/A/5 maddesinin bu hali, 8 Şubat 2008 tarihinde yürürlüğe giren Kanun değişikliği ve Anayasa Mahkemesinin 2010 yılında verdiği iptal Kararı sonucunda oluşmuştur.

8 Şubat 2008 tarihinden önce söz konusu madde şu şekildeydi: “Taksirli suçlar ve aşağıda sayılan suçlar dışında tecil edilmiş hükümler hariç olmak üzere, ağır hapis veyahut 6 aydan fazla hapis veyahut affa uğramış olsalar bile Devletin şahsiyetine karşı işlenen suçlarla, zimmet, ihtilas, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, dolanlı iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyeti kırıcı suçtan veya istimal ve istihlak kaçakçılığı hariç kaçakçılık, resmi ihale ve alım satımlara fesat karıştırma, Devlet sırlarını açığa vurma suçlarından dolayı hükümlü bulunmamak.”

Devlet Memurları Kanunu bakımından hapis cezalarının ertelenmesi (tecili)

8 Şubat 2008 tarihinden önce, (bazı suçlara ilişkin durumlar hariç) ertelenmiş cezalar memuriyete engel teşkil etmemekteydi. Bu tarihten sonra ise, memuriyete engel teşkil eden bir ceza ertelense bile yine de memuriyete engel olmaktadır.

657 sayılı Kanundaki mevcut hükme göre, ertelenmiş (tecil edilmiş) olsun ya da olmasın;

**Bir yılın üstündeki tüm hapis cezaları, memur olmaya ve memur kalmaya engel teşkil etmektedir.

**Devletin güvenliğine karşı işlenen suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı işlenen suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından dolayı verilen mahkumiyetler, (cezanın süresi ne kadar olursa olsun) memur olmaya ve memur kalmaya engel teşkil etmektedir.

Konuya ilişkin değerlendirmemiz

657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48/A/5 maddesinin mevcut ve önceki halini memurunyeri.com olarak birlikte göz önünde bulundurduğumuzda;

-8 Şubat 2008 tarihinden önce işlenmiş bir suç sebebiyle, ertelenmesi halinde bu tarihten önceki mevzuata göre memuriyete engel teşkil etmeyecek cezalardan birine hüküm giyen ve bu cezası ertelenenlerin, memur olmasına veya memur kalmasına bu durumun engel oluşturmayacağını,

-8 Şubat 2008 ve sonrasında işlenen bir suç sebebiyle verilen ve memuriyete engel teşkil edecek nitelikte olan bir mahkumiyet hükmünün, ertelenmiş olsa bile memur olmaya veya memur kalmaya engel oluşturacağını,

-Mahkumiyet hükmüne sebep olan suçun işlendiği tarihte yürürlükte bulunan düzenlemeye göre (lehe olan durumlarda, lehe olan düzenlemeye göre), söz konusu mahkumiyetin memuriyete girmeye veya memur kalmaya engel teşkil edip etmeyeceğine bakılması gerektiğini

değerlendirmekteyiz.

Bu yazıya ait tüm haklar Memurunyeri.com'a aittir. "memurunyeri.com" şeklinde link verilmesi kaydıyla içerik kullanılabilir. Link vermeden yapılan alıntılar için yasal takip yapılacaktır.©

memurunyeri

 

Bizi Sosyal Medyada Bulun

Sosyal medya sayfalarımıza üye olarak haberlerimize ulaşmak için aşağıdaki ikonları kullanabilirsiniz.

İçerik Koruması

5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümleri gereğince, Sitemiz içeriğinin izinsiz olarak kopyalanması, alıntı yapılması yasaktır.