logo yeni

calisanlar2 copy

MEMURLARIN MAL BİDİRİMİ VE YAPTIRIMLARI

Aktif . Yayınlanma Görüşlerimiz

mal-bildirimiDevlet memurları; kendilerine, eşlerine ve velayetleri altındaki çocuklarına ait mallarla ilgili olarak belli dönemlerde ve bazı durumların gerçekleşmesi üzerine mal bildirimi vermekle zorunlu tutulmuşlardır.

Mal bildiriminde bulunulmasında, hangi malların ne zaman bildirime konu edileceği hususu memur için önem taşımaktadır. Çünkü süresi içerisinde bildirimde bulunmayan memurlar hakkında “kademe ilerlemesinin durdurulması cezası” verilmesi söz konusu olabilmektedir.

Mal bildirimi

3628 sayılı “Mal Bildiriminde Bulunulması, Rüşvet Ve Yolsuzluklarla Mücadele Kanunu”  mal bildirimi hususunu da düzenlemiştir.  Rüşvet ve yolsuzluklarla mücadele amacını taşıyan bu Kanunda; mal bildiriminde bulunacak olanlar, bildirimlerin yenilenmesi, gerçeğe aykırı bildirimde bulunma hallerinde yapılacak uygulamalara ilişkin hükümler de düzenlenmiştir. Bu Kanunun uygulanmasına yönelik olarak da, Mal Bildiriminde Bulunulması Hakkında Yönetmelik yürürlüğe konulmuştur. 

Öte yandan 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun “Mal bildirimi” başlıklı 14 üncü maddesinde “Devlet memurları, kendileriyle, eşlerine ve velayetleri altındaki çocuklarına ait taşınır ve taşınmaz malları, alacak ve borçları hakkında, özel kanunda yazılı hükümler uyarınca, mal bildirimi verirler.” denilmiş ve 125 inci maddesinde ise “belirlenen durum ve sürelerde mal bildiriminde bulunmamak,” fiilini işleyenler hakkında kademe ilerlemesinin durdurulması cezası verileceğine hükmedilmiştir.

Bildireme konu olan mallar

Devlet memurlarının kendilerine, eşlerine ve velayetleri altındaki çocuklarına ait taşınmaz mallar ile kendisine yapılan aylık net ödemenin 5(beş) katından fazla tutarlardaki diğer mallar bildirimine konu olur.

Buna göre, memurlarının kendilerine, eşlerine ve velayetleri altındaki çocuklarına ait;

1)Taşınmaz mallardaki (arsa ve yapı kooperatif hisseleri dahil) değişikliklerin (artış veya azalış miktarına bakılmaksızın) bildirilmesi gerekir.

2) -Para ve para hükmündeki kıymetli kağıtlarda,

-Hisse senedi ve tahvillerde,

-Altın ve mücevheratta,

-Her türlü kara, deniz ve hava taşıt araçları, traktör, biçer-döver, harman makinası ve diğer ziraat makinaları, inşaat ve iş makinaları, hayvanlar, koleksiyon ve ev eşyaları ile diğer taşınır mallarında,

-Haklarda,

-Alacaklarda,

-Borçlarda,

-Gelirlerde

memurun aylık net gelirlerinin 5 katından fazla değer ve tutardaki değişikliklerin bildirilmesi gerekir.

Aylık net maaşın beş katı sınırı

Memurların kendilerine, eşlerine ve velayetleri altındaki çocuklarına ait mallarda (taşınmazlar dışındaki), memurun aylık net maaşının 5(beş) katından fazla tutarlarda artış veya azalış olması halinde, bu durum mal bildirimine konu edilir.

Para ve para hükmündeki kıymetli kağıtlardaki; hisse senedi ve tahvillerdeki; altın ve mücevherattaki; her türlü kara, deniz ve hava taşıt araçlarındaki; traktör, biçer-döver, harman makinası ve diğer ziraat makinalarındaki; inşaat ve iş makinalarındaki; hayvanlardaki; koleksiyon ve ev eşyaları ile diğer taşınır mallardaki; haklardaki; gelirlerdeki; alacaklardaki ve borçlardaki artış veya azalışlara ilişkin olarak mal bildiriminde bulunma yükümlülüğü doğabilmesi için, bu malların her birindeki artış veya azalışın memurun aylık net maaşının 5 katını aşması gerekir. Hesaplama yapılırken, malların bildirim tarihindeki değerleri esas alınır.

5 kat sınırının aşılıp aşılmadığı değerlendirilirken, taşınmazların tamamındaki artış veya azalış toplamının aylık net maaşın 5 katını aşıp aşmadığına bakılmaz ve her bir taşınmaz için 5 kat sınırı ayrı ayrı ayrı göz önünde bulundurulur. 

Mal bildirimi verme zamanı

1)-Genel bildirim: Devlet memurları;

-İşe girişlerinde (işe giriş için gerekli belgeler arasında mal bildirimi de yer alır ve bu belge olmadan göreve başlanılmaz) mal bildirimi vermek zorundadırlar.

-Görevlerine devam ettikleri sürelerde, sonu (0) ve (5) ile biten yıların en geç Şubat ayı sonuna kadar mal bildirimlerini yenilemek (mallarda değişiklik olup olmadığına bakılmaksızın) zorundadırlar.

-Görevleri sone erdiğinde ayrılma tarihini izleyen bir ay içinde, mal bildirimi vermek zorundadırlar.

Genel bildirimin (ilk, yenileme ve ayrılışta) verildiği durumlarda, bildirim tarihi itibariyle sahip olunan ve bildirim konusu olabilecek tüm mallara bildirimde yer verilmesi gerekir.

2)-Ek bildirim: Devlet memurları; kendilerinin, eşlerinin ve velayetleri altındaki çocuklarının, mal bildirimine konu taşınır ve taşınmaz mal varlıklarında, bildirimde bulunulmasını gerektirecek değişiklikler olduğunda, bir ay içerisinde ek mal bildirimi vermek zorundadırlar.

Daha önceki bildirimlerinde yer alan ve değişmeyen mallara ilişkin bilgilere, ek mal bildiriminde yeniden yer vermek zorunda değildirler.

Mal bildirimi nedeniyle karşılaşılabilecek yaptırımlar

Mal bildiriminde bulunulmasıyla ilgili olarak belirlenmiş olan durum ve sürelerde bildirimde bulunmayan Devlet memurları hakkında, kademe ilerlemesinin durdurulması cezası verilir.

Süresi içerisinde mal bildiriminde bulunmayanlara, bildirimde bulunulacak olan makamlar tarafından bildirim yapılması konusunda yazılı olarak ihtarda bulunulur. İhtarın kendisine tebliğinden itibaren 30 gün içerisinde mazeretsiz olarak bildirimde bulunmayanlar hakkında suç duyurusunda bulunulur.

Öte yandan, denetim elemanları veya muhakkikler tarafından yürütülen soruşturmalar kapsamında,  belli bir süre içerisinde mal bildirimi vermesi istenenlerin, süresi içerisinde mal bildiriminde bulunmaması durumunda, hakkında suç duyurusunda bulunulur.

Memurların verdiği yeni mal bildirimlerindeki bilgiler, önceki bildirimlerle karşılaştırılır.  Yapılan karşılaştırma sonucunda gerçeğe aykırı bildirimde bulunduğu, haksız mal edindiği, mal kaçırdığı veya mal gizlediği anlaşılanlar hakkında suç duyurusunda bulunulur.

Bu yazıya ait tüm haklar Memurunyeri.com'a aittir. "memurunyeri.com" şeklinde link verilmesi kaydıyla içerik kullanılabilir. Link vermeden yapılan alıntılar için yasal takip yapılacaktır.©

memurunyeri

 

Bizi Sosyal Medyada Bulun

Sosyal medya sayfalarımıza üye olarak haberlerimize ulaşmak için aşağıdaki ikonları kullanabilirsiniz.

İçerik Koruması

5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümleri gereğince, Sitemiz içeriğinin izinsiz olarak kopyalanması, alıntı yapılması yasaktır.