logo yeni

calisanlar2 copy

HARCIRAH ÖDEMESİNDE KARİYER MESLEK PERSONELİNE EŞİT DAVRANILMIYOR

Aktif . Yayınlanma Görüşlerimiz

harcirah2Kamu kurum ve kuruluşlarında kariyer diye nitelendirilen mesleklerde çeşitli unvanlarda görev yapan personel arasında harcırah ödemesi bakımından farklılık bulunmaktadır.

375 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile, kurumların merkez teşkilatlarında kariyer mesleklerde görev yapan personelin bütünü için (mali hizmetler uzmanları hariç) aynı miktarda ücret ve tazminat göstergesi belirlenmiş olmasına rağmen, bu unvanlarda görev yapanların harcırah ödemeleri konusunda farklı belirlemeler söz konusudur.  Öte yandan, merkez teşkilatları dışında görev yapan kariyer meslek personelinin harcırah ödemeleri arasında da farklılıklar bulunmaktadır.

Aktüer, Denetçi, Denetmen, Kontrolör, Müfettiş ve Uzmanlar ile bunların Yardımcı ve Stajyerlerine, görev yaptıkları yerler dışındaki yerlere geçici görevle gönderilmeleri halinde geçici görev gündeliği ve konaklama bedeli de ödenmektedir. Ancak, 6245 sayılı Harcırah Kanunu, kariyer diye nitelendirilen bu mesleklerde görev yapan personelden bazılarına ödenecek gündelik miktarı ile konaklama bedelini farklı esaslara göre belirlerken, bazılarını ise bu belirleme dışında bırakmıştır.

Harcırah ödemeleri farklı belirlenen kariyer meslek personeli

Görev yaptıkları yerler dışına geçici görevle gönderilen kariyer meslek personeli de geçici görev gündeliği ve konaklama bedelinden yararlanabilmektedir. Ancak, ödenecek gündelik miktarı ve konaklama bedeli, bu personelden bazılarının teftiş, denetim ve inceleme görevi yaptıkları dönemler için farklıdır.

**Gündelik miktarı:

Devlet memurlarına ödenen gündelik miktarları; unvanları, ek göstergeleri, kadro dereceleri veya aylık dereceleri gibi hususlardan hareketle bütçe kanunlarında belirlenmektedir.  

6245 sayılı Kanun, kariyer meslek personelinden bazılarına (33/b maddesinde sayılanlar) teftiş, denetim ve inceleme gibi görevleri yaptıkları süreler için, derece veya ek göstergelerine göre belirlenmiş olan gündelikler yerine daha yüksek miktarda gündelik ödenmesine hükmetmiştir.

Bu personelin teftiş, denetim ve inceleme görevi dışında (eğitim, seminer, kurs, refakat, vs.) başka yere gönderilmeleri durumunda ise haklarında ek gösterge veya kadro derecelerine göre belirlenmiş gündelikler ödenmektedir.

6245 sayılı Kanunda sayılmayan kariyer meslek personeli ise görevleri gereği başka yere gittiklerinde, derece veya ek göstergelerine göre belirlenmiş olan gündeliklerden yararlanmaktadırlar.

**Konaklama bedeli:

Devlet memurlarına, bulundukları yer dışına geçici görevle her gidişlerinde, 10 gün için gündeliklerinin %50 artırılmış miktarına kadar konaklama bedeli ödenmektedir.

Konaklama bedeline getirilen 10 günlük sınırlama,  6245 sayılı Kanununda sayılan (33/b maddesinde sayılanlar) kariyer meslek personelinin teftiş, denetim ve inceleme gibi görevleri sırasında uygulanmadığı gibi, bu dönemde ilgili personele ödenen konaklama bedeli de diğer personele göre daha yüksektir.

Harcırah Kanununda sayılan kariyer meslek personeline teftiş, denetim ve inceleme gibi görevleri süresince (10 günlük sınırlama yok),  yararlandıkları (artırımlı) gündelik miktarının %50 fazlasına kadar konaklama bedeli ödenirken; madde kapsamına alınmamış olan kariyer meslek personeli için ise derece veya ek göstergelerine göre yararlandıkları gündelik miktarının %50 fazlası tutarında konaklama bedeli ödenmekte ve bu ödeme geçici görevlendirmelerin sadece ilk 10 günü için yapılmaktadır. (Not: 10 gün sınırlaması Anayasa Mahkemesinin 25/11/2015 Tarihli ve E: 2015/13, K: 2015/108 Sayılı Kararı ile iptal edildi)

Gündelik miktarı ve konaklama bedeli farklı belirlenenler

Kurumları tarafından belirlenen görev, mıntıka ve grup merkezleri dışına teftiş, denetim, inceleme veya soruşturma göreviyle gönderilmeleri halinde gündelik miktarları ve konaklama giderleri diğer personele göre farklı ödenecek olanlar, 6245 sayılı Harcırah Kanununun 33/b maddesinde şu şekilde sayılmıştır: (Harcırah Kanununda sayılan bu unvanlardan bazıları günümüzde kullanılmamaktadır)

**Devlet Denetleme Kurulu Üyeleri ile geçici uzmanları,

**Sayıştay Denetçi ve Yardımcıları,

**Başbakanlık Yüksek Denetleme Kurulu Başkan, Üye, Uzman Müşavir, Uzman  ve Uzman Yardımcıları,

**Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu Müfettişleri,

**Silahlı Kuvvetler Denetleme ve Tetkik Kurulları Başkan ve Üyeleri,

**5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu hükümlerine göre atanan İç Denetçiler,

**Bakanlık, Müsteşarlık ve Bağımsız Genel Müdürlük Müfettiş ve Müfettiş Yardımcıları,

**Aile ve Sosyal Politikalar Denetçileri ve Aile ve Sosyal Politikalar Denetçi Yardımcıları,

**Enerji ve Tabii Kaynaklar Denetçileri ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Denetçi Yardımcıları,

**Maliye Bakanlığı Vergi Müfettişleri ve Vergi Müfettiş Yardımcıları,

**Bankalar Yeminli Murakıp ve Murakıp Yardımcıları,

**Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumunda görevli Bankacılık Uzmanı, Hukuk Uzmanı ve Bilişim Uzmanı, Bankacılık Düzenleme Kurumu Uzmanı ile bunların yardımcıları,

**Yükseköğretim Denetleme Kurulu Başkanı ve üyeleri,

**Bakanlıklar merkez teşkilatına dahil Kontrolör ve Stajyer Kontrolörler,

**Hazine Müsteşarlığı Sigorta Denetleme Uzman ve Uzman Yardımcıları ile Aktüer ve Aktüer Yardımcıları,

**İçişleri Bakanlığı Dernekler Denetçisi ve Dernekler Denetçi Yardımcıları,

**Diyanet İşleri Başkanlığı ile Toprak ve Tarım Reformu Müsteşarlığı Müfettiş ve Müfettiş Yardımcıları,

**Çalışma Bakanlığı İş Müfettişleri ve Yardımcıları ile İş Güvenliği Müfettişleri ve Yardımcıları,

**Sosyal Sigortalar Kurumu Sigorta Müfettiş ve Müfettiş Yardımcıları,

**Maarif Müfettişleri ve Maarif Müfettiş Yardımcıları,

**Sosyal Güvenlik Denetmenleri ve Sosyal Güvenlik Denetmen Yardımcıları,

**Sağlık Denetçileri ve Sağlık Denetçi Yardımcıları,

**Defterdarlık Kontrol Memurları.

Bu unvanların yanı sıra, bazı kurumların (örneğin üst kurullar) özel kanunlarına istinaden, bu kurumlardaki kariyer meslek personeli hakkında da farklı harcırah ödemesi uygulaması söz konusu olabilmektedir.

Harcırah Kanununun 33/b maddesinde sayılanların gündelik miktarı

Harcırah Kanununda sayılanların; teftiş, denetim ve inceleme görevi nedeniyle görev mahalli dışına gönderilmeleri durumunda, gündelik miktarları kadro derecelerine veya ek göstergelerine göre belirlenmiş olan miktarlar üzerinden değil, ek göstergesi 8000 ve daha yüksek olanlar hakkında geçerli olan gündelik miktarı esas alınarak ve bu miktarın belli oranları şeklinde belirlenmektedir.

Söz konusu personelden;

-Türkiye düzeyinde teftiş, denetim veya inceleme yetkisine haiz bulunanlara, ek göstergesi 8000 ve daha yüksek olanlar hakkında geçerli olan gündelik miktarının 1,3 katı,

-Bölge düzeyinde teftiş, denetim veya inceleme yetkisine haiz bulunanlara, ek göstergesi 8000 ve daha yüksek olanlar hakkında geçerli olan gündelik miktarının 1,1 katı,

-İl düzeyinde teftiş, denetim veya inceleme yetkisine haiz bulunanlara, ek göstergesi 8000 ve daha yüksek olanlar hakkında geçerli olan gündelik miktarının 0,9 katı

gündelik olarak ödenmektedir.

Kariyer meslek personelinin 2014 yılı gündelik miktarları ve konaklama bedelleri

AKTÜER, DENETÇİ, DENETMEN, KONTROLÖR, MÜFETTİŞ VE UZMANLAR İLE BUNLARIN YARDIMCI VE STAJYERLERİ

GÜNDELİK MİKTARI

BİR GECELİK KONAKLAMA BEDELİ

Harcırah Kanununun 33/b maddesinde sayılanlar

(Bunların konaklama bedeli görev süreleri boyunca ödeniyor)

-Türkiye düzeyinde teftiş, denetim veya inceleme yetkisi olanlar 

52,65 TL

78,98 TL

-Bölge düzeyinde teftiş, denetim veya inceleme yetkisi olanlar

44,55 TL

66,83 TL

-İl düzeyinde teftiş, denetim veya inceleme yetkisi olanlar

36,45 TL

54,68 TL

Harcırah Kanununda unvanları sayılmayanlar

(Bunların konaklama bedeli her görevlendirmede en fazla 10 gün için ödeniyor)

-Ek göstergeleri 3000 (dahil) - 5800 (hariç) olanlar

35,00 TL

52,50 TL

-Aylık kadro dereceleri 1-4 olanlar

31,00 TL

46,50 TL

-Diğer aylık kadro derecelerinde olanlar

30,00 TL

45,00 TL

Bu yazıya ait tüm haklar Memurunyeri.com'a aittir. "memurunyeri.com" şeklinde link verilmesi kaydıyla içerik kullanılabilir. Link vermeden yapılan alıntılar için yasal takip yapılacaktır.©

memurunyeri

 

 

Bizi Sosyal Medyada Bulun

Sosyal medya sayfalarımıza üye olarak haberlerimize ulaşmak için aşağıdaki ikonları kullanabilirsiniz.

İçerik Koruması

5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümleri gereğince, Sitemiz içeriğinin izinsiz olarak kopyalanması, alıntı yapılması yasaktır.